Merlecons ja Ko OÜ
Estonia pst. 1-301
10143 Tallinn
Tel: 6 46 66 96
 
 

Lingid õigusaktideleEuroopa Liidu õigusaktid

  Juurdepääs Euroopa Liidu õigusaktidele

Töölepinguga seotud Euroopa Liidu õigusaktid

  Direktiiv 91/533/Eü tööandja kohustuse kohta teavitada töötajaid töölepingu või töösuhte tingimustest
  Direktiiv 2003/88/Eü tööaja korralduse teatavateaspektide kohta

Haridusega seotud Euroopa Liidu õigusaktid

  Haridus- ja koolitussüsteemide tõhusus ning võrdsed võimalused
  Regioonide Komitee arvamus "Haridus- ja koolitussüsteemide tõhusus ning võrdsed võimalused" ja "Euroopa kvalifikatsiooniraamistik elukestva õppe valdkonnas"
  Haridus ja koolitus arukas, jätkusuutlikus ja kaasavas Euroopas

Raamkokkulepped

  Euroopa Liidu tasandi sotsiaalpartnerite raamkokkulepped (kogumik)

Kooli arengukavaga seotud Euroopa Liidu õigusaktid

  Hariduse ümbermõtestamine
  Avatud haridusruum
  Ettevõtlikuse taaselavdamine


Euroopa Kohtu kohtupraktika

  Kohtuasja otsing
  Kohtuotsus mõiste "tööaeg" kohta
  Kohtuotsus otsingumootori haldaja vastutuse kohta
  Kohtuotsus wifi teenuse võimaldamise kohta

Isikuandmete kaitse

  27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus)

   Merlecons 2001-2018     e-kiri: info@merlecons.ee