Meist

Seeria A

Seeria B

Seeria C

Seeria D

Merlecons Toimetised (seeria B ISSN 1736-5759) on Merlecons ja Ko OÜ koolidele suunatud perioodiline väljaanne, mis on ellu kutsutud selleks, et suurendada operatiivsust olulise informatsiooni edastamisel. Väljaanne sisaldab juhendmaterjale, näidiseid ja õigusaktide ülevaateid koolidele.

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 201, 21 lk, ISBN 978-9916-607-77-0, 04.2023
Põhikooli õppekava üldosa uuendamine seoses muudatustega riiklikes õppekavades alates 11.03.2023. a
Sissejuhatus 5
Olulised muudatused põhikooli lihtsustatud riiklikus õppekavas, millega tuleb arvestada kooli õppekava üldosa koostamisel 6
Põhikooli õppekava üldosa struktuur 7
Põhikooli õppekava üldosa uuendamine 9

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 200, 18 lk, ISBN 978-9916-607-76-3, 03.2023
Kooli kodukorras jälgimisseadmestiku kasutamise korra ajakohastamine tulenevalt Euroopa Andmekaitsenõukogu suunistest ja isikuandmete kaitse üldmäärusest
Jälgimisseadmestiku kasutamise korra ajakohastamine kooli kodukorras 5
Kaaskirja näide õppenõukogule, õpilasesindusele ja hoolekogule seoses kodukorra muudatuste kohta arvamuse küsimisega ning otsuse vastuvõtmisega side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu 8
Õppenõukogu otsuse näide, mis on vastu võetud side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu 9
Õpilasesinduse otsuse näide, mis on vastu võetud side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu 11
Hoolekogu (munitsipaalkoolis ja kooli nõukogu erakoolis) otsuse näide, mis on vastu võetud side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu 13
Direktori käskkirja näide, millega kehtestatakse muudatused kooli kodukorras 15
Jälgimisseadmestiku kasutamise korra muudatuste sisu esitamine kooli kodukorras – sõnastuse näited 17

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 199, 20 lk, ISBN 978-9916-607-74-9, 08.2022
Töölepingu näidis koolitöötajaga alates 01.08.2022
Töölepingu sisunõuded alates 01.08.2022 5
Töölepingu näidis koos viidetega õigusaktidele 7
Töölepingu koostamise põhimõtted 16
Varasemalt sõlmitud töölepingu muutmise põhimõtted 18

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 198, 24 lk, ISBN 978-9916-607-72-5, 06.2022
Muudatused töölepingu seaduses alates 01.08.2022 ning nendest tulenevalt kohustus ajakohastada töölepingud koolitöötajatega
Muudatused töölepingu seaduses alates 01.08.2022 ning sellega kaasnev vajadus ajakohastada koolitöötajate töölepingud 5
Töötaja kaitse tööandja ebasoodsa kohtlemise (sh ebasoodsate tagajärgede) eest 6
Muudatused töölepingu sisunõuetes alates 1. august 2022. a 8
Muudatused andmete teavitamisel ja esitamisel töötajale ning tööandja kohustus säilitada andmed ja teave andmete edastamise või vastuvõtmise kohta 17
Loodi eraldiseisev katseaega käsitlev paragrahv 20
Tööandja ei tohi keelata töötajal väljaspool tööaega asuda tööle teise tööandja juures 22
Muudatused puhkusetasu maksmises 23

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 197, 22 lk, ISBN 978-9916-607-68-8, 05.2022
Muudatused põhikooli riiklikus õppekavas alates 15.04.2022 ning nendest tulenevalt kiirmenetluse korras muudatuste sätestamine kooli õppekavas
Muudatused põhikooli riiklikus õppekavas alates 15.04.2022 ning sellega kaasnev vajadus ajakohastada kooli õppekava 5
Muudatustega põhikooli riiklikus õppekavas kaasnevad menetlustoimingud kooli õppekava muutmiseks 7
Kiirmenetluse korras koolisiseste dokumentide muutmine ja sellele eelnev otsuste vastuvõtmine side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu koosolekuid kokku kutsumata 8
Hoolekogult, õppenõukogult ja õpilasesinduselt arvamuse küsimine kooli õppekava muutmiseks seoses muudatustega õigusaktides 9
Õppenõukogu protokolli näide 11
Õpilasesinduse protokolli näide 13
Hoolekogu (munitsipaalkoolis) protokolli näide 15
Direktori (munitsipaalkoolis) käskkirja näide, millega kehtestatakse muudatused kooli õppekavas 17
Kooli nõukogu (erakoolis) protokolli näide 19
Kooli pidaja (erakoolis) otsuse näide, millega kinnitatakse muudatused kooli õppekavas 21
Kooli õppekava muudatused põhikoolis 22

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 196, 42 lk, ISBN 978-9916-607-66-4, 05.2022
Dokumentide ajakohastamine seoses personalitööga üldhariduskoolis 2022
Personalijuhtimise alusdokumendid 5
Avaliku konkursi läbiviimise korra koostamine 7
Konkursil osalevatele kandidaatidele esitatavad nõuded 8
Võimalus tööle võtta tähtajalise töölepinguga õpetaja 9
Pedagoogide ametikohtade täitmiseks korraldatava avaliku konkursi läbiviimise korra näidis 10
Mida tuleks arvesse võtta palgakorralduse põhimõtete kehtestamisel 13
Palgakorralduse põhimõtete näidis 15
Töölepingu koostamise põhimõtted 16
Varasemalt sõlmitud töölepingu muutmine 18
Õpetajaga sõlmitava töölepingu näidis koos viidetega õigusaktidele 22
Õpetaja ametijuhendi koostamine ja selle roll töösuhte reguleerimisel 30
Õpetaja ametijuhendi näidis 31
Töökorralduse reeglite koostamine 33
Töökorralduse reeglite näidis 36
Töösuhte lõpetamine koolitöötajaga 39

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 195, 31 lk, ISBN 978-9916-607-65-7, 05.2022
Üldhariduskooli tegevuseks vajalikud põhidokumendid 2022
Põhidokumentide loend 5
Nõuded põhidokumentidele 7
Dokumendid, mille kehtestamiseks on vaja eelnevalt teise haldusorgani arvamust või kooskõlastust 30

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 194, 19 lk, ISBN 978-9916-607-62-6, 03.2022
Juhised ja selgitused kooli arengukava struktuurielementide koostamiseks
Arengukava koostamise lähtekohad 5
Arengukava koostamise soovituslik struktuur 8
Arengukava sissejuhatus 9
Arengukava koostamise protsess 10
Kooli hetkeolukord ja peamised väljakutsed 11
Peamised suundumused riigi ja pidaja haridusvaldkonna arengukavades 12
Riskid ja nende juhtimine 13
Arengustrateegia: missioon, visioon, põhiväärtused ja arengueesmärgid 14
Arengukava eesmärkide mõõdikud 16
Arengukava tegevuskava 18

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 193, 17 lk, ISBN 978-9916-607-61-9, 03.2022
Individuaalne õppekava välisriigist õppima asunud õpilasele
Individuaalse õppekava koostamine välisriigist õppima asunud õpilasele 5
Välisriigist õppima asunud õpilasele individuaalsele õppekava rakendamisega seotud dokumendid ning dokumendid, milles tuleb individuaalne õppekava rakendamine kajastada 7
Juhtumid, millal saab välisriigist õppima asunud õpilase puhul koostada kooli ja vanema vahelise kokkuleppe individuaalse õppekava asemel 8
Välisriigist õppima asunud õpilasele koostatava individuaalse õppekava vorm, struktuur ja sisu 9
Välisriigist õppima asunud õpilase vanema kaasamine individuaalse õppekava koostamisel 10
Välisriigist õppima asunud õpilasele individuaalse õppekava koostamine eesti keele õppimiseks 11
Individuaalse õppekava koostamise vajadus õpilasele, kes on vahepeal õppinud välisriigis 13
Välisriigist õppima asunud õpilasele individuaalse õppekava kehtestamine direktori käskkirjaga ning õppekavale üleviimise käskkirja näide 14
Välisriigist õppima asunud õpilase dokumentidele juurdepääsupiirangu kehtestamine ja märkimine 15

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 192, 22 lk, ISBN 978-9916-607-60-2, 03.2022
Kooli õppekava täiendamine seoses välismaalaste õppima asumisega gümnaasiumis: eesti keel teise keelena ainekava näidis C1 ja C2 keeleoskustaseme saavutamiseks
Välismaalasele C1 ja C2 keeleoskustasemel eesti keele õppe tagamine individuaalse õppekava alusel 5
Ainekava näidis – eesti keel teise keelena C1-keeletaseme saavutamiseks 6
Ainekava näidis – eesti keel teise keelena C2-keeletaseme saavutamiseks 14
Direktori käskkirja näide, millega kehtestatakse muudatused kooli õppekavas 21

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 191, 24 lk, ISBN 978-9916-607-59-6, 03.2022
Kooli õppekava täiendamine seoses välismaalaste õppima asumisega põhikoolis ja gümnaasiumis: eesti keel teise keelena ainekava näidis B1 ja B2 keeleoskustaseme saavutamiseks
Välismaalasele B1 ja B2 keeleoskustasemel eesti keele õppe tagamine individuaalse õppekava alusel 5
Ainekava näidis – eesti keel teise keelena B1-keeletaseme saavutamiseks 6
Ainekava näidis – eesti keel teise keelena B2-keeletaseme saavutamiseks 14
Direktori käskkirja näide, millega kehtestatakse muudatused kooli õppekavas 23

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 190, 19 lk, ISBN 978-9916-607-58-9, 03.2022
Kooli õppekava täiendamine seoses välismaalaste õppima asumisega põhikoolis ja gümnaasiumis: eesti keel teise keelena ainekava näidis A1 ja A2 keeleoskustaseme saavutamiseks
Välismaalasele A1 ja A2 keeleoskustasemel eesti keele õppe tagamine individuaalse õppekava alusel 5
Ainekava näidis – eesti keel teise keelena A1-keeletaseme saavutamiseks 6
Ainekava näidis – eesti keel teise keelena A2-keeletaseme saavutamiseks 10
Direktori käskkirja näide, millega kehtestatakse muudatused kooli õppekavas 18

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 189, 31 lk, ISBN 978-9916-607-57-2, 03.2022
Välismaalase õppima asumise taotluse menetlemine põhikoolis ja gümnaasiumis
Direktori vastutus välismaalase õpilaste nimekirja arvamise või mittearvamise otsustamisel 5
Õiguslik raamistik, millest lähtuvalt tagatakse välismaalasele koolikohustuse täitmine Eesti üldhariduskoolis 6
Õppeasutuse kohustused kui välismaalasel on elukoht Eestis 7
Välismaalase kooli vastuvõtmise menetluse esmased toimingud 9
Menetlus kooli õppenõukogus ja otsustamine, millises klassis välismaalane õppimist jätkab 11
Arenguvestlus õpilaste nimekirja arvatud välismaalasega 12
Välismaalasele individuaalse õppekava koostamise kohustus 13
Välismaalastele keele- ja kultuuriõppeks võimaluste loomine 14
Taotluse menetlemise etapid seoses välismaalase kooli vastuvõtmisega 15
Andmete kogumine isikute kooli vastuvõtmisel 19
Nõuded taotlusele ja nende lisadele ning esitatud dokumentide registreerimine kooli dokumendiregistris 20
Taotlusele lisatud dokumentide vormistamine ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõttena 21
Õpilase elukoha määramine 22
Taotluse menetlemise tähtajad 23
Isiku õpilaste nimekirja kandmise või kandmata jätmise käskkirja vormistamine 24
Välismaalase andmete kandmine õpilasraamatusse 26
Välismaalase andmete kandmine klassipäevikusse 28
Õpilapileti vormistamine, väljastamine ja andmete registreerimine väljastatud õpilaspileti kohta 29
Euroopa Liidu liikmesriigis elavate ning kooliekskursioonil osalevate kolmandate riikide kodakondsusega õpilaste nimekirja vorm ning selle täitmise kord ja kasutamise juhend 30

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 188, 19 lk, ISBN 978-9916-607-56-5, 02.2022
Tulemus- ja arenguvestlused kooli töötajatega
Tulemus- ja arenguvestluste süsteemi üldehituse põhimõtted 5
Koolitöötajatega läbiviidava tulemus- ja arenguvestluse juhendi näidis 7
Kooli töötajaga peetava arenguvestluse struktuur 16
Tulemus- ja arenguvestluse dialoogi näide koolitöötajaga 18

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 187, 51 lk, ISBN 978-9916-607-55-8, 12.2021
Abimaterjal direktorile: dokumentide loend koolijuhtimisel
Üldhariduskooli tegevuseks vajalike põhidokumentide loend ja õiguslikud alused 5
Direktori käskkirjade loend ja õiguslikud alused 8
Õppenõukogu pädevuses olevate ülesannete loend koos õiguslike alustega 13
Hoolekogu pädevuses olevate ülesannete loend koos õiguslike alustega 17
Sisehindamine 23
Kooli arengukava struktuur 25
Üldtööplaani sisunõuded 29
Õppeaasta kokkuvõtte koostamine 35
Kooli kodukorra sisunõuded 39
Arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord 41
Vaba ametikoha täitmiseks läbiviidava avaliku konkursi kord 43
Nõuded protokolli koostamisele 45
Veebilehel avaldatava kohustusliku teabe loend 50

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 186, 51 lk, ISBN 978-9916-607-54-1, 12.2021
Töölepingute ja ametijuhendite näidised tugispetsialistidele (eripedagoog, sotsiaalpedagoog, psühholoog ja logopeed)
Sissejuhatus 5
Eripedagoogi töölepingu näidis 6
Eripedagoogi ametijuhendi näidis 15
Logopeedi töölepingu näidis 19
Logopeedi ametijuhendi näidis 27
Koolipsühholoogi töölepingu näidis 30
Koolipsühholoogi ametijuhendi näidis 38
Sotsiaalpedagoogi töölepingu näidis 41
Sotsiaalpedagoogi ametijuhendi näidis 49

