Merlecons ja Ko OÜ
Estonia pst. 1-301
10143 Tallinn
Tel: 6 46 66 96
 
 Merlecons Toimetised


Perioodilise väljaande üksiknumbreid saab tellida:
 • Telefoni teel: 646 66 96
 • E-posti teel: toimetised@merlecons.ee

  Brošüür koos arvega saadetakse posti teel. Saatekulud kannab Merlecons ja Ko Oü.

    Toimetised koolidele (seeria B)
    Toimetised lasteaedadele (seeria C)
    Toimetised: õppemetoodilised materjalid, mis on abiks õpikäsituse muutmisel (seeria A)

  Arhiiv

    Toimetised koolidele - arhiiv (seeria B)
    Toimetised lasteaedadele - arhiiv (seeria A)

 •  

  Merlecons Toimetised on Merlecons ja Ko Koolituskeskuse perioodiline väljaanne.

  Nimetatud väljaanne on ellu kutsutud selleks, et suurendada operatiivsust õppeasutusele olulise informatsiooni edastamisel. Väljaantav brošüür (alates juuni 2007) on temaatiline ning keskendub enamasti mingile ühele teemale. Väljaanne sisaldab vastavalt teemale, kas õppemetoodilisi materjale, mis on abiks õpikäsituse muutmisel (seeria A ISSN 1736-5996) või juhendmaterjale, näidiseid ja õigusaktide ülevaateid koolidele (seeria B ISSN 1736-5759) ning koolieelsetele lasteasutustele (seeria C ISSN 1736-6003). Väljaanne on suunatud konkreetsele sihtgrupile vastavalt perioodilise väljaande teemale.

  Koolidele suunatud väljaanne (seeria B - arhiiv)

  Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 46, 37 lk, ISBN 978-9949-9410-9-4, 05.2013
  Nõuded täiendava õppetöö korraldamisele, läbiviimisele ja dokumenteerimisele
 • Õpilase täiendavale õppetööle jätmise etapid 5
 • Täiendavale õppetööle jätmise täpsustatud tingimuste ja korra sätestamine kooli õppekavas 8
 • Õpilasele individuaalse arengu jälgimise kaardi avamine 9
 • Õpilase senise arengu ja toimetuleku analüüsi koostamine õpetaja poolt 11
 • Vormi näidis: Haridusliku erivajadusega õpilast õpetava õpetaja analüüs õpilase arengu ja toimetuleku kohta, keda kokkuvõtvate hinnete põhjal tuleks jätta täiendavale õppetööle 12
 • Haridusliku erivajadusega õpilase õppe koordineerija ettepanek direktorile 13
 • Õppenõukogu koosoleku protokolli ja otsuse vormistamine õpilase täiendavale õppetööle jätmise kohta 15
 • Näidis: Rõõmu Gümnaasiumi õppenõukogu koosoleku protokoll õpilase täiendavale õppetööle jätmise kohta 17
 • Näidis: Rõõmu Gümnaasiumi õppenõukogu otsus õpilase täiendavale õppetööle jätmise kohta 20
 • Õpilasele päevakava (tunniplaani) kehtestamine 23
 • Näidis: Rõõmu Gümnaasiumi direktori käskkiri õpilasele täiendava õppetöö ajaks päevakava kehtestamiseks 24
 • Õppenõukogu otsuse ning õpilasele kohalduva päevakava õpilasele ja vanemale teatavaks tegemine 26
 • Õpetaja töökava koostamine 29
 • Täiendava õppetöö läbiviimine ja hindamine 30
 • Meetme rakendamise tulemuslikkuse hindamiseks õpetaja koostatud õpilase arengu ja toimetuleku analüüs täiendava õppetöö lõpus 31
 • Vormi näidis: Haridusliku erivajadusega õpilasega tegeleva õpetaja analüüs õpilase arengu ja toimetuleku kohta täiendava õppetöö lõpus 32
 • Täiendava õppetöö tulemuste põhjal otsuse vastuvõtmine edasise suhtes 33
 • Täiendava õppetöö dokumenteerimine 37

  Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 45, 31 lk, ISBN 978-9949-9410-8-7, 05.2013
  Õpilasesinduse ülesanded ning nõuded dokumentide koostamisele ja vormistamisele
 • Õpilasesinduse tegevuse alusdokumendid 5
 • Õpilasesinduse põhimääruse näidis ja direktori käskkirja näidis põhimääruse kinnitamiseks 7
 • Õpilaskonna ja õpilasesinduse ülesanded 12
 • Õpilasesinduse ülesanded, mis on seotud arvamuse andmisega 12
 • Õpilasesinduse ülesanded, mis on seotud esindajate valimisega erinevatesse haldusorganitesse 13
 • Õpilasesinduse ülesanded, mis on seotud erinevate tegevustega 13
 • Õpilasesinduse moodustamine 13
 • Õpilasesinduse koosoleku protokollimise kohustus 14
 • Nõuded õpilasesinduse koosoleku protokolli sisule 14
 • Nõuded õpilasesinduse koosoleku protokolli vormistamisele 15
 • Õpilasesinduse koosoleku protokolli koostamise protseduur 17
 • Õpilasesinduse koosoleku protokolli plank ja näidisprotokoll 18
 • Õpilasesinduse menetlustoimingute ja koosolekute läbiviimine side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu 21
 • Protokollide plangid, kui õpilasesindus teeb menetlustoiminguid side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu ja näidised 22
 • Õpilasesinduse arvamuse vormistamine ja näidisarvamus 25
 • Õpilasesinduse koosoleku protokolli vaidlustamise võimalus 29
 • Õpilasesinduse dokumentide avalikustamise kohustus 29
 • Õpilasesinduse dokumentidele juurdepääsupiirangu kehtestamine 29
 • Normtehnilised nõuded dokumentide koostamisele ja vormistamisele 30
 • Õpilasesinduse menetlustoimikud 31

  Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 44, 34 lk, ISBN 978-9949-9410-7-0, 05.2013
  Nõuded koolidirektori käskkirja koostamisele, sisule ja vormile ning käskkirja andmise juhtumid
 • Direktori volitusnorm anda käskkirju pädevuse piires ning pädevuse kirjeldus 5
 • Direktori käskkirja andmise tingimused 9
 • Loetelu õiguslikest alustest direktori käskkirja andmiseks 10
 • Käskkirjad, mis on seotud dokumendi kehtestamisega 10
 • Käskkirjad, mis on seotud dokumendi kinnitamisega 11
 • Käskkirjad, mis on seotud volitamisega 11
 • Käskkirjad, mis on seotud otsustamisega 11
 • Käskkirjad, mis on seotud moodustamisega 13
 • Käskkirjad, mis on seotud määramisega 13
 • Käskkirjad, mis on seotud koosoleku kokku kutsumisega 13
 • Käskkirjad, mis on seotud konkurssi välja kuulutamisega ja tulemuse kinnitamisega 13
 • Käskkirjad, mis on seotud dokumendi kehtetuks tunnistamisega 13
 • Käskkirjad, mis on seotud eksamite korraldamise ja sooritamisega 13
 • Võimalused, kus dokumendi kinnitamine toimub ilma käskkirja andmata, dokumendi allkirjastamise kaudu 15
 • Alternatiivsed võimalused käskkirja andmisele 15
 • Nõuded käskkirja vormistamisele 16
 • Käskkirja andmise põhjendamine 17
 • Käskkirja vaidlustamine 17
 • Vorminõuete rikkumise tagajärjed ja ebatäpsuse parandamine käskkirjas 17
 • Käskkirja kehtivus ja käskkirja kehtima hakkamise tähtaeg 18
 • Tühine käskkiri 18
 • Käskkirja muutmine ja kehtetuks tunnistamine 19
 • Käskkirja andmise põhjenduse koostamise põhimõtted 19
 • Käskkirja plank koos väljakirjelduste ning sisuelementidega 21
 • Ebakorrektse käskkirja tunnused 24
 • Näide käskkirja vormistamise kohta 24
 • Lihtkäskkirja vormistamise struktuur ja lihtkäskkirja näidis 29
 • Käskkirja teatavakstegemine 31
 • Normtehnilised nõuded käskkirja sisu koostamisele ja vormistamisele 32
 • Käskkirjale juurdepääsupiirangu kehtestamine 33

  Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 43, 42 lk, ISBN 978-9949-9410-6-3, 04.2013
  Kooli hoolekogu ülesanded ning nõuded dokumentide koostamisele ja vormistamisele
 • Hoolekogu tegevuse õiguslik alus 5
 • Hoolekogu moodustamine 5
 • Hoolekogu koosseis 6
 • Hoolekogu ülesanded 7
 • Hoolekogu koosoleku protokollimise kohustus 11
 • Nõuded hoolekogu koosoleku protokolli sisule 12
 • Nõuded hoolekogu koosoleku protokolli vormistamisele 13
 • Hoolekogu koosoleku protokolli plank ja näidisprotokoll 15
 • Hoolekogu menetlustoimingute ja koosolekute läbiviimine side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu 18
 • Protokollide plangid, kui hoolekogu teeb menetlustoimingud side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu ja näidisprotokollid 19
 • Hoolekogu koosoleku protokolli vaidlustamise võimalus 27
 • Hoolekogu otsustuspädevus 27
 • Hoolekogu otsuse vormistamisele esitatavad nõuded 28
 • Hoolekogu otsuse struktuur 29
 • Hoolekogu otsuse plank ja näidisotsus 30
 • Normtehnilised nõuded otsuse sisu koostamisele ja vormistamisele 34
 • Hoolekogu otsuse teatavaks tegemine 35
 • Hoolekogu otsuse vaidlustamine ja vaidemenetluse läbiviimine 36
 • Hoolekogu koosoleku protokolli ja otsuse, arvamuse jms koostamise protseduur 37
 • Protokolli ja otsuse, arvamuse jms avalikustamise kohustus 37
 • Protokollile ja otsusele, arvamusele jms juurdepääsupiirangu kehtestamine 37
 • Hoolekogu arvamuse vormistamine ja näidisarvamus 38
 • Hoolekogu menetlustoimikud 42

  Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 42, 46 lk, ISBN 978-9949-9410-5-6, 04.2013
  Nõuded individuaalse õppekava koostamisele ja rakendamisele
 • Nõuded individuaalse õppekava koostamisele ja rakendamisele tulenevalt õigusaktidest 5
 • Õpilase või piiratud teovõimega õpilase puhul vanema kaasamine individuaalse õppekava koostamisel 9
 • Individuaalse õppekava koostamine nõustamiskomisjoni soovituse alusel 11
 • Individuaalse õppekava koostamine õpilasele, kes õpib tavaklassis lihtsustatud õppekava alusel (Vorm 1) 11
 • Individuaalse õppekava koostamine tervislikel põhjustel koduõppel õppivale õpilasele (Vorm 2) 13
 • Individuaalse õppekava koostamine põhikooli õpilasele, kellel on vähendatud või asendatud õpitulemusi või vabastatud kohustusliku õppeaine õppimisest (Vorm 3) 16
 • Individuaalse õppekava koostamine gümnaasiumi õpilasele, kellel on vähendatud või asendatud õpitulemusi või vabastatud kohustusliku õppeaine õppimisest (Vorm 4) 18
 • Individuaalse õppekava koostamine toimetuleku- või hooldusõppel olevatele õpilastele 19
 • Individuaalse õppekava koostamine liitpuudega õpilaste klassis õppivale õpilasele 21
 • Individuaalse õppekava koostamine vajadusel kasvatusraskustega õpilaste klassis õppivale õpilasele (Vorm 5) 22
 • Individuaalse õppekava koostamine HEV õpilase õppe koordineerija ettepanekul 23
 • Individuaalse õppekava rakendamine HEV õpilase arengu toetamiseks (Vorm 6) 24
 • Individuaalse õppekava koostamine põhikooli õpilasele, kellel on poolaasta (veerandi, trimestri) hinne "puudulik" või "nõrk" 26
 • Individuaalse õppekava koostamine õpiabirühmas õppivale õpilasele (Vorm 7) 27
 • Individuaalse õppekava koostamine põhikooli õpilasele, keda ei jäeta klassikursust kordama 29
 • Individuaalse õppekava koostamine seoses gümnaasiumi õpilase nominaalse õppeaja pikendamisega 30
 • Individuaalse õppekava koostamine andekale õpilasele (Vorm 8) 31
 • Individuaalse õppekava koostamine vanema taotlusel koduõppel õppivale õpilasele (Vorm 9) 33
 • Individuaalse õppekava rakendamine ja koostamine õpilasele, kes ei käitu kodukorra kohaselt ja teisi lugupidavalt 35
 • Kooli kodukorra kohaselt mitte käituvale õpilasele individuaalse õppekava rakendamine (Vorm 10) 35
 • Tugimeetmena individuaalse õppekava koostamine õpilasele, kellele on kohaldatud ajutist õppes osalemise keeldu (Vorm 11) 36
 • Individuaalse õppekava koostamine eesti keele õppimiseks (Vorm 12) 38
 • Individuaalse õppekava koostamise vajadus õpilasele, kes on vahepeal õppinud välisriigis (Vorm 13) 40
 • Individuaalse õppekava koostamise erisused mittestatsionaarses õppes 41
 • Individuaalse õppekava koostamine HEV klassis õppivale õpilasele 42
 • Õpilase individuaalsele õppekavale üleviimine 43
 • Õpilase individuaalsele õppekavale üleviimise käskkirja näidis 45

  Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 41, 32 lk, ISBN 978-9949-9410-4-9, 04.2013
  Haldusaktide näidised seoses õpilaste kooli vastuvõtmisega
 • Asjaajamise etapid seoses õpilase kooli vastuvõtmisega 5
 • Kooli vastuvõtu tingimuste ja korra koostamine ja kehtestamine ning dokumendi näidis 8
 • Näidis: õpilaste kooli vastuvõtmise tingimused ja kord Rõõmu Gümnaasiumis 9
 • Kooli vastuvõtu tingimuste ja korra kohta arvamuse küsimine hoolekogult enne selle kehtestamist ja arvamuse näidis 17
 • Näidis: Hoolekogu protokoll kooli vastuvõtmise tingimuste ja korra kohta 18
 • Näidis: Hoolekogu arvamus kooli vastuvõtmise tingimuste ja korra kohta 20
 • Nõuded taotlusele ja nende lisadele ning esitatud dokumentide registreerimine kooli dokumendiregistris 23
 • Taotlusele lisatud dokumentide vormistamine ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõttena 24
 • õpilase elukoha määramine 25
 • Taotluse esitamise tähtajad 25
 • Isiku õpilaste nimekirja kandmise otsustamine ja käskkirja vormistamine nimekirja kandmise kohta 27
 • Näidis: Käskkiri isikute õpilaste nimekirja kandmise otsustamise kohta 27
 • Andmete kandmine õpilasraamatusse 29
 • Andmete kandmine klassipäevikusse 31
 • Õpilaspileti vormistamine, väljastamine ja andmete registreerimine väljastatud õpilaspileti kohta 32

  Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 40, 48 lk, ISBN 978-9949-9410-2-5, 02.2013
  Nõuded õpetaja töökavale tulenevalt riiklikest õppekavadest
 • Nõuded õpetaja töökavale tulenevalt õigusaktidest 5
 • Õppetegevuse protsessikeskse kavandamise põhimõtete arvestamine õpetaja töökava koostamisel 7
 • Nõuded õpetaja töökavale tulenevalt riiklike õppekavade väljundipõhisest õpikäsitusest 9
 • Õpiväljundina esitatud õpitulemustest lähtumine töökava koostamisel 9
 • Õpiväljundi, õppemeetodi ja hindamise vahelise sidususe loomine töökava koostamisel 11
 • Väljundipõhises õppes kasutatava tulemushindamise põhimõtetega arvestamine töökava koostamisel 13
 • Õppeteemaga seotud õpitulemustest ehk hindamiskriteeriumidest lähtumine töökava koostamisel 15
 • Kujundava ja kokkuvõtva hindamise selge eristamine ning hindamise kavandamine töökavas 18
 • Kujundava hindamise kriteeriumide (hindamismudelite) koostamine ning nendest lähtudes hindamise kavandamine töökavas 23
 • Üldpädevustega arvestamine töökava koostamisel 29
 • Töökava koostamise peamine väljund - õppijale enne õppimist informatsiooni andmine õppimise protsessist, sh hindamisest 30
 • Õpetaja töökava struktuur 32
 • Õpetaja töökava näide 35

  Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 39, 40 lk, ISBN 978-9949-9410-0-1, 02.2013
  Valik meeskonnatöö meetodeid kooliarendusprotsessis arengukava koostamiseks
 • Tervikliku kooliarendamise süsteemi mudel 5
 • Kooli personali kaasamine kooliarendusse meeskonnatöö meetodite abil 8
 • SWOT-analüüsi kasutamine hetkeolukorra analüüsimisel 10
 • Kalaluu diagrammi kasutamine hetkeolukorra analüüsimisel 15
 • Põhjus-tagajärg maatriksi kasutamine prioriteetide määratlemisel 17
 • Pareto analüüsi kasutamine prioriteetide määratlemisel 23
 • Ajurünnaku kasutamine lahenduste genereerimisel 26
 • 635-meetodi kasutamine lahenduste genereerimisel 29
 • Kriteeriummaatriksite kasutamine parima lahenduse väljavalimisel 30
 • Tulu-kulu analüüsi kasutamine parima lahenduse väljavalimisel 38
 • Projektipõhiste tegevuste kavandamine arengukava rakendusplaanide koostamisel 39

  Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 38, 72 lk, ISBN 978-9949-9290-8-5, 01.2013
  Kooli õppenõukogu protokollide ja otsuste näidised
 • Õppenõukogu pädevuses olevad ülesanded 5
 • Õppenõukogu tegevuse kavandamine 7
 • Käesolevas toimetises esitatud Rõõmu Gümnaasiumi õppenõukogu päevakorrad 8
 • Rõõmu Gümnaasiumi õppenõukogu protokoll nr 1 - näidis 10
  Õppenõukogu tegevuse reglemendi kehtestamine (protokolli ja otsuse näidis)
  Õppenõukogu sekretäri valimine (protokolli ja otsuse näidis)
  Õppenõukogu koosoleku protokollija nimetamine (protokolli ja otsuse näidis)
  Kooli arengukava läbiarutamine ja arvamuse avaldamine kooli arengukava ning selle muudatuste kohta (protokolli näidis)
  Kooli põhimääruse läbiarutamine ja arvamuse avaldamine kooli põhimääruse ning selle muudatuste kohta (protokolli näidis)
  Arvamuse avaldamine õpilasega läbiviidava arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra kohta (protokolli näidis)
  Õpilaste kiituskirjaga tunnustamise tingimuste ja korra kehtestamine (protokolli ja otsuse näidis)
  Klassitunnistuse vormi kinnitamine (protokolli ja otsuse näidis)
  Õpinguraamatu vormi kinnitamine (protokolli ja otsuse näidis)
  Õpilasega tema käitumise arutamine (protokolli näidis)
  Õpilasele ajutise õppes osalemise keelu rakendamine (protokolli ja otsuse näidis)
 • Rõõmu Gümnaasiumi õppenõukogu protokoll nr 2 - näidis 29
  Õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine (protokolli ja otsuse näidis)
  Õpilase ... täiendavale õppetööle jätmise otsustamine (protokolli ja otsuse näidis)
  Kooskõlastuse andmine raamatukogu kogude komplekteerimiseks teavikutega (protokolli näidis)
  Õppe- ja kasvatustegevuses õpilaste turvalisusega seotud riskide läbiarutamine ning meetmete kavandamine riskide vältimiseks (protokolli näidis)
  Sisehindamise tulemuste läbiarutamine ning ettepanekute tegemine tarvilike meetmete rakendamiseks (protokolli näidis)
  Hädaolukorra lahendamise plaani eelnõu läbiarutamine ja arvamuse avaldamine selle kohta (protokolli näidis)
 • Rõõmu Gümnaasiumi õppenõukogu protokoll nr 3 - näidis 36
  Kooli õppekava läbiarutamine ja arvamuse avaldamine kooli õppekava ning selle muudatuste kohta (protokolli näidis)
  Kooli kodukorra läbiarutamine ja arvamuse avaldamine kooli kodukorra ning selle muudatuste kohta (protokolli näidis)
  Õpilaskodu kodukorra läbiarutamine ja arvamuse avaldamine õpilaskodu kodukorra ning selle muudatuste kohta (protokolli näidis)
  Vanema taotlusel toimuva koduõppe katkestamine (protokolli ja otsuse näidis)
  Põhikooli lõpetamise otsustamine (protokolli ja otsuse näidis)
  Õpilaste tunnustamise otsustamine kiituskirjaga ning kiitusega põhikooli lõputunnistusel (protokolli ja otsuse näidis)
  Põhikooli lõputunnistuse väljaandmise otsustamine (protokolli ja otsuse näidis)
  Gümnaasiumi lõpetamise otsustamine (protokolli ja otsuse näidis)
  Õpilaste tunnustamise otsustamine kiituskirjaga ning kuld- ja hõbemedaliga (protokolli ja otsuse näidis)
  Gümnaasiumi lõputunnistuse väljaandmise otsustamine (protokolli ja otsuse näidis)
  Õppenõukogu liikmete nimetamine, kes allkirjastavad lõputunnistused (protokolli ja otsuse näidis)
 • Rõõmu Gümnaasiumi õppenõukogu protokoll nr 4 - näidis 52
  Välishindamise tulemuste läbiarutamine ning ettepanekute tegemine tarvilike meetmete rakendamiseks (protokolli näidis)
  Sisehindamise nõustamise tulemusena koostatud tagasisidearuandega tutvumine
  Kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja kooli juhtkonnale ettepanekute tegemine kooli õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks (protokolli näidis)
  Kooli üldtööplaani kinnitamine (protokolli ja otsuse näidis)
  Oma esindajate nimetamine kooli hoolekogu koosseisu (protokolli ja otsuse näidis)
  Vanema taotlusel õpilasele koduõppe rakendamine (protokolli ja otsuse näidis)
  Õpilase ... klassikursust kordama jätmise otsustamine (protokolli ja otsuse näidis)
  Kutseõppeasutuse pooleli jätnud õpilasele õpingute jätkamiseks klassi määramine(protokolli ja otsuse näidis)
  Välisriigist tulnud õpilasele õpingute jätkamiseks klassi määramine (protokolli ja otsuse näidis)
  Õpilasele, kellel puudub haridust tõendav dokument, õpingute jätkamiseks klassi määramine (protokolli ja otsuse näidis)
  Isikule, kellele eelmises koolis kohaldati teistsugust õppeaastate arvu, õppeainete loendit ja õppetundide arvu või mõnda teist riiklikku õppekava, õpingute jätkamiseks klassi määramine (protokolli ja otsuse näidis)
  Kooli direktori informatsiooni ärakuulamine õppenõukogu otsuste täitmise korraldamisest ja kontrollimisest (protokolli näidis)


  Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 37, 24 lk, ISBN 978-9949-9290-7-8, 01.2013
  Kooli õppenõukogu tegevuse dokumenteerimine
 • Õppenõukogu koosoleku protokollimise kohustus 5
 • Õppenõukogu koosoleku protokolli sisunõuded 5
 • Mida õppenõukogu koosolekul protokollida 6
 • Nõuded õppenõukogu koosoleku protokolli vormistamisele 6
 • Õppenõukogu koosoleku protokolli plank 9
 • Õppenõukogu koosoleku protokolli vaidlustamise võimalus 11
 • Õppenõukogu otsustuspädevus 11
 • Õppenõukogu otsuste vastuvõtmine side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu 12
 • Protokolli plank, kui otsuse vastuvõtmine toimub side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu 13
 • Õppenõukogu otsuse vormistamisele esitatavad nõuded 15
 • Õppenõukogu otsuse struktuur 16
 • Õppenõukogu otsuse plank 17
 • Normtehnilised nõuded otsuse sisu koostamisele ja vormistamisele 19
 • Õppenõukogu otsuse teatavaks tegemine 20
 • Õppenõukogu otsuste täitmine 21
 • Õppenõukogu otsuse vaidlustamine ja vaidemenetluse läbiviimine 21
 • Õppenõukogu koosoleku protokolli ja otsuse koostamise protseduur 22
 • Protokolli ja otsuse avalikustamise kohustus 23
 • Protokollile ja otsusele juurdepääsupiirangu kehtestamine 23
 • Õppenõukogu arvamuse vormistamine 24
 • Õppenõukogu menetlustoimikud 24

  Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 36, 40 lk, ISBN 978-9949-9290-6-1, 12.2012
  Haridusliku erivajadusega õpilase õppe korraldusega seotud tegevuse dokumenteerimine
 • Õpilase arengu toetamiseks vajaliku teabe kogumine 5
 • Haridusliku erivajadusega õpilase toetamiseks vajaliku koostöö korraldamise järjestatud tegevused 9
 • Haridusliku erivajadusega õpilase õppe koordineerija määramine 11
 • Õpilase haridusliku erivajaduse väljaselgitamise algatamine 12
 • Õpilasele individuaalse arengu jälgimise kaardi koostamise algatamine 15
 • Õpilase individuaalse arengu jälgimise kardi koostamise eest vastutava isiku määramine 16
 • Õpilase individuaalse arengu jälgimise kaardi koostamine ja vajaliku koostöö dokumenteerimine 17
 • Õpilase individuaalse arengu jälgimise kaardi täitmise korraldamine 19
 • Õpilase individuaalse arengu jälgimise kaardi täitmise eest vastutava isiku määramine 21
 • Õpilase haridusliku erivajaduse väljaselgitamise korraldamisel vajaliku koostöö dokumenteerimine 22
 • Õpilase haridusliku erivajaduse väljaselgitamiseks läbiviidud õpilase arengu ja toimetuleku jälgimise tulemuste dokumenteerimine 24
 • Haridusliku erivajadusega õpilase õppe koordineerija ettepanekud õpetajale, vanemale ja/või direktorile 26
 • Meetme määramine õpilase õppe ja arengu toetamiseks 32
 • Õpilasega tegelevate õpetajate ja tugispetsialistide õpilase arengu ja toimetuleku jälgimise tulemuste dokumenteerimine 34
 • Rakendatud meetmete tulemuslikkuse hindamine ja selle dokumenteerimine 36
 • Haridusliku erivajadusega õpilase õppe koordineerija ettepanekud meetme rakendamise perioodi lõpul 39
 • Direktori otsus meetme rakendamise perioodi lõpul 40

  Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 35, 62 lk, ISBN 978-9949-9290-5-4, 12.2012
  Personalijuhtimise alusdokumentide näidised
 • Personalijuhtimise alusdokumendid 5
 • Personalijuhtimisega seotud koolispetsiifilised erisused 7
 • Pedagoogide vaba ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi läbiviimise korra koostamine 9
 • Konkursil osalevatele kandidaatidele esitatavad nõuded 11
 • Võimalus tööle võtta tähtajalise töölepinguga õpetaja 12
 • Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatud piirangud pedagoogina töötamisel 13
 • Pedagoogide ametikohtade täitmiseks korraldatava avaliku konkursi läbiviimise kord 17
 • Rõõmu Gümnaasiumi pedagoogide ametikohtade täitmiseks korraldatava avaliku konkursi läbiviimise kord 17
 • Avaliku konkursi välja kuulutamine 20
 • Käskkiri: Avaliku konkursi välja kuulutamine põhikooli ühe või mitme aine õpetaja ametikohale 20
 • Konkursi tulemusena tehtav otsus, mis on aluseks töölepingu sõlmimisel 22
 • Käskkiri: Põhikooli ühe või mitme aine õpetaja ametikohale korraldatud konkursi tulemus 22
 • Töölepingu koostamise põhimõtted 25
 • Õpetajaga sõlmitava töölepingu näidis koos viidetega õigusaktidele 27
 • Töölepingu näidis 27
 • Varasemalt sõlmitud töölepingu muutmine 35
 • Ametijuhendi koostamine 40
 • Õpetaja ametijuhendi näidis 40
 • Direktori kohustused tööandjana ja pädevus töövaidluses 42
 • Töökorralduse reeglite koostamine 44
 • Töökorralduse reeglite kehtestamine ja näidisreeglid 48
 • Käskkiri: Töökorralduse reeglite kehtestamine 48
 • Töökorralduse reeglid Rõõmu Gümnaasiumis 50
 • Direktori ettepanek kooli pidajale koolitöötajate koosseisu kehtestamiseks ja vastav näidiseelnõu 53
 • Kooli pidaja (volikogu) näidismäärus: Koolitöötajate koosseisu kinnitamise ning muutmise kord 55
 • Rõõmu Põhikooli direktori ettepanek kooli pidajale koolitöötajate koosseisu kinnitamiseks alates 1. jaanuarist 2012. a 57
 • Ettepaneku lisa 1 - eelnõu: Rõõmu Põhikooli töötajate koosseisu kinnitamine 58
 • Ettepaneku lisa 2: Selgitused otsuse eelnõu "Rõõmu Põhikooli töötajate koosseisu kinnitamine" juurde 60

  Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 34, 61 lk, ISBN 978-9949-9290-4-7, 11.2012
  Kooli õppenõukogu pädevuses olevad ülesanded seisuga 01.11.2012. a ning selgitused õigusliku ja faktilise aluse kohta
 • Õppenõukogu pädevuses olevate ülesannete määratlemine 5
 • Õppenõukogu pädevuses olevad ülesanded koos õigusliku aluse ja selgitustega protokolli ja otsuse vormistamise kohta 9
 • Ülesanded seoses õppe- ja kasvatustegevuse korralduse ning juhtimisega 9
 • Ülesanded seoses õpilaste tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamisega 34
 • Ülesanded seoses õpilaste õpingute jätkamise ja kooli lõpetamisega 39
 • Õppenõukogu pädevuses olevad muud ülesanded 57

  Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 33, 31 lk, ISBN 978-9949-9290-3-0, 09.2012
  Kooli üldtööplaani koostamine
 • Sissejuhatus 5
 • Õigusaktidest tulenevad nõuded üldtööplaani sisule 6
 • Arendustegevuse ja strateegilise planeerimise kavandamine üldtööplaanis 7
 • Õppekavast tulenevate tegevuste kavandamine üldtööplaanis 12
 • Liikluskasvatuse kavandamine üldtööplaanis 13
 • Õppenõukogu tegevuse kavandamine üldtööplaanis 15
 • Üldtööplaani vormistamine 19
 • Põhivead üldtööplaani koostamisel 23
 • Kooli üldtööplaani kinnitamine õppenõukogus 26
 • Rõõmu Gümnaasiumi õppenõukogu koosoleku protokoll 27
 • Rõõmu Gümnaasiumi õppenõukogu otsus 2012/2013. õppeaasta üldtööplaani kinnitamise kohta 29

  Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 32, 31 lk, ISBN 978-9949-9290-2-3, 06.2012
  Haldusaktide näidised seoses kooli lõpetamisega
 • Asjaajamise etapid seoses kooli lõpetamisega 5
 • Haldusaktid, mis on vajalikud koostada ja vormistada seoses kooli lõpetamisega 9
 • Õppenõukogu koosoleku protokolli näidis seoses põhikooli lõpetamisega 10
 • Õppenõukogu otsuse näidis põhikooli lõpetamise kohta 12
 • Õppenõukogu otsuse näidis põhikooli õpilaste tunnustamise kohta kiitusega põhikooli lõputunnistusel või kiituskirjaga 14
 • Õppenõukogu otsuse näidis põhikooli lõputunnistuse väljaandmise kohta 17
 • Direktori käskkirja näidis põhikooli õpilaste nimekirjast väljaarvamise kohta, seoses neile väljastatud põhikooli lõputunnistusega 19
 • Õppenõukogu koosoleku protokolli näidis seoses gümnaasiumi lõpetamisega 21
 • Õppenõukogu otsuse näidis gümnaasiumi lõpetamise kohta 23
 • Õppenõukogu otsuse näidis gümnaasiumi õpilaste tunnustamise kohta kuld- või hõbemedaliga või kiituskirjaga 25
 • Õppenõukogu otsuse näidis gümnaasiumi lõputunnistuse väljaandmise kohta 28
 • Direktori käskkirja näidis gümnaasiumi õpilaste nimekirjast väljaarvamise kohta, seoses neile väljastatud gümnaasiumi lõputunnistusega 30

  Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 31, 58 lk, ISBN 978-9949-9290-1-6, 05.2012
  Kooli arengukava näidis koos selgitustega arengukava koostamiseks
 • Toimetises kasutatavate olulisemate mõistete selgitused 5
 • Õigusaktid, millega tuleb arvestada kooli arengukava koostamisel 8
 • Arengukava koht kooliarenduses ning arengukava sidusus teiste koolidokumentidega 10
 • Arengukava struktuur 13
 • Arengukava erinevate struktuuriosade sisu selgitused koos näidetega Rõõmu Gümnaasiumi* arengukavast 15
 • I. Sissejuhatus 15
 • II. Arengukava koostamise põhimõtted ja kooliarenduse põhivaldkonnad 15
 • III. Kooli hetkeolukorra analüüsi tulemused ja kooliarenduse põhisuunad 20
 • IV. Arengukava tegevuskava 24
 • V. Meetmed, mida rakendatakse, et tagada õpilastele võimalus keskhariduse tasemel õpingute jätkamiseks eesti keeles 31
 • VI. Õpetajate täienduskoolituskava 32
 • VII. Õpikeskkonna ja õpilase tervise edendamisele suunatud tegevuskava 34
 • VIII. Turvalisuse tagamine koolis 35
 • IX. Arengukava tegevuskava elluviimiseks vajalike rahaliste vahendite kavandamine 36
 • X. Arengukava uuendamise kord 38
 • Nõuded arengukava kinnitamisele ning avalikustamisele 39
 • Protokollide näidised kooli õpilasesinduse, hoolekogu ja õppenõukogu arvamuse vormistamise kohta 40
 • Tunnused, mille põhjal võib järeldada, et arengukava tegevuskava ei ole reaalselt toimiv kooliarenduse alusdokument 43
 • Eneseanalüüsi tabel arengukava hindamiseks 46
 • Rõõmu Gümnaasiumi* arengukava näidis 47
  * Rõõmu Gümnaasium on Merlecons ja Ko Oü poolt kasutatav nimetus üldhariduskoolide jaoks koostatud näidisdokumentidel, eesmärgiga simuleerida virtuaalset üldhariduskooli.

  Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 30, 47 lk, ISBN 978-9949-9290-0-9, 04.2012
  Kooli asjaajamise alusdokumentide näidised 2012
 • Kooli asjaajamise alusdokumendid 5
 • Direktori käskkirja näidis kooli asjaajamiskorra uue redaktsiooni kehtestamiseks 9
 • Kooli asjaajamiskorra näidis - Rõõmu Gümnaasiumi* asjaajamiskord 12
 • Direktori käskkirja näidis kooli dokumentide loetelu uue redaktsiooni kehtestamiseks 32
 • Kooli dokumentide loetelu näidis - Rõõmu Gümnaasiumi* dokumentide loetelu 34

  Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 29, 31 lk, ISBN 978-9949-9042-9-7, 02.2012
  Haridusliku erivajadusega õpilase õppe koordineerija ülesanded koolis
 • Millist teavet kogutakse õpilase arengu toetamiseks tavapärases õppeprotsessis kõigi õpilaste kohta? 5
 • Kes on haridusliku erivajadusega õpilased? 9
 • Millised on juhtumid, kui õpilase hariduslikku erivajadust ei tuvasta kool? 11
 • Millised on reeglid haridusliku erivajadusega õpilase tuvastamisel kooli algatusel? 13
 • Kes saab olla koolis haridusliku erivajadusega õpilase õppe koordineerija? 14
 • Millised on haridusliku erivajadusega õpilase õppe koordineerija ülesanded? 15
 • 1. etapp: õpetajate toetamine ja juhendamine haridusliku erivajaduse väljaselgitamisel 16 Õpilase haridusliku erivajaduse väljaselgitamise algatamine 16
  Otsus selle kohta, milliseid täiendavaid andmeid kogutakse ja mida vaadeldakse ning individuaalse arengu jälgimise kaardi avamine 17
  Individuaalse arengu jälgimise kaardile esitatavad nõuded tulenevalt isikuandmete kaitse seadusest 18
 • 2. etapp: Peale õpilase haridusliku erivajaduse väljaselgitamist ettepanekute tegemine õpetajale, vanemale ja direktorile 21
 • 3. etapp: Meetme rakendamine direktori otsuse alusel 25
 • 4. etapp: Rakendatud meetme tulemuslikkuse hindamine meetmete rakendamise perioodi lõpul 29
 • 5. etapp: Meetmete rakendamise perioodi lõpul, peale meetme tulemuslikkuse hindamist, ettepanekute tegemine vanemale ja vajaduse korral kooli direktorile edasisteks tegevusteks 30

  Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 28, 43 lk, ISBN 978-9949-9042-8-0, 10.2011
  Kooli kodukorra koostamine
 • Nõuded kooli kodukorra kehtestamisele ja selle avalikustamisele 5
 • Vorminõuded kooli kodukorrale 5
 • Kooli kodukorra sisu 6
 • Õpikute, tööraamatute, töövihikute ja töölehtede kasutamise ning õpikute koolile tagastamise tingimused ja kord 8
 • Täiendavad alused gümnaasiumist väljaarvamiseks 10
 • Hindamisest teavitamise täpsustatud tingimused ja kord, õpilaste ja vanemate hinnetest ja hinnangutest teavitamise kord 11
 • Õppest puudumisest teavitamise kord 13
 • Kooli rajatiste, ruumide, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehniliste ja muude vahendite tasuta kasutamise kord õpilastele õppekavavälises tegevuses 15
 • Õpilaste ja koolitöötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavate olukordade ennetamise, neile reageerimise, juhtumitest teavitamise, nende juhtumite lahendamise kord ning abinõud õpilaste ja kooli töötajate vaimse ja füüsilise vägivalla ennetamiseks 16
 • Kooli hoonest või territooriumilt sisse- ja väljaliikumise kontrollimise ning õpilase kooli hoonest või territooriumilt väljaliikumise piiramise rakendamise kord 18
 • Jälgimisseadmestiku kasutamise kord 18
 • Kooli päevakavast õpilasele kohalduva osa õpilasele ja tema vanemale teatavaks tegemise kord 21
 • Kooli tunnustusmeetmed õpilaste tunnustamiseks õpingute jooksul 23
 • Esemete kasutamise viisid, mis toovad kaasa esemete hoiule võtmise kooli poolt 23
 • Kooli hoiule antud esemete hoiustamine ja nende tagastamise kord 26
 • Tugi- ja mõjutusmeetme rakendamisest teavitamise kord 28
 • Õpilaspileti kasutamise kord koolis 31
 • Nõuded õpilase käitumisele 32
 • Hindamise korraldus 32
 • Kooli kodukorra näidis ja käskkirja näidis kooli kodukorra uue redaktsiooni kehtestamise kohta 33
 • Rõõmu Gümnaasiumi* kodukord 34
 • Käskkiri "Kooli kodukorra uue redaktsiooni kehtestamine" 42

  Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 27, 42 lk, ISBN 978-9949-9042-7-3, 04.2011
  Kooli põhimääruse koostamine
 • Nõuded kooli põhimääruse sisule 5
 • Kooli nimetus 7
 • Kooli asukoht ja tegutsemiskohad 7
 • Kooli tegutsemise vorm 8
 • Kooli hoolekogu ülesanded 8
 • Kooli direktori ülesanded 13
 • Õppe ja kasvatuse korraldus koolis 16
 • Koolis toimuva õppekavavälise tegevuse korraldamise alused 21
 • Õpilaste ja vanemate õigused ja kohustused 22
 • Koolitöötajate õigused ja kohustused 26
 • Majandamise ja asjaajamise alused 27
 • Näidispõhimäärus: Rõõmu Gümnaasiumi põhimääruse* eelnõu 29
 • Hoolekogu arvamus põhimääruse eelnõu kohta 37
 • Munitsipaalkooli põhimääruse kehtestamise kord 41

  Merlecons Toimetised. Seeria B eriväljaanne, nr 26, 310 lk, ISBN 978-9949-9042-6-6, 02.2011
  Vabariigi Valitsuse 06.01.2011. a määrus nr 2 "Gümnaasiumi riiklik õppekava" ja määruse lisad
 • Õppekava üldosa 5
 • Ainevaldkond "Keel ja kirjandus" 17
 • Eesti keel 20
 • Kirjandus 28
 • Vene keel 40
 • Kirjandus (koolile või klassile, kus eesti keelt õpitakse teise keelena ning kirjanduse õpe toimub osaliselt vene keeles) 49
 • Valikkursus "Kõne ja väitlus" (koolis või klassis, kus eesti keelt õpitakse teise keelena ning õpe toimub osaliselt vene keeles) 59
 • Valikkursus "Müüt ja kirjandus" (koolis või klassis, kus õpetatakse eesti keelt) 60
 • Valikkursus "Kirjandus ja ühiskond" (koolis või klassis, kus õpetatakse eesti keelt) 62
 • Valikkursus "Draama ja teater" (koolis või klassis, kus õpetatakse õppeainet "eesti keel") 64
 • Valikkursus "Kirjandus ja film" (koolis või klassis, kus õpetatakse õppeainet "eesti keel") 65
 • Valikkursus "Vene keel Eestis" (koolis või klassis, kus eesti keelt õpitakse teise keelena ning õpe toimub osaliselt vene keeles) 67
 • Valikkursus "Maailmakirjandus antiikajast 18. sajandini" (koolis või klassis, kus eesti keelt õpitakse teise keelena ning kirjanduse õpe toimub osaliselt vene keele) 68
 • Valikkursus "Tänapäeva vene kirjandus" (koolis või klassis, kus eesti keelt õpitakse teise keelena ning kirjanduse õpe toimub osaliselt vene keeles) 70
 • Valikkursus "Tänapäeva väliskirjandus" (koolis või klassis, kus eesti keelt õpitakse teise keelena ning kirjanduse õpe toimub osaliselt vene keeles) 73
 • Ainevaldkond "Võõrkeeled" 76
 • Eesti keel teise keelena 79
 • Võõrkeeled 83
 • Keeleoskustasemed A1.1 - C1 88
 • Ainevaldkond "Matemaatika" 93
 • Kitsas matemaatika 98
 • Lai matemaatika 102
 • Valikkursus "Loogika" 109
 • Valikkursus "Majandusmatemaatika elemendid" 110
 • Valikkursus "Arvuteooria elemendid I" 111
 • Valikkursus "Arvuteooria elemendid II" 112
 • Valikkursus "Diskreetse matemaatika elemendid I" 113
 • Valikkursus "Diskreetse matemaatika elemendid II" 113
 • Valikkursus "Planimeetria I. Kolmnurkade ja ringide geomeetria" 114
 • Valikkursus "Planimeetria II. Hulknurkade ja ringide geomeetria" 115
 • Ainevaldkond "Loodusained" 117
 • Bioloogia 121
 • Geograafia 130
 • Keemia 140
 • Füüsika 147
 • Valikkursus "Rakendusbioloogia" 164
 • Valikkursus "Geoinformaatika" 166
 • Valikkursus "Keemiliste protsesside seaduspärasused" 167
 • Valikkursus "Elementide keemia" 170
 • Valikkursus "Elu keemia" 173
 • Valikkursus "Füüsika ja tehnika" 175
 • Valikkursus "Teistsugune füüsika" 178
 • Valikkursus "Loodusteadused, tehnoloogia ja ühiskond" 180
 • Valikkursus "Mehhatroonika ja robootika" 183
 • Valikkursus "3D-modelleerimine" 184
 • Valikkursus "Joonestamine" 187
 • Valikkursus "Arvuti kasutamine uurimistöös" 188
 • Valikkursus "Rakenduste loomise ja programmeerimise alused" 191
 • Ainevaldkond "Sotsiaalained" 194
 • Ajalugu 198
 • Ühiskonnaõpetus 211
 • Inimeseõpetus: kursus "Perekonnaõpetus" 218
 • Valikkursus "üldajalugu - maailma ajalugu: tsivilisatsioonid väljaspool Euroopat" 223
 • Valikkursus "üldajalugu - Euroopa maade ja Ameerika ühendriikide ajalugu" 226
 • Valikkursus "Inimene ja õigus" 229
 • Valikkursus "Psühholoogia" 234
 • Valikkursus "Globaliseeruv maailm" 238
 • Valikkursus "Sissejuhatus filosoofilisse mõtlemisse" 241
 • Valikkursus "Tänapäeva filosoofilised küsimused" 246
 • Ainevaldkond "Kunstiained" 252
 • Muusika 255
 • Kunst 259
 • Ainevaldkond "Kehaline kasvatus" 264
 • Kehaline kasvatus 267
 • Valikkursus "Kehalised võimed ja liikumisoskused" 272
 • Valikkursus "Liikumine välistingimustes" 273
 • Valikaine "Usundiõpetus" 275
 • Valikaine "Riigikaitse" 281
 • Valikaine "Majandus- ja ettevõtlusõpe" 292
 • Valikaine "Karjääriõpetus" 299
 • Valikaine "Uurimistöö alused" 303
 • Läbivate teemade kavad 306

  Merlecons Toimetised. Seeria B eriväljaanne, nr 25, 281 lk, ISBN 978-9949-9042-5-9, 02.2011
  Vabariigi Valitsuse 06.01.2011. a määrus nr 1 "Põhikooli riiklik õppekava" ja määruse lisad
 • Õppekava üldosa 5
 • Ainevaldkond "Keel ja kirjandus" 20
 • Eesti keel 23
 • Kirjandus 37
 • Vene keel 47
 • Kirjandus (vene õppekeelega koolile) 60
 • Ainevaldkond "Võõrkeeled" 70
 • A-võõrkeel 73
 • B-võõrkeel 78
 • Eesti keel teise keelena 82
 • Keeleoskustasemed A1.1 - C1 87
 • Ainevaldkond "Matemaatika" 92
 • Matemaatika 95
 • Ainevaldkond "Loodusained" 103
 • Loodusõpetus 107
 • Bioloogia 126
 • Geograafia 137
 • Füüsika 146
 • Keemia 155
 • Ainevaldkond "Sotsiaalained" 165
 • Inimeseõpetus 169
 • Ajalugu 182
 • ühiskonnaõpetus 192
 • Ainevaldkond "Kunstiained" 202
 • Muusika 205
 • Kunst 215
 • Ainevaldkond "Tehnoloogia" 221
 • Tööõpetus 225
 • Käsitöö ja kodundus 228
 • Tehnoloogiaõpetus 237
 • Ainevaldkond "Kehaline kasvatus" 245
 • Kehaline kasvatus 247
 • Valikaine "Usundiõpetus" 260
 • Valikaine "Informaatika" 267
 • Valikaine "Karjääriõpetus" 272
 • Läbivate teemade kavad 275

  Merlecons Toimetised. Seeria B eriväljaanne, nr 24, 268 lk, ISBN 978-9949-9042-4-2, 09.2010
  Gümnaasiumi riiklik õppekava

