Merlecons - koolitus ja teabekeskus

Koolituskeskuses toimuvad koolitused koolidele ja lasteaedadele

26.03 – Kuidas kasutada kujundava ja kokkuvõtva hindamise meetodeid nii, et sellega kaasneks lõpptulemusena erinevate osapoolte rahulolu
27.03 – Koolidirektori käskkirja, erinevate protokollide ning koolisiseste dokumentide ja kordade korrektne koostamine ja vormistamine
28.03 – Kooli õppekava ülevaatamine ja kooskõlla viimine õigusaktides esitatud nõuetega
02.04 – Koolidirektori põhitegevuste korrastamine lähtuvalt õigusaktidest ning 2019. aasta prioriteetsetest eesmärkidest
03.04 – Andmekaitse reeglid üldhariduskoolis
04.04 – Lasteaia direktori ja õppealajuhataja ülesanded lasteaia tegevuse ja dokumentatsiooni korrastamisel kooskõlas õigusaktidega
09.04 – Töökorraldus ja dokumentatsioon kooli õppealajuhataja (õppejuhi) töös
10.04 – Kooli kodukorra ülevaatamine, ajakohastamine ja kooskõlla viimine õigusaktides esitatud nõuetega
11.04 – Õpetaja eneseanalüüs ja oma töö tulemuslikkuse hindamine aasta kokkuvõtte koostamisel koolis
16.04 – Meetodid koolivalmiduse määramiseks
17.04 – Lasteaia arengukava koostamine ja sisehindamise läbiviimine ning aasta tegevuskava koostamine kooskõlas õigusaktidest tulenevate nõuetega
07.05 – Milliste tegevuste kaudu „kahemehi“ vähendada
09.05 – Kuidas toime tulla „kiusliku“ vanemaga, kes ei tunnista oma lapse probleeme
14.05 – Õpetaja eneseanalüüs ja oma töö tulemuslikkuse hindamine õppeaasta kokkuvõtte koostamisel lasteaias
16.05 – Õppeaasta kokkuvõtte koostamine ja tulemuslikkuse hindamine põhikoolis
21.05 – HEV õpilase arengu tulemuslikkuse hindamine ja hindamise tulemuste dokumenteerimine
23.05 – Täiendava õppetöö korraldamine
28.05 – Dokumentide vormistamine seoses kooli lõpetamise ja uute õpilaste kooli vastuvõtmisega
30.05 – Nõuded sisehindamisele ning arengukava koostamisele kooli

Koolitusele registreerimine

Koolitusele registreerimiseks palume saata e-kiri aadressil koolitus@merlecons.ee. Registreerimisel on vajalik järgmine informatsioon: osaleja ees- ja perekonnanimi, isikukood, õppeasutus.

Merlecons Toimetised üksiknumbri tellimine

Perioodilise väljaande üksiknumbri tellimiseks palume saata e-kiri aadressil toimetised@merlecons.ee. Broüür koos arvega saadetakse posti teel. Saatekulud kannab Merlecons ja Ko OÜ

Seeria A

Nr. 10: Juhised eesmärgistatud õppekäigu läbiviimiseks
Nr. 9: Iseseisva õppimise oskuste süsteemne arendamine kujundava ehk õppimist toetava hindamise kaudu
Nr. 8: Kujundava hindamise kaudu iga õpilase arengu toetamine

Seeria B

Nr. 135: Koolidirektori käskkirjade näidised
Nr. 134: Mõjutusmeetme rakendamine, mis on seotud õpilaselt keeletud esemete ja ainete äravõtmisega ning tema valduses olevate isiklike asjade läbivaatamise ja kontrollimisega
Nr. 133: Koosoleku protokolli ja menetlustoimingu protokolli koostamise kohustus ning vorminõuded
Nr. 132: Kooli hoolekogu koosolekute protokollide näidised hoolekogu pädevuses olevate ülesannete arutamisel

Seeria C

Nr. 36: Koolieelse lasteasutuse pedagoogilise nõukogu koosolekute protokollide näidised pedagoogilise nõukogu pädevuses olevate ülesannete arutamisel
Nr. 35: Vaidlusküsimuste lahendamine seoses vanemate kaebustega lasteaias
Nr. 34: Koolieelse lasteasutuse hoolekogu koosolekute protokollide näidised hoolekogu pädevuses olevate ülesannete arutamisel
Nr. 33: Andmekaitse reeglid koolieelses lasteasutuses

 Merlecons - koolitus ja teabekeskus