Merlecons ja Ko OÜ
Estonia pst. 1-301
10143 Tallinn
Tel: 6 46 66 96
 
 


 
Personalijuhtimine koolis

Raamat on läbi müüdud.
Salumaa, T., Talvik, M. & Saarniit, A. 2007. Personalijuhtimine koolis. Tallinn: Merlecons ja Ko Oü.
ISBN 978-9985-9772-1-7

SISSEJUHATUS

Personalijuhtimine on oluline valdkond koolijuhi töös. See, milliste põhimõtet alusel ja kuidas on personalijuhtimine koolis ülesehitatud, iseloomustab olulisel määral juhtimise kvaliteeti. Personalijuhtimine on tõusnud üheks tähtsamaks valdkonnaks koolijuhi tegevustes. Sellele viitab asjaolu, et koolide hindamiskriteeriumides on võtmealana toodud personalijuhtimine.

Käesolev käsiraamat annab ülevaate personalijuhtimise olulisematest valdkondadest. Need on personalivajaduse hindamine, personali värbamine, personali kaasamine ja toetamine, personali hindamine ja motiveerimine ning personali arengu toetamine. Käsiraamat sisaldab soovitusi personalipoliitika loomiseks, kus on sõnastatud kooli personalitöö kõik olulised põhimõtted. Samuti sisaldab käsiraamat mitmeid näidiseid personalitööga seotud valdkondade kirjeldamiseks – ametijuhendite näidiseid, tunnustussüsteemi näidist, töötajatega arenguvestluste läbiviimise korra näidist, näidist õpetaja eneseanalüüsil põhineva õppeaasta analüütilise töökokkuvõtte koostamise juhendist jms.

Käsiraamatu viimases peatükis käsitletakse sisehindamise problemaatikat. Toodud on hindamiskriteeriumid personalijuhtimise valdkonnas, näiteid andmetest, mida on otstarbekas sisehindamise käigus antud valdkonnas koguda ja analüüsida ning soovitusi selle kohta, kuidas sisehindamise tulemusi võiks kasutada järgnevalt personalijuhtimise valdkonnaga seotud arendustegevuses.

Autorid loodavad, et antud käsiraamat on koolijuhtidele tõhusaks abiks personalipoliitika loomisel ning, et käsiraamatus sisalduv annab koolijuhtidele inspiratsiooni ja ideid üksikute personalitööga seotud tegevusvaldkondade arendamiseks.

Autorid

SISUKORD

SISSEJUHATUS … 7

PERSONALIJUHTIMINE … 9
Personalijuhtimise eesmärk ja personalitöö hea tava põhimõtted … 10
Personalipoliitika … 12
Personalipoliitika kui dokumendi struktuur … 15

PERSONALIVAJADUSE HINDAMINE … 19
Kooli struktuuri kirjeldamine … 19
Ametikoha kirjeldamine … 21
Näidis - Tööleht ametikirjelduse koostamiseks … 23
Personalivajaduse planeerimine … 25

PERSONALI VäRBAMINE JA LAHKUMINE … 29
Personaliotsing … 29
Personalivalik … 32
Töösuhte alustamine ja töölepingu sõlmimine … 34
Ametijuhendi koostamine … 35
Ametijuhendite ja töölepingu näidised … 37
 • Koolidirektori ametijuhend … 39
 • Direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal ametijuhend … 44
 • Huvialajuhi – direktori asetäitja ametijuhend … 49
 • Direktori asetäitja majanduse alal ametijuhend … 54
 • Direktori asetäitja info ja infotehnoloogia haldamise alal ametijuhend … 58
 • Töölepingu makett koos kommentaaridega … 66
  Töötajaga töösuhte lõpetamine … 72
  Töötaja lahkumine koondamisel … 73
  Näidis – Küsitlus töötaja lahkumise põhjuste kohta … 76

  PERSONALI KAASAMINE JA TOETAMINE … 79
  Uute töötajate väljaõpetamine ja kohanemise toetamine … 79
  Töö planeerimine ja töötingimuste loomine … 80
  Töösuhted … 83
  Tööturvalisus … 84
  Näide – Tööturvalisus põhimõtete kirjeldamine personalipoliitikas … 86
  Töötajate kaasamine otsustusprotsessi … 94

  PERSONALI HINDAMINE JA MOTIVEERIMINE … 97
  Motivatsiooni- ja tunnustussüsteem … 97
  Töötajate tunnustamisega seotud dokumentide näidised … 101
  Tunnustussüsteemi kirjeldus … 103
  õpetajate tunnustamine õpetajate päeval … 106
  Koolidirektori vastuvõtu korraldamine kooli kollektiivile … 110
  Kooli töötajate tunnustamine Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamiseks peetaval pidulikul aktusel … 125
  Endiste töötajate tunnustamine mälestus- ja matusetseremoonial osalemise kaudu … 133
  Personali hindamine ja atesteerimine … 135
  Näidis – Juhend õpetaja eneseanalüüsil põhineva õppeaasta analüütilise töökokkuvõtte koostamiseks … 141
  Personali tasustamine … 164

  PERSONALI ARENGU TOETAMINE … 167
  Arengutingimuste loomine … 167
  Arenguvestlused ja tagasisidestamine … 176
  Näidis – Kooli töötajatega arenguvestluste läbiviimise kord … 178
  Näidis – Arenguvestluste aruanne … 188
  Tööalane täiendkoolitus … 189
  Koolituspoliitika … 191
  Koolitusvajaduse väljaselgitamine … 193
  Näidis - Ametikoha koolitusvajaduse hindamise vorm … 196
  Koolituste planeerimine … 198
  Koolituse korraldamine … 199
  Koolitusele lubamine ja õppepuhkuse andmine … 200
  Koolituslepingu sõlmimine töötajaga … 201
  Näidis – Tööalase koolituse leping … 203
  Koolituste üle arvestuse pidamine … 206
  Koolituskulude hüvitamine … 207
  Näidis - Avaldus koolituskulude katmiseks … 208
  Koolituse tulemuslikkuse hindamine … 209
  Näidis – Koolitatu hindamise vorm … 210
  Näidis – Koolituse hindamise vorm … 212
  Vastutustasandid koolitustegevuse korraldamisel … 213

  SISEHINDAMINE PERSONALIJUHTIMISE VALDKONNAS … 215
  Hindamiskriteeriumid personalijuhtimise valdkonnas … 216
  Andmete kogumine ja analüüsimine … 218
  Sisehindamise tulemuste kasutamine arendustegevuses … 227

 •    Merlecons 2001-2018     e-kiri: info@merlecons.ee