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 185, 19 lk, ISBN 978-9916-607-53-4, 12.2021
Tugispetsialistide (eripedagoogi, sotsiaalpedagoogi, psühholoogi ja logopeedi) teenused koolis
Tugispetsialistide teenuse kirjeldus ja teenuste osutamine koolis 5
Tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded 8
Tugispetsialistide teenuse rakendamine koolis 9
Tugispetsialistide teenuse rakendamise dokumenteerimine – sisu ja vorminõuded, andmekaitse 10
Tugispetsialisti teenuse kättesaadavus õpilasele, kellel tekib takistusi koolikohustuse täitmisel või mahajäämus õpitulemuste saavutamisel 14
Tugispetsialistide soovitused ja nende soovitatud toe rakendamine ning tugispetsialistide soovitatud toe rakendamise mõju hindamine ja ettepanekud edasiseks tegevuseks 15
Tugispetsialistide kaasamine individuaalse õppekava koostamisel 16
Pideva tugispetsialisti teenuse osutamine 18
Tugispetsialistid koolitöötajana ja õppenõukogu liikmena 19

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 184, 17 lk, ISBN 978-9916-607-51-0, 11.2021
Kuidas mõista, et kool tagab õpilase koolis viibimise ajal tema vaimse ja füüsilise turvalisuse ning tervise kaitse
Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 44 lõike 1 tähendus igapäevases koolielus 5
Koolitöötajate kohustus tagada õpilase koolis viibimise ajal nende vaimne ja füüsiline turvalisus ning tervise kaitse, sisustades selle kohustuse kooli kodukorras 6
Koolitöötaja tegevusetus ei ole igas olukorras õigusvastane tegevus 7
Vaimne vägivald ja väärikuse alandamine 9
Koolitöötajate hoolsuskohustus 11
Millisel juhul tekib koolil kohustus hüvitada tekkinud kahju õpilasele 13
Kahju hüvitamise kohustus, kui on tekkinud kahju kooli süül 15
Koolis turvalisuse tagamiseks meetmete kirjeldamise kohustus kooli kodukorras tulenevalt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 44 lõikest 2 16

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 183, 45 lk, ISBN 978-9916-607-52-7, 11.2021
Õppealajuhataja kui õppe-kasvatustegevuse korraldaja ja selle tulemuslikkuse hindaja koolis
Õppe-kasvatustegevusega seotud olulisemad kooli põhidokumendid 5
Kooli õppekava 9
Põhikooli õppekava struktuur 11
Gümnaasiumi õppekava struktuur 12
Erakooli õppekava 14

Õpetajate töö planeerimine 15
Õpetajate töö planeerimise põhimõtted 15
Mida saab õppealajuhataja õpetaja töö planeerimise juures kontrollida 18

Hindamise korraldus 21
Klassijuhataja ülesanded 26
Õpiabi 28
Haridusliku erivajadusega õpilaste õppekorralduse põhimõtted, tugiteenuste rakendamise kord 28
Individuaalsed õppekavad 28
Kooli ja vanema vaheline kokkulepe individuaalse õppekava asemel 31
Õpilase individuaalse arengu jälgimise kaart 31
Täiendav õppetöö 32
Õpilase klassikursust kordama jätmine 33
Vanema õigused ja kohustused koolikohustuse täitmise tagamisel 35

Õpetaja töö tulemuslikkuse hindamine 38
Õpetaja eneseanalüüs 38
Tunnivaatlus 39

Õppeaasta töö kokkuvõte 42

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 182, 49 lk, ISBN 978-9916-607-50-3, 11.2021
Infojuhi roll üldhariduskoolis
Infojuht üldhariduskoolis ja tema vastutus 5
Infojuhi roll koolis õppekava kohustusliku digipädevuse valdkonnas 6
Infojuhi roll andmekaitse tagamisel koolis 7
Andmekaitsetingimused üldhariduskoolis - näidis 19
Infojuhi roll autoriõiguse kaitses koolis 25
Infojuhi roll õppe- ja kasvatustegevuse toetamisel kohustuslike dokumentide pidamise tagamisel 27
Infojuhi roll HEV õpilastega seotud dokumentatsiooni haldamisel 28
Infojuhi roll dokumendiregistri pidamise tagamisel 30
Infojuhi roll kooli veebilehe vastavusse viimsel kooli veebilehele esitatavate nõuetega 32
Infojuhi roll ja vastutus kooli info kajastamisel erinevates sotsiaalmeedia kanalites 46
Infojuhi roll Vabariigi Valitsuse 25. mai 2017. a määruse nr 88 „Teenuste korraldamise ja teabehalduse alused“ rakendamisel koolis 47
Õiguslik-juriidiliste aspektidega arvestamine infojuhina tegevuste kavandamisel ja läbiviimisel 49

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 181, 41 lk, ISBN 978-9916-607-49-7, 11.2021
Kooli sekretäri roll dokumentatsiooni loomisel ja korrastamisel üldhariduskoolis
Kooli sekretär ja tema vastutus 5
Kooli sekretäri tööülesannete kirjeldused 6
Sekretäri tööks vajalikud isikuomadused ja nende arendamine 11
Dokumentatsioon kooli sekretäri töös - dokumentide korrektne koostamine ning vormistamine 12
Käskkirjade nimistu, mis tagavad kooli toimimise 16
Normtehnilised nõuded dokumendi sisu koostamisele ja vormistamisele 24
Dokumendile juurdepääsupiirangu kehtestamine ja märkimine 27
Teenuste korraldamine ja teabehaldus 29
Inventuuri läbiviimine teabehalduses 37
Kooli veebilehel avalikustatav teave 38
Õigusteabe allikmaterjalid 41

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 180, 56 lk, ISBN 978-9916-607-47-3, 11.2021
Dokumentatsiooni korrastamine lasteaed-algkoolis ja lasteaed-põhikoolis
Sissejuhatus 5
Hoolekogu, õppenõukogu, pedagoogiline nõukogu ja õpilasesindus 6
Õppekava 11
Kodukord 13
Päevakava 16
Lasteasutuse tegevuskava ja kooli üldtööplaan 17
Põhiülesannete täitmisel tekkiva teabe ülevaade 19
Õppe- ja kasvatustegevuse korraldamisega seotud kohustuslikud dokumendid 20
Arenguvestlused 26
Õppe- ja kasvatustegevuse planeerimine lasteaias ja koolis õpetaja tasandil 29
Erivajadusega lapse ja õpilasega seotud dokumentatsioon 30
Arengukava 33
Sisehindamisega seotud dokumentatsioon 35
Turvalisusega seotud dokumendid 37
Personalitööga seotud dokumendid 40
Kooli pidaja otsused kooli töökorralduse kohta 45
Vajalikud otsused lasteaia töökorralduse kohta 47
Dokumendid, mille kehtestamiseks on vaja eelnevalt teise haldusorgani arvamust või kooskõlastust 49
Direktori käskkirjade loetelu 51

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 179, 42 lk, ISBN 978-9916-607-46-6, 11.2021
Raamatukogu töötaja ülesanded ja roll üldhariduskoolis
Kooli raamatukogu põhiülesanne ja töökorraldus 5
Kooli raamatukogu töötajad ja nende vastutus 6
Kooli raamatukogu liigid ja kogud 7
Teavikute hankimine ja kogude kujundamine 8
Teavikute vastuvõtmine raamatukogu kogusse 9
Teavikute arvestus 10
Teavikute kustutamine ja kustutusakti vormistamine 12
Inventuuri läbiviimine raamatukogus 13
Teavikute raamatukogunduslik töötlemine 14
Kataloogid ja kirjete koostamine 15
Teavikute paigutus ja hoidmine 16
Lugejateenindus raamatukogus 17
Teatme- ja infoteenindus 20
Raamatukogu arhiiv ja dokumentide säilitamine 21
Raamatukogu finantseerimine 22
Väljavõtted põhikooli riiklikust õppekavast, kus on sätestatud raamatukogu kasutamine õppetegevuses 23
Väljavõtted gümnaasiumi riiklikust õppekavast, kus on sätestatud raamatukogu kasutamine õppetegevuses 30
Koolidirektori käskkirjade näidised, mis on seotud raamatukogu tegevuse ja dokumentatsiooni kehtestamisega 36

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 178, 63 lk, ISBN 978-9916-607-44-2, 10.2021
Töökeskkonna riskianalüüs põhikoolis
Töökeskkonna riskianalüüsi läbiviimise õiguslikud alused 5
Töökeskkonna riskianalüüsi läbiviimise etapid 6
Töökeskkonna riskianalüüsi läbiviimise töövahend 7
Füüsikalised ohud 7
Töövahenditega seotud ohud 17
Füsioloogilised ohud 43
Töökorraldusega seotud ohud 48
Keemilised ohud 54
Bioloogilised ohud 57
Psühhosotsiaalsed ohud 59


Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 177, 18 lk, ISBN 978-9916-607-40-4, 05.2021
Õppeaasta kokkuvõtte näidis ja soovitused koostamiseks
Õigusaktidest tulenev raamistik õppeaasta kokkuvõtte koostamiseks ja tulemuslikkuse hindamiseks 5
Õppeaasta kokkuvõtte soovituslik ülesehitus 7
Soovitused tulemuslikkuse analüüside teostamiseks erinevates valdkondades 9
Õppeaasta kokkuvõtte näidis 17

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 176, 31 lk, ISBN 978-9916-607-39-8, 04.2021
Muudatused riiklikes õppekavades alates 26.04.2021 ning nendest tulenevalt kiirmenetluse korras muudatuste sätestamine kooli õppekavas
Muudatused PGSis alates 17.04.2021 ning sellega kaasnevad muudatused riiklikes õppekavades 5
Muudatused põhikooli riiklikus õppekavas alates 26.04.2021 ning sellega kaasnevad menetlustoimingud kooli õppekava muutmiseks 7
Muudatused gümnaasiumi riiklikus õppekavas alates 26.04.2021 ning sellega kaasnevad menetlustoimingud kooli õppekava muutmiseks 11
Kiirmenetluse korras koolisiseste dokumentide muutmine ja sellele eelnev otsuste vastuvõtmine side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu koosolekuid kokku kutsumata 15
Hoolekogult, õppenõukogult ja õpilasesinduselt arvamuse küsimine kooli õppekava muutmiseks seoses muudatustega õigusaktides 17
Õppenõukogu protokolli näide 19
Õpilasesinduse protokolli näide 21
Hoolekogu (munitsipaalkoolis) protokolli näide 23
Direktori (munitsipaalkoolis) käskkirja näide, millega kehtestatakse muudatused kooli õppekavas 25
Kooli nõukogu (erakoolis) protokolli näide 27
Kooli pidaja (erakoolis) otsuse näide, millega kinnitatakse muudatused kooli õppekavas 29
Kooli õppekava muudatused põhikoolis ja gümnaasiumis 30

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 175, 20 lk, ISBN 978-9916-607-33-6, 04.2021
Skemaatilised tegevusjuhised haridusliku erivajadusega õpilase õppe koordineerijale
Haridusliku erivajadusega õpilase õppe koordineerija tegevuste protsessipõhine juhtimine 5
Protsessi kirjeldus voodiagrammina, kui õpilase õppeaine trimestri hinne on „puudulik“ 8
Meetme väljavalimine ja vanemalt nõusoleku saamine 9
Lisainfo saamine vanemalt ja tugispetsialistidelt 10
Vaatluse läbiviimine õpilase õpiraskuste määratlemiseks 11
Koolivälise nõustamismeeskonna poole pöördumine 12

Protsessi kirjeldus voodiagrammina, kui õpilasele toe osutamise vajaduse algatab õpetaja 13
Protsessi kirjeldus voodiagrammina, kui õpilasele toe osutamise vajaduse algatab vanem 14
Protsessi kirjeldus voodiagrammina, kui kool saab kooliväliselt nõustamismeeskonnalt soovituse meetme rakendamiseks 15
Protsessi kirjeldus voodiagrammina, kui õpilasel tuleks õppeperioodi lõpus (juunis) välja panna „puudulik“ aastahinne 16
Protsessi kirjeldus voodiagrammina, kui õpilasel on õppeaasta lõpuks (augustis) kolmes või enamas õppeaines aastahinne „puudulik“ ning teda ei jäeta klassikursust kordama 18
Protsessi kirjeldus voodiagrammina, kui õpilasel on õppeaasta lõpuks (augustis) kolmes või enamas õppeaines aastahinne „puudulik“ ning õppenõukogu arutab õpilase klassikursuse kordama jätmist 19

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 174, 20 lk, ISBN 978-9916-607-28-2, 03.2021
Kooli õppekava muutmine tulenevalt muudatustest põhikooli riiklikus õppekavas seoses põhikooli lõpetamise ja hindamise korraldusega 2020/2021. õppeaastal
Kooli lõpetamine 2020/2021. õppeaastal ning sellest tulenevalt kooli õppekavas õppekorralduse erisuste sätestamine tulenevalt muudatustest riiklikes õppekavades 5
Kaaskirja näide õppenõukogule, õpilasesindusele ja hoolekogule seoses õppekava muudatuste kohta arvamuse küsimisega ning otsuse vastuvõtmisega side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu 7
Õppenõukogu otsuse näide, mis on vastu võetud side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu 8
Õpilasesinduse otsuse näide, mis on vastu võetud side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu 10
Hoolekogu (munitsipaalkoolis) otsuse näide, mis on vastu võetud side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu 12
Direktori (munitsipaalkoolis) käskkirja näide, millega kehtestatakse muudatused kooli õppekavas 14
Kooli nõukogu (erakoolis) otsuse näide, mis on vastu võetud side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu 16
Kooli pidaja (erakoolis) otsuse näide, millega kinnitatakse muudatused kooli õppekavas 18
Muudatuste sisu esitamine kooli õppekavas – sõnastuse näited 19
Õppenõukogu kohustus otsustada loovtöö sooritamise või mittesooritamise kohustus põhikoolis 20

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 173, 18 lk, ISBN 978-9916-607-27-5, 02.2021
Dokumentide näidistoimik õpilase kohta, kellel ilmneb vajadus saada tuge
Koolitöötajate tegevused, kui õpilasel ilmneb vajadus saada tuge 5
Koolis pakutava toe sisuline tähendus 7
Individuaalse arengu jälgimise kaardi koostamise kohustus toe vajaduse ilmnemisel 8
Olukorrad, mis eeldavad vanema nõusolekut ning nõusolekute kandmine individuaalse arengu jälgimise kaardile 9
Dokumentidele juurdepääsupiirangu kehtestamine ja märkimine 10
Vanema teavitamine õpilase vajadusest saada tuge, kirja näide 11
Õpilase individuaalse arengu jälgimise kaardi täitmise eest vastutava isiku määramine, käskkirja näide 12
Individuaalse arengu jälgimise kaardi vormi ja sisu nõuded 14
Õpilase individuaalse arengu jälgimise kaardi näide 15
Haridusliku erivajadusega õpilase õppe koordineerija ettepanekud õpilase arengut toetavate meetmete rakendamiseks 18

