Merlecons ja Ko OÜ
Estonia pst. 1-301
10143 Tallinn
Tel: 6 46 66 96
 
 Merlecons Toimetised


Perioodilise väljaande üksiknumbreid saab tellida:
 • Telefoni teel: 646 66 96
 • E-posti teel: toimetised@merlecons.ee

  Brošüür koos arvega saadetakse posti teel. Saatekulud kannab Merlecons ja Ko Oü.

    Toimetised koolidele (seeria B)
    Toimetised lasteaedadele (seeria C)
    Toimetised: õppemetoodilised materjalid, mis on abiks õpikäsituse muutmisel (seeria A)

  Arhiiv

    Toimetised koolidele - arhiiv (seeria B)
    Toimetised lasteaedadele - arhiiv (seeria A)

 •  

  Merlecons Toimetised on Merlecons ja Ko Koolituskeskuse perioodiline väljaanne.

  Nimetatud väljaanne on ellu kutsutud selleks, et suurendada operatiivsust koolile ja koolieelsele lasteasutusele olulise informatsiooni edastamisel. Väljaantav brošüür (alates juuni 2007) on temaatiline ning keskendub enamasti mingile ühele teemale. Väljaanne sisaldab vastavalt teemale, kas õppemetoodilisi materjale, mis on abiks õpikäsituse muutmisel (seeria A ISSN 1736-5996) või juhendmaterjale, näidiseid ja õigusaktide ülevaateid koolidele (seeria B ISSN 1736-5759) ning koolieelsetele lasteasutustele (seeria C ISSN 1736-6003). Väljaanne on suunatud konkreetsele sihtgrupile vastavalt perioodilise väljaande teemale.

  Koolieelsetele lasteasutustele suunatud väljaanne (seeria C - arhiiv)

  Merlecons Toimetised. Seeria C, nr 9, 28 lk, ISBN 978-9949-9042-2-8, 04.2010
  Koolieelse lasteasutuse sisehindamise aruande vormistamise näide
 • Sissejuhatus 5
 • Sisehindamise aruande koostamisele eelnevad põhitegevused 6
 • Sisehindamise aruande soovituslik struktuur 7
 • Sisehindamise aruande vormistamise näide - Rõõmu Lasteaia* sisehindamise aruanne 9

  *Rõõmu Lasteaed on Merlecons ja Ko Oü virtuaalne koolieelne lasteasutus.

  Merlecons Toimetised. Seeria C, nr 8, 47 lk, ISBN 978-9985-9983-5-9, 09.2009
  Muutunud nõuded koolieelse lasteasutuse sisehindamise aruande koostamisele ja esitamisele alates 1. septembrist 2009. a
 • Sissejuhatus 5
 • õigusaktidest tulenev raamistik sisehindamise aruande struktuurile alates 1. septembrist 2009. a 8
 • Millisest analüüsi metoodikast tuleks aruande koostamisel lähtuda? 11
 • Pideva parendamise e Deming'i tsükli põhimõtete rakendamine sisehindamise aruande koostamisel 13
 • Koolieelse lasteasutuse tegevusnäitajate seotus hindamiskriteeriumidega 17
 • Sisehindamise aruande soovituslik struktuur koos selgitustega 20
 • Lasteasutuse üldandmed 20
 • Lasteasutuse lühikirjeldus ja eripära 21
 • Lasteasutuse missioon, visioon ja arengukava eesmärgid 21
 • Sisehindamissüsteemi lühikirjeldus 22
 • Analüütiline osa (lähtuvalt pideva parendamise e Deming'i tsükli põhimõtetest) 24
 • Kokkuvõte lasteasutuse enesearendamisest viimase kolme aasta jooksul 26
 • Sisehindamise aruande vormistamine 27
 • Sisehindamise aruande ülesehituse näited 28
 • Näide 1 28
 • Näide 2 35
 • Lisa 1: Haridus- ja teadusministri 4. augusti 2006. a määrus nr 23 "Kooli ja koolieelse lasteasutuse nõustamise tingimused ja kord sisehindamise küsimustes" 42
 • Lisa 2: Haridus- ja teadusministri 13. augusti 2009. a määrus nr 62 "Kooli ja koolieelse lasteasutuse nõustamise tingimused ja kord sisehindamise küsimustes" 45

