Merlecons - koolitus ja teabekeskus

Koolituskeskuses toimuvad koolitused koolidele ja lasteaedadele

Kõik meie töötajad/koolitajad omavad immuniseerimise tõendit COVID-19 vastu. Kliendid saavad soovi korral meie töötajate/koolitajate tõenditega tutvuda kohapeal enne koolituse algust.

Enne koolituse algust ja enne toitlustamise algust söögikohas on vajalik esitada COVID tõend vaktsineerituse, läbipõdemise või varasemalt tehtud negatiivse testi tulemuse kohta. Nõuded tulenevad Vabariigi Valitsuse korraldusest: COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud. Koolituskeskuses kohapeal kiirtesti tegemise võimalus puudub.

Koolituse teemadega seonduvad videoklipid Merlecons Youtube kanalil: Merlecons Youtube kanal

14.09 – Skemaatilised tegevusjuhised haridusliku erivajadusega õpilase õppe koordineerijale
15.09 – Inimeseõpetuse õpetamine lähtuvalt põhikooli riiklikust õppekavast: Kogemusõppel põhinevate aktiivõppe meetodite kasutamine ja kujundava hindamise põhimõtete rakendamine inimeseõpetuse õpetamisel II kooliastmes teemaploki "Suhtlemine" ja III kooliastmes teemaploki "Inimene" raames
16.09 – Õppenõukogu tegevuse korraldamine ja dokumenteerimine
21.09 – Töökorraldus ja dokumentatsioon kooli õppealajuhataja (õppejuhi) töös
22.09 – Nõuded individuaalse arengu jälgimise kaardi ja individuaalse õppekava koostamisele ning õpiabi- ja tasemerühmade ja eriklasside moodustamine
23.09 – Praktilised juhised arengukava koostamiseks ja arengukava näidis
28.09 – Õpetaja kui juht ja eestvedaja
29.09 – Kuidas toime tulla „kiusliku“ vanemaga, kes ei tunnista oma lapse probleeme
30.09 – Koolidirektori põhitegevuste korrastamine lähtuvalt õigusaktidest 2021/2022. õppeaasta kontekstis

Koolituskeskuses toimuvate koolituste õppekavad

Õppekavadega saab tutvuda siin: Õppekavad PDF failina.

Koolitusele registreerimine

Koolitusele registreerimiseks palume saata e-kiri aadressil koolitus@merlecons.ee. Registreerimisel on vajalik järgmine informatsioon: osaleja ees- ja perekonnanimi, isikukood, õppeasutus.

Merlecons Toimetised üksiknumbri tellimine

Perioodilise väljaande üksiknumbri tellimiseks palume saata e-kiri aadressil toimetised@merlecons.ee.

Seeria A

Nr. 20: Õppimise kavandamine matemaatikas õppeaastaks 2021/2022 põhikooli lõpuklassis lähtudes 2021. a põhikooli matemaatika lõpueksami sisust
Nr. 19: Milliseid õpitulemusi pole veel kunagi põhikooli matemaatika lõpueksamite ülesannetes esinenud ja mille õppimisele tuleks enam keskenduda distants- ja kontaktõppe tingimustes
Nr. 18: Põhikooli matemaatika lõpueksamite võrrandite ja võrrandisüsteemidega seotud ülesannete lahendused koos selgitustega distants- ja kontaktõppe tingimustes õppimiseks
Nr. 17: Põhikooli matemaatika lõpueksamite tekstülesannete lahendused koos selgitustega distants- ja kontaktõppe tingimustes õppimiseks

Seeria B

Nr. 177: Õppeaasta kokkuvõtte näidis ja soovitused koostamiseks
Nr. 176: Muudatused riiklikes õppekavades alates 26.04.2021 ning nendest tulenevalt kiirmenetluse korras muudatuste sätestamine kooli õppekavas
Nr. 175: Skemaatilised tegevusjuhised haridusliku erivajadusega õpilase õppe koordineerijale

Seeria C

Nr. 42: Koolieelse lasteasutuse kodukorra näidis terviktekstina koos COVID-19 leviku tõkestamist kirjeldavate sätetega
Nr. 41: Õpetaja eneseanalüüs ja enesehindamine lasteaias
Nr. 40: Õpetaja töölepingu sõlmimine ja lõpetamine koolieelses lasteasutuses

Seeria D

Nr. 2: Valmistu põhikooli matemaatika lõpueksamiks. Iseseisvaks kordamiseks. II osa.
Nr. 1: Valmistu põhikooli matemaatika lõpueksamiks. Iseseisvaks kordamiseks. I osa.

 Merlecons - koolitus ja teabekeskus