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 172, 20 lk, ISBN 978-9916-607-26-8, 01.2021
Soovitused hübriidõppe läbiviimiseks
Hübriidõppe tähendus 5
Sünkroonne ja asünkroonne õppimine 7
Soovitused sünkroonse õppimise läbiviimisel 8
Soovitused asünkroonse õppimise läbiviimisel 10
Ümberpööratud klassiruumi meetod 13
Ümberpööratud klassiruumi meetodi põhietapid 15
Õppijate õpimotivatsiooni toetamine hübriidõppe tingimustes 17

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 171, 27 lk, ISBN 978-9916-607-24-4, 12.2020
Kooli arengukava näidis
Nõuded arengukava koostamisele tulenevalt õigusaktidest 5
Riiklike ja kooli pidaja strateegiliste arengukavadega arvestamine 9
Kooli arengukava struktuur 10
Arengukava näidis 14

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 170, 23 lk, ISBN 978-9916-607-23-7, 12.2020
Kooli kavandatud ürituste läbiviimise põhimõtted
Õppekeskkonna mitmekesistamine kooli kavandatud ürituste kaudu ning koolitöötajate vastutusvaldkonnad 5
Pildistamine ja filmimine üritustel 6
Ürituste kajastamine kooli veebilehel, kooli FBs, instagrammis ja mujal 8
Ürituste tulemuslikkuse analüüsimine ja hinnangu andmine ürituse õnnestumisele 9
Tegevused ja nende järgnevus aktustel 15
Koolilipu statuut 16
Litsentsitasude maksmise kohustuse tekkimine ürituste korraldamisel, kus esitatakse muusikateoseid 17
Õppekavaväliste tegevuste kavandamine, läbiviimine ja erinevate huvigruppide kaasamine 18
Laatade korraldamisel toidu käitlemisele ning sularaha käitlemisele esitatavate nõuetega arvestamine 19
Kooliturvalisuse tagamine üritustel 20

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 169, 39 lk, ISBN 978-9916-607-22-0, 11.2020
Gümnaasiumi kooliastme õppekava üldosa näidis terviktekstina koos distantsõppe korraldamist kirjeldavate sätetega
Distantsõppe korraldamise sätestamine gümnaasiumi kooliastme õppekava üldosas munitsipaal- ja erakoolis 5
Gümnaasiumi kooliastme õppekava üldosa näidis terviktekstina 6
Direktori käskkirja näidis muudatuste kehtestamiseks kooli õppekavas 35

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 168, 34 lk, ISBN 978-9916-607-21-3, 11.2020
Põhikooli õppekava üldosa näidis terviktekstina koos distantsõppe korraldamist kirjeldavate sätetega
Distantsõppe korraldamise sätestamine kooli õppekava üldosas munitsipaal- ja erakoolis 5
Põhikooli õppekava üldosa näidis terviktekstina 6
Direktori käskkirja näidis muudatuste kehtestamiseks kooli õppekavas 30

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 167, 18 lk, ISBN 978-9916-607-20-6, 11.2020
Kooli päevakava näidis terviktekstina koos distantsõppe korraldamist kirjeldavate sätetega
Distantsõppe korraldamise sätestamine kooli päevakavas 5
Kooli päevakava näidis terviktekstina 6
Direktori käskkirja näidis muudatuste kehtestamiseks kooli päevakavas 8
Kooli päevakavast õpilase ja vanema teavitamine 10
Sisu- ja vorminõuded kooli päevakavale 14

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 166, 21 lk, ISBN 978-9916-607-19-0, 11.2020
Kooli kodukorra näidis terviktekstina koos distantsõppe korraldamist kirjeldavate sätetega
Distantsõppe korraldamise sätestamine kooli kodukorras 5
Kooli kodukorra näidis terviktekstina 7
Direktori käskkirja näidis muudatuste kehtestamiseks kooli kodukorras 18

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 165, 42 lk, ISBN 978-9916-607-18-3, 11.2020
Distantsõppe õiguslik reguleerimine kooli dokumentides – õppekavas, kodukorras ja päevakavas
Volitusnorm distantsõppeks üldhariduskoolis 5
Distantsõpe tervisekaitse ennetusmeetmena 6
Distantsõppes hariduse kättesaadavuse tagamine 8
Õppe korraldamise võimalused eesmärgiga vältida ja tõkestada nakkushaiguse levikut koolis 9
Distantsõppe rakendamise põhimõtete sätestamine koolidokumentides 10
Distantsõppe rakendamise põhimõtete sätestamine kooli päevakavas 11
Distantsõppe rakendamise põhimõtete sätestamine kooli kodukorras 14
Distantsõppe rakendamise põhimõtete sätestamine kooli õppekavas 18
Mõistete karantiin, eneseisolatsioon ja liikumisvabaduse piirang tähendused ning nendega arvestamine distantsõppe korraldamisel 25

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 164, 32 lk, ISBN 978-9916-607-17-6, 11.2020
Õiguslikud tingimused, mis võimaldavad koolil rakendada distantsõpet ja direktoril vastu võtta asjakohaseid otsuseid
Sissejuhatus 5
Õpilaste distantsõppele suunamise õiguspärasus 7
Distantsõppele suunamise õiguslik alus 25
Distantsõppele suunamise faktiline alus 27
Distantsõppele suunamise kaalutlused 28
Distantsõppele suunamise muud asjaolud 28
Õpilase huvide kaitse 29
Distantsõppe võimalused üldhariduskoolis 29
Õiguslikud võimalused korraldada õpilastele õpet eesmärgiga vältida ja tõkestada haiguste levikut koolis 31

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 163, 30 lk, ISBN 978-9916-607-16-9, 11.2020
Artikli koostamise standard õpilasuurimuse vormistamisel põhikoolis ja gümnaasiumis
Teadusliku artikli koostamise standard ning selle kujunemise lugu 5
Standardi rakendamise põhimõtted 6
Standardis kasutatav terminoloogia 7
Standardid lühikokkuvõtte (abstrakti) ja sissejuhatuse kirjutamiseks 8
Kvantitatiivse artikli sisu standard 12
Standard kvantitatiivse meetodi kirjeldamiseks artiklis 12
Standard kvantitatiivsete tulemuste kirjeldamiseks artiklis 16
Standard kvantitatiivsete arutelude kirjeldamiseks artiklis 18
Tüüpiliste eksperimentaalsete ja mitteeksperimentaalsete uuringute täiendavad standardid 19
Spetsiifiliste disainilahenduste standardid 20
Analüütiliste lähenemisviiside standardid 21
Kvantitatiivsed metaanalüüsi standardid 22
Kvalitatiivse uuringu standard 23
Kvalitatiivse uuringu meetodi standard 24
Kvalitatiivse uuringu järelduste ja tulemuste standard 27
Kvalitatiivse uuringu arutelu standard 28
Kvalitatiivsed metaanalüüsi standardid 29
Segameetodite abil läbiviidud teadusuuringu aruandluse standard 30

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 162, 26 lk, ISBN 978-9916-607-15-2, 10.2020
Õppetegevuse korraldamine seoses eesmärgiga vältida ja tõkestada COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 levikut koolis
Õiguslikud võimalused korraldada õpilastele õpet eesmärgiga vältida ja tõkestada COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 levikut koolis 5
Õppe korraldamisel lähtumine nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadusest 7
Õppetegevuse korraldamisel arvestamine õpilaste ja õpetajatega, kellele on kehtestatud karantiin koroonaviirusest SARS-CoV-2 põhjustatud COVID-19 haiguse diagnoosiga või neil oli lähikontakt haiguse diagnoosiga isikuga 10
Kooli tegevuse korraldamisel COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalike piirangutega arvestamine 17
Kooli tegevuse korraldamisel nakkushaiguste tõrje nõuetega arvestamine 24

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 161, 22 lk, ISBN 978-9916-607-14-5, 09.2020
Koolile vajalike nõusolekute sisu ja vorminõuded fotode ning videote tegemiseks ja avaldamiseks
Sissejuhatus 5
Fotode ja videote autoritelt loa saamine ning autorilepingu sõlmimine 6
Autorilepingu sisu ja vorminõuded 8
Autorilepingu näide 10
Litsentsilepingu sisu ja vorminõuded 12
Litsentsilepingu näide 14
Autoriteose loomiseks koostöölepingu sõlmimise sisu ja vorminõuded 17
Koostöölepingu näide autoriteose loomiseks 23
Isikuandmete kaitse, millega peab arvestama fotode ja videote kasutamisel koolis 28
Fotol või videol oleva täisealise isiku loa näide 28
Fotol või videol oleva alaealise isiku loa näide 30
Fotol või videol oleva vara omaniku loa näide 33
Kooli üritusel osalenud isikutega sõlmitav leping, kes on fotol või videol ja mida soovitakse esitada veebilehel, FB-s, Instagrammis, ajalehes, trükises, reklaamis või mujal 36

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 160, 22 lk, ISBN 978-9916-607-13-8, 06.2020
Käskkirjad, protokollid, dokumendid ja korrad igapäevases koolijuhtimises ning teabehalduses
Käskkirjade funktsioon koolijuhtimises 5
Protokollide funktsioon koolijuhtimises 7
Dokumentide ja kordade funktsioon koolijuhtimises 9
Normtehnilised nõuded käskkirjale 10
Normtehnilised nõuded protokollile 12
Normtehnilised nõuded dokumendile ja korrale 13
Põhjenduse esitamine käskkirjas ja protokollilises otsuses 14
Vorminõuete rikkumise tagajärjed ja ebatäpsuse parandamine 14
Käskkirja ja dokumentide kehtivus ja kehtima hakkamise tähtaeg 15
Käskkirja ja dokumendi muutmine ning kehtetuks tunnistamine 16
Käskkirjale, protokollile, dokumendile ja korrale juurdepääsupiirangu kehtestamine ning sellele piirangu märkimine 17
Teenuste korraldamine ja teabehaldus koolis 18
Koolijuhtimises ja teabehalduses vajalikud õigusteabe allikmaterjalid 20
Määratlusest „mõistlik inimene“ lähtumine teabehalduses 21

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 159, 31 lk, ISBN 978-9916-607-11-4, 06.2020
Õpetaja eneseanalüüs ja enesehindamine
Õpetaja eneseanalüüsi ja oma töö tulemuslikkuse hindamise õiguslikud aspektid 5
Õpetaja eneseanalüüsi ja töö tulemuslikkuse hindamine lähtuvalt kutsestandardist 6
Õpetaja kompetentsid ja nende hindamise vormi näide 7
Õpetaja tegevuse mõju hindamine õpitulemuse saavutamisele 14
Õpetaja töö tulemuslikkuse hindamine distantsõppe rakendamisel 17
Õpetaja eneseanalüüsil põhinev töökokkuvõte – analüütiline versus kirjeldav 19
Õpetaja professionaalne areng ja refleksioon 23
Õpetaja enesehindamine 24
Õpilaste õpitulemuste analüüsimine 28

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 158, 21 lk, ISBN 978-9916-607-10-7, 05.2020
Õppenõukogu, õpilasesinduse, hoolekogu ja teiste koosolekute korraldamine elektrooniliste vahendite abil või otsuste vastuvõtmine koosolekut kokku kutsumata
Õppenõukogu pädevuses olevad ülesanded 5
Õppenõukogu otsuste vastuvõtmine side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu 12
Õppenõukogu hääletustulemuste protokolli näidisvorm, kui õppenõukogu võtab vastu otsuse koosolekut kokku kutsumata 13
Hääletustulemuste protokollide näidised 14

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 157, 49 lk, ISBN 978-9916-607-09-1, 05.2020
Hääletustulemuste protokollide näidised õppenõukogu otsuste vastuvõtmisel koosolekut kokku kutsumata
Elektrooniliste võimaluste laiendamine koosolekute korraldamisel ja otsuste vastuvõtmisel seoses 18.05.2020 tehtud muudatustega tsiviilseadustiku üldosa seaduses 5
Õigusaktiga kehtestatud kohustus kutsuda õppenõukogu koosolek kokku vähemalt neli korda aastas 8
Õigusaktiga sätestatud võimalus võtta vastu õppenõukogu otsuseid koosolekut kokku kutsumata 8
Olukorrad, kus on asjakohane võtta vastu õppenõukogu otsuseid koosolekut kokku kutsumata 9
Olukorrad, kus on asjakohane kokku kutsuda õppenõukogu koosolek 10
Sisu- ja vorminõuded õppenõukogu hääletustulemuste protokollile, kui otsus võetakse vastu side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu 11
Kooli tõendamiskohustus õppenõukogu otsuste vastuvõtmisel koosolekut kokku kutsumata 13
Direktori kinnitatud õpilasesinduse põhimääruse täiendamine eesmärgiga lubada õpilasesinduse liikmetel osaleda õpilasesinduse koosolekul elektrooniliste vahendite abil ilma koosolekul füüsiliselt kohal olemata 14
Õpilasesinduse põhimääruse täienduse sõnastuse näide 14
Kooli pidaja kehtestatud hoolekogu moodustamise ja töökorra täiendamine eesmärgiga lubada hoolekogu liikmetel osaleda hoolekogu koosolekul elektrooniliste vahendite abil ilma koosolekul füüsiliselt kohal olemata 16
Hoolekogu moodustamise ja töökorra täienduse sõnastuse näide 16
Kooli tõendamiskohustus õpilasesinduse ja hoolekogu otsuste vastuvõtmisel koosolekut kokku kutsumata 18
Sisu- ja vorminõuded õpilasesinduse ja hoolekogu hääletustulemuste protokollile, kui otsus võetakse vastu koosolekut kokku kutsumata 19