  Merlecons Toimetised. Seeria C, nr 7, 28 lk, ISBN 978-9985-9983-3-5, 06.2009
  õppeaasta kokkuvõtte koostamine 2008/2009. õppeaasta kohta koolieelses lasteasutuses tuginedes Deming’i tsükli põhimõtetele
 • Sissejuhatus 5
 • õigusaktidest tulenev raamistik 2008/2009. õppeaasta kokkuvõtte koostamiseks 6
 • Pideva parendamise ehk Deming'i tsükli põhimõtete rakendamine õppeaasta kokkuvõtte koostamisel 15
 • õppeaasta kokkuvõtte seos sisehindamissüsteemiga 16
 • 2008/2009. õppeaasta kokkuvõtte soovituslik struktuur 18
 • õppeaasta kokkuvõtte läbiarutamine pedagoogilises nõukogus ja vastava otsuse vastuvõtmine ja vormistamine 19
 • 2008/2009. õppeaasta kokkuvõtte soovituslik makett 20

  Merlecons Toimetised. Seeria C, nr 6, 47 lk, ISBN 978-9985-9983-1-1, 05.2009
  Soovitused koolieelse lasteasutuse sisehindamise aruande koostamiseks
 • Sissejuhatus 5
 • õigusaktidest tulenev raamistik sisehindamise aruande struktuurile 7
 • Mida tähendab "analüütiline aruanne"? 11
 • Pideva parendamise e Deming'i tsükli põhimõtete rakendamine sisehindamise aruande koostamisel 12
 • Koolieelse lasteasutuse tegevusnäitajate seotus hindamiskriteeriumidega 15
 • Sisehindamise aruande soovituslik struktuur koos selgitustega 19
 • Koolieelse lasteasutuse üldandmed 19
 • Koolieelse lasteasutuse lühikirjeldus ja eripära 20
 • Koolieelse lasteasutuse missioon, visioon ja arengukava eesmärgid 20
 • Sisehindamissüsteemi lühikirjeldus 21
 • Analüütiline osa (lähtuvalt pideva parendamise e Deming'i tsükli põhimõtetest) 23
 • Kokkuvõte koolieelse lasteasutuse enesearendamisest viimase kolme aasta jooksul 26
 • Sisehindamise aruande vormistamine 27
 • Sisehindamise aruande ülesehituse näited 28
 • Näide 1 28
 • Näide 2 35
 • Näide 3 43

  Merlecons Toimetised. Seeria C, nr 5, 40 lk, ISBN 978-9985-9864-9-3, 03.2009
  Soovitused koolieelse lasteasutuse õppekava koostamiseks lähtuvalt uuest riiklikust õppekavast
 • Koolieelse lasteasutuse õppekava koostamise õiguslikud alused 5
 • Koolieelse lasteasutuse õppekava struktuur 7
 • Koolieelse lasteasutuse õppekava koostamise põhimõtted 8
 • Selgitused koolieelse lasteasutuse õppekava erinevate peatükkide koostamiseks 9
 • I peatükk. üldsätted 9
 • II peatükk. Lasteasutuse liik ja eripära 10
 • III peatükk. õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid, põhimõtted, sisu ja lapse arengu eeldatavad tulemused õppekava läbimisel vanuseti 12
 • IV peatükk. õppe- ja kasvatustegevuse korraldus (päevakava koostamise põhimõtted, õppe- ja kasvatustegevuse kavandamise perioodi pikkus), sealhulgas suveperioodil 13
 • V peatükk. Lapse arengu analüüsimise ja hindamise põhimõtted, sealhulgas korraldus 14
 • VI peatükk. Erivajadustega lapse arengu toetamise põhimõtted, sealhulgas korraldus 15
 • VII peatükk. Lapsevanematega koostöö põhimõtted, sealhulgas korraldus 16
 • VIII peatükk. õppekava uuendamise ja täiendamise kord 18
 • Koolieelse lasteasutuse õppekava makett (õppekava näidis) 19-40

  Merlecons Toimetised. Seeria C, nr 4, 28 lk, ISBN 978-9985-9864-8-6, 01.2009
  Koolieelse lasteasutuse dokumendiregistrile ja dokumentide registreerimisele esitatavad nõuded
 • Koolieelse lasteasutuse dokumendiregister kui digitaalselt peetav andmekogu 5
 • Koolieelse lasteasutuse dokumendiregistris registreerimisele kuuluvad dokumendid 5
 • Koolieelse lasteasutuse dokumendiregistris registreeritud dokumentidele juurdepääsu tagamine dokumendiregistri kaudu alates 01.01.2009 7
 • Turvanõuded dokumendiregistrile 7
 • Dokumendiregistrisse kantavad andmed 8
 • Dokumendiregistrisse kantavad andmed koolieelses lasteasutuses välja antud õigusaktide kohta 9
 • Dokumendiregistrisse kantavad andmed koolieelses lasteasutuses koostatud protokollide ja aktide kohta 10
 • Dokumendiregistrisse kantavad andmed koolieelse lasteasutuse poolt sõlmitud lepingute kohta 11
 • Dokumendiregistrisse kantavad andmed saabunud ja väljasaadetavate dokumentide kohta 12
 • Teabenõude kohta dokumendiregistrisse kantavad andmed 15
 • Andmete kandmine dokumendiregistrisse 16
 • Dokumendid mida dokumendiregistris ei registreerita 17
 • Dokumendi määratlemine 18
 • Autor 18
 • Kuupäev 18
 • Tekst 19
 • Allkiri 20
 • Allkirjastaja 20
 • Allkirja vajalikkus dokumentidel 21
 • Teabele juurdepääsu tagamine koolieelse lasteasutuse veebilehe kaudu 23
 • Dokumentidele juurdepääsupiirangute kehtestamine 24
 • Teabe asutusesiseseks tunnistamise kord 27
 • Juurdepääsupiirangu kehtetuks tunnistamine 27
 • Asutusesisese teabe kaitse 28

