Merlecons ja Ko OÜ
Estonia pst. 1-301
10143 Tallinn
Tel: 6 46 66 96
 
 


 
Aktiivõppe meetodid

Raamat on läbi müüdud.

Salumaa, T., Talvik, M. & Saarniit, A. 2004, 2006. Aktiivõppe meetodid. Tallinn: Merlecons ja Ko Oü.
ISBN 9949-10-541-2
ISBN-13 978-9949-10-541-0

EESSõNA

Käesolev raamat ja selle raamatu järjena ilmunud Aktiivõppe meetodid II on suunatud neile õpetajatele, kes soovivad õppeprotsessis õpilasi aktiviseerida mitmesuguste erinevate aktiivõppe meetodite kaudu. Raamatus kirjeldatakse 55 erilaadset aktiivõppe meetodit, mille kasutusvõimalused on väga laialdased. Meetodeid võib kasutada väga erinevates ainetundides: inimeseõpetuse, ühiskonnaõpetuse, loodusõpetuse, füüsika, keemia, geograafia, matemaatika, emakeele, võõrkeelte ja teisteski tundides. Samuti võib raamatus toodud meetodeid edukalt kasutada täiskasvanute koolituses. Raamatusse koondatud meetodeid võib iga õpetaja edasi arendada ja kohandada vastavalt õpilaste vanusele ning nende eelteadmistele. Kuigi raamatus on toodud iga meetodi juurde autorite selgitused ja meetodite kasutamisvõimaluse kirjeldused, saab iga õpetaja leida neile meetoditele uusi rakendusi.
Aktiivõppe meetodid on suunatud praktilise suunitlusega õppetundide läbiviimiseks, kus õpetaja eesmärgiks on kogemusõppe kaudu selgitada ja kinnistada teoreetilisi lähtekohti eluks praktiliste oskuste omandamise valdkondades, nagu suhtlemisoskuste, grupiprotsesside dünaamika, informatsiooni liikumise, koostöö tõhustamise, kuulamis- ja eneseväljendamisoskuse arendamise, loovuse arendamise ja probleemide lahendamise valdkondades.
Raamatus tutvustatakse kogemuslikul ja avastuslikul õppel põhinevate aktiivõppe meetodite läbiviimise põhimõtteid. Raamatus on kirjeldatud, kuidas tuleb meetodi läbiviimiseks õpetajal vastav protsess ette valmistada. Selgitatakse, kuidas tuleb moodustada grupid ja õpilasi juhendada ning millised on põhireeglid kirjeldatud meetodi läbiviimisel. Tuuakse välja ka vastava meetodi kasutamisele järgneva refleksiooni ja arutelu võimalused.
Käesoleva raamatu näol on tegemist kordustrükiga, kus võrreldes 2004. aastal ilmunud raamatuga, on meetodite juures on esile toodud õppeained, kus vastavat aktiivõppe meetodit on kõige otstarbekam kasutada.
Autorid loodavad, et nii käesolev raamat – Aktiivõppe meetodid, kui ka selle järg – Aktiivõppe meetodid II, aitavad õpetajal mitmekesistada igapäevast õppeprotsessi ning selle kaudu populariseerida kogemusõpet õppetegevuses.

Autorid

SISUKORD

EESSõNA ... 3
SISUKORD ... 5
AKTIIVõPPE MEETODID KOGEMUSõPPES ... 7
AKTIIVõPPE MEETODITE KASUTAMINE õPPETUNNIS ... 8
AKTIIVõPPE MEETODITE JAGUNEMISE VALDKONNAD ... 12
AKTIIVõPPE MEETODITE LOETELU JA SEOSED VALDKONDADEGA ... 14
LISAMATERJALID õPETAJALE ... 18
AKTIIVõPPE MEETODITE REGISTER VALDKONDADEST LäHTUVALT ... 19
1 AJALEHT ... 23
2 AJURüNNAK ... 27
3 ARVAMUSTE TELG ... 29
4 ASJAD ... 31
5 EBASELGE JA SELGE EESMäRK ... 33
6 EBAVõRDSED VAHENDID ... 38
7 ELUVESI ... 45
8 ENESEKEHTESTAMINE ... 55
9 GRUPIKäITUMINE ... 63
10 HEA JA EDUKAS INIMENE ... 72
11 INTERVJUU ... 75
12 JäLGI JUHENDIT JA TEE ... 78
13 KAARDID ... 81
14 KARU ... 92
15 KATKINE POSTKAART ... 94
16 KEHAKEEL ... 95
17 KEHTESTAMINE SEINAL ... 98
18 KLAAS JA SAVI ... 111
19 KLASSIKULTUUR ... 114
20 KONFLIKTIDEGA TOIMIMINE ... 117
21 KONSENSUS ... 127
22 KUJUNDITE KIRJELDAMINE ... 135
23 KUULAMISE SEGAJAD ... 147
24 635-MEETOD ... 152
25 KUUS PLIIATSIT ... 154
26 KõRB ... 156
27 KõRGHOONE ... 166
28 LAUSETE LõPETAMINE ... 177
29 LENNUK ... 179
30 LIHTSAD ARITMEETILISED TEHTED ... 182
31 LIIGITAMINE ... 185
32 LõPETAMATA LAUSED ... 191
33 MINU SILMAD, SINU JALAD ... 194
34 MäLUKAOTUS ... 196
35 NööRID ... 200
36 PABERIST RENN ... 201
37 PEALE PANGAST VäLJUMIST ... 203
38 POLAARöö ... 208
39 PõHJUS-TAGAJäRG SEOSED ... 216
40 PääSTMINE ... 226
41 RUUDUD ... 238
42 SILDID ... 242
43 SUHTUMINE KAASINIMESTESSE ... 246
44 SUUR KUUSNURK ... 250
45 SWOT-ANALüüS ... 258
46 TIKUD ... 265
47 TUNDMATU OBJEKT ... 270
48 TUNDMATU TSIVILISATSIOON ... 272
49 TäHTIS SõNUM ... 274
50 VAPP ... 276
51 VEEREV KANAMUNA ... 278
52 VIISNURGAD ... 286
53 VõIDU DILEMMA ... 289
54 üHEKSA PUNKTI JA NELI JOONT ... 294
55 üHINE SEOS ... 297

   Merlecons 2001-2018     e-kiri: info@merlecons.ee