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 156, 37 lk, ISBN 978-9916-607-08-4, 05.2020
Muudatused PGSis alates 07.05.2020, riiklikes õppekavades alates 09.05.2020 ning õppe- ja kasvatuskorralduses alates 15.05.2020 ja nendest tulenevalt kiirmenetluse korras koolisiseste dokumentide muutmise vajadus
Muudatused PGSis alates 07.05.2020 ning sellega kaasnevad menetlustoimingud koolidokumentide muutmiseks 5
Muudatused põhikooli riiklikus õppekavas alates 09.05.2020 ning sellega kaasnevad menetlustoimingud koolidokumentide muutmiseks 7
Muudatused gümnaasiumi riiklikus õppekavas alates 09.05.2020 ning sellega kaasnevad menetlustoimingud koolidokumentide muutmiseks 10
Muudatused õppe- ja kasvatuskorralduses alates 15.05.2020 ning sellega kaasnevad menetlustoimingud koolidokumentide muutmiseks 13
Kiirmenetluse korras koolisiseste dokumentide muutmine ja sellele eelnev otsuste vastuvõtmine side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu koosolekuid kokku kutsumata 16
Hoolekogult, õppenõukogult ja õpilasesinduselt arvamuse küsimine kooli õppekava muutmiseks seoses muudatustega õigusaktides 17
Õppenõukogu protokolli näide 19
Õpilasesinduse protokolli näide 21
Hoolekogu (munitsipaalkoolis) protokolli näide 23
Direktori (munitsipaalkoolis) käskkirja näide, millega kehtestatakse muudatused kooli õppekavas 25
Kooli nõukogu (erakoolis) protokolli näide 27
Kooli pidaja (erakoolis) otsuse näide, millega kinnitatakse muudatused kooli õppekavas 29
Kooli õppekava muudatused põhikoolis ja gümnaasiumis 30
Õppepäeva korralduse sätestamine alates 15. maist 2020. a kooli päevakavaga põhikoolis ja gümnaasiumis 33
Kooli päevakava näide 35
Direktori käskkirja näide, millega kehtestatakse kooli päevakava 36

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 155, 24 lk, ISBN 978-9916-607-07-7, 05.2020
Õigusalastele allikmaterjalidele viitamise põhimõtted kirjalikes töödes
Sissejuhatus 5
Üldised juhised õigusalastele allikmaterjalidele viitamise kohta APA stiilis vormistatud kirjalikus töös 6
Viitamine kohtulahendile 8
Viitamine õigusaktile 11
Viitamine eelnõule 13
Viitamine haldusaktile 14
Viitamine patendile 15
Viitamine põhiseadusele 16
Viitamine hartale 18
Viitamine lepingutele ja rahvusvahelistele konventsioonidele 19
Viitamine Euroopa Liidu õigusaktile 20
Tekstis õigusalastele allikmaterjalidele viidete vormistamine 21

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 154, 24 lk, ISBN 978-9916-607-06-0, 05.2020
Menetlustoimingud ja otsused seoses õpilase järgmisse klassi üleviimise, kooli lõpetamise, lõputunnistuse väljaandmise ja tunnustamisega
Õppenõukogu otsuste vastuvõtmine ilma koosolekut kokku kutsumata 5
Sisu ja vorminõuded protokollile, mis koostatakse õppenõukogu otsuse vastuvõtmise kohta ilma koosolekut kokku kutsumata 6
Kaaskirja näide õppenõukogule otsuse vastuvõtmiseks side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu 8
Õppenõukogu otsustab õpilase järgmisse klassi üleviimise ilma koosolekut kokku kutsumata 9
Õppenõukogu otsustab 9. klassi õpilase täiendavale õppetööle jätmise enne eksamiperioodi algust ilma koosolekut kokku kutsumata 10
Aastahinnete välja panemine 9. klassi õpilastele enne eksamiperioodi algust 11
Kooli päevakava kehtestamine lõpuklassidele seoses eksamiperioodiga 11
Menetlustoimingud ja otsused, mida tuleb koolis dokumentaalselt vormistada enne suvevaheaega 12
Menetlustoimingud ja otsused, mida tuleb koolis dokumentaalselt vormistada pärast eksamiperioodi lõppu seoses kooli lõpetamisega 14
Menetlustoimingud ja otsused, mida tuleb koolis koostada ja dokumentaalselt vormistada seoses põhikooli lõpetamisega 19
Menetlustoimingud ja otsused, mida tuleb koolis koostada ja dokumentaalselt vormistada seoses gümnaasiumi lõpetamisega 20
Õppeaastatel 2019/2020 ja 2020/2021 õigusaktides sätestatud erisustega arvestamine õppenõukogus otsustamisel seoses järgmisse klassi üleviimise ja kooli lõpetamisega 21

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 153, 22 lk, ISBN 978-9916-607-05-3, 05.2020
Õpilase klassikursust kordama jätmine
Mida tuleb täpsustada kooli õppekavas seoses õpilase klassikursust kordama jätmisega? 5
Individuaalse arengu jälgimise kaardi koostamine 7
Klassikursuse kordama jätmise kaks erinevat õiguslikku alust 9
Õpilase klassikursuse kordama jätmine seoses mahajäämusega õpitulemuste saavutamisel 10
Õpilase klassikursuse kordama jätmine, kellel on mahajäämus õpitulemuste saavutamisel põhjendamata puudumiste tõttu 15
Klassikursuse kordama jätmise otsuse vormistamine 18
Vanema roll õpilase klassikursust kordama jätmisel 21

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 152, 39 lk, ISBN 978-9916-607-04-6, 04.2020
Tabelite ja jooniste eesmärk ning nende koostamise, kujundamise, paigutamise ja reprodutseerimise põhimõtted kirjalikes töödes
Sissejuhatus 5
Tabelite ja jooniste eesmärk 5
APA stiilis tabelite ja jooniste koostamise, kujundamise, paigutamise ja reprodutseerimise üldised juhised 5
Juhised tabelite koostamiseks, kujundamiseks, paigutamiseks ja reprodutseerimiseks 10
Tabeli põhikomponendid 18
APA stiilis vormindatud näidistabelid 21
Juhised jooniste koostamiseks, kujundamiseks, paigutamiseks ja reprodutseerimiseks 26
Joonise põhikomponendid 34
APA stiilis vormindatud näidisjoonised 36

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 151, 23 lk, ISBN 978-9916-607-03-9, 04.2020
Õpetamise ja õppimise eesmärgistamine koolis
Õppe ja õppimise eesmärgid õppeprotsessis 5
Õppe eesmärgid õppimist toetava õppeprotsessi ülesehitamisel 7
Prioriteetne õppimise eesmärk: õppima õppimine 14
Edu kriteeriumite olulisus õppimise eesmärkide püstitamisel 16
Selgelt sõnastatud õppimise eesmärkide tunnused 18
Õppimise eesmärkide ja edu kriteeriumide sõnastamine 20

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 150, 22 lk, ISBN 978-9916-607-01-5, 04.2020
Muudatused kooli õppekavas tulenevalt muudatustest riiklikes õppekavades seoses hindamise ning kooli lõpetamise erisustega tulenevalt eriolukorrast tingitud õppekorralduste erisustega
Eriolukorrast tingitud erisused hindamisel ja kooli lõpetamisel 2019/2020 ja 2020/2021. õppeaastal ning sellest tulenevalt kooli õppekavas õppekorralduse erisuste sätestamine 5
Kaaskirja näide õppenõukogule, õpilasesindusele ja hoolekogule seoses õppekava muudatuste kohta arvamuse küsimisega ning otsuse vastuvõtmisega side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu 8
Õppenõukogu otsuse näide, mis on vastu võetud side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu 9
Õpilasesinduse otsuse näide, mis on vastu võetud side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu 11
Hoolekogu (munitsipaalkoolis) otsuse näide, mis on vastu võetud side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu 13
Direktori (munitsipaalkoolis) käskkirja näide, millega kehtestatakse muudatused kooli õppekavas 15
Kooli nõukogu (erakoolis) otsuse näide, mis on vastu võetud side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu 17
Kooli pidaja (erakoolis) otsuse näide, millega kinnitatakse muudatused kooli õppekavas 19
Muudatuste sisu esitamine kooli õppekavas – sõnastuse näited 20
Õppenõukogu kohustus otsustada loovtöö sooritamise või mittesooritamise kohustus põhikoolis 22
Õppenõukogu kohustus otsustada õpilasuurimuse või praktilise töö sooritamise või mittesooritamise kohustus gümnaasiumis 22

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 149, 54 lk, ISBN 978-9916-607-02-2, 04.2020
Kirjalikes töödes viidatud allikmaterjalide loendi kirjete ja tekstisiseste viidete näited
Sissejuhatus 5
Tekstilised allikmaterjalid – perioodika 6
Tekstilised allikmaterjalid – raamatud ja teatmeteosed 12
Tekstilised allikmaterjalid – toimetatud raamatupeatükid ja kirjed teatmeteostes 18
Tekstilised allikmaterjalid – aruanded ja hall kirjandus 23
Tekstilised allikmaterjalid – konverentside ettekanded ja esitlused 26
Tekstilised allikmaterjalid – väitekirjad ja lõputööd 28
Tekstilised allikmaterjalid – arvustused 30
Tekstilised allikmaterjalid – avaldamata ja mitteametlikult avaldatud tööd 32
Andmekogum, tarkvara ja küsimustikud – andmekogumid 35
Andmekogum, tarkvara ja küsimustikud – arvutitarkvara, mobiiliäpid, aparatuur ja seadmed 37
Andmekogum, tarkvara ja küsimustikud – testid, skaalad ja küsimustikud 39
Audiovisuaalne meedia 41
Audiovisuaalne meedia – audiovisuaalsed teosed 43
Audiovisuaalne meedia – heliteosed 46
Audiovisuaalne meedia – visuaalsed teosed 48
Veebimeedia – sotsiaalmeedia 50
Veebimeedia – veebilehed ja veebisaidid 53

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 148, 33 lk, ISBN 978-9916-607-00-8, 04.2020
Nõuded allikmaterjalide kirje elementidele, loendi koostamisele ja vormistamisele kirjalikes töödes
Allikmaterjalide kirje elemendid, loendi koostamine ja vormistamine lähtudes uuest APA seitsmendast stiilijuhendist 5
Allikmaterjalide jaotus rühmadeks, kategooriateks ja tüüpideks 6
Veebiallika kasutamine 6
Allikmaterjalid paberkandjal või veebivormingus 7
Allikmaterjali kirje esitamise põhimõtted loendis nelja elemendi abil 7
      Allikmaterjali kirje neli elementi – autor, dateering, pealkiri, pärinemiskoht
      Kirjavahemärgid allikmaterjali kirjes
      Allikmaterjalide kirjete õigsus ja täielikkus

Allikmaterjali kirje elemendi „autor“ määratlus ja vorming 9
      Elemendi „autor“ määratlus
      Elemendi „autor“ vorming
      Autori nimede õigekiri ja suure algustähte kasutamine
      Rolli tuvastamine isikutel, kes pole autorid, kuid kes on teose loomisse olulisel määral kaasa aidanud ja nende rolli nimetuse esitamine elemendis „autor“
      Autoriks on asutus või töörühm
      Autor puudub

Allikmaterjali kirje elemendi „dateering“ määratlus ja vorming 13
      Elemendi „dateering“ määratlus
      Elemendi „dateering“ vorming
      Uuendatud või üle vaadatud veebilehed
      Allikmaterjali otsingu kuupäev
      Allikmaterjalil puudub dateering

Allikmaterjali kirje elemendi „pealkiri“ määratlus ja vorming 15
      Elemendi „pealkiri“ määratlus
      Elemendi „pealkiri“ vorming
      Sarjad ja mitmeköitelised allikmaterjalid
      Pealkirjas sulgudes olev teave
      Kirje esitamine, kui allikmaterjalil puudub pealkiri

Allikmaterjali kirje elemendi „pärinemiskoht“ määratlus ja vorming 17
      Elemendi „pärinemiskoht“ määratlus
      Elemendi „pärinemiskoht“ vorming
      Perioodilised allikmaterjalid
      Veebis andmeteta avaldatud allikmaterjalid
      Artiklinumbritega allikmaterjalid
      Kogumikes ja teatmeteostes olevate allikmaterjalide pärinemiskohtade kirjed
      Allikmaterjali väljaandja nimetus pärinemiskoha elemendis
      Andmebaasi ja arhiivi teave
      Allikmaterjalid, mis on seotud konkreetse geograafilise asukohaga
      Sotsiaalmeedia allikmaterjalina
      Veebisaidid allikmaterjalina
      Pärinemiskoha elemendis DOI ja URL-i lisamine
      DOI-de ja URL-ide vorming
      DOI või URL-i lühendamise võimalused
      Allikmaterjali pärinemiskoht on teadmata või puudub

Mittetüüpiliste allikmaterjalide kohta kirjete koostamise põhimõtted allikmaterjalide loendis 26
      Muus keeles, kui kirjutatavas keeles, avaldatud allikmaterjali esitamine allikmaterjalide loendis
      Tõlgitud allikmaterjalide esitamine loetelus
      Üks ja sama materjal on avaldatud vähemalt kahes erinevas väljaandes
      Uuesti avaldatud allikmaterjalid
      Religioosne ja klassikaline kirjandus

Allikmaterjalide loendi vorming ja allikmaterjalide järjekord 28
      Allikmaterjalide loendi vorming
      Allikmaterjalide järjekord allikmaterjalide loendis
      Perekonnanime ja eesnime järjekord
      Ühe ja sama esimese autori mitu teost
      Sama autori, sama aasta tööd
      Sama perekonnanimega autorite tööde järjekord
      Autorita või anonüümse autoriga allikmaterjalid
      Lühendid allikmaterjalide loendis
      Annotatsiooniga bibliograafia
      Metaanalüüsil põhinevad allikmaterjalid


Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 147, 28 lk, ISBN 978-9949-562-99-2, 04.2020
Hindamine distantsõppe läbiviimisel
Sissejuhatus 5
Hindamise eesmärgid ja liigid 6
Hindamise põhimõtted distantsõppe läbiviimisel 8
Hindamisprotsessi kujundamine distantsõppe läbiviimisel 10
Õppimise eesmärkide ja edu kriteeriumite määratlemine 12
Kujundava tagasiside andmine distantsõppe korral 14
Enesehindamine 17
Vastastikhindamine 18
Kokkuvõttev hindamine distantsõppe läbiviimisel 19
Valik hindamismeetodeid distantsõppes 23
Õpimapi hindamine 26

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 146, 27 lk, ISBN 978-9949-562-98-5, 04.2020
Juhendaja roll ja ülesanded õppijate juhendamisel distantsõppe tingimustes
Sissejuhatus 5
Distantsõppe mõisted 6
Distantsõppe läbiviimise peamised eelised ja raskused 7
Juhendaja kaks olulist vastutusvaldkonda distantsõppe läbiviimisel 9
Juhendaja põhiülesanded distantsõppe läbiviimisel 12
Probleemide lahendamine distantsõppe läbiviimisel 13
Juhendaja ülesanded distantsõppe kavandamisel 16
Positiivse õpikogemuse loomine distantsõppel 17
Rühmaõppe rakendamine distantsõppel 19
Valik meetodeid distantsõppe läbiviimiseks 22
Õppeprotsessi reflekteerimine 26

