Merlecons ja Ko OÜ
Estonia pst. 1-301
10143 Tallinn
Tel: 6 46 66 96
 
 Merlecons Toimetised


Perioodilise väljaande üksiknumbreid saab tellida:
 • Telefoni teel: 646 66 96
 • E-posti teel: toimetised@merlecons.ee

  Brošüür koos arvega saadetakse posti teel. Saatekulud kannab Merlecons ja Ko Oü.

    Toimetised koolidele (seeria B)
    Toimetised lasteaedadele (seeria C)
    Toimetised: õppemetoodilised materjalid, mis on abiks õpikäsituse muutmisel (seeria A)

  Arhiiv

    Toimetised koolidele - arhiiv (seeria B)
    Toimetised lasteaedadele - arhiiv (seeria A)

 •  

  Merlecons Toimetised on Merlecons ja Ko Koolituskeskuse perioodiline väljaanne.

  Nimetatud väljaanne on ellu kutsutud selleks, et suurendada operatiivsust õppeasutusele olulise informatsiooni edastamisel. Väljaantav brošüür (alates juuni 2007) on temaatiline ning keskendub enamasti mingile ühele teemale. Väljaanne sisaldab vastavalt teemale, kas õppemetoodilisi materjale, mis on abiks õpikäsituse muutmisel (seeria A ISSN 1736-5996) või juhendmaterjale, näidiseid ja õigusaktide ülevaateid koolidele (seeria B ISSN 1736-5759) ning koolieelsetele lasteasutustele (seeria C ISSN 1736-6003). Väljaanne on suunatud konkreetsele sihtgrupile vastavalt perioodilise väljaande teemale.

  Koolidele suunatud väljaanne (seeria B)

  Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 130, 38 lk, ISBN 978-9949-562-74-9, 10.2018
  Kirjeldava statistika abil kvantitatiivse informatsiooni esitamine dokumentides, aruannetes ja kirjalikes töödes
 • Sissejuhatus 5
 • Kirjeldav statistika 6
 • Keskmine ja hajuvus 7
 • Keskmise ja hajuvuse arvutamine kogutud arvandmete põhjal 8
 • Aritmeetilise keskmise arvutamine 11
 • Standardhälbe arvutamine 12
 • Keskväärtuse graafiline esitamine 14
 • Korrelatsioonikordaja arvutamine 15
 • Korrelatsioonikordaja usaldusväärsus 18
 • Korrelatsioonimaatriksi koostamine 19
 • Korrelatsioonipuu joonistamine 20
 • Korrelatiivsete seoste illustreerimine joonisena 21
 • Z-skoori kasutamine tulemuste esitamisel 22

  Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 129, 38 lk, ISBN 978-9949-562-73-2, 10.2018
  Juhised altkäemaksu vastu võitlemisel üldhariduskoolis
 • Sissejuhatus 5
 • Altkäemaksu temaatika üldhariduskooli kontekstis 6
 • Direktori ja kooli pidaja roll altkäemaksu temaatikaga tegelemisel 7
 • Teabe dokumenteerimine 13
 • Süsteemi toimimine 14
 • Kingitused, külalislahkus, annetused ja samalaadsed hüved 15
 • Altkäemaksujuhtumite uurimine ja nendega tegelemine 16
 • Tulemuslikkuse hindamine 17
 • Parendamine 19
 • Juhised koolile 20

  Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 128, 57 lk, ISBN 978-9949-562-72-5, 09.2018
  Õppenõukogu protokollide ja otsuste näidised seisuga 01.09.2018. a
 • Õppenõukogu pädevuses olevad ülesanded 5
 • Õppenõukogu protokollide ja otsuste näidisvormid 13
 • Õppenõukogu ülesanded, millega kaasneb õppenõukogu otsuse vormistamine (õppenõukogu koosoleku protokolli ja otsuste näidised) 16
 • Õppenõukogu ülesanded, mille arutamise tulemused protokollitakse, kuid ei vormistata eraldi otsust (õppenõukogu koosoleku protokolli näidised) 53

  Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 127, 14 lk, ISBN 978-9949-562-71-8, 09.2018
  Üldised soovitused kooli tööajale lahendamaks vaidlusküsimusi seoses õppe- ja kasvatustegevusega
 • Kaebuste lahendamise erinevad tasandid 5
 • Kaebusele vastamise põhireeglid 6
 • Õiguskindluse tagamine ja ühtse arusaamise kujundamine koolis 9
 • Tõendite hindamine ja esmatasandi lahendite tühistamine 10
 • Lahendite põhjendamine 11
 • Teave õppe- ja kasvatustegevuste ning koolis pakutava toe kohta 12
 • Mõjusa ja tõhusa kaebuste käsitlemise protsessi rakendamine koolis 14

  Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 126, 19 lk, ISBN 978-9949-562-70-1, 09.2018
  Andmekaitse reeglid üldhariduskoolis
 • Andmekaitse eesmärgid 5
 • Mõisted 5
 • Isikuandmete töötlemise põhimõtted 6
 • Õpilase ja vanema õigused 6
 • Andmete töötlemise alused 7
 • Nõusolek ja selle küsimine 8
 • Nõuded nõusoleku sisule ja vormile 10
 • Alaealise õpilase isikuandmete töötlemine 11
 • Andmete ülekandmine 11
 • Kooli vastutus 12
 • Koolisisese dokumentatsiooni ja juhiste koostamise vajadus 12
 • Probleemsete õpilaste või vanemate kohta andmete edastamine teisele koolile 13
 • Õpilastele ja vanematele tundliku info edastamine telefoni või e-posti teel 14
 • Vanemate nõusoleku küsimine alaealiste isikuandmete kogumiseks 14
 • Õpilaste ja vanemate õigus nõuda enda kohta käivate andmete kustutamist 14
 • Isikuandmetega seotud rikkumine ja rikkumisteate esitamine 15
 • Meetmed mille abil ohte ennetavalt vähendada 16
 • Isikuandmetega ülekandmine 17
 • Andmed, mida kool peab koguma ja töötlema seaduse alusel (mõned näited) 18
 • Andmed, mida kool peab edastama vanemale ja õpilasele seaduse alusel (mõned näited) 18

  Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 125, 23 lk, ISBN 978-9949-562-69-5, 08.2018
  Kooli üldtööplaani näidis
 • Üldtööplaani sisunõuded tulenevalt õigusaktidest 5
 • Üldtööplaani sisu kavandamine 7
 • Üldtööplaani tegevuskava koostamine, mis lähtub kooli arengukavast 7
 • Üldtööplaani tegevuskava koostamine, mis lähtub õppekavast 8
 • Üldtööplaani tegevuskava koostamine, mis lähtub õppeaasta üldeesmärkidest 9
 • Üldtööplaani tegevuskava koostamine, mis lähtub eelmise aasta töö kokkuvõttest 9
 • Väljaspool õppetundi toimuvaid liikluskasvatust toetavaid tegevuste kajastamine üldtööplaanis 17
 • Õppenõukogu tegevuse kajastamine üldtööplaanis 11
 • Üldtööplaani vorminõuded tulenevalt õigusaktidest 12
 • Üldtööplaani näidis 13

  Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 124, 21 lk, ISBN 978-9949-562-68-8, 06.2018
  Nõuded kooli veebilehele ja veebilehe korrastamine
 • Õigusaktidest tulenev kohustus avalikustada infot kooli veebilehel 5
 • Õigusaktidest tulenevad vorminõuded teabe avalikustamisele kooli veebilehel 9
 • Teabele juurdepääsu tagamine kooli veebilehe ja dokumendiregistri kaudu 11
 • Senine õiguspraktika seoses kooli kohustusega avalikustada dokumente veebilehel 12
 • Info, mille avalikustamine kooli veebilehel, on asjakohatu 14
 • Kokkuvõtlik loetelu kohustuslikust teabest ja dokumentidest, mis tehakse teatavaks ja kättesaadavaks kooli veebilehe kaudu 15
 • Järelevalve kooli veebilehel avaldatud informatsiooni üle 18
 • Nõusoleku küsimine info avaldamiseks kooli veebilehel 19

  Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 123, 22 lk, ISBN 978-9949-562-67-1, 06.2018
  Täiendava õppetöö korraldamine
 • Mida tuleb täpsustada kooli õppekavas seoses täiendava õppetöö korraldamisega? 5
 • Kas õpilasele, kes jäetakse täiendavale õppetööle, tuleb avada individuaalse arengu jälgimise kaart? 7
 • Kuidas toimub täiendava õppetöö mahtude määratlemine? 9
 • Kuidas tuleb vormistada õpilase täiendavale õppetööle jätmise otsuse faktiline osa? 11
 • Milline info tuleb teatavaks teha lapsevanemale? 15
 • Millistest põhimõtetest lähtuvalt tuleb õpetajal planeerida täiendava õppetöö läbiviimine? 17
 • Kuidas toimub täiendava õppetöö tulemuste hindamine, dokumenteerimine ja mida tuleb otsustada? 18
 • Millised on kooli võimalikud otsused olukorras, kui täiendav õppetöö ebaõnnestub? 20

  Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 122, 20 lk, ISBN 978-9949-562-66-4, 06.2018
  Õpilase ja erakooli pidaja vahelise lepingu näidis
 • Nõuded õpilase ja erakooli pidaja vahelisele lepingule üldhariduskoolis 5
 • Näide õpilase ja erakooli pidaja vahelisest lepingust 6
 • Näited õpilase ja erakooli pidaja vahelise lepingu lisadest 11

  Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 121, 40 lk, ISBN 978-9949-562-65-7, 06.2018
  Kooli sisehindamise näidisaruanne
 • Sissejuhatus 5
 • Sisehindamise aruande näidis 6
 • Õppeasutuse üldandmed 6
 • Sissejuhatus 6
 • I osa. Õppe- ja kasvatustegevuse ning juhtimise tulemuslikkuse hindamine tegevusnäitajate alusel 6
 • II osa. Õppe- ja kasvatustegevuse ning juhtimise tulemuslikkuse hindamine hindamisvahendi "Digipeegel" alusel 12
 • III osa. Õppe- ja kasvatustegevuse ning juhtimise tulemuslikkuse hindamine rahulolu küsitluste tulemuste põhjal 17
 • Sisehindamise tulemuste kasutamine 40

  Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 120, 26 lk, ISBN 978-9949-562-64-0, 05.2018
  Muudatuste menetlemine ja vormistamine kooli õppekava üldosas seoses muudatustega hariduslike erivajadustega õpilaste õppekorralduses ja tugiteenuste rakendamises
 • Dokumendid, mis tuleb vormistada õppekava muutmiseks munitsipaalkoolis - õppenõukogu, õpilasesinduse ja hoolekogu protokollide ning direktori käskkirja näited 5
 • Dokumendid, mis tuleb vormistada õppekava muutmiseks erakoolis - õppenõukogu, õpilasesinduse ja kooli nõukogu protokollide ning kooli pidaja otsuse näited 15
 • "Õpilaste juhendamise ja hariduslike erivajadustega õpilaste õppekorralduse põhimõtted, tugiteenuste rakendamise kord, sh individuaalse õppekava koostamine või muu tugisüsteemi määramine õpilasele, et aidata omandada nõutavad teadmised ja oskused" uus redaktsioon kooli õppekava üldosas 25

  Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 119, 36 lk, ISBN 978-9949-562-63-3, 05.2018
  Õppeaasta kokkuvõtte koostamine ja tulemuslikkuse hindamine koolis lähtuvalt temaatilise järelevalve prioriteedist 2018
 • Õigusaktidest tulenev raamistik õppeaasta kokkuvõtte koostamiseks ja tulemuslikkuse hindamiseks 5
 • Üldhariduskooli tegevuste analüüsimine lähtuvalt temaatilise järelevalve prioriteedist 2018. aastal 10
 • Temaatilise järelevalve prioriteet: sisehindamine 11
 • Temaatilise järelevalve prioriteet: arengukava 21
 • Temaatilise järelevalve prioriteet: õpilaste toetamine 29

  Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 118, 18 lk, ISBN 978-9949-562-62-6, 04.2018
  Juhised ametijuhendi koostamiseks
 • Ametijuhendi tähendus üldhariduskoolis 5
 • Ametijuhendi tähenduse muutumine põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses 6
 • Ametijuhendis õiguste, kohustuste ja vastutuse üldistuse aste võrreldes teiste koolidokumentidega, kus on samuti esitatud koolitöötajate õigused, kohustused ja vastutus 7
 • Ametijuhendi koostamise ja muutmise põhimõtted 8
 • Ametijuhendi näidised 9

  Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 117, 31 lk, ISBN 978-9949-562-60-2, 03.2018
  Nõuded individuaalsele õppekavale ning kooli ja vanema vahelise kokkuleppe sõlmimisele alates 17.02.2018. a
 • Väljavõtted õigusaktidest, kus käsitletakse individuaalset õppekava 5
 • Kooli ja vanema vaheline kokkulepe individuaalse õppekava asemel 20
 • Millal tuleb õpilasele koostada individuaalne õppekava? 22
 • Individuaalse õppekava vormi, struktuuri ja sisu nõuded 24
 • Individuaalse õppekava kehtestamine direktori käskkirjaga 27
 • Juhtumid, kui individuaalset õppekava ei kehtestata direktori käskkirjaga 28
 • Vanema kaasamine individuaalse õppekava koostamisel 29
 • Kuhu tuleb kanda info individuaalse õppekava rakendamise kohta? 31

  Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 116, 38 lk, ISBN 978-9949-562-59-6, 03.2018
  Õiguslikud alused direktori käskkirjadele seisuga 09.03.2018. a
 • Direktori pädevus käskkirjade andmisel 5
 • Kooli põhidokumendid, mille kehtestamiseks on vaja eelnevalt teise haldusorgani arvamust või kooskõlastust 6
 • Kooli tegevuse alusdokumendid, mis kehtestatakse direktori käskkirjaga 9
 • Personalitööga seotud direktori käskkirjad 14
 • Õppenõukoguga tegevusega seotud direktori käskkirjad 17
 • Asjaajamise ja õpilaste liikumisega seotud direktori käskkirjad 19
 • Raamatukogu tegevusega seotud direktori käskkirjad 23
 • Tuge vajavate õpilaste arengu toetamise ja mõjutusmeetmete rakendamisega seotud direktori käskkirjad 25
 • Õiguslikud alused direktori käskkirja andmiseks muudes korralduslikes küsimustes 32
 • Tasemetööde, eksamitega ja gümnaasiumi õpilasuurimuste või praktiliste töödega seotud direktori käskkirjad 29
 • Dokumentide kinnitamine allkirjastamisega ilma direktori käskkirja andmata 37

  Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 115, 41 lk, ISBN 978-9949-562-58-9, 03.2018
  Muudatused koolikorralduses alates 1. veebruarist 2018. a seoses üldist tuge vajavate ja HEV õpilaste toetamisega
 • Sissejuhatus 5
 • Kooli pidaja, valla- või linnavalitsuse ja kooli direktori vastutus õpilasele vajaliku toe väljaselgitamisel ja korraldamisel 6
 • Haridusliku erivajadusega õpilase õppekorralduse ja õpilasele vajaliku toe pakkumisega seotud korrad kooli õppekavas 8
 • Direktori ülesanded õpilasele vajaliku toe väljaselgitamisel ja korraldamisel 11
 • Haridusliku erivajadusega õpilase õppe koordineerija ülesanded 13
 • Tugispetsialistide ülesannete määratlemine 14
 • Õpetajate ja abiõpetajate töölesannete määratlemine 16
 • Õpilasele toe saamise vajaduse määratlemine 18
 • Õpilase arengu toetamine: üldine, tõhustatud ja eritugi 19
 • Õpiabi- või tasemerühmade või eriklasside moodustamine 20
 • Nõuded individuaalse õppekava koostamisele 22
 • Õpilase individuaalse arengu jälgimise kaart 25
 • Koolisisese meeskonnatöö dokumenteerimine 27
 • Meetme rakendamise otsustamine 29
 • Meetmete rakendamine koolivälise nõustamismeeskonna soovituste alusel 30
 • Kuidas toimida, kui koolivälise nõustamismeeskonna soovituse täitmiseks koolis tingimused puuduvad? 35
 • Üleminek tõhustatud ja eritoe rakendamisele 36
 • Vanema kohustused koolikohustuse täitmise tagamisel ja lapse arengu toetamisel 37
 • Millest tuleb vanemat teavitada ning millal tuleb vanemalt nõusolek saada? 40
 • Õppenõukogu roll haridusliku erivajadusega õpilase õppe korraldamisel 41

  Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 114, 33 lk, ISBN 978-9949-562-57-5, 01.2018
  Muudatuste menetlemine ja vormistamine kooli õppekava kehalise kasvatuse ainekavas seoses muudatustega ujumises
 • Dokumendid, mis tuleb vormistada õppekava muutmiseks munitsipaalkoolis - õppenõukogu, õpilasesinduse ja hoolekogu protokollide ning direktori käskkirja näited 5
 • Dokumendid, mis tuleb vormistada õppekava muutmiseks erakoolis - õppenõukogu, õpilasesinduse ja kooli nõukogu protokollide ning kooli pidaja otsuse näited 17
 • Muutunud kooli õppekava kehalise kasvatuse ainekava näide 26

  Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 113, 51 lk, ISBN 978-9949-562-56-5, 12.2017
  Õppenõukogu tegevuse korraldamined
 • Õppenõukogu tegevuse korraldamise alusdokumendid 5
 • Õppenõukogu tegevuse korraldamise erinevad aspektid 9
 • Kas kooli direktor on automaatselt õppenõukogu esimees, või õppenõukogu esimehe peab valima õppenõukogu? 9
 • Kas kooli sekretäri saab valida õppenõukogu sekretäriks? 9
 • Kui kaua õppenõukogu sekretäri volitused kestavad? 10
 • Kas toimub õppenõukogu sekretäri töö tasustamine? 10
 • Kuidas toimub õppenõukogu liikmete määratlemine? 11
 • Kuidas toimub õppenõukogu alarühmade moodustamine? 12
 • Millised on õppenõukogu sekretäri ülesanded? 12
 • Kes ja millal peaks õppenõukogu otsuste eelnõud koostama? 13
 • Kes võivad õppenõukogu koosolekutel lisaks liikmetele veel osaleda? 14
 • Kuidas toimub õppenõukogu koosolekute toimumisest teavitamine? 15
 • Millised eelnevad toimingud on vajalikud, et otsuste vastuvõtmine side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu sujuks ladusalt? 15
 • Milleks on vaja õppenõukogu reglementi ja milliseid õppenõukogu töökorralduse aspekte tuleks seal täpsustada? 15
 • Millal on õppenõukogu koosoleku otsused õigustühised? 18
 • Millised koosolekud tuleb kavandada üldtööplaanis? 18
 • Õppenõukogu pädevuses olevad ülesanded koos õigusliku alusega 19
 • Õppenõukogu ülesanded, mille arutamise tulemused protokollitakse, kuid ei vormistata eraldi otsust 20
 • Õppenõukogu ülesanded, millega kaasneb õppenõukogu otsuse vormistamine 26
 • Milliste küsimuste arutamine ei kuulu õppenõukogu pädevusse? 36
 • Õppenõukogu protokollide ja otsuste vormistamine 37
 • Nõuded õppenõukogu koosoleku protokolli vormistamisele ja protokolli plank 37
 • Kas õppenõukogu protokolli juures peab olema lisana koosolekul osalenute allkirjadega registreerimisleht? 39
 • Nõuded protokollile, kui otsuse vastuvõtmine toimub side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu ja protokolli plank 39
 • Õppenõukogu otsuse vormistamine ja otsuse vormistamise plank 41
 • Kui kiiresti peab õppenõukogu otsus olema vormistatud ning millal need jõustuvad? 43
 • Näidised õppenõukogu protokollide ja otsuste vormistamiseks 44
 • Õppenõukogu koosoleku protokolli ja otsuse näidised 44
 • Õppenõukogu otsuse vastuvõtmise protokolli näidis, kui otsust võetakse vastu infotehnoloogiliste vahendite kaudu 51

  Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 112, 46 lk, ISBN 978-9949-562-55-8, 11.2017
  Õpetaja kui juht
 • Õpetaja kui õppeprotsessi juht 5
 • Õppeprotsessi kavandamine 6
 • Milline on juhitud õppeprotsessi kõige olulisem tunnus? 6
 • Mille poolest erineb väljundipõhine ja sisendipõhine õppeprotsessi kavandamine? 6
 • Millisele eesmärgile tuleks õppeprotsessis keskenduda? 7
 • Mida tuleb teha, et õpilased teeksid tulemuslikult kodutöid? 8
 • Kuidas tuleb õppimise eesmärgid sõnastada? 9
 • Mida saab teha, et õpilased peaksid õppimise eesmärke enda omadeks? 12
 • Kas õpetajal peab olema töökava? 14
 • Mida tuleb planeerimise tulemusena avalikuks teha? 15
 • Õppeprotsessi läbiviimine 18
 • Milline peaks olema õppeprotsessi (tunni) ülesehitus? 18
 • Kas on võimalik tagada, et õppimine on kõikidele õpilastele huvitav? 19
 • Mida teha, kui õpilane käitub tunnis üleolevalt ning segab tundi? 20
 • Mida teha ignoreerivate lastega? 23
 • Kas õppeprotsessis on vajalikud reeglid? 24
 • Mida teha, kui õpilane ei tee kodutöid, on laisk? 25
 • Kui palju võib õpetaja kavandatud plaani muuta? 28
 • Kuidas toimida, kui kogu ainekava sisu ei jõua ära õpetada? 29
 • Mida teha, kui õpilased on tunnis passiivsed, ei vasta küsimustele ja ei arutle kaasa? 30
 • Eestvedamine 33
 • Mis kriteerium näitab, et õpilaste ja õpetaja vahelised suhted on korras? 33
 • Mida tähendab olla õpilastele eeskujuks? 34
 • Kuidas luua õppimiskeskset kultuuri klassiruumis? 35
 • Millel põhineb positiivse, motiveeriva mikrokliima kujundamine? 38
 • Kuidas õpetada nii, et vanematega on suhted korras? 39
 • Tagasisidestamine 41
 • Milline tagasiside on kasutu? 41
 • Milline tagasiside on tõhus? 42
 • Milline koht õppeprotsessis on õppimise reflekteerimisel? 43
 • Kuidas peaks toimuma kontrolltööde analüüs? 44

  Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 111, 24 lk, ISBN 978-9949-562-54-1, 10.2017
  Muutunud nõuded asjaajamises: kooli direktori k&aumL;skkirja koostamine ja vormistamine õppeaastal 2017/2018
 • Dokumendihaldusega seotud uued standardid 5
 • Asjaajamise asemele loodav teenuste korraldus ja teabehaldus 7
 • Direktori käskkiri - dokument või haldusakt 8
 • Alternatiivsed võimalused käskkirja andmisele 10
 • Nõuded käskkirja vormistamisele 11
 • Käskkirja andmise põhjendamine 12
 • Käskkirja vaidlustamine 13
 • Vorminõuete rikkumise tagajärjed ja ebatäpsuse parandamine käskkirjas 14
 • Käskkirja kehtivus ja käskkirja kehtima hakkamise tähtaeg 15
 • Tühine käskkiri 16
 • Käskkirja muutmine ja kehtetuks tunnistamine 17
 • Käskkirja andmise põhjenduse koostamise põhimõtted 18
 • Olulised muudatused käskkirja väljakirjeldustes ning sisuelementides 19
 • Käskkirja kohustuslikud sisuelemendid 20
 • Ebakorrektse käskkirja tunnused 22
 • Käskkirjale juurdepääsupiirangu kehtestamine 23

  Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 110, 28 lk, ISBN 978-9949-562-52-7, 09.2017
  Muutunud nõuded teabe- ja dokumendihaldusele, mis tingivad muudatused kooli asjaajamises: mõisted ja põhimõtted
 • Sissejuhatus 5
 • Teabehaldus 6
 • Dokumendihaldus 11
 • Dokumendid 13
 • Dokumentide metaandmed 15
 • Dokumendisüsteemid 17
 • Vastutuste ja volituste määramine töötajatele, kes loovad ja kasutavad dokumente 18
 • Milliseid dokumente luua ja hõlmata ning kuidas kindlustada nende asjakohane kestev haldamine 20
 • Dokumentide ohjevahendid 21
 • Liigitusskeemi koostamise nõuded 22
 • Juurdepääsuõiguste reeglid 23
 • Dokumentide eraldamise ohje 24
 • Dokumentide loomise, hõlmamise ja haldamise protsessid 25

  Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 109, 24 lk, ISBN 978-9949-562-51-0, 09.2017
  Vanema kirjadele vastamise õiguslikud alused ja hea tava
 • Millised on vanema õigused saada koolilt erinevat teavet oma lapse kohta? 5
 • Kui kiiresti tuleb reageerida vanema kirjadele? 7
 • Millises stiilis ja kui pikalt tuleks vastata vanema kirjadele? 10
 • Millal tuleks eelistada suulist suhtlemist kirjalikule suhtlemisele? 14
 • Millised on seaduslikud võimalused aidata abi vajavat last olukorras, kus vanem ei tunnista oma lapse probleeme? 15
 • Millised on kooli kohustused aitamaks õpilasel võtta ühendust vanemaga, et esitada kooli tegevuse kohta arvamusi ja kaebusi? 17
 • Millised on kooli võimalused muuta õpetaja käitumist? 18
 • Millised on koolipoolse ignoreerimise tagajärjed vanema pöördumise korral? 21
 • Kuidas eristada "kiuslikku" lapsevanemat vanemast, keda tajutakse kooli poolt tülika vanemana, kuid kes tegelikult hoolib oma lapse arengu toetamisest, kuid tema arusaam arengu toetamisest erineb kooli arusaamisest? 22
 • Kuidas ennetada "kiuslike" vanemate kogukonna suurenemist koolis? 23
 • Mittekiusliku vanema kaebuse näide hindamise kohta 24

  Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 108, 36 lk, ISBN 978-9949-562-49-7, 06.2017
  Klassijuhataja põhifunktsioonid koolis
 • Klassijuhatajaga seonduv õigusaktides 5
 • Klassijuhataja töö tasustamine 7
 • Klassijuhataja põhifunktsioonid 9
 • Millised ülesanded võiks klassijuhatajalt ära võtta 12
 • Klassijuhataja kui kooli esindaja 15
 • Kooli maine kujundamine 15
 • Vanemate koosoleku läbiviimine 16
 • Klassijuhataja tund 18
 • Õpetajaeetika koodeksi järgimine 18
 • Klassijuhataja kui informatsiooni vahendaja 21
 • Operatiivside kooli ja kodu vahel 21
 • Tagasiside andmine vanematele ja ja lastele õppimisest ja arengust 22
 • Arenguvestluste läbiviimine 23
 • Klassijuhataja kui juhendaja ja nõustaja 29
 • Klassijuhataja kui asjaajaja 31
 • Kaebuste registreerimine 33

  Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 107, 37 lk, ISBN 978-9949-562-48-0, 05.2017
  Loetelu ja näidised dokumentidest, mille kehtestamine, koostamine või ajakohastamine on nõutav ja tarvilik õppeaasta lõppedes
 • Asjaajamise etapid enne eksamiperioodi algust 5
 • Asjaajamise etapid enne suvevaheaega 7
 • Asjaajamise etapid pärast eksamiperioodi lõppu seoses kooli lõpetamisega 9
 • Haldusaktid, mis tuleb koostada ja vormistada seoses põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamisega 14
 • Asjaajamise etapid enne uue õppeaasta algust 37

  Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 106, 30 lk, ISBN 978-9949-562-47-3, 05.2017
  Tunnivaatlus ja viis erinevat põhjust tunnivaatluse läbiviimiseks
 • Tunnivaatluse läbiviimise viis põhjust 5
 • Tunnivaatlus õppekava elluviimise seire läbiviimiseks 7
 • Tunnivaatluse vormi näited 11
 • Tunnivaatlus õpetaja arengu toetamiseks 17
 • Tunnivaatlus HEV õpilase hariduslike erivajaduste väljaselgitamiseks 20
 • Tunnivaatlus kaebuste lahendamiseks 23
 • Tunnivaatlus kui tunnustussüsteemi osa 25
 • Tunnivaatluse dokumenteerimine 29
 • Ootamatu tunnivaatlus 30

  Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 105, 23 lk, ISBN 978-9949-562-46-6, 04.2017
  Arvamuse küsimine ja andmine ning selle menetlustoimingu protokollimine
 • Õppenõukogu, õpilasesinduse, hoolekogu ja teiste haldusorganite arvamuse sisu ning tähendus haldusmenetluses 5
 • Loetelu kooli dokumentidest, mille kehtestamiseks on vaja eelnevalt õppenõukogu, õpilasesinduse ja hoolekogu arvamust 11
 • Arvamuse küsimine 14
 • Õppenõukogu arvamuse andmine 15
 • Hoolekogu arvamuse andmine 16
 • Õpilasesinduse arvamuse andmine 17
 • Õpetajate arvamuse andmine 18
 • Kooli pidajalt kooskõlastuse küsimine 19
 • Arvamusmenetluses nn ühisprotokolli koostamine 20
 • Erisus arvamuse küsimisel ja andmisel erakoolis 22

  Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 104, 38 lk, ISBN 978-9949-562-45-9, 04.2017
  Õppeaasta kokkuvõtte koostamine ja tulemuslikkuse hindamine põhikoolis
 • Õigusaktidest tulenev raamistik õppeaasta kokkuvõtte koostamiseks ja tulemuslikkuse hindamiseks 5
 • Õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse tulemuslikkuse analüüsimine muutunud õpikäsituse kontekstis 10
 • Lähtumine põhikoolile püstitatud põhieesmärgist ehk põhikooli missioonist 12
 • Vaimse ja sotsiaalse õpikeskkonna analüüsimine 14
 • Muutunud õpikäsituse rakendamise analüüsimine 20
 • Keskendumine õpitulemustele, mitte sisule 21
 • Õppeprotsessis kasutatakse tulemuslikult kujundavat hindamist 23
 • Õpitulemuste analüüs: hindamine on motiveeriva iseloomuga 25
 • Toimib tulemuslik koostöö õpetajate vahel 32
 • Õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse ning juhtimise tulemuslikkuse analüüsi vormi näide 34

  Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 103, 23 lk, ISBN 978-9949-562-44-2, 03.2017
  Haldusjärelevalve ja temaatilise järelevalve käigus tuvastatud rikkumised, mida saab kool ennetavalt kõrvaldada
 • Sissejuhatus 5
 • Etteheited seoses kooli põhimäärusega 8
 • Etteheited seoses kooli arengukavaga 11
 • Etteheited seoses kooli kodukorraga 12
 • Etteheited seoses kooli üldtööplaaniga 14
 • Etteheited seoses kooli õppekava ja õppekorraldusega 15
 • Etteheited seoses personaliga 17
 • Etteheited koolidele seoses õppenõukogu ja hoolekogu tegevusega 19
 • Etteheited koolidele seoses kaasamisega õppekava koostamise protsessi ja valikute võimaldamisel 20
 • Etteheited koolidele õpilaste arengu toetamisel ja valikute võimaldamisel loovtöö, õpilasuurimuse või praktilise töö korraldamisel 21
 • Etteheited koolidele õpilaste arengu toetamisel õppetöö läbiviimisel 22
 • Kokkuvõte 23

  Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 102, 39 lk, ISBN 978-9949-562-42-8, 03.2017
  Sisehindamine kooli raamatukogus
 • Sissejuhatus 5
 • Kooli raamatukogu tegevuse vastavus põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele 6
 • Kooli raamatukogu tegevuse vastavus kooliraamatukogude töökorralduse alustes sätestatule 8
 • Kooli raamatukogu tegevuse vastavus põhikooli riiklikus õppekavas sätestatule 21
 • Kooli raamatukogu tegevuse vastavus gümnaasiumi riiklikus õppekavas sätestatule 23
 • Teavikud, mis peavad olema põhikooli õpilastele kasutada klassiruumis 26
 • Teavikud, mis peavad olema gümnaasiumi õpilastele kasutada klassiruumis 30
 • Kohustuslik kirjandus, mis tuleb tagada kooli raamatukogus õppekava läbimiseks 36
 • Raamatukogu tegevuse vastavus autoriõiguse seadusele 37
 • Raamatukoguga seotud regulatsioon kooli kodukorras 39

  Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 101, 33 lk, ISBN 978-9949-562-41-1, 03.2017
  Abimaterjal huvijuhile: tähtpäevadega seotud aktuste korraldamine
 • Tunnivälise tegevuse koht kooli õppekavas 5
 • Riiklikud ja rahvakalendri tähtpäevad 7
 • Tähtpäevadega seotud tunniväliste tegevuste kavandamine 11
 • Erinevate tähtpäevadega seotud aktuste korraldamine koolis 13
 • Eesti Vabariigi aastapäeva aktuse statuudi näide 14
 • Õppeaasta avaaktuse olemus ja korraldamine 15
 • 1. klassi õpilastele suunatud õppeaasta avaaktuse statuudi näide 17
 • 1. septembri klassijuhataja vastuvõtt 17
 • Lõpuaktuse olemus ja korraldamine 18
 • Lõpuaktuse statuudi näide 20
 • Kõnede struktuur aktustel 20
 • Õpetajate päeva tähendus kooli ja õpetajate maine kujundamisel 21
 • Õpetajate päeva kontsert-aktuse statuudi näide 22
 • Jõuluüritused koolis 24
 • Eesti lipu ja kooli lipu kasutamine aktusel 27
 • Kooli lipu statuudi näide 30
 • Autoriõiguste järgimine aktuse ja kontserdi korraldamisel, kus esineja ei esita omaloomingut 31
 • Filmimine ja pildistamine koolides 32

  Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 100, 59 lk, ISBN 978-9949-562-39-8, 02.2017
  Abimaterjal kooli majandusjuhatajale: turvaline ja ohutu töö- ja õpikeskkond koolis
 • Sissejuhatus 5
 • Nõuded turvalise ja ohutu töö,- ja õpikeskkonna tagamiseks lähtudes kehtivast seadusandlusest 6
 • Õpilaste ja koolitöötajate vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamine koolis (näide) 7
 • Hädaolukorra lahendamise plaan (näide) 8
 • Laste ja lasteasutuse töötajate vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamine lasteasutuses (näide) 14
 • Riskianalüüsi läbiviimise põhietapid 17
 • Õppekeskkonna ja õpilase tervise edendamisele suunatud tegevuskava (näide) 25
 • Tervisekaitse nõuded rahvatervise seaduse alusel kehtestatud määrustes 27
 • Kord kvartalis hoolekogu teavitamine ujulas lastega juhtunud vigastustest, basseinivee kontrolli tulemustest ja muude nõuete täitmisest (näide) 33
 • Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse alusel kehtestatud nõuded töökeskkonnale 36
 • Tegevussuunad ja meetmed füüsikaliste, bioloogiliste, keemiliste ning füsioloogiliste ja psühholoogilitse ohtude vältimiseks (näide) 48
 • Standardid 55
 • Mänguväljaku ohutuse tagamiseks vajalik dokumentatsioon lähtuvalt standardist EVS-EN 1176-7:2008 56

  Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 99, 34 lk, ISBN 978-9949-562-38-1, 01.2017
  Kooli asjaajamise ajakohastamine
 • Dokumentide registreerimisega seotud tegevuste ajakohastamine 5
 • Suurimad probleemid, mis esinevad seoses dokumentide registreerimisega dokumendiregistris 7
 • Vastavalt dokumendi liigile dokumendiregistrisse kantavad andmed 9
 • Dokumendi tuvastamine dokumendi elementide järgi 16
 • Allkirja kohustuslikkus dokumentidel 17
 • Muutunud nõuded juurdepääsupiirangu vormistamisele dokumendil 18
 • Kooli asjaajamiskorra ja dokumentide loetelu ajakohastamine 19
 • Nimistu dokumentidest, mis peavad olema koolis kiiresti leitavad 23
 • Dokumentide registreerimise ja nende koostamise tähtajad 31
 • Vastuskirjade koostamise tähtajad erinevatele pöördumistele 32

  Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 98, 45 lk, ISBN 978-9949-562-35-0, 12.2016
  Töösuhte ja personalitööga seotud põhidokumendid koolis
 • Sissejuhatus 5
 • Koolitöötajate koosseisu kinnitamine 6
 • Ametijuhendid 7
 • Töölepingud 9
 • Pedagoogide kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid 13
 • Töökorralduse reeglid 19
 • Palgakorralduse põhimõtted 22
 • Puhkuse ajakava 25
 • Tervisetõendid 27
 • Esmaabiandaja määramine 28
 • Töökeskkonnaspetsialisti määramine 29
 • Terviskontrolli läbimist tõendavad dokumendid 31
 • Täienduskoolituse läbimist tõendavad dokumendid 34
 • Õpetajate, õppealajuhataja ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute vaba ametikoha täitmiseks läbiviidava avaliku konkursi kord 36
 • EHISes õpetajate ja õppejõudude alamregistrisse kantavate andmete alusdokumendid 37
 • Õpetajate eneseanalüüsi dokumendid 39
 • Töölähetusega seotud dokumendid 44

  Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 97, 21 lk, ISBN 978-9949-562-33-6, 12.2016
  Nõuded kooli päevakava sisule
 • Õigusaktidest tulenevad sisunõuded kooli päevakavale 5
 • Kooli päevakava sisu 8
 • Pikapäevarühma päevakava sisu 9
 • Õigusaktidest tulenevad vorminõuded kooli päevakavale 10
 • Kooli (sh pikapäevarühma) päevakava kehtestava käskkirja näide 12
 • Kooli (sh pikapäevarühma) päevakava näide 14
 • Kooli päevakavast õpilase ja vanema teavitamise korra sätestamine kooli kodukorras 16
 • Kavandatavad muudatused õigusaktides seoses kooli päevakavaga 19

  Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 96, 21 lk, ISBN 978-9949-562-32-9, 12.2016
  Nõuded kooli veebilehe sisule
 • Õigusaktidest tulenev kohustus avalikustada infot kooli veebilehel 5
 • Info, mis tuleb avalikustada veebilehe kaudu kooli kodukorras 9
 • Õigusaktidest tulenevad vorminõuded teabe avalikustamisele kooli veebilehel 11
 • Teabele juurdepääsu tagamine kooli veebilehe ja dokumendiregistri kaudu 14
 • Senine õiguspraktika seoses kooli kohustusega avalikustada dokumente veebilehel 15
 • Info, mille avalikustamine kooli veebilehel, on asjakohatu 17
 • Kokkuvõtlik loetelu kohustuslikust teabest ja dokumentidest, mis tehakse teatavaks ja kättesaadavaks kooli veebilehe kaudu 19

  Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 95, 34 lk, ISBN 978-9949-562-31-2, 11.2016
  Dokumentatsioon haridusliku erivajadusega õpilase toetamisel 2016
 • Haridusliku erivajadusega õpilase õppe korraldamisega seotud dokumendid 5
 • Individuaalse arengu jälgimise kaart 10
 • Koosolekute protokollid 14
 • Haridusliku erivajadusega õpilase õppe koordineerija protokollitud ettepanekud õpetajale, vanemale ja direktorile 16
 • Otsus haridusliku erivajadusega õpilasele meetme rakendamise kohta 17
 • Õpilase arengu ja toimetuleku hindamise kirjeldused 18
 • Nõustamiskomisjoni soovitused 19
 • Mida teha, kui nõustamiskomisjoni soovitusi ole võimalik koolil täita? 21
 • Individuaalne õppekava 22
 • Õpiabirühma ja väikeklassiga seonduv dokumentatsioon 26
 • Õppenõukogu roll haridusliku erivajadusega õpilase õppe korraldamisel 28
 • Vanema nõusolek meetme rakendamiseks haridusliku erivajadusega õpilasele 29
 • Kavandatavad muudatused õigusaktides seoses haridusliku erivajadusega õpilase arengu toetamisega 30

  Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 94, 29 lk, ISBN 978-9949-562-29-9, 10.2016
  Loetelu ja näidised dokumentidest, mille kehtestamine, koostamine või ajakohastamine on nõutav ja tarvilik õppeaasta alguses
 • Õpilaste nimekirja arvamine ja käskkirja näide 5
 • Pikapäevarühma vastu võtmine ja käskkirja näide 10
 • Kooli päevakava kehtestamine ja käskkirja näide 12
 • Hoolekogu koosseisu uuendamine ja valimisprotokolli näide 14
 • Klassi täitumise suurendamine ja hoolekogu protokolli näide hoolekogu nõusoleku kohta 16
 • Õppenõukogu alarühmade koosseisu kinnitamine ja käskkirja näide 20
 • Õpilasuurimuse ja praktilise töö ettevalmistamise ajakava kehtestamine ja käskkirja näide 22
 • Ainekomisjonide moodustamine ja käskkirja näide 27

  Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 93, 21 lk, ISBN 978-9949-562-28-2, 10.2016
  Õpilaste õpitahte toetamine hinnete parandamise võimaldamise kaudu
 • Hinnete parandamise tähendus väljundipõhises õppes 5
 • Kooli kohustus tagada järelevastamine ja järeltöö 7
 • Järelevastamise ja järeltöö ajalise piiramise võimalused 9
 • Järelevastamise ja järeltöö korralduse kirjeldamise kohustus kooli õppekavas 11
 • Piirangute seadmise õiguspärasus järelevastamisele ja järeltööle 12
 • Järelevastamise ja järeltöö sooritamise korra sätestamine kooli õppekavas 15
 • Konfliktide tekkimine hindamisel ja suhted õpetajaga 16
 • Hindamise ja hinde parandamise põhimõtted väljundipõhises õppes 17
 • Hinnete vaidlustamine ja vaidemenetlus 20

  Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 92, 26 lk, ISBN 978-9949-562-27-5, 09.2016
  Kooli üldtööplaani sisu ja vorminõuded ning väljundipõhine tegevuste kavandamine üldtööplaanis
 • Õigusaktides esitatud üldtööplaani sisu- ja vorminõuded 5
 • Tegevuste kavandamine üldtööplaanis lähtuvalt arengukavast 7
 • Tegevuste kavandamine üldtööplaanis lähtuvalt õppekavast 8
 • Tegevuste kavandamine üldtööplaanis lähtuvalt õppeaasta üldeesmärkidest 9
 • Tegevuste kavandamine üldtööplaanis lähtuvalt eelmise aasta kokkuvõttest 11
 • Liikluskasvatusalaste tegevuste kavandamine üldtööplaanis 12
 • Õppenõukogu tegevuste kavandamine üldtööplaanis 15
 • Üldtööplaani struktuur 17
 • Juhised üldtööplaani koostamiseks 19
 • Üldtööplaani kinnitamine õppenõukogus, sh protokolli ja otsuse näide 21

  Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 91, 35 lk, ISBN 978-9949-562-18-3, 06.2016
  Õppenõukogu tegevuse reglemendi koostamine ja selle näidis
 • Milleks on vaja koostada õppenõukogu tegevuse reglement? 5
 • Mida õppenõukogu tegevuse reglement peaks sisaldama? 10
 • Õppenõukogu reglemendi näidis 13
 • Õppenõukogu protokolli ja otsuse näidis õppenõukogu tegevuse reglemendi kehtestamiseks 32

  Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 90, 26 lk, ISBN ISBN 978-9949-562-17-6, 05.2016
  Juhised lühikese, kuid samas sisuka, kooli arengukava koostamiseks
 • Kuidas koostada arengukava, mis on lühike, kuid samas sisukas? 5
 • Millised on nõuded kooli arengukava koostamisele tulenevalt õigusaktidest? 5
 • Millised on olulisemad muudatused nõuetes arengukava koostamisele? 6
 • Kui pikaks perioodiks tuleb kooli arengukava koostada? 7
 • Kuidas tuleb siduda sisehindamine arengukava koostamisega? 7
 • Millised on olulisemad muudatused nõuetes sisehindamise läbiviimisele? 8
 • Kas arengukavas tuleb esitada kooli hetkeolukorra kirjeldus ja kokkuvõte sisehindamise tulemustest? 8
 • Kas arengukavas tuleb esitada tegevuskava? 9
 • Mida tuleb arengukavas esitada? 9
 • Milleks on arengukava juurde vajalik seletuskiri? 9
 • Milline peaks olema arengukava seletuskirja sisu? 10
 • Milliste kooli pidaja ja riiklike dokumentidega tuleks arvestada arengukava koostamisel? 10
 • Kuidas tuleb arengukavas esitada kooli arengu põhisuunad ja eesmärgid? 11
 • Kuidas toimub arengukava tegevuskava koostamine? 12
 • Mis osas tuleb arengukava avalikuks teha? 13
 • Kuidas toimub arengukava kinnitamine ja arengukava kohta arvamuse saamine? 14
 • Kuidas toimub aruandlus arengukava elluviimise eest? 14
 • Milliseid nõudeid võib arengukava koostamisele esitada kooli pidaja? 15
 • Kuidas hinnata, et kooli arendustegevus on olnud tulemuslik? 15
 • Arengukava struktuur 17
 • Arengukava näidis 18

  Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 89, 44 lk, ISBN 978-9949-562-16-9, 05.2016
  Näiteid üldpädevuste õpetamisel õppetunni tasandil
 • Üldpädevuse olemus 5
 • Võtmepädevused elukestvas õppes ja seosed üldpädevustega 6
 • Üldpädevuste õpetamine ja tegevuste kavandamine õppetunni tasandil 17
 • Näiteid üldpädevuste kujundamisest 18
 • Tekstides korrektse viitamise kasutamine 18
 • Posterettekande kaudu oma seisukohtade esitamine 20
 • Probleemülesannete lahendamine 28
 • Slaidiettekande koostamine 31
 • Juhiste järgimine ja keskendumine juhiste täitmisele 33
 • Esitluse läbiviimine 40
 • Üldpädevuste kujundamine erinevate õppe- ja õpimeetodite korral 42
 • Õppetunni tegevuste tulemuslikkuse analüüsimine ja hinnangu andmine üldpädevuste kujundamise aspektist 43

  Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 88, 28 lk, ISBN 978-9949-562-15-2, 05.2016
  Võimalus ja võimatus piirata nutiseadmete kasutamist koolis
 • Sissejuhatus 5
 • Mobiiltelefoni kasutamise piiramine kooli kodukorra kaudu 7
 • Esemete kasutamise viisid, mis toovad kaasa esemete kooli hoiulevõtmise 8
 • Kooli hoiule antud esemete hoiustamine ja nende tagastamise kord 12
 • Mobiiltelefoni kasutamise piiramine kooli kodukorras õpilastele käitumisnõuete kirjeldamise kaudu 16
 • Esemete hoiule võtmise ja tagastamise menetlustoimingud 19
 • Õpilaselt eseme(te) kooli hoiule võtmise protokoll 20
 • Õpilaselt hoiule võetud eseme(te) tagastamise protokoll 21
 • Mobiiltelefoni kooli hoiule võtmise põhiseaduspärasus 22
 • Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 58 rakendamise valud 23
 • Mobiiltelefonide hoiule võtmise keerukus 26
 • Suhtlemisõigusega arvestamine 27
 • Omandipõhiõigusega arvestamine 28

  Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 87, 31 lk, ISBN 978-9949-562-14-5, 05.2016
  Väljundipõhine õpe ja kujundav hindamine
 • Sissejuhatus 5
 • Mõisted väljundipõhises õppes 7
 • Õppeprotsessi ülesehitus väljundipõhise õppe korral 8
 • Milleks on väljundipõhist õpet vaja? 11
 • Inimesekäsitus väljundipõhises õppes 14
 • Väljundipõhise õppe põhitunnused 19
 • Kujundav ja kokkuvõttev hindamine väljundipõhises õppes 20
 • Levinumad kujundava hindamise arusaamad Eestis 26
 • Väljundipõhiseks õppeks sobiva õpikeskkonna loomine 29
 • Kujundav hindamine kui õppimist innustav tagasiside 30

  Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 86, 35 lk, ISBN 978-9949-562-12-1, 04.2016
  Soovitused põhikooli õppekavades erinevate puuduste kõrvaldamiseks
 • Sissejuhatus 5
 • Soovitused, mis on seotud põhikooli õppekava sisunõuetega 6
 • Soovitused, mis on seotud põhikooli õppekava vorminõuetega 11
 • Soovitused, mis on seotud põhikooli õppekava menetlemisega 13
 • Soovitused, mis on seotud liikluskasvatuse teemade esitamisega õppekavas 15
 • Soovitused, mis on seotud õpetajate koostöö ja töö planeerimise põhimõtete esitamisega põhikooli õppekavas 17
 • Soovitused, mis on seotud HEV õpilase õppekorralduse kirjeldamisega õppekavas 20
 • Soovitused, mis on seotud õpilase arengu toetamise kirjeldamisega õppekavas 22
 • Soovitused, mis on seotud hindamise korraldusega 24
 • Käitumise hindamine 24
 • Hindamise skaala 25
 • Arvestusliku hindamise ja õppeprotsessi hindamise mõistete kasutamine 26
 • Kolme hinde nõue 26
 • Kujundava hindamise mõiste ebakorrektne kasutamine 27
 • Kontrolltööde ja tunnikontrollide läbiviimine 28
 • Järelevastamise ja järeltööde sooritamise kord 30
 • Soovitused, mis on seotud kodutööde sooritamise ja hindamise kajastamisega kooli õppekavas 32
 • Soovitused, mis on seotud õpilaste ja lastevanemate teavitamisega 35

  Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 85, 64 lk, ISBN 978-9949-562-09-1, 03.2016
  Koolidirektori pädevus koos viidetega õiguslikule alusele anda käskkirju ja käskkirja näidised seisuga 01.03.2016. a
 • Direktori volitusnorm anda käskkirju oma pädevuse piires 5
 • Õiguslikud alused direktori käskkirja andmiseks kooli põhidokumentide kehtestamisel 6
 • Loetelu kooli põhidokumentidest, mida ei kehtesta direktor 10
 • Kooli põhidokumendid, mille kehtestamiseks on vaja eelnevalt teise haldusorgani arvamust või kooskõlastust 12
 • Õiguslikud alused direktori käskkirja andmiseks seoses dokumentide kinnitamisega ja kehtetuks tunnistamisega 13
 • Õiguslikud alused direktori käskkirja andmiseks seoses dokumentide õpilaste vastuvõtmise, väljaarvamise ja kooli lõpetamisega 15
 • Õiguslikud alused direktori käskkirja andmiseks seoses personalitööga (tööülesannete ja kohustuste määratlemisega) 17
 • Õiguslikud alused direktori käskkirja andmiseks seoses HEV õpilaste arengu toetamise ja mõjutusmeetmete rakendamisega 20
 • Õiguslikud alused direktori käskkirja andmiseks seoses tasemetööde, eksamite ja gümnaasiumi õpilasuurimustega 24
 • Tasemetööd 24
 • Põhikooli eksamid 25
 • Gümnaasiumi eksamid 27
 • Õpilasuurimus ja praktiline töö gümnaasiumis 29
 • Õiguslikud alused direktori käskkirja andmiseks muudes korralduslikes küsimustes 32
 • Dokumentide kinnitamine allkirjastamisega ilma direktori käskkirja andmata 34
 • Täiendav loetelu koolis vajalikest dokumentidest 36
 • Lisa 1: Kooli õppekava kehtestamise käskkirja näidis 38
 • Lisa 2: Kooli kodukorra kehtestamise käskkirja näidis 43
 • Lisa 3: Kooli sisehindamise korra kehtestamise käskkirja näidis 45
 • Lisa 4: Töökorralduse reeglite kehtestamise käskkirja näidis 47
 • Lisa 5: Palgakorralduse põhimõtete kehtestamise käskkirja näidis 49
 • Lisa 6: Asjaajamiskorra kehtestamise käskkirja näidis 51
 • Lisa 7: Dokumentide loetelu kehtestamise käskkirja näidis 54
 • Lisa 8: Õpilasesinduse põhimääruse kinnitamise käskkirja näidis 56
 • Lisa 9: Isikute õpilaste nimekirja kandmise käskkirja näidis 57
 • Lisa 10: Õpilase koolist väljaarvamise käskkirja näidis 59
 • Lisa 11: Avaliku konkursi välja kuulutamise käskkirja näidis 61
 • Lisa 12: Avaliku konkursi tulemuste käskkirja näidis 63

  Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 84, 23 lk, ISBN 978-9949-562-08-4, 02.2016
  Põhikooli ja gümnaasiumi tegevusnäitajad
 • Sissejuhatus 5
 • Põhikooli näitajate sisukirjeldus 8
 • Gümnaasiumi näitajate sisukirjeldus 14
 • Tulemus- ja tõhususenäitajad kooli tasandil 18
 • Kooli panus õpilaste edasijõudmisse 20
 • Üldhariduskoolide direktorite hindamine seoses tegevusnäitajatega 23

  Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 83, 38 lk, ISBN 978-9949-562-06-0, 12.2015
  Muutunud õpikäsituse raamistik üldhariduskoolis
 • Riiklikest strateegilistest eesmärkidest aastaks 2020 5
 • Strateegiline eesmärk: õpikäsituse muutumine üldhariduskoolis aastaks 2020 7
 • Miks on vaja õpikäsitust muuta? 9
 • Muutunud õpikäsituse põhitunnused 10
 • Mille muutumist oodatakse, kui räägitakse õpikäsituse muutumisest? 11
 • Õppimine toimub väljundipõhiselt 12
 • Õppemeetodid on vastavuses õppekavades seatud eesmärkide ja õpitulemustega 13
 • Muutunud on hindamispõhimõtted ja hindamiskäitumine 17
 • Koolijuht ja õpetajad on oma rolli ümber mõtestanud 24
 • Toimub tulemuslik koostöö õpetajate vahel ja kooli koostöö vanematega 27
 • Tunnivälised tegevused ja õpilase igapäeva- ja huvitegevus on lõimitud õppetööga 28
 • Tulemuslikult kasutatakse nüüdisaegset digitehnoloogiat ja uue põlvkonna digitaristut 28
 • Üleminek uuele õpikäsitusele 29
 • Millest alustada? 32
 • Kuidas õpikäsituse muutumist saavutada? 36

  Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 82, 34 lk, ISBN 978-9949-562-04-6, 11.2015
  Sisehindamine koolis: juhised sisehindamiseks alates 1. jaanuarist 2016. a
 • Sissejuhatus 5
 • Sisehindamise õiguslik raamistik alates 1. jaanuarist 2016. a 6
 • Sisehindamine tulenevalt põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest 8
 • Sisehindamine tulenevalt lastekaitseseadusest 13
 • Sisehindamine kaebuse alusel 18
 • Kaebuste käsitlemise korra loomine 18
 • Juhised kaebuste käsitlemise protsessi loomiseks 19
 • Kaebuste käsitlemise protsessi objektiivsuse tagamine 20
 • Kaebuste esitamise blankett 22
 • Kaebuste vastuvõtmise ja lahendamise blankett 23
 • Kaebuste käsitlemise protsess vooskeemina 25
 • Kaebuste käsitlemise protsessi ülevaatus 26
 • Sisehindamise korra uuendamine 27
 • Käskkiri sisehindamise korra kehtestamiseks 28
 • Sisehindamise korra näidis arvestades muudatusi õigusaktides 30

  Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 81, 16 lk, ISBN 978-9949-562-03-9, 06.2015
  Munitsipaalkooli direktori vastutuse piirid lähtudes kohtupraktikast
 • Sissejuhatus 5
 • Kuidas on analüüsinud kohtud kohustust informeerida ja konsulteerida kooli töötajaid või nende esindajat kavandatavatest muudatustest koolis 8
 • Kuidas on analüüsinud kohtud direktori kohustust juhinduda enda tegevuses kollektiivlepingust 11
 • Kuidas on analüüsinud kohtud kohustust avalikustada kooli õppekava kooli veebilehel 12
 • Kuidas on analüüsinud kohtud kohustust esitada andmed EHISesse või seda, et esitatud andmed ei vasta tegelikkusele 14
 • Kuidas on analüüsinud kohtud kohustust pidada kooli dokumendiregistrit ning avalikustada registri kaudu dokumente 16

  Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 80, 23 lk, ISBN 978-9949-562-02-2, 06.2015
  Munitsipaalkooli ümberkorraldamine lähtudes kohtupraktikast
 • Sissejuhatus 5
 • Kooli ümberkorraldamine pädeva haldusorgani poolt 6
 • Kooli ümberkorraldamise õiguslikud alused 7
 • Kooli ümberkorraldamise otsuse motiveerimine 8
 • Kooli ümberkorraldamise otsuse tegemisel kaalutlusõiguse kasutamine 9
 • Enamlevinud kaebaja seisukohad 10
 • Enamlevinud omavalitsuse seisukohad 12
 • Kooli ümberkorraldamise otsuse põhjendamine 13
 • Otsuse vaidlustamine 14
 • Kohtu põhjendused 15
 • Volikogu pädevuse kohta 15
 • Kooli ümberkorraldamise perioodi kohta 15
 • õigusliku aluse kohta 15
 • Hea halduse põhimõtte kohta 16
 • Haldusaktile esitatud nõuete järgimise kohta 16
 • Otsuse põhjendamise kohta 16
 • Põhjenduste sisu kohta 17
 • Otsuse kontrollimise sisu ja ulatuse kohta 18
 • Halduskohtusse kaebusega pöörduva isiku õiguse kohta 18
 • Kooli ümberkorraldamise eesmärgi kohta 19
 • Kooli ümberkorraldamise otsuse haldusaktina käsitlemise kohta 19
 • Põhiõiguste riivamise kohta 19
 • Eritasandi arengukavadega arvestamise kohta 20
 • Majanduslikel põhjustel kooli ümberkorraldamise kohta 21
 • õpilaste arvu vähenemisel kooli ümberkorraldamise kohta 22
 • Otsustusprotsessi vanemate ja õpilaste kaasamise kohta 22
 • Vaidlustamisviite esitamise kohta 23
 • Menetlusnõuete järgimise kohta 23

  Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 79, 46 lk, ISBN 978-9949-562-01-5, 05.2015
  Juhend gümnaasiumi õppekavas kursuste kavade koostamiseks ja vormistamiseks
 • Kursuste kava sisu ja vorminõuded tulenevalt kehtivast õigusest 5
 • Kooli õppekavas kursuse kava koostamise põhimõtted 7
 • Kursuse kava struktuur kooli õppekavas 8
 • Eesti keele näide 9
 • Kirjanduse näide 10
 • Vene keele näide 12
 • Kirjanduse näide õppeaine vene keel korral 14
 • Inglise keele näide 16
 • Eesti keel teise keelena näide 17
 • Matemaatika näide 18
 • Bioloogia näide 20
 • Geograafia näide 23
 • Keemia näide 26
 • Füüsika näide 29
 • Ajaloo näide 32
 • Inimeseõpetuse näide 35
 • ühiskonnaõpetuse näide 38
 • Muusika näide 41
 • Kunsti näide 43
 • Kehalise näide 45

  Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 78, 31 lk, ISBN 978-9949-562-00-8, 05.2015
  Loovtöö korraldus 2015/2016. õppeaastal muutunud põhikooli riikliku õppekava kontekstis
 • Sissejuhatus 5
 • Loovtöö korralduse kirjeldamine kooli õppekavas 6
 • Näide: "Loovtöö korraldus" kirjeldatuna kooli õppekavas 7
 • Loovtöö korralduse seostamine üldpädevustega 9
 • Loovtöö hindamine (tagasisidestamine) 10
 • Loovtöö esitlemise viisid 12
 • Kirjalik kokkuvõte loovtööst 13
 • Tiitellehe näide 14
 • Sisukorra näide 15
 • Sissejuhatuse näide 16
 • Kokkuvõtte näide 17
 • Resümee näide 18
 • Loovtöö esitamine suulise ettekandena (slaidiesitlusena) 19
 • Kõne struktuur ja küsimustele vastamine 21
 • Suulise ettekande slaidid 22
 • Loovtöö esitamine posterettekandena 27
 • Postri koostamise juhend 29
 • Postri näide 31

  Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 77, 23 lk, ISBN 978-9949-9595-9-4, 03.2015
  õpetaja koostöö ja töö planeerimise põhimõtted uue õppekava kontekstis
 • Sissejuhatus 5
 • Riiklike õppekavade aluseks oleva väljundipõhise õppe olemus ja õppeprotsessi planeerimise erinevused võrreldes sisendipõhise õppega 6
 • Nõuded õpetajate koostöö ja töö planeerimisele tulenevalt õigusaktidest 12
 • õpetajate koostöö ja töö planeerimise korraldamine koolis 15
 • Mida saab õppealajuhataja õpetaja töö planeerimise juures kontrollida 19
 • Kaks korralduslikku soovitust, millede eiramine takistab oluliselt üleminekut väljundipõhisele õppele 22

  Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 76, 43 lk, ISBN 978-9949-9595-8-7, 02.2015
  Juhend põhikooli õppekavas ainekavade koostamiseks ja vormistamiseks
 • Ainekava sisu ja vorminõuded tulenevalt kehtivast õigusest 5
 • Kooli õppekavas ainekavade koostamise põhimõtted 8
 • Ainekava struktuur kooli õppekavas 9
 • Eesti keele ja kirjanduse ainekava koostamine 11
 • Vene keele ja kirjanduse ainekava koostamine 12
 • Inglise keele ainekava koostamine 13
 • Eesti keel teise keelena ainekava koostamine 16
 • Matemaatika ainekava koostamine 20
 • Loodusõpetuse ainekava koostamine 22
 • Bioloogia ainekava koostamine 24
 • Geograafia ainekava koostamine 26
 • Füüsika ainekava koostamine 28
 • Keemia ainekava koostamine 30
 • Inimeseõpetuse ainekava koostamine 32
 • Ajaloo ainekava koostamine 34
 • ühiskonnaõpetuse ainekava koostamine 36
 • Muusika ainekava koostamine 38
 • Kunsti ainekava koostamine 39
 • Tööõpetuse, tehnoloogiaõpetuse ning käsitöö ja kodunduse ainekava koostamine 40
 • Kehalise kasvatuse ainekava koostamine 42

  Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 75, 41 lk, ISBN 978-9949-9595-7-0, 02.2015
  Väitekirja- ja artiklipõhiste kirjalike tööde sisu- ja vorminõuded loovtööde kirjalikele kokkuvõtetele, õpilasuurimustele ning praktiliste tööde kirjalikele kokkuvõtetele
 • Sissejuhatus 5
 • õigusaktides esitatud nõuded loovtöö sisule 7
 • õigusaktides esitatud nõuded õpilasuurimuse sisule 7
 • õigusaktides esitatud nõuded praktilise töö kirjaliku kokkuvõtte sisule 7
 • üldised vorminõuded loovtöö kirjalikule kokkuvõttele, õpilasuurimusele ja praktilise töö kirjalikule kokkuvõttele 8
 • õpilasuurimuse ning loovtööna esitatud uurimuse põhistruktuur 9
 • Praktilise töö kirjaliku kokkuvõtte ning loovtööna esitatud projekti või kunstitöö kirjaliku kokkuvõtte põhistruktuur 10
 • Artiklipõhiste kirjalike õpilastööde põhistruktuur 11
 • Uuringu tulemuste esitamine uurimisraportina SMTA-malli järgi 15
 • Juhised artikli teksti stiilile, sisule ja ülesehitusele 17
 • Väitekirjapõhiste kirjalike õpilastööde põhistruktuur 21
 • Juhend teksti kirjutamiseks 33
 • Juhend teksti vormistamiseks 36
 • Loovtöö kirjaliku kokkuvõtte, õpilasuurimuse ja praktilise töö kirjaliku kokkuvõtte nõuetele vastavaks viimine 38

  Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 74, 23 lk, ISBN 978-9949-9595-5-6, 12.2014
  õpilasuurimuse ja praktilise töö hindamine
 • Mida hinnatakse ja kes hindab? 5
 • Oskuste hindamise kriteeriumid õpilasuurimuse korral kirjaliku töö põhjal 8
 • Töö kaitsmise oskuse hindamise kriteeriumid õpilasuurimuse korral 14
 • Oskuste hindamise kriteeriumid praktilise töö korral 16
 • Hindamise etapid 18
 • Hindamine retsenseerimisel 19
 • Hindamine kaitsmisel 22
 • Juhendaja hindajana 23

  Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 73, 50 lk, ISBN 978-9949-9595-4-9, 12.2014
  Kooli kodukorra uuendamine
 • Sissejuhatus 5
 • Kooli kodukorrale esitatud nõuded kehtivates õigusaktides 6
 • Erinevate õigusaktidega arvestamine kooli kodukorras nõutavate kordade sisustamisel 9
 • Kooli kodukorra näidis - Rõõmu Kooli* kodukord 33
 • Käskkirja näidis kooli kodukorra kehtestamiseks 40
 • Koolikohustuse täitmise tagamise eest vanema vastutuse puudumine alates 1. jaanuarist 2015. a 43
 • õpilaste õigused ja kohustused uues lastekaitseseaduses 44
 • Kooli hädaolukorra plaani tähendus 44
 • Kooli hädaolukorra plaani näidis 45

  * Rõõmu Kool on Merlecons ja Ko Oü poolt kasutatav nimetus üldhariduskoolide jaoks koostatud näidisdokumentidel, eesmärgiga simuleerida virtuaalset üldhariduskooli.

  Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 72, 32 lk, ISBN 978-9949-9595-3-2, 12.2014
  õpilasuurimuse või praktilise töö teema valik ja piiritlemine
 • Kuidas on õpilasuurimus ja praktiline töö esitatud kehtivates õigusaktides? 5
 • Kuidas tagada õpilasuurimuse ja praktilise töö õnnestumine? 7
 • Millest alustada? 10
 • Kuidas valida ja piiritleda õpilasuurimuse teemat? 12
 • Kuidas kirjeldada õpilasuurimuse ja praktilise töö teemat? 22
 • Mida tähendab õnnestunud teema valik? 24
 • Millega tuleks arvestada õpilasuurimuse ja praktilise töö ettevalmistamisel 27

  Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 71, 69 lk, ISBN 978-9949-9595-2-5, 11.2014
  Kooli õppekava üldosa näidis
 • Nõuded kooli õppekava üldosale 5
 • Nõuded kooli õppekava kehtestamisele ja selle avalikustamisele 9
 • Kooli õppekava üldosa näidis - Rõõmu Kooli* õppekava 10
 • üldsätted 10
 • Kooli õppekava üldosa 11
 • 1. Kooli väärtused ja eripära 11
 • 2. Kooli õppe- ja kasvatuse eesmärgid 11
 • 3. Õppekorraldus põhikoolis 13
 • 4. Õppekorraldus gümnaasiumis 20
 • 5. Kooli õppekava välise õppimise või tegevuse arvestamine koolis õpetatava osana 28
 • 6. üldpädevuste kujundamiseks ja õppekeskkonna mitmekesistamiseks kavandatud tegevused 31
 • 7. Liikluskasvatuse teemad kooliastmeti 31
 • 8. Loovtöö temaatika valiku, juhendamise, töö koostamise ja hindamise kord 35
 • 9. õppe- ja kasvatuse korraldus õpilasuurimuse ja praktilise töö ettevalmistamisel 36
 • 10. Hindamise korraldus põhikoolis 38
 • 11. Hindamise korraldus gümnaasiumis 40
 • 12. Õpilaste juhendamise ja hariduslike erivajadustega õpilaste õppekorralduse põhimõtted, tugiteenuste rakendamise kord 41
 • 13. Gümnaasiumi lõpetamise korraldus 43
 • 14. Karjääriõppe ja nõustamise korraldamine 43
 • 15. Õpilaste ja lastevanemate teavitamise ja nõustamise korraldus 44
 • 16. Õpetajate koostöö ja töö planeerimise põhimõtted 44
 • 17. Kooli õppekava uuendamise ja täiendamise kord 46

  * Rõõmu Kool on Merlecons ja Ko Oü poolt kasutatav nimetus üldhariduskoolide jaoks koostatud näidisdokumentidel, eesmärgiga simuleerida virtuaalset üldhariduskooli.

  Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 70, 69 lk, ISBN 978-9949-9595-1-8, 11.2014
  Kooli õppekava ajakohastamise juhendmaterjal
 • Sissejuhatus 5
 • Kooli õppekava koostamise alusdokumendid 6
 • Kooli lõpetamisel saavutatavate õpitulemuste kooskõla Eesti kvalifikatsiooniraamistikuga 7
 • Põhimõtted kooli õppekava sisuliseks ajakohastamiseks 9
 • Põhimõtted kooli õppekava vormiliseks ajakohastamiseks 18
 • Olulisemad muudatused põhikooli õppekava struktuuris 20
 • Olulisemad muudatused põhikooli õppekava struktuuris 21
 • Põhikooli õppekava üldosa sisunõuded 22
 • Gümnaasiumi õppekava üldosa sisunõuded 24
 • Põhikooli riiklikus õppekavas esitatud asjaolud, mis tuleb sätestada kooli õppekavas lisaks §-s 24 sätestatule 26
 • Gümnaasiumi riiklikus õppekavas esitatud asjaolud, mis tuleb sätestada kooli õppekavas lisaks §-s 19 sätestatule 30
 • Millele tuleb tähelepanu pöörata kooli õppekava ajakohastamisel 33
 • Gümnaasiumi riiklikus õppekavas esitatud edasivolitus 34
 • Hoolekogu, õpilasesinduse ja õppenõukogu arvamused kooli õppekava kohta 35
 • Käskkirja näide põhikooli õppekava kehtestamiseks 36
 • Käskkirja näide gümnaasiumi õppekava kehtestamiseks 40
 • Käskkirja näide kooli õppekava kehtestamiseks, kus põhikool ja gümnaasium tegutsevad ühe koolina 44
 • Põhikooli tunnijaotusplaani näide 50
 • Tunnijaotusplaani koostamise põhimõtted gümnaasiumis 52
 • Gümnaasiumi tunnijaotusplaani näide 53
 • Õppekoormuse jaotamise näide õppeaastati (klassiti) gümnaasiumis 59
 • Olulisemad muutused põhikooli riiklikus õppekavas 60
 • Olulisemad muutused gümnaasiumi riiklikus õppekavas 63
 • Võtmepädevused elukestvas õppes 66
 • Kõrgeimad õpiväljundid põhikoolis ja gümnaasiumis võrdlusena 66

  Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 69, 257 lk, ISBN 978-9949-9595-0-1, 10.2014
  Ajakohastatud gümnaasiumi riiklik õppekava
 • Selgitused ajakohastatud gümnaasiumi riikliku õppekava kohta 5
 • Gümnaasiumi riikliku õppekava üldosa 7
 • Ainevaldkond "Keel ja kirjandus" 20
 • Eesti keel 26
 • Kirjandus 30
 • Vene keel 36
 • Kirjandus 41
 • Valikkursus "Kõne ja väitlus" 48
 • Valikkursus "Müüt ja kirjandus" 48
 • Valikkursus "Kirjandus ja ühiskond" 0
 • Valikkursus "Draama ja teater" 51
 • Valikkursus "Kirjandus ja film" 52
 • Valikkursus "Maailmakirjandus antiikajast 18. sajandini" 54
 • Valikkursus "Tänapäeva vene kirjandus" 56
 • Valikkursus "Maailmakirjandus 20. sajandi II poolel kuni 21. sajandi alguseni" 57
 • Ainevaldkond "Võõrkeeled" 59
 • Eesti keel teise keelena 64
 • Võõrkeeled 67
 • Keeleoskustasemed A1.1 - C1 72
 • Ainevaldkond "Matemaatika" 77
 • Kitsas matemaatika 81
 • Lai matemaatika 85
 • Valikkursus "Loogika" 92
 • Valikkursus "Majandusmatemaatika elemendid" 92
 • Valikkursus "Arvuteooria elemendid I" 93
 • Valikkursus "Arvuteooria elemendid II" 94
 • Valikkursus "Diskreetse matemaatika elemendid I" 94
 • Valikkursus "Diskreetse matemaatika elemendid II" 95
 • Valikkursus "Planimeetria I. Kolmnurkade ja ringide geomeetria" 96
 • Valikkursus "Planimeetria II. Hulknurkade ja ringide geomeetria" 97
 • Ainevaldkond "Loodusained" 99
 • Bioloogia 104
 • Geograafia 111
 • Keemia 118
 • Füüsika 123
 • Valikkursus "Rakendusbioloogia" 133
 • Valikkursus "Geoinformaatika" 135
 • Valikkursus "Globaliseeruv maailm" 136
 • Valikkursus "Keemiliste protsesside seaduspärasused" 138
 • Valikkursus "Elementide keemia" 140
 • Valikkursus "Elu keemia" 141
 • Valikkursus "Füüsika ja tehnika" 143
 • Valikkursus "Teistsugune füüsika" 145
 • Ainevaldkondade ülene valikkursus "Loodusteadused, tehnoloogia ja ühiskond" 147
 • Ainevaldkondade ülene valikkursus "Mehhatroonika ja robootika" 149
 • Ainevaldkondade ülene valikkursus "3D-modelleerimine" 150
 • Ainevaldkondade ülene valikkursus "Joonestamine" 152
 • Ainevaldkondade ülene valikkursus "Arvuti kasutamine uurimistöös" 154
 • Ainevaldkondade ülene valikkursus "Rakenduste loomine ja programmeerimise alused" 156

  Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 68, 259 lk, ISBN 978-9949-9548-9-6, 09.2014
  Ajakohastatud põhikooli riiklik õppekava
 • Selgitused ajakohastatud põhikooli riikliku õppekava kohta 5
 • Põhikooli riikliku õppekava üldosa 7
 • Ainevaldkond "Keel ja kirjandus" 23
 • Eesti keel 28
 • Kirjandus 38
 • Vene keel 47
 • Kirjandus (vene õppekeelega koolile) 54
 • Ainevaldkond "Võõrkeeled" 62
 • A-võõrkeel 66
 • B-võõrkeel 71
 • Eesti keel teise keelena 75
 • Keeleoskustasemed A1.1 - C1 80
 • Ainevaldkond "Matemaatika" 85
 • Matemaatika 89
 • Ainevaldkond "Loodusained" 95
 • Loodusõpetus 100
 • Bioloogia 115
 • Geograafia 125
 • Füüsika 133
 • Keemia 141
 • Ainevaldkond "Sotsiaalained" 148
 • Inimeseõpetus 154
 • Ajalugu 165
 • ühiskonnaõpetus 172
 • Ainevaldkond "Kunstiained" 180
 • Muusika 185
 • Kunst 193
 • Ainevaldkond "Tehnoloogia" 198
 • Tööõpetus 204
 • Käsitöö ja kodundus 206
 • Tehnoloogiaõpetus 213
 • Ainevaldkond "Kehaline kasvatus" 219
 • Kehaline kasvatus 223
 • Valikõppeaine "Usundiõpetus" 234
 • Valikõppeaine "Informaatika" 241
 • Valikõppeaine "Karjääriõpetus" 246
 • Valikõppeaine "Ettevõtlusõpetus" 249
 • Läbivate teemade kirjeldused 253

  Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 67, 35 lk, ISBN 978-9949-9548-8-9, 06.2014
  Soovitused hea halduse põhimõtete järgimiseks koolis
 • Sissejuhatus 5
 • Hea halduse põhimõtted 6
 • Menetluse algatamine isikute pöördumiste põhjal 11
 • Isikute pöördumise sisu tõlgendamine 12
 • õigusaktides ettenähtud tähtaegadest kinnipidamine 13
 • Haldusmenetluse algatamine 14
 • Haldusorgani otsustus 16
 • Haldusorgani arvamus 17
 • Haldusakti õiguspärasus 18
 • Otsustuse põhjendamiskohustus 19
 • Haldusakti teatavakstegemine 20
 • Andmekaitse haldusmenetluses 21
 • Viited otsustuse vaidlustamisele 22
 • Haldusmenetlus õppe korraldamisel 23
 • Õigusnormi tõlgendamine haldusmenetluses 27
 • Vaidemenetlus 28
 • Kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle haldusjärelevalve teostamise tähendus 29
 • Teenistusliku järelevalve teostamise tähendus 34
 • Haldusakti tühisuse kindlakstegemise võimalused halduskohtus 35

  Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 66, 36 lk, ISBN 978-9949-9548-7-2, 06.2014
  õpilaste ja vanemate vaiete menetlemine koolis
 • Sissejuhatus 5
 • Vaidemenetluse sisuline tähendus 7
 • Isikud, kellel on vaide esitamise õigus 9
 • Vaidehuvi olemasolu väljaselgitamine 11
 • Vaide- ja kaebeõiguse erinevused 11
 • Haldusakti või toimingu vaidlustamise võimalused 12
 • Haldusakti kehtetuks tunnistamise vaie 12
 • Haldusakti andmiseks või toimingu sooritamiseks kohustamise vaie 13
 • Menetlustoimingute vaidlustamine 13
 • Vaidemenetluse etapid 14
 • 1. Vaidemenetluse algatamine 14
 • 2. Ettevalmistav menetlus 14
 • 3. Vaide läbivaatamine 15
 • 4. Vaideotsuse tegemine 15
 • 5. Edasikaebamise õigus 15
 • Vaide elemendid ja näidisblankett 16
 • Vaidemenetluse läbiviimise põhimõtted 17
 • Uurimispõhimõtte kohustuslikkus vaidemenetluses 19
 • Vaidemenetlus haldusakti andnud või toimingu sooritanud haldusorganis 21
 • Vaidealluvus 22
 • Vaidemenetlus vaideorganis 23
 • Otsused vaide lahendamisel 25
 • Vaideotsuse vorminõuded 26
 • Vaideotsuse elemendid 27
 • Vaideotsuse näide 29
 • Munitsipaalkooli erisused vaidemenetluses 31
 • Erakooli erisused vaidemenetluses 32
 • Vaidemenetluse läbiviimine õpetamist ja kasvatamist puudutavate vaidlusküsimuste korral 33
 • Vaiete esitamise võimalused, mis ei ole seotud haldusorgani antud haldusakti või toimingu vaidlustamisega 34
 • Õppenõukogu otsusega mittenõustumine 34
 • Õpilaste ja vanemate õigus pöörduda kooli hoolekogu poole õpetamist ja kasvatamist puudutavate vaidlusküsimuste korral 34
 • Hinnete ja hinnangute vaidlustamine 34
 • Vaide tagastamine ja vaide tagastamisest teatamine 35

  Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 65, 34 lk, ISBN 978-9949-9548-5-8, 05.2014
  Töösuhte lõpetamine koolitöötajatega
 • Sissejuhatus 5
 • Koolitöötajate õigused töölepingu mõjuva põhjuseta ülesütlemise korral 6
 • Tööandjapoolne informeerimise ja konsulteerimise kohustus 11
 • Direktori pädevus töölepingu ülesütlemisel 13
 • Töölepingu ülesütlemine koondamise tõttu 14
 • Puhkusetasu arvestamine töölepingu ülesütlemisel 17
 • Töölepingu ülesütlemise erisused katseajal 19
 • Töölepingu ülesütlemisavalduse näited 20
 • Näide 1. Töölepingu ülesütlemiseavaldus koondamise tõttu 20
 • Näide 2. Töölepingu ülesütlemisavaldus töötajast tuleneval põhjusel 23
 • Näide 3. Töölepingu ülesütlemisavaldus töötajast tuleneval põhjusel 26
 • Töölepingu ülesütlemise põhjendamine 30
 • Töötaja töövaidlusavaldusele tööandja vastuse koostamine 31
 • Direktori pädevus kooli esindamisel töövaidluskomisjonis 33
 • Selgitus viivise arvutamiseks rahaliste kohustuste täitmisega viivitamise korral 34

  Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 64, 38 lk, ISBN 978-9949-9548-4-1, 05.2014
  Kvantitatiivse informatsiooni visualiseerimine ning selle esitamine tabelite ja joonistena kirjalikes töödes
 • Tabelite ja jooniste kasutamine kirjalikes töödes 5
 • Tabelitele ja joonistele viitamine tekstisiseselt 7
 • Kohustuslikud elemendid tabeli ja joonise vormistamisel 8
 • Põhimõtted tabeli ja joonise vormistamisel 10
 • Põhimõtted valemi vormistamisel 11
 • Soovitused tabeli koostamiseks 12
 • Jooniste liigitus ja soovitused joonise esitamiseks 15
 • Arvjooniste kujunemise lugu 16
 • Arvjoonise koostamise põhireeglid 17
 • Võrdlusdiagrammid 18
 • Dünaamikadiagrammid 23
 • Struktuurdiagrammid 26
 • Jaotusdiagrammid 28
 • Statistilised kaardid 29
 • Korrelatsioonidiagrammid 30
 • Liitdiagrammid 31
 • Tabeli- ja joonisekasutuse näide kirjalikus töös 32
 • Tabelite ja jooniste kontrollimine enne kirjaliku töö avaldamist 38

  Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 63, 44 lk, ISBN 978-9949-9548-3-4, 05.2014
  Nõuded kirja koostamisele, vormistamisele ning registreerimisele
 • Sissejuhatus 5
 • Kirja vormistamine 8
 • E-kirja vormistamine 10
 • Kirjapeaväli ja sellel esitatavad kirja elemendid 12
 • Adressaadiväli ja sellel esitatavad kirja elemendid 18
 • Viidaväli ja sellel esitatavad kirja elemendid 25
 • Tekstiväli ja sellel esitatavad kirja elemendid 32

  Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 62, 30 lk, ISBN 978-9949-9548-2-7, 05.2014
  Meetodid koolivalmiduse määramiseks
 • Kooli tuleva lapse arengukirjeldus 5
 • Õppimisega seotud võimete uurimine 8
 • Eneseregulatsiooni uurimine 11
 • Õpilase sisemine hoiak kooli suhtes 14
 • Oskus enda tegevust allutada reeglitele, kuulata ja täpselt täita täiskasvanu juhiseid - graafiline etteütlus 17
 • Õpiraskused ja nende varajane avastamine 24
 • Lugemisraskused 25
 • Arvutamisega seotud raskused 27
 • Kirjutamisraskused 29

  Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 61, 32 lk, ISBN 978-9949-9548-1-0, 05.2014
  Võtted distsipliiniprobleemide lahendamiseks
 • Distsipliiniprobleemide definitsioon 5
 • Distsipliiniprobleemide lahendamise põhimõtted 8
 • Distsipliiniprobleemide lahendamise hierarhia 10
 • Mittesõnalise sekkumise võtted õppetunnis distsipliiniprobleemide lahendamisel 11
 • Sõnalise sekkumise võtted õppetunnis distsipliiniprobleemide lahendamisel 13
 • Olukorra lahendamine erinevate pedagoogiliste juhtumite korral 19
 • 10 erinevat pedagoogilist olukorda 20

  Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 60, 30 lk, ISBN ISBN 978-9949-9548-0-3, 04.2014
  Munitsipaalkooli põhimääruse ja erakooli põhikirja ajakohastamine
 • Nõuded munitsipaalkooli põhimääruse ja erakooli põhikirja sisule 5
 • Täiendavad asjaolud põhimääruse kehtestamisel ja põhikirja kinnitamisel 7
 • Munitsipaalkooli näidispõhimäärus: Rõõmu Gümnaasiumi* põhimäärus 10
 • Erakooli näidispõhikiri: Rõõmu Eragümnaasiumi* põhikiri 18

  * Rõõmu Gümnaasium ja Rõõmu Eragümnaasium on Merlecons ja Ko Oü poolt kasutatav nimetus üldhariduskoolide jaoks koostatud näidisdokumentidel, eesmärgiga simuleerida virtuaalset üldhariduskooli.
  Toimetises esitatud näidised on näitlikud versioonid, mida koolid oskavad kindlasti edasi arendada ja paremaks kirjutada.

  Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 59, 43 lk, ISBN 978-9949-9511-9-2, 04.2014
  Õpetaja pedagoogiliste kompetentside hindamine koolis
 • Õiguslikud alused õpetajate pedagoogiliste kompetentside hindamiseks 5
 • Kompetentside hindamine lähtuvalt õpetaja kutsestandarditest 7
 • Õpetaja kompetentsusmudeli kasutamise põhimõtted 10
 • Õpetaja kompetentsusmudel: õpetaja kompetentsid ja nende hindamise kriteeriumid 11
 • Õpetaja kompetentside hindamine õpetaja eneseanalüüsi kaudu 32
 • Õpetaja kompetentside hindamine tööandja poolt 33
 • Õpetaja kompetentside hindamise vormi näidis 34

  Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 58, 32 lk, ISBN 978-9949-9511-8-5, 04.2014
  Kooli tegevuse alusdokumentide nimistu
 • Sissejuhatus 5
 • Kooli tegevuse alusdokumentide nimistu 6
 • Dokumendi nimetus
 • Dokumendi kehtestaja, kinnitaja, allkirjastaja või koostaja
 • Õiguslik alus
 • Nõuded dokumendi sisule ja vormile
 • Eelnev kooskõlastus või arvamus
 • Täiendav info

  Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 57, 49 lk, ISBN 978-9949-9511-6-1, 03.2014
  Viitamine kirjalikes õpilastöödes ja viiteallikate loetelu vormistamine
 • Sissejuhatus 9
 • Viitamise põhimõtted 9
 • Üldkasutatavad viitamissüsteemid 11
 • Allikaloetelu koostamise põhimõtted 12
 • Tekstisisene viitamine 14
 • Erinevad tekstisisesed viitamise viisid 15
 • 1. Autori nimi esitatakse tekstis 15
 • 2. Autori nime ei esitata tekstis 16
 • 3. Tekstis on kasutatud enam kui ühe autori töid 16
 • 4. Tekstis on viidatud mitme (kaks või kolm) autori ühistööle 16
 • 5. Tekstis on viidatud mitme (neli või rohkem) autori ühistööle 16
 • 6. Tekstis on viidatud korraga mitmele teosele 17
 • 7. Tekstis on viidatud autorile, kelle teosed on avaldatud erinevatel aastatel 17
 • 8. Tekstis on viidatud autorile, kelle teosed on avaldatud samal aastal 17
 • 9. Tekstis on viidatud koguteose ühe peatüki autorile 18
 • 10. Tekstis viidatakse asutusele või organisatsioonile 18
 • 11. Tekstis viidatakse anonüümsele teosele 19
 • 12. Tekstis viidatakse teosele, millel puudub ilmumisaasta 19
 • 13. Viites lehekülje numbrite esitamine 19
 • 14. Tekstis esitatud tsitaadile viite lisamine 20
 • 15. Tekstis teisesele allikale viitamine 20
 • 16. Viite märkimine laenatud tabelitele, diagrammidele ja illustratsioonidele 21
 • 17. Tekstis veebilehele viitamine 21
 • 18. Viide puudutab konkreetset osa lausest 22
 • 19. Viide puudutab üht lauset 22
 • 20. Viide puudutab mitut eelnevat lauset 22
 • Allikaviite vormistamine allikaloetelus 23
 • 1. Raamatud, ajakirjad ja ajalehed 23
 • 1.1. Ühe autoriga raamat 23
 • 1.2. Mitme autoriga raamat 24
 • 1.3. Raamat, mille autorika on toimetaja(d) 25
 • 1.4. Toimetatud raamat, kus igal peatükil on iseseisev autor 25
 • 1.5. Sama autori mitu teost 25
 • 1.6. Tõlgitud raamat, kordustrükk 26
 • 1.7. E-raamat 27
 • 1.8. PDF-dokument 27
 • 1.9. Artikkel trükitud ajakirjas 28
 • 1.10. Ajakirjaartikkel andmebaasist 28
 • 1.11. Ajakirjaartikkel veebis 28
 • 1.12. Artikli lühikokkuvõte andmebaasist 29
 • 1.13. Ajaleheartikkel 29
 • 1.14. Ajaleheartikkel veebis 30
 • 2. Muud dokumendid 30
 • 2.1. Õigusakt 30
 • 2.2. Õigusakti menetlusdokument 31
 • 2.3. Kohtulahend 31
 • 2.4. Iga-aastane aruanne 32
 • 2.5. Arhiivimaterjal 32
 • 2.6. Eesti ja rahvusvaheline standard 33
 • 2.7. Patent 33
 • 2.8. Konverentsi aruanne ja konverentsi dokument 33
 • 2.9. Organisatsiooni aruanne, aastaraamat 34
 • 2.10. Dissertatsioon ja teesid 34
 • 2.11. Euroopa Liidu dokument 35
 • 2.12. Kursuse, õppetunni ja loengumaterjal 35
 • 2.13. Kirjutatud näidend 36
 • 2.14. Intervjuu 37
 • 2.15. Pressiteade 38
 • 2.16. Religioosne tekst 38
 • 2.17. Definitsioonisõnastik 39
 • 2.18. Andmete allikas 39
 • 2.19. Arvutiprogramm 40
 • 3. Elektroonilised andmevahetuse allikad 40
 • 3.1. Veebileht 40
 • 3.2. Väljaande veebileht 40
 • 3.3. E-kiri või diskussioonilist 41
 • 3.4. Blogi 41
 • 3.5. Foorum 42
 • 3.6. Sotsiaalne meedia 42
 • 4. Visuaalid 43
 • 4.1. VHS, DVD, Blue-ray, video või film 43
 • 4.2. Saade 43
 • 4.3. Pilt ja foto 43
 • 4.4. Elektrooniline pilt 44
 • 4.5. Kaardid - trükitud, digitaalne kaart ja GoogleEarth 44
 • 4.6. Podcast ja arhiveeritud telesaade 45
 • 4.7. YouTube video 45
 • 5. Muusikateosed 46
 • 5.1. Helisalvestus 46
 • 5.2. Plaadiümbris 46
 • 5.3. Noodid 46
 • 5.4. Laulusõnad 46
 • 5.5. CD 46
 • 5.6. Vinüülplaat 46
 • 5.7. Veebist allalaaditav muusika 47
 • 5.8. Laul muusikaalbumilt 47
 • 5.9. Terviklik muusikaalbum 47
 • 5.10. Elav muusika 47
 • 6. Avaldamata teosed 48
 • 6.1. Avaldamata teos 48
 • 6.2. Mitteametlik väljaanne, infovoldik 48
 • 6.3. Isiklik kirjavahetus 48
 • Viitamine kui viitamiseks vajalikud andmed puuduvad 49

  Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 56, 42 lk, ISBN 978-9949-9511-4-7, 03.2014
  Sisehindamine koolis: juhised enesehindamiseks põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses kirjeldatud sisehindamise tähenduses
 • Sissejuhatus 5
 • Sisehindamisel kasutatav enesehindamise mudel 8
 • Ühtse hindamismudeli (CAF) metoodika 10
 • CAF - Euroopa täiustamisvahend 10
 • Enesehindamise väärtused 10
 • Milline on CAF-i struktuur? 11
 • Kuidas CAF-i kasutada? 11
 • Enesehindamise küsimustik ja hindamismudel 12
 • CAF hindamismudel: Võimaldajad 12
 • 1. kriteerium: Eestvedamine 12
 • Selgitused kriteeriumi Eestvedamine mõistmiseks
 • Kriteeriumi Eestvedamine hindamine
 • 2. kriteerium: Poliitika ja strateegia 15
 • Selgitused kriteeriumi Poliitika ja strateegia mõistmiseks
 • Kriteeriumi Poliitika ja strateegia hindamine
 • 3. kriteerium: Töötajad 17
 • Selgitused kriteeriumi Töötajad mõistmiseks
 • Kriteeriumi Töötajad hindamine
 • 4. kriteerium: Partnerlussuhted ja ressursid 19
 • Selgitused kriteeriumi Partnerlussuhted ja ressursid mõistmiseks
 • Kriteeriumi Partnerlussuhted ja ressursid hindamine
 • 5. kriteerium: Protsessid ja muutuste juhtimine 22
 • Selgitused kriteeriumi Protsessid ja muutuste juhtimine mõistmiseks
 • Kriteeriumi Protsessid ja muutuste juhtimine hindamine
 • CAF hindamismudel: Tulemused 27
 • 6. kriteerium: Klientide/kodanikega seotud tulemused 27
 • Selgitused kriteeriumi Klientide/kodanikega seotud tulemused mõistmiseks
 • Kriteeriumi Klientide/kodanikega seotud tulemused hindamine
 • 7. kriteerium: Töötajatega seotud tulemused 29
 • Selgitused kriteeriumi Töötajatega seotud tulemused mõistmiseks
 • Kriteeriumi Töötajatega seotud tulemused hindamine
 • 8. kriteerium: ühiskonnaga seotud tulemused 32
 • Selgitused kriteeriumi ühiskonnaga seotud tulemused mõistmiseks
 • Kriteeriumi ühiskonnaga seotud tulemused hindamine
 • 9. kriteerium: Toimivuse võtmetulemused 34
 • Selgitused kriteeriumi Toimuvuse võtmetulemused mõistmiseks
 • Kriteeriumi Toimuvuse võtmetulemused hindamine
 • Enesehindamine maatriksmeetodil 36
 • Tulemuste esitamine radardiagrammil 40
 • Enesehindamine täidetud vormi meetodil 41

  Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 55, 37 lk, ISBN 978-9949-9511-2-3, 02.2014
  Juhised õpilaste rahulolu mõõtmiseks ja seireks
 • Sissejuhatus 5
 • Mõisted 7
 • Õpilaste rahulolu sisuline tähendus 8
 • Juhtpõhimõtted õpilaste rahulolu mõõtmise ja seire süsteemi loomiseks 9
 • Õpilaste rahulolu ja seire raamistik 10
 • Õpilaste rahulolu mõõtmise ja seire kavandamine 11
 • Õpilaste rahulolu mõõtmine ja seire 13
 • Õpilaste rahulolu mõõtmise ja seire toimivana hoidmine ja parendamine 21
 • Õpilaste rahulolu kontseptuaalne mudel 22
 • Õpilaste ootuste tuvastamine 24
 • Õpilaste rahulolu otsene mõõtmine 26
 • Valimi suurus ja valimivõtu meetod 28
 • Õpilaste rahulolu mõõtvate küsimuste väljatöötamine 29
 • Õpilaste rahulolu küsimustiku vorm 30
 • Õpilaste rahulolu andmete analüüsi meetodid 32
 • Õpilaste rahulolu tulemuste analüüsi teostamine 34
 • Õpilaste rahulolu tulemuste analüüsi kasutuskohasuse tõendamine 35
 • Analüüsi tulemustest teavitamine 36
 • Õpilaste rahulolualase teabe kasutamine 37

  Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 54, 32 lk, ISBN 978-9949-9511-0-9, 12.2013
  õpetaja tunnikava koostamine ning õpi- ja õpetamistegevuste kavandamise põhimõtted koolis
 • Sissejuhatus 5
 • Nõuded õpi- ja õpetamistegevuste kavandamisele tulenevalt õigusaktidest 6
 • Õpi- ja õpetamistegevuste kavandamise erinevad tasandid koolis 9
 • Õpetaja tunnikava struktuur 13
 • Õpetaja tunnijärgne reflekteerimine tunnikavas 18
 • Õpetaja kompetentsid õpi- ja õpetamistegevuste kavandamisel 19
 • Juhitud õppe- ja kasvatusprotsessi olulisem põhitunnus: selge eesmärgi olemasolu 22
 • Õpi- ja õpetamistegevuste kavandamine väljundipõhise õpikäsituse korral 24

  Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 53, 40 lk, ISBN 978-9949-9449-8-9, 12.2013
  Õpetaja tööülesanded lähtuvalt õigusaktidest
 • Sissejuhatus 5
 • Kooli põhimääruse, töökorralduse reeglite, ametijuhendi ja töölepingu koht õpetaja tööülesannete määratlemisel 6
 • Õpetaja tööülesanded lähtuvalt kutsestandardist 8
 • õpetaja, vanemõpetaja ja meisterõpetaja tööülesanded õpi- ja õpetamistegevuste kavandamisel 9
 • Õpetaja, vanemõpetaja ja meisterõpetaja tööülesanded õpikeskkonna kujundamisel 10
 • Õpetaja, vanemõpetaja ja meisterõpetaja tööülesanded õppimise ja arengu toetamisel 11
 • Õpetaja, vanemõpetaja ja meisterõpetaja tööülesanded reflektsioonil ja professionaalsel enesearendamisel 13
 • Õpetaja, vanemõpetaja ja meisterõpetaja tööülesanded nõustamisel ja mentorlusel 14
 • Õpetaja, vanemõpetaja ja meisterõpetaja tööülesanded arendus-, loome- ja teadustegevusel 15
 • Õpetaja, vanemõpetaja ja meisterõpetaja tööülesanded tulenevalt kutset läbivatest kompetentsidest 16
 • Vanemõpetaja tööülesanded valitavast kompetentsist: juhtimine 17
 • Vanemõpetaja tööülesanded valitavast kompetentsist: õpetajate juhendamine ja koolitamine 17
 • Meisterõpetaja tööülesanded juhtimisel 17
 • Meisterõpetaja tööülesanded valitavast kompetentsist: õpetajate juhendamine ja koolitamine 18
 • Meisterõpetaja tööülesanded valitavast kompetentsist: metoodika ja õpivara arendamine 18
 • Õpetaja tööülesanded lähtuvalt põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest 20
 • Õpetaja tööülesanded lähtuvalt põhikooli riikliku õppekava üldosast 26
 • Õpetaja tööülesanded lähtuvalt gümnaasiumi riikliku õppekava üldosast 29
 • Õpetaja tööülesanded lähtuvalt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse alusel antud määrustest 31
 • Vahetult õpetajale suunatud tööülesanded, mis tulenevad teistest seadustest 39

  Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 52, 32 lk, ISBN 978-9949-9449-7-2, 11.2013
  Muutunud nõuded kooli arengukava koostamisele ja vormistamisele seisuga 01.01.2014
 • Õigusaktid, millega tuleb arvestada kooli arengukava koostamisel 5
 • Arengukava struktuur 7
 • Sisehindamise, kooli arengukava, üldtööplaani ja õppeaasta kokkuvõtte sidusus 9
 • Käskkiri sisehindamise korra kehtestamiseks ja sisehindamise korra näidis arvestades muudatusi õigusaktides 11
 • Näide Rõõmu Gümnaasiumi arengukavast 19
 • Sisukord 19
 • Sissejuhatus 20
 • Arengukava koostamise lähtekohad 20
 • Arengukava koostamise protsess 21
 • Kooliarenduse valdkonnad ja seire 21
 • Arengukava koostamise aluseks olev lähenemisviis ja metodoloogia 22
 • õppeasutust mõjutavad peamised tegurid lähiajal 22
 • Kooli arengu eesmärgid ja põhisuunad 23
 • Kooli arengu eesmärgid ja põhisuunad tervisealastes küsimustes 23
 • Arengukava elluviimiseks vajalike rahaliste vahendite kavandamine 24
 • Arengukava uuendamine 24
 • Arengukava tegevuskava esitamine kooli üldtööplaanis 25
 • Nõuded arengukava kinnitamisele, avalikustamisele ja arengukava täitmisest aru andmisele 27
 • Protokollide näidised kooli õpilasesinduse, hoolekogu ja õppenõukogu arvamuse vormistamise kohta 28
 • Tunnused, mille põhjal võib järeldada, et arengukava tegevuskava kooli üldtööplaanis ei ole reaalselt toimiv ja ei aita kaasa kooliarendusele 31

  Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 51, 29 lk, ISBN 978-9949-9449-6-5, 11.2013
  Koolidirektori käskkirja andmise juhtumid seisuga 01.11.2013 ja viited käskkirja andmise õigusliku aluse kohta
 • Direktori volitusnorm anda käskkirju pädevuse piires ning pädevuse kirjeldus 5
 • Direktori käskkirja andmise tingimused 10
 • Loetelu õiguslikest alustest direktori käskkirja andmiseks 11
 • Käskkirjad, mis on seotud dokumendi kehtestamisega 11
 • Käskkirjad, mis on seotud dokumendi kinnitamisega 12
 • Käskkirjad, mis on seotud volitamisega 12
 • Käskkirjad, mis on seotud otsustamisega 12
 • Käskkirjad, mis on seotud moodustamisega 14
 • Käskkirjad, mis on seotud määramisega 14
 • Käskkirjad, mis on seotud koosoleku kokku kutsumisega 14
 • Käskkirjad, mis on seotud konkurssi välja kuulutamisega ja tulemuse kinnitamisega 14
 • Käskkirjad, mis on seotud dokumendi kehtetuks tunnistamisega 14
 • Käskkirjad, mis on seotud eksamite korraldamise ja sooritamisega 15
 • Võimalused, kus dokumendi kinnitamine toimub ilma käskkirja andmata, dokumendi allkirjastamise kaudu 16
 • Alternatiivsed võimalused käskkirja andmisele 17
 • Nõuded käskkirja vormistamisele 17
 • Käskkirja andmise põhjendamine 18
 • Käskkirja vaidlustamine 18
 • Vorminõuete rikkumise tagajärjed ja ebatäpsuse parandamine käskkirjas 19
 • Käskkirja kehtivus ja käskkirja kehtima hakkamise tähtaeg 19
 • Tühine käskkiri 20
 • Käskkirja muutmine ja kehtetuks tunnistamine 20
 • Käskkirja andmise põhjenduse koostamise põhimõtted 21
 • Käskkirja plank koos väljakirjelduste ning sisuelementidega 22
 • Ebakorrektse käskkirja tunnused 25
 • Lihtkäskkirja vormistamise struktuur 25
 • Käskkirja teatavakstegemine 26
 • Normtehnilised nõuded käskkirja sisu koostamisele ja vormistamisele 27
 • Käskkirjale juurdepääsupiirangu kehtestamine 28

  Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 50, 52 lk, ISBN 978-9949-9449-5-8, 11.2013
  Kooli õppekava koostamine lähtuvalt muutunud nõuetest põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses
 • Üldised nõuded kooli õppekava koostamisele 5
 • Nõuded kooli õppekava üldosa sisule 7
 • Kooli õppekava üldosa ülesehitus koos sisunäidetega 11
 • Üldsätted 11
 • Õppe- ja kasvatuseesmärgid ja põhimõtted 13
 • Üld- ja valdkonnapädevuste kujundamine 15
 • Tunnijaotusplaan põhikoolis õppeaineti ja aastati 18
 • õppesuundade kirjeldused ja nende tunnijaotusplaan gümnaasiumis 20
 • Mittestatsionaarse õppe tunnijaotusplaan 21
 • Valikainete/-kursuste loendid ja valimise põhimõtted 21
 • Liikluskasvatuse teemad kooliastmeti 22
 • Läbivad teemad ja nende käsitlemise põhimõtted 25
 • Lõimingu põhimõtted 27
 • Ülekooliliste ja koolidevaheliste projektide kavandamise põhimõtted 29
 • Õppe ja kasvatuse korraldus põhikoolis 30
 • III kooliastmes loovtöö korraldamise põhimõtted ning temaatilised rõhuasetused 30
 • Õppe ja kasvatuse korraldus ja ajakasutus gümnaasiumis 32
 • ülemineku tingimused kitsalt matemaatikalt laiale ja laia matemaatika järgi õppinud õpilastel kitsale matemaatikale 32
 • Õppe ja kasvatuse korraldus õpilasuurimuse ja praktilise töö ettevalmistamisel gümnaasiumis 33
 • Hindamise korraldus põhikoolis 34
 • Hindamise korraldus gümnaasiumis 36
 • Gümnaasiumi lõpetamise korraldus 37
 • Õpilaste ja vanemate teavitamise ja nõustamise korraldus põhikoolis ja õpilaste nõustamine gümnaasiumis 37
 • Õpilaste juhendamise ja hariduslike erivajadustega õpilaste õppekorralduse põhimõtted 38
 • Karjäärinõustamise korraldus 40
 • Õpetaja töökava koostamise põhimõtted 40
 • Kooli õppekava välise õppimise või tegevuse arvestamine koolis õpetatava osana 44
 • Teadmiste ja oskuste tõendamine varasemate õpi- ja töökogemuste arvestamise kaudu eksternidel 46
 • Kooli õppekava uuendamise ja täiendamise kord 49
 • Kooli õppekava põhikooli ainekavade ülesehitus 51
 • Kooli õppekava gümnaasiumi kursustekavade ülesehitus 52

  Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 49, 45 lk, ISBN 978-9949-9449-4-1, 10.2013
  Palgakorralduse põhimõtted koolis ja õpetaja töö tasustamise regulatsiooni kirjeldamine töölepingus
 • Mida tuleks arvesse võtta palgakorralduse põhimõtete kehtestamisel 5
 • Palgakorralduse põhimõtete kehtestamine 9
 • Töölepingu koostamise põhimõtted 12
 • Varasemalt sõlmitud töölepingu muutmine 14
 • Õpetajaga sõlmitava töölepingu näidis koos viidetega õigusaktidele 19
 • Õpetaja ametijuhendi koostamine ja selle roll töösuhete reguleerimisel 27
 • Õpetaja ametijuhendi näidis 29
 • Töökorralduse reeglite koostamine 31
 • Töökorralduse reeglite kehtestamine ja näidisreeglid 35
 • Koolitöötajate koosseisu kehtestamine 41

  Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 48, 74 lk, ISBN 978-9949-9449-3-4, 09.2013
  Kooli õppenõukogu protokollide ja otsuste näidised seisuga 06.09.2013. a
 • Õppenõukogu pädevuses olevad ülesanded 5
 • Õppenõukogu tegevuse kavandamine 7
 • Käesolevas toimetises esitatud Rõõmu Gümnaasiumi õppenõukogu päevakorrad 8
 • Rõõmu Gümnaasiumi õppenõukogu protokoll nr 1 (näidis) 10
 • õppenõukogu tegevuse reglemendi kehtestamine (protokolli ja otsuse näidis)
 • Õppenõukogu esimehe valimine (protokolli ja otsuse näidis)
 • Õppenõukogu aseesimehe valimine (protokolli ja otsuse näidis)
 • Õppenõukogu sekretäri valimine (protokolli ja otsuse näidis)
 • Kooli arengukava läbiarutamine ja arvamuse andmine kooli arengukava ning selle muudatuste kohta (protokolli näidis)
 • Kooli põhimääruse läbiarutamine ja arvamuse andmine kooli põhimääruse ning selle muudatuste kohta (protokolli näidis)
 • Arvamuse andmine õpilasega läbiviidava arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra kohta (protokolli näidis)
 • õpilaste kiituskirjaga tunnustamise tingimuste ja korra kehtestamine (protokolli ja otsuse näidis)
 • Klassitunnistuse vormi kinnitamine (protokolli ja otsuse näidis)
 • Õpinguraamatu vormi kinnitamine (protokolli ja otsuse näidis)
 • Õpilasega tema käitumise arutamine (protokolli näidis)
 • Õpilasele ajutise õppes osalemise keelu rakendamine (protokolli ja otsuse näidis)
 • RÕõmu Gümnaasiumi õppenõukogu protokoll nr 2 (näidis) 31
 • Õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine (protokolli ja otsuse näidis)
 • Õpilase ... täiendavale õppetööle jätmise otsustamine (protokolli ja otsuse näidis)
 • Õppe- ja kasvatustegevuses õpilaste turvalisusega seotud riskide läbiarutamine ning meetmete kavandamine riskide vältimiseks (protokolli näidis)
 • Sisehindamise tulemuste läbiarutamine ning ettepanekute tegemine tarvilike meetmete rakendamiseks (protokolli näidis)
 • Hädaolukorra lahendamise plaani eelnõu läbiarutamine ja arvamuse andmine selle kohta (protokolli näidis)
 • Rõõmu Gümnaasiumi õppenõukogu protokoll nr 3 (näidis) 38
 • Kooli õppekava läbiarutamine ja arvamuse andmine kooli õppekava ning selle muudatuste kohta (protokolli näidis)
 • Kooli kodukorra läbiarutamine ja arvamuse andmine kooli kodukorra ning selle muudatuste kohta (protokolli näidis)
 • Õpilaskodu kodukorra läbiarutamine ja arvamuse andmine õpilaskodu kodukorra ning selle muudatuste kohta (protokolli näidis)
 • Vanema taotluse alusel toimuva koduõppe katkestamine (protokolli ja otsuse näidis)
 • Põhikooli lõpetamise otsustamine (protokolli ja otsuse näidis)

  Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 47, 59 lk, ISBN 978-9949-9449-2-7, 09.2013
  Kooli õppenõukogu pädevuses olevad ülesanded seisuga 06.09.2013. a ning selgitused õigusliku ja faktilise aluse kohta
 • Õppenõukogu pädevuses olevate ülesannete määratlemine 5
 • Õppenõukogu pädevuses olevad ülesanded koos õigusliku aluse ja selgitustega protokolli ja otsuse vormistamise kohta 9 Ülesanded seoses õppe- ja kasvatustegevuse korralduse ning juhtimisega 9
 • Ülesanded seoses õpilaste tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamisega 29
 • Ülesanded seoses õpilaste õpingute jätkamise ja kooli lõpetamisega 35
 • Õppenõukogu pädevuses olevad muud ülesanded 53

 •    Merlecons 2001-2018     e-kiri: info@merlecons.ee