Merlecons ja Ko OÜ
Estonia pst. 1-301
10143 Tallinn
Tel: 6 46 66 96
 
 


 
Strateegiline juhtimine ja sisehindamine koolis

Raamat on läbi müüdud.
Salumaa, T., Talvik, M. & Saarniit, A. 2007. Strateegiline juhtimine ja sisehindamine koolis. Tallinn: Merlecons ja Ko Oü.
ISBN 978-9985-9772-2-4

SISSEJUHATUS

Strateegiline juhtimine ja sealhulgas sisehindamise läbiviimine on oluline valdkond koolijuhi töös, mis tagab õppeasutuse jätkusuutlikkuse ja pideva arengu. See, milliste põhimõtete alusel ja kuidas on strateegiline juhtimine ning sisehindamine koolis üles ehitatud, iseloomustab olulisel määral koolijuhi juhtimise kvaliteeti.

Käesolev käsiraamat annab ülevaate strateegilise juhtimise, sh sisehindamise läbiviimise põhimõtetest. Esile tuuakse strateegilise juhtimise olemus ja käsitletakse selle üksikuid etappe: sisehindamise läbiviimise korra koostamine ja sisehindamise läbiviimine, sisehindamise tulemuste põhjal prioriteetide määratlemine, prioriteetide saavutamiseks lahenduste genereerimine, parima lahenduse väljavalimine, arengukava ja üldtööplaani koostamine ning arengukava ja üldtööplaani seire. Samuti on iga olulise strateegilise juhtimise etapi juures pakutud välja meeskonnatöö meetodid, mis võimaldavad üksikutes etappides saavutada otsustusprotsessis konsensust.

Käesolevas käsiraamatus on kirjeldatud ühte võimalikku lähenemist sisehindamise süsteemi loomiseks koolis. Käsiraamat sisaldab mitmeid näidiseid, mida saab kasutada kui ühte võimalikku ideed, mille põhjal saab koolis juba ise koostada vajalikud korrad ja vormid sisehindamise läbiviimiseks. Näidistena sisaldab käesolev käsiraamat kooli sisehindamise läbiviimise korra näidist, õpetajale õppeaasta analüütilise töökokkuvõtte koostamise juhendi näidist ja õppealajuhatajale kooli õppeaasta töö kokkuvõtte koostamise juhendi näidist.

Käesoleva käsiraamatu lõpus on esitatud strateegilise juhtimise ja sisehindamisega seotud mõistete definitsioonid, selliselt nagu neid on käsiraamatus autorid käsitlenud.

Autorid loodavad, et käsiraamat Strateegiline juhtimine ja sisehindamine koolis on koolijuhile tõhusaks abiks strateegilise planeerimise ja sisehindamise süsteemi loomisel koolis ning, et käsiraamatus sisalduv materjal annab koolijuhile inspiratsiooni ja ideid üksikute strateegilise juhtimisega seotud tegevusvaldkondade arendamiseks ja olemasolevate süsteemide korrigeerimiseks.

Autorid

SISUKORD

Sissejuhatus … 7
Strateegiline juhtimine koolis … 9
Strateegiline planeerimine … 11
Missioon … 12
Visioon … 12
Eesmärgid … 13
Eesmärkide hierarhia … 15
Plaanid ja eesmärkide saavutamine … 16
Tegutsemisraamistiku loomine otsuste vastuvõtmiseks ja tegutsemiseks … 18
Eelarveliste ressursside juhtimine … 21
Strateegiliste plaanide teostamine … 23
Strateegiliste plaanide elluviimine kontrollimise ja seire kaudu … 25
Sisehindamisel põhinev kooliarendussüsteem … 33
Kooliarendus põhi- ja tugiprotsesside juhtimise kaudu … 41
Kooli arendussüsteemi loomise ja rakendamise etapid … 47
Sisehindamist reguleerivad õigusaktid … 50
õigusaktidest tulenevad järeldused sisehindamissüsteemi loomiseks … 56
Sisehindamise läbiviimise korra koostamine … 59
Sisehindamise läbiviimise korra struktuur … 59
Andmete määratlemine, mida kogutakse sisehindamise käigus … 65
Eestvedamine ja juhtimine … 71
Personalijuhtimine … 78
Koostöö huvigruppidega … 110
Ressursside juhtimine … 119
õppe- ja kasvatusprotsess … 132
Isikute määratlemine, kes vastutavad vajalike andmete kogumise eest … 149
Andmete kogumine huvigruppide rahulolu väljaselgitamise kaudu … 150
Rahulolu ja tagasiside küsitluste läbiviimine … 154
õpilaste rahulolu küsitlused … 167
Vanemate rahulolu küsitlused … 173
Personali rahulolu tagasisideküsitlused … 176
Näidis – Rõõmu Gümnaasiumi sisehindamise läbiviimise kord … 188
Sisehindamise läbiviimine … 221
SWOT analüüsi kasutamine sisehindamisel … 222
Kalaluu diagrammi kasutamine sisehindamisel … 230
Sisehindamise tulemuste vormistamine aruandena … 233
Sisehindamise tulemuste põhjal arengukava koostamine … 237
Prioriteetide määratlemine … 238
Meetod – Pareto analüüs … 239
Meetod – Põhjus-tagajärg seoste leidmine maatriksmeetodil … 241
Lahenduste genereerimine … 246
Meetod – Ajurünnak … 246
Meetod – 635-meetod …250
Parima lahenduse valimine … 252
Meetod – Tulu-kulu analüüs … 253
Meetod – Parima lahenduse hindamise maatriks … 256
Kokkuvõte meeskonnatöö meetodite kasutamisest kooliarenduses … 268
Arengukava tegevuskava koostamine … 270
Arengukava struktuur … 274
Arengukava rakendusplaanide koostamine … 287
üldtööplaan … 288
Allüksuste ja töötajate tööplaanid … 297
õppealajuhataja tööplaan õppe- ja kasvatusprotsessi valdkonnas … 298
Arengukava elluviimise tulemuslikkuse seire … 301
Näidis – Juhend õpetajale õppeaasta analüütilise töökokkuvõtte koostamiseks … 305
Näidis – Juhend õppealajuhatajale kooli õppeaasta töö kokkuvõtte koostamiseks … 323
Kokkuvõte … 339
Mõisted … 341

   Merlecons 2001-2018     e-kiri: info@merlecons.ee