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 145, 26 lk, ISBN 978-9949-562-97-8, 04.2020
Üldhariduskoolis kirjalike tööde koostamisel ja vormistamisel uute rahvusvaheliselt tunnustatud nõuetega arvestamine
Sissejuhatus 5
APA stiilijuhendi seitsmes väljaanne ja sellel põhinevad kohandused õpilastele 6
Erinevad kirjaliku töö vormid 8
Õpilaste kirjalike tööde kohustuslikud sisuelemendid 10
Tiitellehe kohustuslikud elemendid 10
Nõuded pealkirja vormistamisele 12
Nõuded lehelt lehele kanduva päise vormistamisele 12
Nõuded autori nime vormistamisele 13
Nõuded õppeasutuse nimetuse vormistamisel 13
Nõuded lühiülevaatele ehk abstraktile 14
Nõuded teksti (töö põhiosa) vormistamisele 14
Nõuded allikmaterjalide vormistamisele 17
Nõuded joonealuste märkuste vormistamisele 18
Nõuded lisade vormistamisele 18
Nõuded teksti vormindamisele 20
Nõuded töö pikkusele 23
Teadusliku teksti struktureerimise põhimõtted 24

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 144, 22 lk, ISBN 978-9949-562-96-1, 03.2020
Õppetegevuse korraldamine olukorras, kus koolis on peatatud tavapärane õppetöö
Terminite kasutamine häda- ja eriolukorras: kaugõpe, statsionaarne ja mittestatsionaarne õpe, e-õpe ehk distantsõpe 5
Seadusest tulenev õpetaja kohustus viia läbi juhendatud õpet keskkonnas, milles osalevad nii õpilane kui õpetaja 7
Kohustus pausideks õppetundide vahel ning kohustus jätta aeg einestamiseks 9
175 õppepäeva läbiviimise kohustus, sõltumata, kas riigis on tava- häda- või eriolukord 10
Õppepäeva korralduse sätestamine eriolukorras päevakavaga 11
Õpilase kohustus õppida ja õpetaja kohustus õpetada 14
Õpetaja otsustus valida õpitulemused, mille omandamine on võimalik distantsõppe vormis 16
Distantsõpe olukorras, kus juhendatud õpe e-lahenduste abil ei ole võimalik, sest vanemal puudub näiteks võimlaus tasuda internetiteenuse eest 17
Õpetaja kohustus pidada tööaja arvestust ja täita koolikohustuslikke dokumente, sh klassipäevikut näiteks eKoolis või Stuudiumi e-koolis 18
Hindamine distantsõppes 19
Õpetajad, kes distantsõpet läbi ei vii või tugispetsialistid, kes e-tugiteenust ei osuta peavad saavutama direktoriga kokkuleppe kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis nende töö tasustamise või mittetasustamise osas 20
Kaebuste lahendamine eriolukorras 21
Tõenduspõhine juhtimine eriolukorras 22

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 143, 18 lk, ISBN 978-9949-562-94-7, 02.2020
Kordade näidised: kodukord, arenguvestluse kord, sisehindamise kord, avaliku konkursi kord
Kooli kodukord 5
Arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord 17
Kooli sisehindamise kord 20
Õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute vaba ametikoha täitmiseks läbiviidava avaliku konkursi kord 24

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 142, 18 lk, ISBN 978-9949-562-93-0, 12.2019
Nõuded õpilase individuaalse arengu jälgimise kaardi koostamisele
Õigusaktid, kus sätestatakse õpilase individuaalse arengu jälgimise kaardiga seonduv 5
Millistel juhtumitel tuleb avada õpilasele individuaalse arengu jälgimise kaart? 6
Kuidas toimub õpilase individuaalse arengu jälgimise kaardi avamine? 8
Õpilase individuaalse arengu jälgimise kaardi täitmise eest vastutava isiku määramine 9
Õpilase individuaalse arengu jälgimise kaardi sisu ja ülesehitus 11
Vanema ja kooli vaheliste kokkulepete ja meetme rakendamiseks antud nõusolekute vormistamine õpilase individuaalse arengu jälgimise kaardil 13
Individuaalse arengu jälgimise kaardi ja õpilase isikuandmete edastamine koolivälisele nõustamismeeskonnale ning kolmandatele osapooltele 16
Kui kaua tuleb õpilase individuaalse arengu jälgimise kaarti säilitada? 18

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 141, 29 lk, ISBN 978-9949-562-92-3, 11.2019
Õpilaste turvalisuse tagamine koolis
Õpilaste kooliturvalisusega seotud õiguslik regulatsioon 5
Kooliturvalisus 12
Tegevused koolis vägivalla ennetamisel ja vägivalla korral 14
Tegevused koolis kakluse korral 16
Vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamise regulatsioon kooli kodukorras 18
Õpilaste ja koolitöötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavate olukordade ennetamine, neile reageerimine, juhtumistest teavitamine, nende juhtumite lahendamine 20
Kooli hoonest või territooriumilt sisse- ja väljaliikumise kontrollimine ning õpilase kooli hoonest või territooriumilt väljaliikumise piiramine 24
Jälgimisseadmestiku kasutamine koolis 25
Sekkumise vajalikkuse hindamine ohuolukorras 27
Vägivallajuhtumite ennetamine koolis 29

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 140, 34 lk, ISBN 978-9949-562-91-6, 10.2019
Juhend kooli kodukorras erinevate kordade sisustamiseks põhikoolis ja gümnaasiumis
Kooli kodukorra sisunõuded 5
Hindamisest teavitamine 8
Hindamise korraldusest ning õpilaste ja vanemate hinnetest ja hinnangutest teavitamise kord 9
Kooli päevakavast õpilasele kohalduva osa õpilasele ja tema vanemale teatavaks tegemise kord 10
Õppest puudumisest teavitamise kord 13
Tugi- ja mõjutusmeetme rakendamisest teavitamise kord 15
Kooli hoonest või territooriumilt sisse- ja väljaliikumise kontrollimise ning õpilase kooli hoonest või territooriumilt väljaliikumise piiramise rakendamise kord 17
Jälgimisseadmestiku kasutamise kord 18
Õpilaste ja koolitöötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavate olukordade ennetamise, neile reageerimise, juhtumitest teavitamise, nende juhtumite lahendamise kord ning abinõud õpilaste ja kooli töötajate vaimse ja füüsilise vägivalla ennetamiseks 20
Kooli keelatud esemete ja ainete loetelu 23
Seadusega mittekeelatud esemete ja ainete kasutamise viisid, mis toovad kaasa esemete ja ainete kooli hoiulevõtmise 24
Kooli hoiule võetud esemete ja ainete hoiustamine 25
Õpilaspileti kasutamise kord koolis 27
Kooli rajatiste, ruumide, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehniliste ja muude vahendite tasuta kasutamise kord õpilastele õppekavavälises tegevuses 28
Kooli tunnustusmeetmed õpilaste tunnustamiseks õpingute jooksul 29
Nõuded õpilase käitumisele 30
Täiendavad alused gümnaasiumist väljaarvamiseks 33

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 139, 27 lk, ISBN 978-9949-562-89-3, 06.2019
Nõuded põhikooli kodukorrale alates 1. septembrist 2019. a
Kooli kodukorra koostamise õiguslik alus 5
Nõuded kooli kodukorra sisule 6
Põhikooli kodukorra näidis 13
Õppenõukogu koosoleku protokoll arvamuse andmiseks kooli kodukorra kohta 20
Õpilasesinduse protokoll arvamuse andmiseks kooli kodukorra kohta 22
Hoolekogu koosoleku protokoll arvamuse andmiseks kooli kodukorra kohta 24
Direktori käskkiri kooli kodukorra kehtestamise kohta 26

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 138, 21 lk, ISBN 978-9949-562-88-6, 05.2019
Arhiiviväärtusega dokumendid koolis ja nende säilitamise kohustus
Üldhariduskoolide juhtimis- ja põhifunktsioonide arhiiviväärtusega dokumendid 5
Erakoolide õppe- ja kasvatuskorralduse arhiiviväärtusega dokumendid 11
Töösuhetega seotud arhiiviväärtusega dokumendid 14
Personalitöö käigus sisseseatud arhiiviväärtusega isikutoimikud 17

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 137, 39 lk, ISBN 978-9949-562-87-9, 05.2019
Nõuded kooli õppekavale põhikoolis
Sissejuhatus 5
Kooli õppekava koostamise põhimõtted 6
Kooli õppekava üldosa struktuur 8
Kooli õppekava üldosa sisunõuded koos kommentaaridega 10
Täiendavad sisunõuded erakooli õppekavale 21
Kooli õppekavas ainekavade koostamise põhimõtted 22
Ainevaldkondade õppeainete ainekavade struktuur kooli õppekavas 24

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 136, 45 lk, ISBN 978-9949-562-86-2, 05.2019
Üldhariduskooli tegevuseks vajalike põhidokumentide loend
Kooli tegevuse ja töökorraldusega seotud alusdokumendid, mis kehtestatakse ja luuakse koolis 5
Kooli tegevuse ja töökorraldusega seotud alusdokumendid, mida ei kehtestata koolis 13
Kooli pidaja otsused kooli töökorralduse kohta 16
Õppe- ja kasvatustegevuse korraldamisega seotud dokumendid 19
Sisehindamise ja turvalisusega seotud dokumendid 28
Personalitööga seotud dokumendid 33
Dokumendid, mille kehtestamiseks on vaja eelnevalt teise haldusorgani arvamust või kooskõlastust 38
Direktori käskkirjade loetelu 41

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 135, 61 lk, ISBN 978-9949-562-83-1, 03.2019
Koolidirektori käskkirjade näidised
Koolidirektori pädevus anda välja käskkirju 5
Nõuded käskkirja vormistamisele 6
Koolidirektori käskkirja struktuur 7
Koolidirektori käskkirjade näidised, mis on seotud koolielu korraldamisega 9
Kooli kodukorra kehtestamine 10
Õpilaskodu kodukorra kehtestamine 11
Arenguvestluste korraldamise tingimuste ja korra kehtestamine 12
Kooli sisehindamise korra kehtestamine 12
Hädaolukorra lahendamise plaani kehtestamine 13
Õpilasesinduse põhimääruse kinnitamine 14
Kooli õppekava kehtestamine 15
Kooli päevakava kehtestamine 16
Pikapäevarühma töökorralduse ja päevakava kehtestamine 17
Pikapäevarühma moodustamine põhiharidust omandavatele õpilastele 17
Keele- ja kultuuriõppe rühma moodustamine 18
Teiste isikute nimetamine kooli õppenõukogu liikmeteks 19
Õppenõukogu alarühmade koosseisude kinnitamine 20
Õppenõukogu alarühmade kokkukutsumise korra kinnitamine 20

Koolidirektori käskkirjade näidised, mis on seotud personalitööga 21
Töökorralduse reeglite kehtestamine 22
Kooli palgakorralduse põhimõtete kehtestamine 22
Kooli töötajate koosseisu kinnitamine 23
Õpilaskodu koosseisu määramine 24
EHISele andmete esitaja määramine 25
Volituse andmine õpetajale, kes saab sõlmida vanemaga kokkuleppe, et arvestada kooli õppekava välist õppimist või tegevust koolis õpetatava osana 26

Koolidirektori käskkirjade näidised, mis on seotud asjaajamise ja õpilaste liikumisega 27
Õpilaspileti kehtestuks tunnistamine 29
Algdokumendi kehtetuks tunnistamise ja dublikaadi väljaandmise otsustamine 29
Dublikaadi väljaandmisest keeldumise otsustamine 30
Kooli vastuvõtu tingimuste ja korra kehtestamine 31
Isiku kooli õpilaste nimekirja arvamise otsustamine 32
Õpilase kooli lõpetamise ja koolis väljaarvamise otsustamine 32
Õpilase koolis väljaarvamise otsustamine 33
Õpilase pikapäevarühma vastu võtmise otsustamine 34
Õpilase pikapäevarühmast väljaarvamise otsustamine 34
Õpilase õpilaskodu õpilaste üldnimekirja kandmise otsustamine 35

Koolidirektori käskkirjade näidised, mis on seotud raamatukogu tegevusega 36
Raamatukogu kasutuseeskirja kinnitamine 37
Raamatukogu juhataja nimetamine 37
Raamatukogu teavikute kustutusaktide kinnitamine 38
Komisjoni moodustamine inventuuri läbiviimiseks kooliraamatukogus 38
Raamatukogu inventuuriakti kinnitamine 39
Kooliraamatukogus tekitatud ainelise kahju hüvitamise kord 39

Koolidirektori käskkirjade näidised, mis on seotud tuge vajavate õpilaste arengu toetamise ja mõjutusmeetmete rakendamisega 40
Haridusliku erivajadusega õpilase õppe koordineerija määramine 41
Õpilase individuaalse arengu jälgimise kaardi täitmise eest vastutava isiku määramine 41
Õpiabirühma moodustamine ning õpilaste arvu määramine õpiabirühmas 42
Eriklassi moodustamine ning õpilaste arvu määramine eriklassis 43
Õpilase eriklassi vastuvõtmise otsustamine 43
Tuge vajavale õpilasele meetmete rakendamise otsustamine 44
Õpilasele tervislikel põhjustel koduõppe rakendamise otsustamine 45
Õpilase individuaalsele õppekavale üleviimise otsustamine 46
Õpilasele mõjutusmeetme rakendamise otsustamine 46
Volituse andmine isikule põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 58 lõikes 3 sätestatud meetmete rakendamiseks 47

Koolidirektori käskkirjade näidised, mis on seotud tasemetöödega 48
Tasemetööde läbiviimise ja kontrollimisega seotud isikute määramine 48
Koolidirektori käskkirjade näidised, mis on seotud põhikooli lõpueksamitega 49
Lihtsustatud õppel olevale põhikoolilõpetajale eksami õppeaine ja vormi määramine 50
Eesti keele kui teise keele eksami suulise osa hindaja ja intervjueerija määramine 51
Põhikooli lõpueksamite komisjonide moodustamine 51
Haridusliku erivajadusega põhikoolilõpetajale eksami läbiviimisel eritingimuste kohaldamise otsustamine 52
Korduseksami sooritamise aja määramine 53
Koolieksamite materjalide kinnitamine 53
Koolieksami plaani kinnitamine 54
Põhikooli eksamikomisjoni moodustamine koolieksami läbiviimiseks 55