 • Õppekava üldosa 5
 • Ainevaldkond "Keel ja kirjandus" 15
 • Eesti keel 17
 • Kirjandus 24
 • Vene keel 35
 • Kirjandus (vene õppekeelega koolile) 43
 • Valikkursus "Kõne ja väitlus" (eesti õppekeelega koolile) 51
 • Valikkursus "Müüt ja kirjandus" (eesti õppekeelega koolile) 52
 • Valikkursus "Kirjandus ja ühiskond" (eesti õppekeelega koolile) 54
 • Valikkursus "Draama ja teater" (eesti õppekeelega koolile) 55
 • Valikkursus "Kirjandus ja film" (eesti õppekeelega koolile) 56
 • Valikkursus "Vene keel Eestis" (vene õppekeelega koolile) 58
 • Valikkursus "Maailmakirjandus antiikajast 18. sajandini" (vene õppekeelega koolile) 59
 • Valikkursus "Tänapäeva vene kirjandus" (vene õppekeelega koolile) 61
 • Valikkursus "Tänapäeva väliskirjandus" (vene õppekeelega koolile) 63
 • Ainevaldkond "Võõrkeeled" 65
 • Eesti keel teise keelena 68
 • Võõrkeeled 71
 • Keeleoskustasemed A1.1 - C1 75
 • Ainevaldkond "Matemaatika" 80
 • Kitsas matemaatika 84
 • Lai matemaatika 88
 • Valikkursus "Loogika" 94
 • Valikkursus "Majandusmatemaatika elemendid" 95
 • Valikkursus "Arvuteooria elemendid I" 95
 • Valikkursus "Arvuteooria elemendid II" 96
 • Valikkursus "Diskreetse matemaatika elemendid I" 97
 • Valikkursus "Diskreetse matemaatika elemendid II" 98
 • Valikkursus "Planimeetria I. Kolmnurkade ja ringide geomeetria" 99
 • Valikkursus "Planimeetria II. Hulknurkade ja ringide geomeetria" 100
 • Ainevaldkond "Loodusained" 101
 • Bioloogia 104
 • Geograafia 112
 • Keemia 120
 • Füüsika 126
 • Valikkursus "Rakendusbioloogia" 139
 • Valikkursus "Geoinformaatika" 141
 • Valikkursus "Keemiliste protsesside seaduspärasused" 143
 • Valikkursus "Elementide keemia" 145
 • Valikkursus "Elu keemia" 147
 • Valikkursus "Füüsika ja tehnika" 149
 • Valikkursus "Teistsugune füüsika" 152
 • Valikkursus "Loodusteadused, tehnoloogia ja ühiskond" 154
 • Valikkursus "Mehhatroonika ja robootika" 156
 • Valikkursus "3D-modelleerimine" 157
 • Valikkursus "Joonestamine" 159
 • Valikkursus "Arvuti kasutamine uurimistöös" 161
 • Valikkursus "Rakenduste loomise ja programmeerimise alused" 163
 • Ainevaldkond "Sotsiaalained" 165
 • Ajalugu 169
 • Ühiskonnaõpetus 179
 • Inimeseõpetus: kursus „Perekonnaõpetus" 186
 • Valikkursus "üldajalugu - maailma ajalugu: tsivilisatsioonid väljaspool Euroopat" 190
 • Valikkursus "üldajalugu - Euroopa maade ja Ameerika ühendriikide ajalugu" 193
 • Valikkursus "Inimene ja õigus" 196
 • Valikkursus "Psühholoogia" 200
 • Valikkursus "Globaliseeruv maailm" 205
 • Valikkursus "Sissejuhatus filosoofilisse mõtlemisse" 207
 • Valikkursus "Tänapäeva filosoofilised küsimused" 211
 • Ainevaldkond "Kunstiained" 216
 • Muusika 218
 • Kunst 222
 • Ainevaldkond "Kehaline kasvatus" 227
 • Kehaline kasvatus 229
 • Valikkursus "Kehalised võimed ja liikumisoskused" 234
 • Valikkursus "Liikumine välistingimustes" 235
 • Valikaine "Usundiõpetus" 237
 • Valikaine "Riigikaitse" 243
 • Valikaine "Majandus- ja ettevõtlusõpe" 253
 • Valikaine "Karjääriõpetus" 259
 • Valikaine "Uurimistöö alused" 262
 • Läbivate teemade kavad 265

  Merlecons Toimetised. Seeria B eriväljaanne, nr 23, 253 lk, ISBN 978-9949-9042-3-5, 07.2010
  Põhikooli riiklik õppekava

 • Õppekava üldosa 5
 • Ainevaldkond "Keel ja kirjandus" 17
 • Eesti keel 19
 • Kirjandus 32
 • Vene keel 42
 • Kirjandus (vene õppekeelega koolile) 54
 • Ainevaldkond "Võõrkeeled" 63
 • A-võõrkeel 66
 • B-võõrkeel 71
 • Eesti keel teise keelena 74
 • Keeleoskustasemed A1.1 - C1 79
 • Ainevaldkond "Matemaatika" 84
 • Matemaatika 86
 • Ainevaldkond "Loodusained" 95
 • Loodusõpetus 98
 • Bioloogia 115
 • Geograafia 125
 • Füüsika 134
 • Keemia 142
 • Ainevaldkond "Sotsiaalained" 150
 • Inimeseõpetus 153
 • Ajalugu 166
 • Ühiskonnaõpetus 174
 • Ainevaldkond "Kunstiained" 183
 • Muusika 186
 • Kunst 195
 • Ainevaldkond "Tehnoloogia" 200
 • Tööõpetus 203
 • Käsitöö ja kodundus 206
 • Tehnoloogiaõpetus 215
 • Ainevaldkond "Kehaline kasvatus" 222
 • Kehaline kasvatus 224
 • Valikaine "Usundiõpetus" 236
 • Valikaine "Informaatika" 242
 • Valikaine "Karjääriõpetus" 246
 • Läbivate teemade kavad 249

  Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 22, 34 lk, ISBN 978-9949-9042-1-1, 03.2010
  Kooli asjaajamiskord ja dokumentide loetelu

 • Nõuded kooli asjaajamisele 5
 • Kooli asjaajamist korraldavad koolivälised normdokumendid 7
 • Kooli asjaajamist korraldavad koolisisesed normdokumendid 8
 • Asjaajamiskorra näide - Rõõmu Gümnaasiumi* asjaajamiskord 10
 • Dokumentide loetelu näide - Rõõmu Gümnaasiumi* dokumentide loetelu 27

  *Rõõmu Gümnaasium on Merlecons ja Ko Oü virtuaalne üldhariduskool.

  Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 21, 27 lk, ISBN 978-9985-9883-9-7, 02.2010
  Kooli sisehindamise aruande vormistamise näide

 • Sissejuhatus 5
 • Sisehindamise aruande koostamisele eelnevad põhitegevused 6
 • Sisehindamise aruande soovituslik struktuur 7
 • Sisehindamise aruande vormistamise näide - Rõõmu Gümnaasiumi* sisehindamise aruanne 8

  *Rõõmu Gümnaasium on Merlecons ja Ko Oü virtuaalne üldhariduskool.

  Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 20, 48 lk, ISBN 978-9985-9883-7-3, 10.2009
  Kooli õppenõukogu pädevused 2009/2010. õppeaastal seisuga 01.10.2009. a

 • Õppenõukogu pädevuste määratlemine 5
 • Õppenõukogu pädevused koos selgitustega õigusliku ja faktilise aluse esitamiseks õppenõukogu otsuses 8
 • Pädevus seoses õppe- ja kasvatustegevuse korralduse ning juhtimisega koos viidetega õigusaktidele 8
 • Pädevus seoses hariduslike erivajadustega õpilaste õppe korraldusega koos viidetega õigusaktidele 26
 • Pädevus seoses õpilaste õpingute jätkamise ja kooli lõpetamisega koos viidetega õigusaktidele 34
 • Muud pädevused koos viidetega õigusaktidele 48

  Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 19, 40 lk, ISBN 978-9985-9983-6-6, 10.2009
  Töölepingu vormistamine õpetajaga lähtudes muudatustest töösuhteid reguleerivates õigusaktides

 • Sissejuhatus 5
 • Õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute vaba ametikoha täitmiseks läbiviidava konkurssi läbiviimise kord 7
 • Konkurssi tulemusena tehtav otsus, mis on aluseks töölepingu sõlmimiseks, konkurssi korras valitud õpetaja kohta 15
 • Õpetaja tööülesannete kirjeldus 19
 • Töölepingu koostamise põhimõtted 22
 • Õpetajaga sõlmitava töölepingu näidis koos viidetega õigusaktidele 26
 • Enne 01.07.2009. a sõlmitud töölepingu muutmine 34
 • Personaliga seotud dokumendid alates 01.07.2009. a. 39

  Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 18, 47 lk, ISBN 978-9985-9983-4-2, 09.2009
  Muutunud nõuded kooli sisehindamise aruande koostamisele ja esitamisele alates 1. septembrist 2009. a

 • Sissejuhatus 5
 • Õigusaktidest tulenev raamistik sisehindamise aruande struktuurile alates 1. septembrist 2009. a 8
 • Millisest analüüsi metoodikast tuleks aruande koostamisel lähtuda? 11
 • Pideva parendamise e Deming'i tsükli põhimõtete rakendamine sisehindamise aruande koostamisel 13
 • Üldhariduskooli tegevusnäitajate seotus hindamiskriteeriumidega 17
 • Sisehindamise aruande soovituslik struktuur koos selgitustega 20
 • Kooli üldandmed 20
 • Õppeasutuse lühikirjeldus ja eripära 21
 • Kooli missioon, visioon ja arengukava eesmärgid 21
 • Sisehindamissüsteemi lühikirjeldus 22
 • Analüütiline osa (lähtuvalt pideva parendamise e Deming'i tsükli põhimõtetest) 24
 • Kokkuvõte õppeasutuse enesearendamisest viimase kolme aasta jooksul 26
 • Sisehindamise aruande vormistamine 27
 • Sisehindamise aruande ülesehituse näited 28
 • Näide 1 28
 • Näide 2 35
 • Lisa 1: Haridus- ja teadusministri 4. augusti 2006. a määrus nr 23 "Kooli ja koolieelse lasteasutuse nõustamise tingimused ja kord sisehindamise küsimustes" 42
 • Lisa 2: Haridus- ja teadusministri 13. augusti 2009. a määrus nr 62 "Kooli ja koolieelse lasteasutuse nõustamise tingimused ja kord sisehindamise küsimustes" 45

  Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 17, 37 lk, ISBN 978-9985-9983-2-8, 06.2009
  Õppeaasta kokkuvõtte koostamine 2008/2009. õppeaasta kohta koolis tuginedes Deming'i tsükli põhimõtetele

 • Sissejuhatus 5
 • Õigusaktidest tulenev raamistik 2008/2009. õppeaasta kokkuvõtte koostamiseks 6
 • Pideva parendamise ehk Deming'i tsükli põhimõtete rakendamine õppeaasta kokkuvõtte koostamisel 15
 • Õppeaasta kokkuvõtte seos sisehindamissüsteemiga 16
 • 2008/2009. õppeaasta kokkuvõtte soovituslik struktuur 18
 • Õppeaasta kokkuvõtte läbiarutamine õppenõukogus ja vastava otsuse vastuvõtmine ja vormistamine 19
 • 2008/2009. õppeaasta kokkuvõtte soovituslik makett 20

  Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 16, 47 lk, ISBN 978-9985-9983-0-4, 05.2009
  Soovitused kooli sisehindamise aruande koostamiseks

