Merlecons - koolitus ja teabekeskus

Koolituskeskuses toimuvad koolitused koolidele ja lasteaedadele

Kõik meie töötajad/koolitajad omavad immuniseerimise tõendit COVID-19 vastu. Kliendid saavad soovi korral meie töötajate/koolitajate tõenditega tutvuda kohapeal enne koolituse algust.

Enne koolituse algust ja enne toitlustamise algust söögikohas on vajalik esitada COVID tõend vaktsineerituse, läbipõdemise või varasemalt tehtud negatiivse testi tulemuse kohta. Nõuded tulenevad Vabariigi Valitsuse korraldusest: COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud. Koolituskeskuses kohapeal kiirtesti tegemise võimalus puudub.

Koolituse teemadega seonduvad videoklipid Merlecons Youtube kanalil: Merlecons Youtube kanal

18.10 - Õpetaja kui juht ja eestvedaja
19.10 - Kooli majandusjuhataja ülesanded turvalisuse tagamisel koolis
20.10 - Töökorraldus ja dokumentatsioon kooli õppealajuhataja (õppejuhi) töös
21.10 - Praktilised juhised arengukava koostamiseks ja arengukava näidis
02.11 – Arenguvestluste läbiviimine õpilaste ja vanematega
03.11 – Õppealajuhataja kui õppe-kasvatustegevuse juht lasteaias, õpetajate töö korraldaja ja aruandluse eest vastutaja
04.11 – Raamatukogu töötaja ülesanded ja roll üldhariduskoolis
08.11 – Õpetaja kui juht ja eestvedaja
09.11 – Dokumentide ajakohastamine seoses personalitööga üldhariduskoolis
10.11 – Õpilasele individuaalse õppekava koostamine ning kooli ja kodu vahelise kokkuleppe vormistamine
11.11 – Direktori ülesanded koolidokumentatsiooni korrastamisel ja koolisisese bürokraatia vähendamisel
12.11 – Lasteaia majandusjuhataja ülesanded lasteasutuse turvalisuse tagamisel
15.11 – Võtted toimetulekuks distsipliini- ja käitumisprobleemidega õppetunnis
16.11 – Huvijuhi ülesanded ja roll tulenevalt õppekavast
17.11 – Üldist tuge vajavate ja HEV õpilaste toetamisega seotud tegevuste korraldamine ja dokumenteerimine koolis
18.11 – E-õppe läbiviimine viisil, mis võimaldab saavutada õpitulemused ja ei põleta õpetajat läbi
19.11 – Kooli majandusjuhataja ülesanded turvalisuse tagamisel koolis
22.11 – Iseseisva õppimise oskuste süsteemne arendamine kujundava hindamise ehk õppimist toetava hindamise kaudu
23.11 – Kuidas toime tulla „kiusliku ja ebamõistlikult nõudliku“ vanemaga, kes ei tunnista oma lapse probleeme
24.11 – Õppealajuhataja kui õppe-kasvatustegevuse juht koolis, õpetajate töö korraldaja ja aruandluse eest vastutaja
25.11 – Tugispetsialistide (eripedagoogi, sotsiaalpedagoogi, psühholoogi ja logopeedi) põhifunktsioonid koolis
30.11 – Direktor kui õppeasutuse strateegiline juht: sisehindamine, arengukava, üldtööplaan, õppeaasta analüütiline kokkuvõte, õpetajate eneseanalüüsil põhinevad töö tulemuslikkuse analüüsid
01.12 – Õpetaja õigused ja kohustused
02.12 – Milliste tegevuste kaudu „kahemehi“ vähendada
07.12 – „Laiskade“ ja „lohakate“ õpilaste õpetamine ja nendega toimetulek
09.12 – Skemaatilised tegevusjuhised haridusliku erivajadusega õpilase õppe koordineerijale
10.12 – Eduka õpetaja kompetentsid ja hindamiskriteeriumid
14.12 – Direktor kui koolieelse lasteasutuse strateegiline juht: sisehindamine, arengukava, aasta tegevuskava, õppeaasta analüütiline kokkuvõte, rühma meeskonna ja õpetajate eneseanalüüsil põhinevad töö tulemuslikkuse analüüsid
16.12 – Tunnivaatluse ning arengu- ja tulemusvestluse läbiviimine õpetajaga

Koolituskeskuses toimuvate koolituste õppekavad

Õppekavadega saab tutvuda siin: Õppekavad PDF failina.

Koolitusele registreerimine

Koolitusele registreerimiseks palume saata e-kiri aadressil koolitus@merlecons.ee. Registreerimisel on vajalik järgmine informatsioon: osaleja ees- ja perekonnanimi, isikukood, õppeasutus.

Merlecons Toimetised üksiknumbri tellimine

Perioodilise väljaande üksiknumbri tellimiseks palume saata e-kiri aadressil toimetised@merlecons.ee.

Seeria A

Nr. 20: Õppimise kavandamine matemaatikas õppeaastaks 2021/2022 põhikooli lõpuklassis lähtudes 2021. a põhikooli matemaatika lõpueksami sisust
Nr. 19: Milliseid õpitulemusi pole veel kunagi põhikooli matemaatika lõpueksamite ülesannetes esinenud ja mille õppimisele tuleks enam keskenduda distants- ja kontaktõppe tingimustes
Nr. 18: Põhikooli matemaatika lõpueksamite võrrandite ja võrrandisüsteemidega seotud ülesannete lahendused koos selgitustega distants- ja kontaktõppe tingimustes õppimiseks
Nr. 17: Põhikooli matemaatika lõpueksamite tekstülesannete lahendused koos selgitustega distants- ja kontaktõppe tingimustes õppimiseks

Seeria B

Nr. 178: Töökeskkonna riskianalüüs põhikoolis
Nr. 177: Õppeaasta kokkuvõtte näidis ja soovitused koostamiseks
Nr. 176: Muudatused riiklikes õppekavades alates 26.04.2021 ning nendest tulenevalt kiirmenetluse korras muudatuste sätestamine kooli õppekavas

Seeria C

Nr. 43: Töökeskkonna riskianalüüs koolieelses lasteasutuses
Nr. 42: Koolieelse lasteasutuse kodukorra näidis terviktekstina koos COVID-19 leviku tõkestamist kirjeldavate sätetega
Nr. 41: Õpetaja eneseanalüüs ja enesehindamine lasteaias

Seeria D

Nr. 2: Valmistu põhikooli matemaatika lõpueksamiks. Iseseisvaks kordamiseks. II osa.
Nr. 1: Valmistu põhikooli matemaatika lõpueksamiks. Iseseisvaks kordamiseks. I osa.

 Merlecons - koolitus ja teabekeskus