Koolidirektori käskkirjade näidised, mis on seotud gümnaasiumi lõpueksamite ja õpilasuurimuste või praktiliste töödega 56
Haridusliku erivajadusega gümnaasiumilõpetajale eritingimuste kohaldamise otsustamine 56
Koolieksami õppeainete, vormi ja toimumise aja määramine ja eksamiplaani kinnitamine 57
Koolieksamitöö, hindamisjuhendi ja eksami läbiviimisjuhendi kinnitamine 58
Gümnaasiumi koolieksamikomisjonide moodustamine 59
Koolieksami sooritamiseks individuaalpaani kinnitamine 59
Koolieksami sooritatuks lugemise otsustamine 60
Õpilasuurimuse ja praktilise töö ettevalmistamise ajakava kehtestamine 61


Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 134, 34 lk, ISBN 978-9949-562-82-4, 03.2019
Mõjutusmeetme rakendamine, mis on seotud õpilaselt keeletud esemete ja ainete äravõtmisega ning tema valduses olevate isiklike asjade läbivaatamise ja kontrollimisega
Sissejuhatus 5
Muudatused põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses 7
Koolis seadusega keelatud esemed ja ained 12
Termini „põhjendatud kahtlus“ tähendus 18
Termini „viivitama“ tähendus 19
Mõistliku ja asjakohase loetelu sätestamine kooli kodukorras seaduses nimetamata koolis keelatud esemetest ja ainetest 19
Menetlustoimingud selliste esemete ja ainete kooli hoiulevõtmisel, mis ei ole seaduse või kooli kodukorraga keelatud, kuid mida õpilane kasutab viisil, mis ei ole kooskõlas kooli kodukorraga 20
Menetlustoimingud selliste esemete ja ainete kooli hoiulevõtmisel, mis on seaduse kohaselt koolis keelatud 22
Menetlustoimingud keelatud esemete või ainete olemasolu kontrollimisel ja äravõtmisel õpilase valdusest, sealhulgas õpilase riietest ja õpilase kasutuses olevast suletud kapist 23
Seaduses sätestatud nõuded meedet rakendava isiku teadmistele, oskustele ja isiksuseomadustele 25
Meetme rakendamisega kaasneda võivad ohud, meetme õiguslikud alused ja kohaldamise tingimused, meetme kohaldamisel lapse huvidest lähtumine 26
Kooli hoiule võetud esemete hoiustamine ja tagastamine ning õpilase käitumise arutamine vanemaga 27
Mõjutusmeetme rakendamise asjakohasus ja proportsionaalsus 27
Mõjutusmeetme rakendamise dokumenteerimine, dokumenteerimise põhjalikkus ja detailsus, protokolli sisu ja vorminõuded 29
Protokolli tõenduslik jõud 31
Meetme rakendamisega seotud teabehalduse korraldamine 32
Meetme rakendamisega kogutava teabe haldamine ja kohustus luua kõiki dokumente elektrooniliselt 33
Kooli kodukorra ajakohastamine 34

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 133, 22 lk, ISBN 978-9949-562-80-0, 03.2019
Koosoleku protokolli ja menetlustoimingu protokolli koostamise kohustus ning vorminõuded
Protokolli koostamise kohustus tulenevalt õigusaktidest 5
Protokolli sisunõuded 7
Protokolli allkirjastajad 8
Hoolekogu koosoleku protokoll 9
Õppenõukogu koosoleku protokoll 11
Õppenõukogu otsuse vastuvõtmise protokoll side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu 13
Õpilasesinduse koosoleku protokoll 15
Muu koosoleku protokoll 17
Menetlustoimingu protokoll 18
Protokolli vaidlustamise võimalused 19
Protokollidega seotud teabehalduse korraldamine 20
Protokollide haldamine ja kohustus luua kõiki kooli dokumente elektrooniliselt 21

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 132, 33 lk, ISBN 978-9949-562-77-0, 11.2018
Kooli hoolekogu koosolekute protokollide näidised hoolekogu pädevuses olevate ülesannete arutamisel
Hoolekogu tegevuse õiguslik alus 5
Hoolekogu pädevuses olevad ülesanded 6
Nõuded hoolekogu koosoleku protokollile 10
Hoolekogu koosoleku protokolli vorm 11
Kooli hoolekogu koosoleku protokolli näidised 12

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 131, 20 lk, ISBN 978-9949-562-75-6, 11.2018
Õpiabi- ja tasemerühmad ning eriklassid üldhariduskoolis
Muutunud nõuded õpilasele vajaliku toe väljaselgitamisel ja rakendamisel, sh õpiabiga seotud rühmade ja klasside moodustamisel 5
Kes võivad õppida õpiabi- ja tasemerühmas? 7
Kes võivad õppida eriklassis? 8
Õpilaste arv õpiabi- ja tasemerühmas 9
Õpilaste arv eriklassis 10
Kuidas toimub õpilaste vastuvõtmine õpiabi- ja tasemerühma ning eriklassi? 11
Vanema õigused ja kohustused õpilase õpiabi- ja tasemerühma ning eriklassi vastuvõtmisel 12
Kes võib õpiabi- ja tasemerühmas ning eriklassis õpetada? 15
Millistel juhtudel tuleb õpiabi- ja tasemerühmas ning eriklassis õppivale õpilase koostada individuaalne õppekava? 17
Vajalik dokumentatsioon õpiabirühma, tasemerühma ning eriklassi olemasolul 18
Käitumisjuhised, kui kool ei saa rakendada koolivälise nõustamismeeskonna soovitust 19
Varasemalt nõustamiskomisjoni poolt antud soovituste kooskõlla viimine uute nõuetega 20

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 130, 38 lk, ISBN 978-9949-562-74-9, 10.2018
Kirjeldava statistika abil kvantitatiivse informatsiooni esitamine dokumentides, aruannetes ja kirjalikes töödes
Sissejuhatus 5
Kirjeldav statistika 6
Keskmine ja hajuvus 7
Keskmise ja hajuvuse arvutamine kogutud arvandmete põhjal 8
Aritmeetilise keskmise arvutamine 11
Standardhälbe arvutamine 12
Keskväärtuse graafiline esitamine 14
Korrelatsioonikordaja arvutamine 15
Korrelatsioonikordaja usaldusväärsus 18
Korrelatsioonimaatriksi koostamine 19
Korrelatsioonipuu joonistamine 20
Korrelatiivsete seoste illustreerimine joonisena 21
Z-skoori kasutamine tulemuste esitamisel 22

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 129, 38 lk, ISBN 978-9949-562-73-2, 10.2018
Juhised altkäemaksu vastu võitlemisel üldhariduskoolis
Sissejuhatus 5
Altkäemaksu temaatika üldhariduskooli kontekstis 6
Direktori ja kooli pidaja roll altkäemaksu temaatikaga tegelemisel 7
Teabe dokumenteerimine 13
Süsteemi toimimine 14
Kingitused, külalislahkus, annetused ja samalaadsed hüved 15
Altkäemaksujuhtumite uurimine ja nendega tegelemine 16
Tulemuslikkuse hindamine 17
Parendamine 19
Juhised koolile 20

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 128, 57 lk, ISBN 978-9949-562-72-5, 09.2018
õppenõukogu protokollide ja otsuste näidised seisuga 01.09.2018. a
Õppenõukogu pädevuses olevad ülesanded 5
Õppenõukogu protokollide ja otsuste näidisvormid 13
Õppenõukogu ülesanded, millega kaasneb õppenõukogu otsuse vormistamine (õppenõukogu koosoleku protokolli ja otsuste näidised) 16
Õppenõukogu ülesanded, mille arutamise tulemused protokollitakse, kuid ei vormistata eraldi otsust (õppenõukogu koosoleku protokolli näidised) 53

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 127, 14 lk, ISBN 978-9949-562-71-8, 09.2018
Üldised soovitused kooli tööajale lahendamaks vaidlusküsimusi seoses õppe- ja kasvatustegevusega
Kaebuste lahendamise erinevad tasandid 5
Kaebusele vastamise põhireeglid 6
Õiguskindluse tagamine ja ühtse arusaamise kujundamine koolis 9
Tõendite hindamine ja esmatasandi lahendite tühistamine 10
Lahendite põhjendamine 11
Teave õppe- ja kasvatustegevuste ning koolis pakutava toe kohta 12
Mõjusa ja tõhusa kaebuste käsitlemise protsessi rakendamine koolis 14

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 126, 19 lk, ISBN 978-9949-562-70-1, 09.2018
Andmekaitse reeglid üldhariduskoolis
Andmekaitse eesmärgid 5
Mõisted 5
Isikuandmete töötlemise põhimõtted 6
Õpilase ja vanema õigused 6
Andmete töötlemise alused 7
Nõusolek ja selle küsimine 8
Nõuded nõusoleku sisule ja vormile 10
Alaealise õpilase isikuandmete töötlemine 11
Andmete ülekandmine 11
Kooli vastutus 12
Koolisisese dokumentatsiooni ja juhiste koostamise vajadus 12
Probleemsete õpilaste või vanemate kohta andmete edastamine teisele koolile 13
Õpilastele ja vanematele tundliku info edastamine telefoni või e-posti teel 14
Vanemate nõusoleku küsimine alaealiste isikuandmete kogumiseks 14
Õpilaste ja vanemate õigus nõuda enda kohta käivate andmete kustutamist 14
Isikuandmetega seotud rikkumine ja rikkumisteate esitamine 15
Meetmed mille abil ohte ennetavalt vähendada 16
Isikuandmetega ülekandmine 17
Andmed, mida kool peab koguma ja töötlema seaduse alusel (mõned näited) 18
Andmed, mida kool peab edastama vanemale ja õpilasele seaduse alusel (mõned näited) 18

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 125, 23 lk, ISBN 978-9949-562-69-5, 08.2018
Kooli üldtööplaani näidis
Üldtööplaani sisunõuded tulenevalt õigusaktidest 5
Üldtööplaani sisu kavandamine 7
Üldtööplaani tegevuskava koostamine, mis lähtub kooli arengukavast 7
Üldtööplaani tegevuskava koostamine, mis lähtub õppekavast 8
Üldtööplaani tegevuskava koostamine, mis lähtub õppeaasta üldeesmärkidest 9
Üldtööplaani tegevuskava koostamine, mis lähtub eelmise aasta töö kokkuvõttest 9
Väljaspool õppetundi toimuvaid liikluskasvatust toetavaid tegevuste kajastamine üldtööplaanis 17
Õppenõukogu tegevuse kajastamine üldtööplaanis 11

Üldtööplaani vorminõuded tulenevalt õigusaktidest 12
Üldtööplaani näidis 13

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 124, 21 lk, ISBN 978-9949-562-68-8, 06.2018
Nõuded kooli veebilehele ja veebilehe korrastamine
Õigusaktidest tulenev kohustus avalikustada infot kooli veebilehel 5
Õigusaktidest tulenevad vorminõuded teabe avalikustamisele kooli veebilehel 9
Teabele juurdepääsu tagamine kooli veebilehe ja dokumendiregistri kaudu 11
Senine õiguspraktika seoses kooli kohustusega avalikustada dokumente veebilehel 12
Info, mille avalikustamine kooli veebilehel, on asjakohatu 14
Kokkuvõtlik loetelu kohustuslikust teabest ja dokumentidest, mis tehakse teatavaks ja kättesaadavaks kooli veebilehe kaudu 15
Järelevalve kooli veebilehel avaldatud informatsiooni üle 18
Nõusoleku küsimine info avaldamiseks kooli veebilehel 19

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 123, 22 lk, ISBN 978-9949-562-67-1, 06.2018
Täiendava õppetöö korraldamine
Mida tuleb täpsustada kooli õppekavas seoses täiendava õppetöö korraldamisega? 5
Kas õpilasele, kes jäetakse täiendavale õppetööle, tuleb avada individuaalse arengu jälgimise kaart? 7
Kuidas toimub täiendava õppetöö mahtude määratlemine? 9
Kuidas tuleb vormistada õpilase täiendavale õppetööle jätmise otsuse faktiline osa? 11
Milline info tuleb teatavaks teha lapsevanemale? 15
Millistest põhimõtetest lähtuvalt tuleb õpetajal planeerida täiendava õppetöö läbiviimine? 17
Kuidas toimub täiendava õppetöö tulemuste hindamine, dokumenteerimine ja mida tuleb otsustada? 18
Millised on kooli võimalikud otsused olukorras, kui täiendav õppetöö ebaõnnestub? 20

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 122, 20 lk, ISBN 978-9949-562-66-4, 06.2018
Õpilase ja erakooli pidaja vahelise lepingu näidis
Nõuded õpilase ja erakooli pidaja vahelisele lepingule üldhariduskoolis 5
Näide õpilase ja erakooli pidaja vahelisest lepingust 6
Näited õpilase ja erakooli pidaja vahelise lepingu lisadest 11

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 121, 40 lk, ISBN 978-9949-562-65-7, 06.2018
Kooli sisehindamise näidisaruanne
Sissejuhatus 5
Sisehindamise aruande näidis 6
Õppeasutuse üldandmed 6
Sissejuhatus 6
I osa. õppe- ja kasvatustegevuse ning juhtimise tulemuslikkuse hindamine tegevusnäitajate alusel 6
II osa. õppe- ja kasvatustegevuse ning juhtimise tulemuslikkuse hindamine hindamisvahendi "Digipeegel" alusel 12
III osa. õppe- ja kasvatustegevuse ning juhtimise tulemuslikkuse hindamine rahulolu küsitluste tulemuste põhjal 17
Sisehindamise tulemuste kasutamine 40


Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 120, 26 lk, ISBN 978-9949-562-64-0, 05.2018
Muudatuste menetlemine ja vormistamine kooli õppekava üldosas seoses muudatustega hariduslike erivajadustega õpilaste õppekorralduses ja tugiteenuste rakendamises
Dokumendid, mis tuleb vormistada õppekava muutmiseks munitsipaalkoolis - õppenõukogu, õpilasesinduse ja hoolekogu protokollide ning direktori käskkirja näited 5
Dokumendid, mis tuleb vormistada õppekava muutmiseks erakoolis - õppenõukogu, õpilasesinduse ja kooli nõukogu protokollide ning kooli pidaja otsuse näited 15
Õpilaste juhendamise ja hariduslike erivajadustega õpilaste õppekorralduse põhimõtted, tugiteenuste rakendamise kord, sh individuaalse õppekava koostamine või muu tugisüsteemi määramine õpilasele, et aidata omandada nõutavad teadmised ja oskused" uus "#FF8400"aktsioon kooli õppekava üldosas 25

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 119, 36 lk, ISBN 978-9949-562-63-3, 05.2018
Õppeaasta kokkuvõtte koostamine ja tulemuslikkuse hindamine koolis lähtuvalt temaatilise järelevalve prioriteedist 2018
Õigusaktidest tulenev raamistik õppeaasta kokkuvõtte koostamiseks ja tulemuslikkuse hindamiseks 5
Üldhariduskooli tegevuste analüüsimine lähtuvalt temaatilise järelevalve prioriteedist 2018. aastal 10
Temaatilise järelevalve prioriteet: sisehindamine 11
Temaatilise järelevalve prioriteet: arengukava 21
Temaatilise järelevalve prioriteet: õpilaste toetamine 29

