Merlecons ja Ko OÜ
Estonia pst. 1-301
10143 Tallinn
Tel: 6 46 66 96
 
 


 
Aktiivõppe meetodid III

Raamat on läbi müüdud.

Salumaa, T. & Talvik, M. 2010. Aktiivõppe meetodid III. Tallinn: Merlecons ja Ko Oü.
ISBN 978-9949-9042-0-4

SAATEKSRaamat Aktiivõppe meetodid III on järg raamatutele Aktiivõppe meetodid (trükitud 2004. ja 2006. aastal) ja Aktiivõppe meetodid II (trükitud 2006. aastal). Kõigi kolme raamatu puhul on tegemist kogumikuga, milles kirjeldatakse erinevate funktsionaalsete oskuste omandamiseks suunatud kogemusõppel põhinevaid aktiivõppe meetodeid. Raamat on kõigile, kes soovivad saada ülevaadet erinevatest aktiivset õppimist soodustavatest meetoditest ning soovivad neid kasutada ainetundides või ka täiskasvanute koolituses.

Tagasiside õpetajatelt, kes on aktiivselt õppeprotsessis kasutanud kahes eelmises raamatus sisalduvaid aktivõppe meetodeid, on olnud positiivne kahes mõttes. Esiteks, on see muutnud õpetajate jaoks õppeprotsessi huvitavamaks, dünaamilisemaks ja tulemuslikumaks. Teiseks, on suurenenud õpilaste motivatsioon käsitletavate teemadega sisuliselt tegeleda ja õppeprotsessis aktiivselt osaleda.

Käesoleva raamatu autorid on koondanud ühtsete kaante vahele erineva suunitlusega 72 aktiivõppe meetodit. Autorite praktilisest kogemusest tulenevalt võib väita, et need võivad olla läbimõeldud kasutamise korral õppimisprotsessis väga tõhusad. Raamatu autorid on veendunud, et raamat Aktiivõppe meetodid III, kui ka raamatud Aktiivõppe meetodid II ja Aktiivõppe meetodid, aitavad õpetajal mitmekesistada igapäevast õppeprotsessi ning kujundada õpilastes sotsiaalset pädevust, kui ka väärtus-, enesemääratlus-, õpi-, suhtlus- ja ettevõtlikkuspädevust. Kogemusõppel põhinevad aktiivõppe meetodid võimaldavad näiteks
 • arendada õpilaste suutlikkust
 • hinnata inimsuhteid ning tegevusi üldkehtivate moraalinormide seisukohast,
 • tajuda ja väärtustada oma seotust teiste inimestega,
 • teha koostööd teiste inimestega erinevates situatsioonides,
 • aktsepteerida inimeste erinevusi ning arvestada neid suhtlemisel,
 • mõista ja hinnata iseennast, oma nõrku ja tugevaid külgi,
 • lahendada iseendaga seonduvaid ning inimsuhetes tekkivaid probleeme,
 • analüüsida enda teadmisi ja oskusi, tugevusi ja nõrkusi ning selle põhjal edasiõppimise vajadust,
 • ennast selgelt ja asjakohaselt väljendada, arvestades olukordi ja suhtluspartnereid,
 • oma seisukohti esitada ja põhjendada,
 • ideid luua ja neid ellu viia,
 • näha probleeme ja neis peituvaid võimalusi,
 • seada eesmärke ja neid teostada,
 • võtta initsiatiivi ja vastutada tulemuste eest.

  Oluline, et õpilased suudaksid igapäevaelus ära tunda manipuleerivat käitumist ja oskaksid selle vastu ka seista. õppetunnis on väga olulisel kohal demokraatlikud põhimõtted, et kujundada inimesi, kes oskavad osalusdemokraatiat hinnata ja selles aktiivselt osaleda. Aluseks on oskused, mida peab kool arendama. Kogemusõppel põhinevad aktiivõppe meetodid võimaldavad neid eesmärke saavutada.

