Merlecons - koolitus ja teabekeskus

Uudised

Oleme koolitustegevuses jõudnud märgilise tähiseni. 12. jaanuariks 2022. a oli Merlecons ja Ko koolitustel osalenuid kokku 50 000.

Koolituskeskuses toimuvad koolitused koolidele ja lasteaedadele

Kõik meie töötajad/koolitajad omavad immuniseerimise tõendit COVID-19 vastu. Kliendid saavad soovi korral meie töötajate/koolitajate tõenditega tutvuda kohapeal enne koolituse algust.

Koolituskeskuses kohapeal toimuval koolitusel saavad osaleda COVID-19 haiguse läbi põdenud, vaktsineeritud, sealhulgas täiendava vaktsiinidoosiga vaktsineeritud, või vaktsineerituga võrdsustatud isikud, kes esitavad enne koolituse algust nimetatud asjaolude kohta tõendi. Tõend tuleb esitada ka enne toitlustamise algust söögikohas. Nõuded tulenevad Vabariigi Valitsuse korraldusest: COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud.

Veebikoolitusel osaledes nimetatud nõuded ei laiene.

Koolituse teemadega seonduvad videoklipid Merlecons Youtube kanalil: Merlecons Youtube kanal

Kuni 25. veebruarini 2022. a toimuvad koolituskeskusesse kavandatud koolitused veebikoolitustena.
25.01 – Õpetaja tegutsemise piirid õpilaste õpetamisel
26.01 – Õppealajuhataja kui õppe-kasvatustegevuse juht koolis, õpetajate töö korraldaja ja aruandluse eest vastutaja
27.01 – Võtted toimetulekuks distsipliini- ja käitumisprobleemidega õppetunnis
28.01 – Õpetaja kui juht ja eestvedaja
01.02 – Tugispetsialistide (eripedagoogi, sotsiaalpedagoogi, psühholoogi ja logopeedi) põhifunktsioonid koolis
02.02 – Iseseisva õppimise oskuste süsteemne arendamine õpilastel
03.02 – Töökorraldus ja dokumentatsioon kooli sekretäri töös
04.02 - Direktor kui koolieelse lasteasutuse strateegiline juht: sisehindamine, arengukava, aasta tegevuskava, õppeaasta analüütiline kokkuvõte, rühma meeskonna ja õpetajate eneseanalüüsil põhinevad töö tulemuslikkuse analüüsid
08.02 – Nõuded individuaalse arengu jälgimise kaardi ja individuaalse õppekava koostamisele ning õpiabi- ja tasemerühmade ja eriklasside moodustamine
09.02 – Direktor kui õppeasutuse strateegiline juht: sisehindamine, arengukava, üldtööplaan, õppeaasta analüütiline kokkuvõte, õpetajate eneseanalüüsil põhinevad töö tulemuslikkuse analüüsid
10.02 – Kuidas toime tulla „kiusliku ja ebamõistlikult nõudliku“ vanemaga
11.02 - Õppealajuhataja kui õppe-kasvatustegevuse juht lasteaias, õpetajate töö korraldaja ja aruandluse eest vastutaja
15.02 – Dokumentide ajakohastamine seoses personalitööga üldhariduskoolis
16.02 – Õppealajuhataja kui õppe-kasvatustegevuse juht koolis, õpetajate töö korraldaja ja aruandluse eest vastutaja
17.02 – Direktori ülesanded koolidokumentatsiooni korrastamisel ja koolisisese bürokraatia vähendamisel
18.02 - Lasteaia majandusjuhataja ülesanded lasteasutuse turvalisuse tagamisel
22.02 – Praktilised juhised arengukava koostamiseks ja arengukava näidis

Koolituskeskuses toimuvate koolituste õppekavad

Õppekavadega saab tutvuda siin: Õppekavad PDF failina.

Koolitusele registreerimine

Koolitusele registreerimiseks palume saata e-kiri aadressil koolitus@merlecons.ee. Registreerimisel on vajalik järgmine informatsioon: osaleja ees- ja perekonnanimi, isikukood, õppeasutus.

Merlecons Toimetised üksiknumbri tellimine

Perioodilise väljaande üksiknumbri tellimiseks palume saata e-kiri aadressil toimetised@merlecons.ee.

Seeria A

Nr. 21: Tõenäosusülesannete lahendamine kolmanda kooliastme matemaatika tundides
Nr. 20: Õppimise kavandamine matemaatikas õppeaastaks 2021/2022 põhikooli lõpuklassis lähtudes 2021. a põhikooli matemaatika lõpueksami sisust
Nr. 19: Milliseid õpitulemusi pole veel kunagi põhikooli matemaatika lõpueksamite ülesannetes esinenud ja mille õppimisele tuleks enam keskenduda distants- ja kontaktõppe tingimustes

Seeria B

Nr. 187: Abimaterjal direktorile: dokumentide loend koolijuhtimisel
Nr. 186: Töölepingute ja ametijuhendite näidised tugispetsialistidele (eripedagoog, sotsiaalpedagoog, psühholoog ja logopeed)
Nr. 185: Tugispetsialistide (eripedagoogi, sotsiaalpedagoogi, psühholoogi ja logopeedi) teenused koolis
Nr. 184: Kuidas mõista, et kool tagab õpilase koolis viibimise ajal tema vaimse ja füüsilise turvalisuse ning tervise kaitse
Nr. 183: Õppealajuhataja kui õppe-kasvatustegevuse korraldaja ja selle tulemuslikkuse hindaja koolis
Nr. 182: Infojuhi roll üldhariduskoolis
Nr. 181: Kooli sekretäri roll dokumentatsiooni loomisel ja korrastamisel üldhariduskoolis
Nr. 180: Dokumentatsiooni korrastamine lasteaed-algkoolis ja lasteaed-põhikoolis
Nr. 179: Raamatukogu töötaja ülesanded ja roll üldhariduskoolis

Seeria C

Nr. 43: Töökeskkonna riskianalüüs koolieelses lasteasutuses
Nr. 42: Koolieelse lasteasutuse kodukorra näidis terviktekstina koos COVID-19 leviku tõkestamist kirjeldavate sätetega
Nr. 41: Õpetaja eneseanalüüs ja enesehindamine lasteaias

Seeria D

Nr. 2: Valmistu põhikooli matemaatika lõpueksamiks. Iseseisvaks kordamiseks. II osa.
Nr. 1: Valmistu põhikooli matemaatika lõpueksamiks. Iseseisvaks kordamiseks. I osa.

 Merlecons - koolitus ja teabekeskus