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 118, 18 lk, ISBN 978-9949-562-62-6, 04.2018
Juhised ametijuhendi koostamiseks
Ametijuhendi tähendus üldhariduskoolis 5
Ametijuhendi tähenduse muutumine põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses 6
Ametijuhendis õiguste, kohustuste ja vastutuse üldistuse aste võrreldes teiste koolidokumentidega, kus on samuti esitatud koolitöötajate õigused, kohustused ja vastutus 7
Ametijuhendi koostamise ja muutmise põhimõtted 8
Ametijuhendi näidised 9

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 117, 31 lk, ISBN 978-9949-562-60-2, 03.2018
Nõuded individuaalsele õppekavale ning kooli ja vanema vahelise kokkuleppe sõlmimisele alates 17.02.2018. a
Väljavõtted õigusaktidest, kus käsitletakse individuaalset õppekava 5
Kooli ja vanema vaheline kokkulepe individuaalse õppekava asemel 20
Millal tuleb õpilasele koostada individuaalne õppekava? 22
Individuaalse õppekava vormi, struktuuri ja sisu nõuded 24
Individuaalse õppekava kehtestamine direktori käskkirjaga 27
Juhtumid, kui individuaalset õppekava ei kehtestata direktori käskkirjaga 28
Vanema kaasamine individuaalse õppekava koostamisel 29
Kuhu tuleb kanda info individuaalse õppekava rakendamise kohta? 31

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 116, 38 lk, ISBN 978-9949-562-59-6, 03.2018
Õiguslikud alused direktori käskkirjadele seisuga 09.03.2018. a
Direktori pädevus käskkirjade andmisel 5
Kooli põhidokumendid, mille kehtestamiseks on vaja eelnevalt teise haldusorgani arvamust või kooskõlastust 6
Kooli tegevuse alusdokumendid, mis kehtestatakse direktori käskkirjaga 9
Personalitööga seotud direktori käskkirjad 14
õppenõukoguga tegevusega seotud direktori käskkirjad 17
Asjaajamise ja õpilaste liikumisega seotud direktori käskkirjad 19
Raamatukogu tegevusega seotud direktori käskkirjad 23
Tuge vajavate õpilaste arengu toetamise ja mõjutusmeetmete rakendamisega seotud direktori käskkirjad 25
Õiguslikud alused direktori käskkirja andmiseks muudes korralduslikes küsimustes 32
Tasemetööde, eksamitega ja gümnaasiumi õpilasuurimuste või praktiliste töödega seotud direktori käskkirjad 29
Dokumentide kinnitamine allkirjastamisega ilma direktori käskkirja andmata 37

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 115, 41 lk, ISBN 978-9949-562-58-9, 03.2018
Muudatused koolikorralduses alates 1. veebruarist 2018. a seoses üldist tuge vajavate ja HEV õpilaste toetamisega
Sissejuhatus 5
Kooli pidaja, valla- või linnavalitsuse ja kooli direktori vastutus õpilasele vajaliku toe väljaselgitamisel ja korraldamisel 6
Haridusliku erivajadusega õpilase õppekorralduse ja õpilasele vajaliku toe pakkumisega seotud korrad kooli õppekavas 8
Direktori ülesanded õpilasele vajaliku toe väljaselgitamisel ja korraldamisel 11
Haridusliku erivajadusega õpilase õppe koordineerija ülesanded 13
Tugispetsialistide ülesannete määratlemine 14
Õpetajate ja abiõpetajate töölesannete määratlemine 16
Õpilasele toe saamise vajaduse määratlemine 18
Õpilase arengu toetamine: üldine, tõhustatud ja eritugi 19
Õpiabi- või tasemerühmade või eriklasside moodustamine 20
Nõuded individuaalse õppekava koostamisele 22
Õpilase individuaalse arengu jälgimise kaart 25
Koolisisese meeskonnatöö dokumenteerimine 27
Meetme rakendamise otsustamine 29
Meetmete rakendamine koolivälise nõustamismeeskonna soovituste alusel 30
Kuidas toimida, kui koolivälise nõustamismeeskonna soovituse täitmiseks koolis tingimused puuduvad? 35
Üleminek tõhustatud ja eritoe rakendamisele 36
Vanema kohustused koolikohustuse täitmise tagamisel ja lapse arengu toetamisel 37
Millest tuleb vanemat teavitada ning millal tuleb vanemalt nõusolek saada? 40
Õppenõukogu roll haridusliku erivajadusega õpilase õppe korraldamisel 41

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 114, 33 lk, ISBN 978-9949-562-57-5, 01.2018
Muudatuste menetlemine ja vormistamine kooli õppekava kehalise kasvatuse ainekavas seoses muudatustega ujumises
Dokumendid, mis tuleb vormistada õppekava muutmiseks munitsipaalkoolis - õppenõukogu, õpilasesinduse ja hoolekogu protokollide ning direktori käskkirja näited 5
Dokumendid, mis tuleb vormistada õppekava muutmiseks erakoolis - õppenõukogu, õpilasesinduse ja kooli nõukogu protokollide ning kooli pidaja otsuse näited 17
Muutunud kooli õppekava kehalise kasvatuse ainekava näide 26

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 113, 51 lk, ISBN 978-9949-562-56-5, 12.2017
Õppenõukogu tegevuse korraldamined
Õppenõukogu tegevuse korraldamise alusdokumendid 5
Õppenõukogu tegevuse korraldamise erinevad aspektid 9
Kas kooli direktor on automaatselt õppenõukogu esimees, või õppenõukogu esimehe peab valima õppenõukogu? 9
Kas kooli sekretäri saab valida õppenõukogu sekretäriks? 9
Kui kaua õppenõukogu sekretäri volitused kestavad? 10
Kas toimub õppenõukogu sekretäri töö tasustamine? 10
Kuidas toimub õppenõukogu liikmete määratlemine? 11
Kuidas toimub õppenõukogu alarühmade moodustamine? 12
Millised on õppenõukogu sekretäri ülesanded? 12
Kes ja millal peaks õppenõukogu otsuste eelnõud koostama? 13
Kes võivad õppenõukogu koosolekutel lisaks liikmetele veel osaleda? 14
Kuidas toimub õppenõukogu koosolekute toimumisest teavitamine? 15
Millised eelnevad toimingud on vajalikud, et otsuste vastuvõtmine side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu sujuks ladusalt? 15
Milleks on vaja õppenõukogu reglementi ja milliseid õppenõukogu töökorralduse aspekte tuleks seal täpsustada? 15
Millal on õppenõukogu koosoleku otsused õigustühised? 18
Millised koosolekud tuleb kavandada üldtööplaanis? 18

Õppenõukogu pädevuses olevad ülesanded koos õigusliku alusega 19
Õppenõukogu ülesanded, mille arutamise tulemused protokollitakse, kuid ei vormistata eraldi otsust 20
Õppenõukogu ülesanded, millega kaasneb õppenõukogu otsuse vormistamine 26
Milliste küsimuste arutamine ei kuulu õppenõukogu pädevusse? 36

Õppenõukogu protokollide ja otsuste vormistamine 37
Nõuded õppenõukogu koosoleku protokolli vormistamisele ja protokolli plank 37
Kas õppenõukogu protokolli juures peab olema lisana koosolekul osalenute allkirjadega registreerimisleht? 39
Nõuded protokollile, kui otsuse vastuvõtmine toimub side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu ja protokolli plank 39
Õppenõukogu otsuse vormistamine ja otsuse vormistamise plank 41
Kui kiiresti peab õppenõukogu otsus olema vormistatud ning millal need jõustuvad? 43

Näidised õppenõukogu protokollide ja otsuste vormistamiseks 44
Õppenõukogu koosoleku protokolli ja otsuse näidised 44
Õppenõukogu otsuse vastuvõtmise protokolli näidis, kui otsust võetakse vastu infotehnoloogiliste vahendite kaudu 51


Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 112, 46 lk, ISBN 978-9949-562-55-8, 11.2017
Õpetaja kui juht
Õpetaja kui õppeprotsessi juht 5
Õppeprotsessi kavandamine 6
Milline on juhitud õppeprotsessi kõige olulisem tunnus? 6
Mille poolest erineb väljundipõhine ja sisendipõhine õppeprotsessi kavandamine? 6
Millisele eesmärgile tuleks õppeprotsessis keskenduda? 7
Mida tuleb teha, et õpilased teeksid tulemuslikult kodutöid? 8
Kuidas tuleb õppimise eesmärgid sõnastada? 9
Mida saab teha, et õpilased peaksid õppimise eesmärke enda omadeks? 12
Kas õpetajal peab olema töökava? 14
Mida tuleb planeerimise tulemusena avalikuks teha? 15

Õppeprotsessi läbiviimine 18
Milline peaks olema õppeprotsessi (tunni) ülesehitus? 18
Kas on võimalik tagada, et õppimine on kõikidele õpilastele huvitav? 19
Mida teha, kui õpilane käitub tunnis üleolevalt ning segab tundi? 20
Mida teha ignoreerivate lastega? 23
Kas õppeprotsessis on vajalikud reeglid? 24
Mida teha, kui õpilane ei tee kodutöid, on laisk? 25
Kui palju võib õpetaja kavandatud plaani muuta? 28
Kuidas toimida, kui kogu ainekava sisu ei jõua ära õpetada? 29
Mida teha, kui õpilased on tunnis passiivsed, ei vasta küsimustele ja ei arutle kaasa? 30

Eestvedamine 33
Mis kriteerium näitab, et õpilaste ja õpetaja vahelised suhted on korras? 33
Mida tähendab olla õpilastele eeskujuks? 34
Kuidas luua õppimiskeskset kultuuri klassiruumis? 35
Millel põhineb positiivse, motiveeriva mikrokliima kujundamine? 38
Kuidas õpetada nii, et vanematega on suhted korras? 39

Tagasisidestamine 41
Milline tagasiside on kasutu? 41
Milline tagasiside on tõhus? 42
Milline koht õppeprotsessis on õppimise reflekteerimisel? 43
Kuidas peaks toimuma kontrolltööde analüüs? 44


Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 111, 24 lk, ISBN 978-9949-562-54-1, 10.2017
Muutunud nõuded asjaajamises: kooli direktori käskkirja koostamine ja vormistamine õppeaastal 2017/2018
Dokumendihaldusega seotud uued standardid 5
Asjaajamise asemele loodav teenuste korraldus ja teabehaldus 7
Direktori käskkiri - dokument või haldusakt 8
Alternatiivsed võimalused käskkirja andmisele 10
Nõuded käskkirja vormistamisele 11
Käskkirja andmise põhjendamine 12
Käskkirja vaidlustamine 13
Vorminõuete rikkumise tagajärjed ja ebatäpsuse parandamine käskkirjas 14
Käskkirja kehtivus ja käskkirja kehtima hakkamise tähtaeg 15
Tühine käskkiri 16
Käskkirja muutmine ja kehtetuks tunnistamine 17
Käskkirja andmise põhjenduse koostamise põhimõtted 18
Olulised muudatused käskkirja väljakirjeldustes ning sisuelementides 19
Käskkirja kohustuslikud sisuelemendid 20
Ebakorrektse käskkirja tunnused 22
Käskkirjale juurdepääsupiirangu kehtestamine 23

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 110, 28 lk, ISBN 978-9949-562-52-7, 09.2017
Muutunud nõuded teabe- ja dokumendihaldusele, mis tingivad muudatused kooli asjaajamises: mõisted ja põhimõtted
Sissejuhatus 5
Teabehaldus 6
Dokumendihaldus 11
Dokumendid 13
Dokumentide metaandmed 15
Dokumendisüsteemid 17
Vastutuste ja volituste määramine töötajatele, kes loovad ja kasutavad dokumente 18
Milliseid dokumente luua ja hõlmata ning kuidas kindlustada nende asjakohane kestev haldamine 20
Dokumentide ohjevahendid 21
Liigitusskeemi koostamise nõuded 22
Juurdepääsuõiguste reeglid 23
Dokumentide eraldamise ohje 24
Dokumentide loomise, hõlmamise ja haldamise protsessid 25

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 109, 24 lk, ISBN 978-9949-562-51-0, 09.2017
Vanema kirjadele vastamise õiguslikud alused ja hea tava
Millised on vanema õigused saada koolilt erinevat teavet oma lapse kohta? 5
Kui kiiresti tuleb reageerida vanema kirjadele? 7
Millises stiilis ja kui pikalt tuleks vastata vanema kirjadele? 10
Millal tuleks eelistada suulist suhtlemist kirjalikule suhtlemisele? 14
Millised on seaduslikud võimalused aidata abi vajavat last olukorras, kus vanem ei tunnista oma lapse probleeme? 15
Millised on kooli kohustused aitamaks õpilasel võtta ühendust vanemaga, et esitada kooli tegevuse kohta arvamusi ja kaebusi? 17
Millised on kooli võimalused muuta õpetaja käitumist? 18
Millised on koolipoolse ignoreerimise tagajärjed vanema pöördumise korral? 21
Kuidas eristada "kiuslikku" lapsevanemat vanemast, keda tajutakse kooli poolt tülika vanemana, kuid kes tegelikult hoolib oma lapse arengu toetamisest, kuid tema arusaam arengu toetamisest erineb kooli arusaamisest? 22
Kuidas ennetada "kiuslike" vanemate kogukonna suurenemist koolis? 23
Mittekiusliku vanema kaebuse näide hindamise kohta 24

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 108, 36 lk, ISBN 978-9949-562-49-7, 06.2017
Klassijuhataja põhifunktsioonid koolis
Klassijuhatajaga seonduv õigusaktides 5
Klassijuhataja töö tasustamine 7
Klassijuhataja põhifunktsioonid 9
Millised ülesanded võiks klassijuhatajalt ära võtta 12
Klassijuhataja kui kooli esindaja 15
Kooli maine kujundamine 15
Vanemate koosoleku läbiviimine 16
Klassijuhataja tund 18
õpetajaeetika koodeksi järgimine 18

Klassijuhataja kui informatsiooni vahendaja 21
Operatiivside kooli ja kodu vahel 21
Tagasiside andmine vanematele ja ja lastele õppimisest ja arengust 22
Arenguvestluste läbiviimine 23