  Raamatus on kirjeldatud, kuidas tuleb enne meetodi kasutuselevõtmist õpetajal vastav protsess ette valmistada. Selgitatakse, kuidas tuleb moodustada grupid ja õpilasi juhendada ning millised on põhireeglid kirjeldatud meetodi läbiviimisel. Tuuakse välja ka vastava meetodi kasutamisele järgneva refleksiooni ja arutelu võimalused.

  Iga aktiivõppe meetodi juurde on toodud valdkond, mida saab antud meetodiga raamatu autorite arvates kõige paremini käsitleda. Loomulikult peaks õpetaja raamatus toodud meetodite kasutamisel olema loominguline, sest kindlasti on võimalik iga meetodi puhul leida uusi kasutamisvõimalusi või toodud meetodeid edasi arendada.

  Autorid

  SISUKORD

  Eessõna ... 3
  Sisukord ... 5
  Kogemusõppel põhinevate aktiivõppe meetodite kasutamine õppeprotsessis ... 8
  Aktiivõppe meetodite kasutamise etapid ... 14
  Aktiivõppe meetodite jagunemise valdkonnad ... 21
  Aktiivõppe meetodite loetelu ja seosed valdkondadega ... 23
  Aktiivõppe meetodite register valdkondadest lähtuvalt ... 28
  1 Aparaadi ehitamine ... 33
  2 Ehitaja ... 39
  3 E-kiri ... 43
  4 Elujoon ... 46
  5 Enda nime otsimine ... 48
  6 Enesekehtestaja õigused ... 49
  7 Essee ... 58
  8 Hägused ajaühikud ... 60
  9 Ideekaart ... 63
  10 Jalgrattur ... 68
  11 Joonistatud tagasiside ... 72
  12 Kaal ... 74
  13 kehtestava käitumise tunnused ... 79
  14 Kehtestav käitumine ... 84
  15 Kiri iseendale ... 89
  16 Kokkupandud pilt ... 91
  17 Kollane või punane? ... 93
  18 Kolme minuti puzzle ... 97
  19 Komisjon ... 100
  20 Korsten ... 103
  21 Krüptogramm ... 107
  22 Köiest ring ... 114
  23 Lauamäng ... 116
  24 Meeskonna audit ... 118
  25 Meeskonna juhtimine ... 121
  26 Mida teadsin, mida tean? ... 131
  27 Miks-küsimused ... 133
  28 Milleks saab kasutada? ... 135
  29 Mina-pilt ... 137
  30 Minu lemmikud ... 142
  31 Mitteverbaalne käitumine ... 145
  32 Mudeli kokkupanek ... 150
  33 Muinasjutt ... 153
  34 Mõistatuslik tähestik ... 154
  35 Mõistekaart ... 157
  36 Nimede vahetamine ... 166
  37 Numbrite süsteem ... 167
  38 Olevused teiselt planeedilt ... 173
  39 Paberist torn ... 178
  40 Paberilehest ring ... 182
  41 Pane käsi suule ... 185
  42 Peidetud kolmnurgad ... 186
  43 Pildi joonistamine ... 189
  44 Piltide rida ... 191
  45 Piraadid ... 195
  46 Professor ... 200
  47 Pudelid ja nöör ... 203
  48 Puzzle kokkupanek ... 207
  49 Rahulolu raha eest ... 210
  50 Reisiplaan ... 212
  51 Reklaamplakat ... 216
  52 Rollid grupis ... 220
  53 Rollimäng paarides ... 223
  54 Rühmade segamine ... 229
  55 Segamini linnad ... 231
  56 Seosed ... 234
  57 Skulptuur ... 235
  58 Slaidid ... 237
  59 Sudoku ... 246
  60 Suhtlemisstiilid ... 256
  61 Sõbrad ... 264
  62 Tagasiside õppeprotsessist ... 267
  63 Teadmine ja oletamine ... 271
  64 Teeme seda õiglaselt ... 273
  65 Tunniväline kehtestamine ... 275
  66 TV-show ... 278
  67 Tähestikuline tutvumine ... 285
  68 Varjatud ehitis ... 286
  69 Viis ruutu ... 288
  70 Õpistiil ... 291
  71 Õppimispäevik ... 301
  72 Äravõtmismäng ... 304

 •    Merlecons 2001-2018     e-kiri: info@merlecons.ee