 • Sissejuhatus 5
 • Õigusaktidest tulenev raamistik sisehindamise aruande struktuurile 7
 • Mida tähendab "analüütiline aruanne"? 11
 • Pideva parendamise e Deming'i tsükli põhimõtete rakendamine sisehindamise aruande koostamisel 12
 • üldhariduskooli tegevusnäitajate seotus hindamiskriteeriumidega 15
 • Sisehindamise aruande soovituslik struktuur koos selgitustega 19
 • Kooli üldandmed 19
 • Õppeasutuse lühikirjeldus ja eripära 20
 • Kooli missioon, visioon ja arengukava eesmärgid 20
 • Sisehindamissüsteemi lühikirjeldus 21
 • Analüütiline osa (lähtuvalt pideva parendamise e Deming’i tsükli põhimõtetest) 23
 • Kokkuvõte õppeasutuse enesearendamisest viimase kolme aasta jooksul 26
 • Sisehindamise aruande vormistamine 27
 • Sisehindamise aruande ülesehituse näited 28
 • Näide 1 28
 • Näide 2 35
 • Näide 3 43

  Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 15, 28 lk, ISBN 978-9985-9864-7-9, 01.2009
  Kooli dokumendiregistrile ja dokumentide registreerimisele esitatavad nõuded

 • Kooli dokumendiregister kui digitaalselt peetav andmekogu 5
 • Kooli dokumendiregistris registreerimisele kuuluvad dokumendid 5
 • Kooli dokumendiregistris registreeritud dokumentidele juurdepääsu tagamine dokumendiregistri kaudu alates 01.01.2009 7
 • Turvanõuded dokumendiregistrile 7
 • Dokumendiregistrisse kantavad andmed 8
 • Dokumendiregistrisse kantavad andmed koolis välja antud õigusaktide kohta 9
 • Dokumendiregistrisse kantavad andmed koolis koostatud protokollide ja aktide kohta 10
 • Dokumendiregistrisse kantavad andmed kooli poolt sõlmitud lepingute kohta 11
 • Dokumendiregistrisse kantavad andmed saabunud ja väljasaadetavate dokumentide kohta 12
 • Teabenõude kohta dokumendiregistrisse kantavad andmed 15
 • Andmete kandmine dokumendiregistrisse 16
 • Dokumendid mida dokumendiregistris ei registreerita 17
 • Dokumendi määratlemine 18
 • Autor 18
 • Kuupäev 18
 • Tekst 19
 • Allkiri 20
 • Allkirjastaja 20
 • Allkirja vajalikkus dokumentidel 21
 • Teabele juurdepääsu tagamine kooli veebilehe kaudu 23
 • Dokumentidele juurdepääsupiirangute kehtestamine 24
 • Teabe asutusesiseseks tunnistamise kord 27
 • Juurdepääsupiirangu kehtetuks tunnistamine 27
 • Asutusesisese teabe kaitse 28

  Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 14, 36 lk, ISBN 978-9985-9864-6-2, 11.2008
  Kooli õppenõukogu koosoleku protokolli ja õppenõukogu otsuse vormistamisele esitatavad nõuded

 • Õppenõukogu koosoleku protokolli vormistamisele esitatavad nõuded 5
 • Õppenõukogu otsuse vormistamisele esitatavad nõuded 7
 • Õppenõukogu koosoleku protokolli vormistamine ja struktuur 11
 • Õppenõukogu otsuse vormistamine ja struktuur 14
 • Õppenõukogu koosoleku protokolli ja otsuste näidised 17
 • Õppeaasta esimese koosoleku protokolli näidis 18
 • Protokolli lisa 1 - õppenõukogu otsus õppenõukogu koosoleku protokollija nimetamise kohta 20
 • Protokolli lisa 2 - õppenõukogu otsus õppenõukogu sekretäri valimise kohta 22
 • Protokolli lisa 3 - õppenõukogu otsus kooli kodukorra uue redaktsiooni läbi arutamise ja kehtestamise kohta 24
 • Kooli kodukorra uus redaktsioon terviktekstina - õppenõukogu otsuse nr 3 lisa 1 27

  Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 13, 49 lk, ISBN 978-9985-9864-4-8, 05.2008
  Kooli õppenõukogu pädevused alates 01.09.2008 ning selgitused otsuste faktilise ja õigusliku aluse esitamiseks õppenõukogu otsuses

 • Õppenõukogu pädevuste määratlemine 5
 • Õppenõukogu pädevused koos õigusliku aluse ja kommentaaridega 8
 • Pädevus seoses õppe- ja kasvatustegevuse korralduse ning juhtimisega 8
 • Pädevus seoses hariduslike erivajadustega õpilaste õppe korraldusega 24
 • Pädevus seoses õpilaste õpingute jätkamise ja kooli lõpetamisega 32
 • Muud pädevused 49

  Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 12, 33 lk, ISBN 978-9985-9864-3-1, 05.2008
  Muudatused õppenõukogu tegevuses alates 01.09.2008

 • Muudatused seoses õppenõukogu tegevuse korraldamisega 5
 • Muudatused õppenõukogu pädevuses 11
 • Õppenõukogu tegevused, mis alates 1. septembrist 2008. a ei ole enam õppenõukogu pädevuses 11
 • Õppenõukogu tegevused, mis on õppenõukogu pädevuses muutumatul kujul 14
 • Õppenõukogu tegevused, mis alates 1. septembrist 2008. a on toodud õppenõukogu pädevuse loetellu (enne olid sätestatud vaid mõnes teises õigusaktis) 15
 • Täiesti uued tegevused, mis on õppenõukogu pädevuses alates 01. septembrist 2008. a. 18
 • Õppenõukogu tegevused, mis on õppenõukogu pädevuses lähtuvalt teistest õigusaktidest 19
 • Õppenõukogu tegevused, kus on alates 1. septembrist 2008. a muudetud õppenõukogu pädevust 22
 • Kooli õppenõukogu pädevus ja tegutsemise kord (kehtib kuni 01. septembrini 2008. a) 26
 • Kooli õppenõukogu pädevus ja tegutsemise kord (jõustub alates 01. septembrist 2008. a) 30

  Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 11, 33 lk, ISBN 978-9985-9864-2-4, 05.2008
  Nõuded koolidirektori käskkirja vormistamisele

  Sisukord
 • Sissejuhatus 5
 • Erinevat liiki haldusaktid 6
 • Käskkiri 7
 • Korraldus 7
 • Ettekirjutus 7
 • Koolidirektori otsus 8
 • Väljavõtted õppe- ja kasvatustegevust reguleerivatest õigusaktidest, kus on sätestatud nõuded vormistada koolidirektori käskkiri või muu haldusakt 8
 • Käskkirja kui haldusakti koostamise lähtealused 22
 • Haldusaktid ja nende vorm 22
 • Haldusakti põhjendamine 22
 • Vaidlustamisviide 23
 • Vorminõuete rikkumise tagajärjed ja ilmse ebatäpsuse parandamine haldusaktis 23
 • Haldusakti kehtivus 23
 • Tühine haldusakt 24
 • Haldusakti kehtetuks tunnistamine 24
 • Käskkirja üldine ülesehitus 25
 • Peaväli 25
 • Viidaväli 26
 • Liigi ja kohaväli 26
 • Tekstiväli 26
 • Kontaktandmeväli 27
 • Koolidirektori käskkirja struktuur 28
 • Käskkirja faktiline alus 29
 • Käskkirja õiguslik alus 30
 • Käskkirja resolutiivosa 30
 • Käskkirja teatavakstegemine 30
 • Käskkirja jõustumine 30
 • Vaidlustamisviide 30
 • Ebakorrektse käskkirja tunnused 30
 • Näide koolidirektori käskkirja vormistamise kohta 31
 • Lihtkäskkirja vormistamise struktuur 33

  Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 10, 28 lk, ISBN 978-9985-9864-1-7, 11.2007
  Kooli hoolekogu ja pidaja pädevus koolielu korraldamisel

  Sisukord
 • Kooli hoolekogu ja pidaja kui haldusorgani pädevus ning nende antud haldusaktide õiguspärasus 5
 • Kooli hoolekogu pädevus koolielu korraldamisel 6
 • Hoolekogu tegevust käsitlevad seadused ja määrused 8
 • Kooli pidaja pädevus koolielu korraldamisel 15
 • Kooli pidaja tegevust käsitlevad seadused ja määrused 17

  Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 9, 46 lk, ISBN 978-9985-9864-0-0, 11.2007
  õppe- ja kasvatustegevuse kavandamine õpetaja töökavas ning selle praktiline koostamine

  Sisukord
 • Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamine lähtuvalt riiklikust õppekavast 5
 • Õppeprotsessi planeerimise põhimõtted õppetunni tasandil 6
 • Erinevatest õigusaktidest tulenevad nõuded õpetaja töökavale 9
 • Teadmiste ja oskuste omandamise ning nende kontrollimise kavandamine töökavas 11
 • Õpetaja töökava koostamise etapid 12
 • 1. etapp: tutvumine riikliku õppekava ainekavaga 14
 • 2. etapp: õpitulemuste seostamine õppesisuga 17
 • 3. etapp: õppesisu seostamine läbivate teemade ja teiste õppeainetega 20
 • 4. - 6. etapp: õppesisu seostamine läbiva teemaga 23
 • 7. etapp: õppeprotsessi kavandamine kursuste või veeranditena 32
 • 8. etapp: õpetaja töökava koostamine 34
 • 9. etapp: infolehe koostamine õpilastele teadmiste ja oskuste hindamise korralduse teatavaks tegemiseks antud õppeaines kursuse, veerandi või poolaasta kohta 43
 • 10. etapp: õppemeetodite seostamine üldpädevustega 44
 • 11. etapp: tegevuste kavandamine õpiabi vajava õpilase toetamiseks 46

  Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 8, 24 lk, ISBN 978-9985-9772-9-3, 11.2007
  Koolis töötava logopeedi põhilised tööülesanded ning õigusaktidest tulenevad piirangud logopeedi tegevusele

