Merlecons ja Ko OÜ
Estonia pst. 1-301
10143 Tallinn
Tel: 6 46 66 96
 
 


 
Kooli õppenõukogu

Raamat on läbi müüdud.
Salumaa, T., Talvik, M. & Saarniit, A. 2006. Kooli õppenõukogu. Tallinn: Merlecons ja Ko Oü.
ISBN-10 9985-9772-0-3
ISBN-13 978-9985-9772-0-0

SISSEJUHATUS

Vastavalt Põhikooli ja gümnaasiumiseaduse § 39 lõikele 1 juhib kooli ja korraldab koolielu isiku tasandil koolidirektor. Koolidirektor kannab vastutust kooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.

Kollektiivseks koolielu korraldamiseks munitsipaalkoolidel on õppenõukogu, mille liikmeteks on kooli pedagoogid (PGS § 40 lg 2). õppenõukogu ülesandeks on kooli õppe- ja kasvatustegevuse kindlaksmääramine, analüüsimine, hindamine ja juhtimiseks vajalike otsuste tegemine (PGS § 40 lg 1). õppenõukogu pädevused ja tegutsemise kord on sätestatud haridusministri 29. mai 2000.a määrusega nr 14. õppenõukogu otsused ja nende täitmine on kohustuslik kõigile pedagoogidele. Teistele kooli töötajatele ja õpilastele on õppenõukogu otsused kohustuslikud vaid neid otseselt puudutavates küsimustes. Seega on õppenõukogu oluliseks kollektiivseks otsustuskoguks, kellele lasub ka vastutus.

õppenõukogu funktsioonid ja pädevus on sätestatud erinevates hariduselu reguleerivates õigusaktides ning haridusministri 29. mai 2000. a määruses nr 14 õppenõukogu pädevused ja tegutsemise kord. Samas määruses on sätestatud ka kohustus kavandada õppenõukogu tegevus. õppenõukogu tegevus kavandatakse õppeaasta algul ja määratakse kooli üldtööplaanis. õppeaasta algab 01. septembril. Seega üldtööplaani saab läbi arutada ja heaks kiita alates 01. septembrist. õppenõukogu tegevust kajastatakse kooli veebilehel vastavalt Avaliku teabe seadusele.

Kuna õppenõukogu teeb olulisi otsuseid, siis vastavalt Põhikooli ja gümnaasiumiseaduse § 48 lõige 6 punktile 6 võib järelevalve teha õppenõukogule täitmiseks kohustuslikke ettekirjutusi nende antud ja seaduse või seaduse alusel antud muu õigusaktiga vastuolus olevate õppe- ja kasvatustegevust reguleerivate üksikaktide kooskõlla viimiseks seaduse või seaduse alusel antud muu õigusaktiga. Seega vastutab õppenõukogu tema poolt vastuvõetud otsuste eest ning nendele otsustele eelneva menetlemise eest. Vastavalt Põhikooli ja gümnaasiumiseaduse § 1 lõikele 3 kohaldatakse õppenõukogus tehtavale haldusmenetlusele haldusmenetluse seaduse sätteid, arvestades õppenõukogu tegevust reguleerivatest õigusaktidest tulenevaid erisusi.

Vastavalt haridus- ja teadusministri 4. augusti 2006. a määrusele nr 22 õppeasutuste riikliku järelevalve prioriteedid, temaatilise riikliku järelevalve läbiviimise, selle tulemuste vormistamise ja tulemustest teavitamise kord 2006/2007. õppeaastal on järelevalve prioriteediks 2006/2007 õppeaastal üldhariduskoolis õppenõukogu pädevus ja tegutsemine (eelnimetatud määruse lisa 1). Seega oodatakse riiklikul tasandil, et koolid viiksid õppenõukogu tegevuse kooskõlla erinevate õigusaktidega ning õppenõukogu otsused ning nende menetlemine oleksid juriidiliselt korrektsed. Haldusmenetluse seadus nõuab otsustes juriidiliselt kaalutletud põhjenduse esitamist ning juriidiliselt korrektse otsuse vastuvõtmise ja sellele eelneva menetlusprotsessi kirjeldamist. Seega tuleks koolides senisest efektiivsemalt, kooskõlas erinevate õigusaktidega, planeerida ja läbi viia õppenõukogu koosolekuid ja võtta vastu otsuseid kooskõlas Haldusmenetluse seadusega ja neid juriidiliselt korrektselt vormistada.

Käesolev käsiraamat sisaldab põhjalikku ülevaadet õppenõukogu pädevustest, gümnaasiumis õppenõukogu kokkukutsumise korra näidist ja õppenõukogu reglemendi näidist ning näidiseid õppenõukogu otsustest, õppenõukogu protokollidest ning koolidirektori käskkirjadest.

Autorid

SISUKORD

Sisukord ... 3
Sissejuhatus ... 5
õppenõukogu koosoleku tähendus koolijuhile ja koht koosolekute süsteemis ... 7
Koolidirektori põhitegevused enne õppenõukogu koosolekut pikemas perspektiivis ... 10
õppenõukogu pädevuste määratlemine ... 12
Peamised õigusaktid, mis reguleerivad õppenõukogu tegevust ... 93
õppenõukogu erilaadsed otsused ... 95
õppenõukogu koosolekute kavandamine üldtööplaanis ... 101
õppenõukogu reglemendi koostamine ... 105
õppenõukogu kokkukutsumise kord ... 141
õppenõukogu protokoll ja otsuse vormistamine ... 147
Menetluste läbiviimise näited õppenõukogu koosolekul ... 157
Koolidirektori põhitegevused enne õppenõukogu koosolekut lühemas perspektiivis ... 196
Koolidirektori põhitegevused õppenõukogu koosoleku ajal ... 200
Koolidirektori põhitegevused peale õppenõukogu koosolekut ... 204
Järelevalve õppenõukogu ja kooli tegevuse üle ... 207

   Merlecons 2001-2018     e-kiri: info@merlecons.ee