  Merlecons Toimetised. Seeria C, nr 3, 24 lk, ISBN 978-9985-9864-5-5, 05.2008
  Nõuded koolieelse lasteasutuse juhataja käskkirja vormistamisele
  Sisukord
 • Sissejuhatus 5
 • Erinevat liiki haldusaktid 6
 • Käskkiri 7
 • Korraldus 7
 • Ettekirjutus 7
 • Juhataja otsus 8
 • Väljavõtted õppe- ja kasvatustegevust reguleerivatest õigusaktidest, kus on sätestatud nõuded vormistada juhataja käskkiri või muu haldusakt 8
 • Käskkirja kui haldusakti koostamise lähtealused 14
 • Haldusaktid ja nende vorm 14
 • Haldusakti põhjendamine 14
 • Vaidlustamisviide 15
 • Vorminõuete rikkumise tagajärjed ja ilmse ebatäpsuse parandamine haldusaktis 15
 • Haldusakti kehtivus 15
 • Tühine haldusakt 16
 • Haldusakti kehtetuks tunnistamine 16
 • Käskkirja üldine ülesehitus 17
 • Peaväli 17
 • Viidaväli 18
 • Liigi ja kohaväli 18
 • Tekstiväli 18
 • Kontaktandmeväli 19
 • Juhataja käskkirja struktuur 20
 • Käskkirja faktiline alus 21
 • Käskkirja õiguslik alus 22
 • Käskkirja resolutiivosa 22
 • Käskkirja teatavakstegemine 22
 • Käskkirja jõustumine 22
 • Vaidlustamisviide 22
 • Ebakorrektse käskkirja tunnused 22
 • Käskkirja vormistamise näidis 23
 • Lihtkäskkirja vormistamise näidis 24

  Merlecons Toimetised. Seeria C, nr 2, 23 lk, ISBN 978-9985-9772-7-9, 09.2007
  Koolieelse lasteasutuse tegevusnäitajad
  Sisukord
 • Selgitus koolieelse lasteasutuse tegevusnäitajatele 5
 • Koolieelsetelt lasteasutustelt andmete kogumine 7
 • Registrisse algandmete kandmiseks vajalikud alusdokumendid 10
 • Lapsega seotud näitajad 12
 • Personaliga seotud näitajad 14
 • Koolieelse lasteasutuse näitajad 17
 • Koolieelse lasteasutuse tegevusnäitajate seotus hindamiskriteeriumidega 21

  Merlecons Toimetised. Seeria C, nr 1, 33 lk,ISBN 978-9985-9772-4-8, 08.2007
  Kaebuste ja vaiete menetlemine koolieelses lasteasutuses, juriidiliselt pädevate otsuste vastuvõtmine ning vastuskirjade koostamine
  Sisukord
 • Kaebuste käsitlemise protsessi loomine ja arendus 5
 • Kaebuste mõjusa käsitlemise juhtpõhimõtted 6
 • Kaebuste käsitlemise raamistik 8
 • Töötajate kohustused ja volitused 8
 • Mõjusa ja tõhusa kaebuste käsitlemise protsessi planeerimine 9
 • Kaebuste käsitlemise protsessi toimimine 10
 • Kaebuse kohta kogutud informatsiooni säilitamine ja kaebuste käsitlemise protsessi parendamine 12
 • Juhised väikestele lasteasutustele kaebuste käsitlemise protsessi loomiseks 14
 • Kaebuste käsitlemise protsessi objektiivsus 14
 • Võimalikud reageeringud kaebustele 16
 • Kaebuste esitamise blankett 17
 • Kaebuse vastuvõtmise ja lahendamise blankett 18
 • Kaebuste käsitlemise protsess vooskeemina 20
 • Juhis kaebuste käsitlemise protsessi seireks 21
 • Kaebuste käsitlemise audit 22
 • Vaidemenetlus 23
 • Vaide esitamise blankett 27
 • Näidisvaie ja sellele järgnev otsus ning vastuskiri 28

 •    Merlecons 2001-2018     e-kiri: info@merlecons.ee