Merlecons ja Ko OÜ
Estonia pst. 1-301
10143 Tallinn
Tel: 6 46 66 96
 
 


 
Ajakohastatud õppemeetodid

Raamat on läbi müüdud.
Salumaa, T. & Talvik, M. 2003, 2004. Ajakohastatud õppemeetodid. Tallinn: Merlecons ja Ko Oü. ISBN 9949-10-043-7

SISUKORD
Eessõna ... 3
Sisukord ... 5
Sissejuhatuss ... 7
õpilaste individuaalsele tööle suunatud meetodid ... 9
   Individuaalse töö juhendite koostamine ... 10
   Kodutööde andmine ja kontrollimine ... 16
   Iseseisev töö kirjandusega ... 21
   Uurimuslik tegevus ... 25
Klassis õpirühmadele suunatud meetodid ... 43
   Rühmatöö ... 44
   õpiring ... 54
   Mosaiikrühm ... 57
Suurele õpilasgrupile suunatud meetodid ... 59
   Loeng ... 60
   Näitvahendite ja jaotusmaterjalide koostamine ning kasutamine ... 71
   Vestlus ... 78
   Diskussioon ... 84
   Selgitus ... 87
   Demonstreerimine ... 90
Multifunktsionaalsed meetodid ... 95
   Harjutamine ... 96
   Mängud ... 102
   õppekäik ... 112
   Projektõpe ... 117
   Probleemõpe ... 150

EESSõNA

Teadus õppemeetoditest ajakohastub pidevalt, arvestades innovaatilist pedagoogilist kogemust, nagu kõik arengus olevad valdkonnad. Raamatus Ajakohastatud õppemeetodid püüavad autorid leida vastust ühele didaktika põhiprobleemile - millised õpetaja tegevused teevad kasutatavast õppemeetodist hästi toimiva õppemeetodi. Ainuõige lähenemine sellele küsimusele puudub.

Vaatamata erinevatele käsitlustele, on õppemeetodite teema olnud õpetajatele alati huvipakkuv. Autorid ei ole pretendeerinud ainutõe esitamisele, pigem on nad püüdnud suunata õppemeetodite teema käsitlemist üldiselt konkreetsele ja tuua esile kõige olulisem. Teades erinevaid lähenemisi, suundumusi ja mudeleid pedagoogilises teaduses ja praktikas, on autorid esitanud need aspektid, mille kasutamisest sõltub meetodi õnnestumine. Käesolev raamat ei ole retseptiraamat, vaid autorite püüd suunata lugejat mõtisklema detailide üle, mis teevad meetodite kasutamise efektiivseks. Autorite soov oli kirjutada raamat, mis oleks kergesti loetav, huvipakkuv laiale lugejaskonnale, lihtne ja rakenduslik oma sisult ja materjali esitamise stiililt.

Raamatust võib lugeja leida endale olulisi juhiseid, et ennetada õpetamisel tekkivaid raskusi. õpetaja, kes õppemeetodeid valdab ja neid teadlikult kasutab, võimaldab õpilastel olla aktiivne õppija ning oma õppimisoskuste kujundaja.

Raamat koosneb neljast peatükist ja kirjeldab õpilaste individuaalsele tööle suunatud, klassis õpirühmadele suunatud, suurele õpilasgrupile suunatud ning multifunktsionaalseid meetodeid.


Kairi Virunurm
Oü Merlecons ja Ko toimetaja   Merlecons 2001-2018     e-kiri: info@merlecons.ee