  Sisukord
 • Logopeedi roll koolis 5
 • Logopeed kooliorganisatsiooni struktuuris ning koolidirektoriga sõlmitud töölepingu alusel töötava logopeedi tegevused koolis 8
 • Logopeedilise abi osutamine kahelistele õpilastele 10
 • Õpilaste arengu toetamine 12
 • Õppimisega seotud võimete uurimine 15
 • Eneseregulatsiooni uurimine 17
 • Oskus enda tegevust allutada reeglitele, kuulata ja täpselt täita täiskasvanu juhiseid. "Graafiline etteütlus". 18
 • Eetika ja konfidentsiaalsuse küsimused koolis 23
 • Logopeedi eetika 24

  Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 7, 30 lk, ISBN 978-9985-9772-8-6, 11.2007
  Põhikooli õpilasele tasuta kasutada antud õppevahendi sh töövihiku tagastamine koolile ja töövihiku võõrandamise võimalused õpilasele

  Sisukord
 • Õppekava läbimiseks vajalike õppevahendite tasuta kasutada andmise võimaldamine õpilastele ning nende tagastamise tingimuste ja korra koostamise põhimõtted 5
 • Kooli kodukorra koostamiseks vajalikud õigusaktid 8
 • Õppenõukogu protokolli ja otsuse näidis seoses kooli kodukorra kinnitamisega 11
 • Kooli kodukorra näidise terviktekst, milles on sätestatud ka põhikooli õpilasele tasuta kasutada antud õppevahendite (õpikud, tööraamatud, töövihikud ja töölehed) ning gümnaasiumi õpilasele tasuta kasutada antud õpikute kasutamise ning koolile tagastamise tingimused ja kord 14
 • Kooli võimalused tagastamisele kuuluvate töövihikute jätmiseks õpilasele ehk töövihikute võõrandamine 21
 • Õppevahendi tasuta kasutamine 23
 • Õppekirjanduse kogu komplekteerimine 25
 • Õppenõukogu protokolli ja otsuse näidis seoses kooskõlastuse andmisega raamatukoguhoidjale õppekirjanduse kogu komplekteerimiseks 2008/2009 õppeaastaks 27
 • Koolidirektori käskkiri õppekirjanduse kogu teavikute tellimuse kinnitamiseks 2008/2009 õppeaastaks 30

  Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 6, 28 lk, ISBN 978-9985-9772-6-2, 09.2007
  üldhariduskooli tegevusnäitajad

  Sisukord
 • Selgitus üldhariduskooli tegevusnäitajatele 5
 • Koolidelt andmete kogumine 7
 • Registrisse algandmete kandmiseks vajalikud alusdokumendid 12
 • Õpilastega seotud näitajad 14
 • Personaliga seotud näitajad 21
 • Õppeasutusega seotud tulemused 23
 • Üldhariduskooli tegevusnäitajate seotus hindamiskriteeriumidega 26

  Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 5, 36 lk, ISBN 978-9985-9772-5-5, 08.2007
  Eestikeelse õppe alustamine eesti keelest erineva õppekeelega kooli gümnaasiumiastmel

  Sisukord
 • Üleminek osalisele õppele eesti keeles 1. septembrist 2007. aastal 5
 • Üleminekuks vajalikud ettevalmistused koolides aastast 2002 6
 • Õppekeele muutmine 8
 • Mida tähendab tänaste kehtivate õigusaktide kohaselt 60 protsenti õppekava mahust? 9
 • Muudatused kooliõppekavas 12
 • Eestikeelse õppe alustamiseks eesti keelest erineva õppekeelega kooli gümnaasiumiastmel vajalikud otsused ja käskkirjad 13
 • Õppenõukogu protokoll 20
 • Õppenõukogu otsus kooli põhimääruses tehtavate vajalike muudatuste heakskiitmise kohta 22
 • Õppenõukogu otsus kooli arengukavas tehtavate vajalike muudatuste heakskiitmise kohta 25
 • Õppenõukogu otsus kooli õppekavas tehtavate vajalike muudatuste heakskiitmise kohta 27
 • Gümnaasiumi õpilastele õpinguraamatu uue vormi kinnitamine 29
 • õppenõukogu otsus - kooskõlastuse andmine raamatukoguhoidjale kogude komplekteerimiseks, seoses üleminekuga eestikeelsele õppele 31
 • Koolidirektori käskkiri kooliõppekava muudatuste kinnitamise kohta 33
 • Koolidirektori käskkiri raamatukogu teavikute tellimuse kinnitamise kohta 34
 • Kirja näidis - Kiri kooli pidajale põhimääruse muudatuste kinnitamiseks 35
 • Kirja näidis - Kiri kooli pidajale arengukava muudatuste kinnitamiseks 36

  Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 4, 36 lk, 06.2007
  Terviklik õpiabisüsteem koolis

  Sisukord
 • Õpilaste nõustamise ja õpiabi osutamise kirjeldamine kooliõppekavas 5
 • Hariduslike erivajadustega õpilaste määratlemine 6
 • Tugisüsteemi ja õpiabi rakendamisel kantavad andmed Eesti Hariduse Infosüsteemi 9
 • Terviklik õpiabisüsteem koolis 10
 • Õpiabi tulemuslikkuse analüüs 11
 • Õpiabi osutamine erilise andekusega õpilastele 11
 • Õpiabi osutamine käitumisraskustega õpilastele 12
 • Tegevuste hierarhia käitumisraskustega õpilase korral 12
 • Otsused, mis on vajalikud õpilase ajutiseks kõrvaldamiseks õppetunnist 13
 • Õppenõukogu protokolli näidis 14
 • Õppenõukogu otsuse näidis 15
 • Koolidirektori käskkirja näidis 17
 • Kasvatusraskustega õpilaste klassi moodustamise eesmärk 18
 • Käitumise korrigeerimist vajavate õpilaste määratlemine 19
 • Käitumise korrigeerimine 20
 • Käitumise korrektsiooni programm 23
 • Näide esimese etapi harjutusest 24
 • Õpiabi õpilastele, kes on pikemaajaliselt õpikeskkonnast eemal viibinud 30
 • Puudumised ja nende põhjuste analüüs 31
 • Õppetegevuse korraldus kaua eemal olnud õpilasele 33
 • Kaua eemal olnud õpilaste õpitulemuste tagamise meetodid 34
 • Erivajadusega õpilase nõustamiskomisjoni suunamine 36

  Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 3, 36 lk, 06.2007
  Õpilase kohta juriidiliselt korrektse iseloomustuse koostamine ja vormistamine ning kriminaalasjas nõudekirjale vastamine

  Sisukord
 • Õpilase kohta teabe küsimise võimalused 5
 • Õpilase kohta koolis kogutavad andmed 6
 • Õpilase kooli vastuvõtmisel kogutavad andmed 6
 • Õpilase kohta klassipäevikusse kantavad andmed 7
 • Õpilase kohta õpilasraamatusse kantavad andmed 7
 • Andmed ringides osalemise kohta 9
 • Andmed õpilastele antud autasude kohta 10
 • Andmed pikapäevarühma või õpilaskoduga kooli kasvatusrühma tegevuse kohta 10
 • Õpilase kohta Eesti Hariduse Infosüsteemi kantavad andmed 11
 • Õpilase kohta "õpilase vaatluse kaardile" kantavad andmed 13
 • Õpilase kohta kogutud teabe muutmine asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teabeks 21
 • Asutusesiseseks teabeks mitte tunnistatud informatsiooni väljastamine teabenõude korras 24
 • Uurimisasutuse nõudekiri 27
 • Mida tähendab tähtaeg - viivitamata? 28
 • Iseloomustuse koostamise näidis 30
 • Iseloomustuse juurde väljastatava väljavõtte vormistamine 33
 • Iseloomustuse väljastamisest keeldumise kirja näidis 34
 • Iseloomustuse kättetoimetamine 36

  Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 2, 34 lk, 06.2007
  Koolipsühholoogi tegevust reguleerivad õigusaktid

  Sisukord
 • Koolipsühholoog kooliorganisatsiooni struktuuris 5
 • Koolipsühholoog personali miinimumkoosseisus 8
 • Tugistruktuurid koolis, keda saab õpetaja lisaks koolipsühholoogile ja psühholoogile vajadusel kaasata õppe- ja kasvatusprotsessi 9
 • Koolipsühholoogi ja koolis töötava psühholoogi erinevus õigusaktides 12
 • Koolipsühholoogi eetika 27
 • Eetika ja konfidentsiaalsuse küsimused koolis 28
 • Koolipsühholoogi roll turvalisuse tagamisel koolis 29
 • Koolipsühholoogi osalemine õpilase arengu toetamise protsessis 31
 • Koolipsühholoogi osalemine õpetaja arengu toetamise protsessis 33
 • Koolipsühholoogi roll sisehindamise läbiviimisel 34

  Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 1, 36 lk, 06.2007
  Kaebuste ja vaiete menetlemine koolis, juriidiliselt pädevate otsuste vastuvõtmine ning vastuskirjade koostamine

  Sisukord
 • Kaebuste käsitlemise protsessi loomine ja arendus 5
 • Kaebuste mõjusa käsitlemise juhtpõhimõtted 6
 • Kaebuste käsitlemise raamistik 8
 • Töötajate kohustused ja volitused 8
 • Mõjusa ja tõhusa kaebuste käsitlemise protsessi planeerimine 9
 • Kaebuste käsitlemise protsessi toimimine 10
 • Kaebuse kohta kogutud informatsiooni säilitamine ja kaebuste käsitlemise protsessi parendamine 12
 • Juhised väikekoolidele kaebuste käsitlemise protsessi loomiseks 14
 • Kaebuste käsitlemise protsessi objektiivsus 14
 • Võimalikud reageeringud kaebustele 16
 • Kaebuste esitamise blankett 17
 • Kaebuse vastuvõtmise ja lahendamise blankett 18
 • Kaebuste käsitlemise protsess vooskeemina 20
 • Juhis kaebuste käsitlemise protsessi seireks 21
 • Kaebuste käsitlemise audit 22
 • Vaidemenetlus 23
 • Vaide esitamise blankett 28
 • Näidisvaie ja sellele järgnev otsus ning vastuskiri 29

 •    Merlecons 2001-2018     e-kiri: info@merlecons.ee