Merlecons ja Ko OÜ
Estonia pst. 1-301
10143 Tallinn
Tel: 6 46 66 96
 
 


 
Sisehindamine koolis

Raamat on läbi müüdud.
Salumaa, T. & Talvik, M. 2004. Sisehindamine koolis. Tallinn: Merlecons ja Ko Oü.
ISBN 9949-10-430-0

SISUKORD
Eessõna ... 3
Sisukord ... 5
Kooliarenduse olemus ... 7
   Kooliarenduse olemus ... 9
Strateegia olemus ja strateegiliste plaanide elluviimine ... 13
   Strateegiline planeerimine ja strateegia olemus ... 15
   Missiooni ja visiooni mõisted ja tähendus ... 17
   Prioriteetide ja eesmärkide kavandamine ... 18
   Strateegilise kava elluviimine ... 20
   Ressursside planeeirmine ... 23
   Kontrollimine ja seire ... 24
   Kontrollimise protsess ... 26
Strateegilise planeerimise süsteem koolis lähtuvalt sisehindamisest ... 29
   Planeerimise süsteem koolis ... 31
   Kooli terviklik sisehindamine ... 36
   Näidised sisehindamise kohta ... 47
      Koolidirektori käskkiri koolis sisehindamise korra kinnitamise kohta ... 49
      Kooli sisehindamise läbiviimise kord ... 51
      Koolidirektori käskkiri sisehindamise läbiviimise kohta ... 67
      Märkmeleht komplekse enesehindamise läbiviimiseks ... 69
      Kooli sisehindamise akt ... 101
   Kooli arengukava ... 105
   Näidised arengukava kohta ... 113
      Kooli arengukava makett ... 115
   Kooli üldtööplaan ... 135
   Näidised üldtööplaani kohta ... 141
      Kooli üldtööplaani aastatabel ... 143
      Kooli üldtööplaani kuutabelid ... 146
   Allüksuste, töörühmade ja töötajate tööplaanid ... 159
Kokkuvõte ... 163
Mõisted ... 167

EESSõNA

Postmodernistlik arengusuund koolides on toonud kaasa nende vajaduse tõestada oma jätkusuutlikkust. Eelkõige tähendab see pidevat ja tähelepanelikku ümbritseva keskkonna uurimist, võimet märgata muutusi kogukonna ootustes koolile. Nende ootuste mõistmine võimaldab viia tegevused koolis vastavusse keskkonna vajadustega, mis ongi kooliarenduse peamine mõte. Kooliarenduse nurgakiviks on süsteemne, mõtestatud ja toimiv sisehindamine. Seetõttu võib öelda, et raamatu pealkiri, Sisehindamine koolis, hõlmab endas väga tabavalt kooliarenduse olemust, seostades omavahel enesehindamise, sisekontrolli, arengukava ning rakendusplaanide koostamise.

Raamatus on toodud mitmeid praktilisi näidiseid, mis on koostatud virtuaalsele üldhariduskoolile - Rõõmu Gümnaasiumile. Näidised ei ole autorite poolt mõeldud mitte üks-üheseks kasutamiseks, vaid eelkõige inspiratsiooni saamiseks vastavate süsteemide loomisel koolis. Autorid on arvestanud ka sellega, et koolid soovivad lisaks jätkusuutlikkuse tagamisele säilitada oma isikupära alustalad ja identiteedi. Ilmselt seetõttu on nad raamatus käsitlenud sisehindamise problemaatikat strateegilise juhtimise kontekstis. Raamatus esitatu aitab mõtestada lahti ja kohandada koolidele hariduselu reguleerivates õigusaktides kirjeldatut, et tulla toime reaalsete probleemidega koolis. Autorite pikaajaline konsultatsioonitegevus ning koostöö koolidega, on võimaldanud kirjeldada hästi toimivat, kõikides koolides ja koolieelsetes lasteasutustes rakendatavat innovaatilist sisehindamisesüsteemi.

Antud raamatut võib vaadelda kui käsiraamatut, mis on suunatud koolijuhtidele, nende asetäitjatele, koolieelsete lasteasutuste juhtajatele, koolide pidajatele ning teistele hariduselu korraldavatele isikutele. Raamat sobib lugemiseks ka üliõpilastele ülevaate saamiseks koolijuhtimise ühest olulisest valdkonnast - sisehindamisest.

Raamatu esimeses osas kirjeldatakse kooliarenduse olemust. Teises osas on toodud strateegilise planeerimise põhimõtted ja strateegia elluviimise mehhanismid. Raamatu kolmandas osas kirjeldatakse kooli strateegilise planeerimise süsteemi. Kirjeldatakse sisehindamise kavandamist ja läbiviimist, arengukava koostamist lähtuvalt sisehindamise tulemustest, üldtööplaani koostamise põhimõtteid tulenevalt arengukavast ning üldtööplaanist tulenevate tööplaanide koostamist.


Alvar Saarniit
Oü Merlecons ja Ko andragoog-konsultant   Merlecons 2001-2018     e-kiri: info@merlecons.ee