Klassijuhataja kui juhendaja ja nõustaja 29
Klassijuhataja kui asjaajaja 31
Kaebuste registreerimine 33

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 107, 37 lk, ISBN 978-9949-562-48-0, 05.2017
Loetelu ja näidised dokumentidest, mille kehtestamine, koostamine või ajakohastamine on nõutav ja tarvilik õppeaasta lõppedes
Asjaajamise etapid enne eksamiperioodi algust 5
Asjaajamise etapid enne suvevaheaega 7
Asjaajamise etapid pärast eksamiperioodi lõppu seoses kooli lõpetamisega 9
Haldusaktid, mis tuleb koostada ja vormistada seoses põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamisega 14
Asjaajamise etapid enne uue õppeaasta algust 37

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 106, 30 lk, ISBN 978-9949-562-47-3, 05.2017
Tunnivaatlus ja viis erinevat põhjust tunnivaatluse läbiviimiseks
Tunnivaatluse läbiviimise viis põhjust 5
Tunnivaatlus õppekava elluviimise seire läbiviimiseks 7
Tunnivaatluse vormi näited 11
Tunnivaatlus õpetaja arengu toetamiseks 17
Tunnivaatlus HEV õpilase hariduslike erivajaduste väljaselgitamiseks 20
Tunnivaatlus kaebuste lahendamiseks 23
Tunnivaatlus kui tunnustussüsteemi osa 25
Tunnivaatluse dokumenteerimine 29
Ootamatu tunnivaatlus 30

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 105, 23 lk, ISBN 978-9949-562-46-6, 04.2017
Arvamuse küsimine ja andmine ning selle menetlustoimingu protokollimine
Õppenõukogu, õpilasesinduse, hoolekogu ja teiste haldusorganite arvamuse sisu ning tähendus haldusmenetluses 5
Loetelu kooli dokumentidest, mille kehtestamiseks on vaja eelnevalt õppenõukogu, õpilasesinduse ja hoolekogu arvamust 11
Arvamuse küsimine 14
Õppenõukogu arvamuse andmine 15
Hoolekogu arvamuse andmine 16
Õpilasesinduse arvamuse andmine 17
Õpetajate arvamuse andmine 18
Kooli pidajalt kooskõlastuse küsimine 19
Arvamusmenetluses nn ühisprotokolli koostamine 20
Erisus arvamuse küsimisel ja andmisel erakoolis 22

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 104, 38 lk, ISBN 978-9949-562-45-9, 04.2017
Õppeaasta kokkuvõtte koostamine ja tulemuslikkuse hindamine põhikoolis
Õigusaktidest tulenev raamistik õppeaasta kokkuvõtte koostamiseks ja tulemuslikkuse hindamiseks 5
Õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse tulemuslikkuse analüüsimine muutunud õpikäsituse kontekstis 10
Lähtumine põhikoolile püstitatud põhieesmärgist ehk põhikooli missioonist 12
Vaimse ja sotsiaalse õpikeskkonna analüüsimine 14
Muutunud õpikäsituse rakendamise analüüsimine 20
Keskendumine õpitulemustele, mitte sisule 21
õppeprotsessis kasutatakse tulemuslikult kujundavat hindamist 23
Õpitulemuste analüüs: hindamine on motiveeriva iseloomuga 25
Toimib tulemuslik koostöö õpetajate vahel 32

Õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse ning juhtimise tulemuslikkuse analüüsi vormi näide 34

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 103, 23 lk, ISBN 978-9949-562-44-2, 03.2017
Haldusjärelevalve ja temaatilise järelevalve käigus tuvastatud rikkumised, mida saab kool ennetavalt kõrvaldada
Sissejuhatus 5
Etteheited seoses kooli põhimäärusega 8
Etteheited seoses kooli arengukavaga 11
Etteheited seoses kooli kodukorraga 12
Etteheited seoses kooli üldtööplaaniga 14
Etteheited seoses kooli õppekava ja õppekorraldusega 15
Etteheited seoses personaliga 17
Etteheited koolidele seoses õppenõukogu ja hoolekogu tegevusega 19
Etteheited koolidele seoses kaasamisega õppekava koostamise protsessi ja valikute võimaldamisel 20
Etteheited koolidele õpilaste arengu toetamisel ja valikute võimaldamisel loovtöö, õpilasuurimuse või praktilise töö korraldamisel 21
Etteheited koolidele õpilaste arengu toetamisel õppetöö läbiviimisel 22
Kokkuvõte 23

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 102, 39 lk, ISBN 978-9949-562-42-8, 03.2017
Sisehindamine kooli raamatukogus
Sissejuhatus 5
Kooli raamatukogu tegevuse vastavus põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele 6
Kooli raamatukogu tegevuse vastavus kooliraamatukogude töökorralduse alustes sätestatule 8
Kooli raamatukogu tegevuse vastavus põhikooli riiklikus õppekavas sätestatule 21
Kooli raamatukogu tegevuse vastavus gümnaasiumi riiklikus õppekavas sätestatule 23
Teavikud, mis peavad olema põhikooli õpilastele kasutada klassiruumis 26
Teavikud, mis peavad olema gümnaasiumi õpilastele kasutada klassiruumis 30
Kohustuslik kirjandus, mis tuleb tagada kooli raamatukogus õppekava läbimiseks 36
Raamatukogu tegevuse vastavus autoriõiguse seadusele 37
Raamatukoguga seotud regulatsioon kooli kodukorras 39

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 101, 33 lk, ISBN 978-9949-562-41-1, 03.2017
Abimaterjal huvijuhile: tähtpäevadega seotud aktuste korraldamine
Tunnivälise tegevuse koht kooli õppekavas 5
Riiklikud ja rahvakalendri tähtpäevad 7
Tähtpäevadega seotud tunniväliste tegevuste kavandamine 11
Erinevate tähtpäevadega seotud aktuste korraldamine koolis 13
Eesti Vabariigi aastapäeva aktuse statuudi näide 14
Õppeaasta avaaktuse olemus ja korraldamine 15
1. klassi õpilastele suunatud õppeaasta avaaktuse statuudi näide 17
1. septembri klassijuhataja vastuvõtt 17
Lõpuaktuse olemus ja korraldamine 18
Lõpuaktuse statuudi näide 20
Kõnede struktuur aktustel 20

Õpetajate päeva tähendus kooli ja õpetajate maine kujundamisel 21
Õpetajate päeva kontsert-aktuse statuudi näide 22
Jõuluüritused koolis 24
Eesti lipu ja kooli lipu kasutamine aktusel 27
Kooli lipu statuudi näide 30
Autoriõiguste järgimine aktuse ja kontserdi korraldamisel, kus esineja ei esita omaloomingut 31
Filmimine ja pildistamine koolides 32

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 100, 59 lk, ISBN 978-9949-562-39-8, 02.2017
Abimaterjal kooli majandusjuhatajale: turvaline ja ohutu töö- ja õpikeskkond koolis
Sissejuhatus 5
Nõuded turvalise ja ohutu töö- ja õpikeskkonna tagamiseks lähtudes kehtivast seadusandlusest 6
Õpilaste ja koolitöötajate vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamine koolis (näide) 7
Hädaolukorra lahendamise plaan (näide) 8
Laste ja lasteasutuse töötajate vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamine lasteasutuses (näide) 14
Riskianalüüsi läbiviimise põhietapid 17
Õppekeskkonna ja õpilase tervise edendamisele suunatud tegevuskava (näide) 25

Tervisekaitse nõuded rahvatervise seaduse alusel kehtestatud määrustes 27
Kord kvartalis hoolekogu teavitamine ujulas lastega juhtunud vigastustest, basseinivee kontrolli tulemustest ja muude nõuete täitmisest (näide) 33
Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse alusel kehtestatud nõuded töökeskkonnale 36
Tegevussuunad ja meetmed füüsikaliste, bioloogiliste, keemiliste ning füsioloogiliste ja psühholoogilitse ohtude vältimiseks (näide) 48
Standardid 55
Mänguväljaku ohutuse tagamiseks vajalik dokumentatsioon lähtuvalt standardist EVS-EN 1176-7:2008 56

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 99, 34 lk, ISBN 978-9949-562-38-1, 01.2017
Kooli asjaajamise ajakohastamine
Dokumentide registreerimisega seotud tegevuste ajakohastamine 5
Suurimad probleemid, mis esinevad seoses dokumentide registreerimisega dokumendiregistris 7
Vastavalt dokumendi liigile dokumendiregistrisse kantavad andmed 9
Dokumendi tuvastamine dokumendi elementide järgi 16
Allkirja kohustuslikkus dokumentidel 17
Muutunud nõuded juurdepääsupiirangu vormistamisele dokumendil 18
Kooli asjaajamiskorra ja dokumentide loetelu ajakohastamine 19
Nimistu dokumentidest, mis peavad olema koolis kiiresti leitavad 23
Dokumentide registreerimise ja nende koostamise tähtajad 31
Vastuskirjade koostamise tähtajad erinevatele pöördumistele 32

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 98, 45 lk, ISBN 978-9949-562-35-0, 12.2016
Töösuhte ja personalitööga seotud põhidokumendid koolis
Sissejuhatus 5
Koolitöötajate koosseisu kinnitamine 6
Ametijuhendid 7
Töölepingud 9
Pedagoogide kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid 13
Töökorralduse reeglid 19
Palgakorralduse põhimõtted 22
Puhkuse ajakava 25
Tervisetõendid 27
Esmaabiandaja määramine 28
Töökeskkonnaspetsialisti määramine 29
Terviskontrolli läbimist tõendavad dokumendid 31
Täienduskoolituse läbimist tõendavad dokumendid 34
Õpetajate, õppealajuhataja ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute vaba ametikoha täitmiseks läbiviidava avaliku konkursi kord 36
EHISes õpetajate ja õppejõudude alamregistrisse kantavate andmete alusdokumendid 37
Õpetajate eneseanalüüsi dokumendid 39
Töölähetusega seotud dokumendid 44

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 97, 21 lk, ISBN 978-9949-562-33-6, 12.2016
Nõuded kooli päevakava sisule
Õigusaktidest tulenevad sisunõuded kooli päevakavale 5
Kooli päevakava sisu 8
Pikapäevarühma päevakava sisu 9
Õigusaktidest tulenevad vorminõuded kooli päevakavale 10
Kooli (sh pikapäevarühma) päevakava kehtestava käskkirja näide 12
Kooli (sh pikapäevarühma) päevakava näide 14
Kooli päevakavast õpilase ja vanema teavitamise korra sätestamine kooli kodukorras 16
Kavandatavad muudatused õigusaktides seoses kooli päevakavaga 19

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 96, 21 lk, ISBN 978-9949-562-32-9, 12.2016
Nõuded kooli veebilehe sisule
Õigusaktidest tulenev kohustus avalikustada infot kooli veebilehel 5
Info, mis tuleb avalikustada veebilehe kaudu kooli kodukorras 9
Õigusaktidest tulenevad vorminõuded teabe avalikustamisele kooli veebilehel 11
Teabele juurdepääsu tagamine kooli veebilehe ja dokumendiregistri kaudu 14
Senine õiguspraktika seoses kooli kohustusega avalikustada dokumente veebilehel 15
Info, mille avalikustamine kooli veebilehel, on asjakohatu 17
Kokkuvõtlik loetelu kohustuslikust teabest ja dokumentidest, mis tehakse teatavaks ja kättesaadavaks kooli veebilehe kaudu 19

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 95, 34 lk, ISBN 978-9949-562-31-2, 11.2016
Dokumentatsioon haridusliku erivajadusega õpilase toetamisel 2016
Haridusliku erivajadusega õpilase õppe korraldamisega seotud dokumendid 5
Individuaalse arengu jälgimise kaart 10
Koosolekute protokollid 14
Haridusliku erivajadusega õpilase õppe koordineerija protokollitud ettepanekud õpetajale, vanemale ja direktorile 16
Otsus haridusliku erivajadusega õpilasele meetme rakendamise kohta 17
Õpilase arengu ja toimetuleku hindamise kirjeldused 18
Nõustamiskomisjoni soovitused 19
Mida teha, kui nõustamiskomisjoni soovitusi ole võimalik koolil täita? 21
Individuaalne õppekava 22
Õpiabirühma ja väikeklassiga seonduv dokumentatsioon 26
Õppenõukogu roll haridusliku erivajadusega õpilase õppe korraldamisel 28
Vanema nõusolek meetme rakendamiseks haridusliku erivajadusega õpilasele 29
Kavandatavad muudatused õigusaktides seoses haridusliku erivajadusega õpilase arengu toetamisega 30

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 94, 29 lk, ISBN 978-9949-562-29-9, 10.2016
Loetelu ja näidised dokumentidest, mille kehtestamine, koostamine või ajakohastamine on nõutav ja tarvilik õppeaasta alguses
Õpilaste nimekirja arvamine ja käskkirja näide 5
Pikapäevarühma vastu võtmine ja käskkirja näide 10
Kooli päevakava kehtestamine ja käskkirja näide 12
Hoolekogu koosseisu uuendamine ja valimisprotokolli näide 14
Klassi täitumise suurendamine ja hoolekogu protokolli näide hoolekogu nõusoleku kohta 16
Õppenõukogu alarühmade koosseisu kinnitamine ja käskkirja näide 20
Õpilasuurimuse ja praktilise töö ettevalmistamise ajakava kehtestamine ja käskkirja näide 22
Ainekomisjonide moodustamine ja käskkirja näide 27

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 93, 21 lk, ISBN 978-9949-562-28-2, 10.2016
Õpilaste õpitahte toetamine hinnete parandamise võimaldamise kaudu
Hinnete parandamise tähendus väljundipõhises õppes 5
Kooli kohustus tagada järelevastamine ja järeltöö 7
Järelevastamise ja järeltöö ajalise piiramise võimalused 9
Järelevastamise ja järeltöö korralduse kirjeldamise kohustus kooli õppekavas 11
Piirangute seadmise õiguspärasus järelevastamisele ja järeltööle 12
Järelevastamise ja järeltöö sooritamise korra sätestamine kooli õppekavas 15
Konfliktide tekkimine hindamisel ja suhted õpetajaga 16
Hindamise ja hinde parandamise põhimõtted väljundipõhises õppes 17
Hinnete vaidlustamine ja vaidemenetlus 20

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 92, 26 lk, ISBN 978-9949-562-27-5, 09.2016
Kooli üldtööplaani sisu ja vorminõuded ning väljundipõhine tegevuste kavandamine üldtööplaanis
Õigusaktides esitatud üldtööplaani sisu- ja vorminõuded 5
Tegevuste kavandamine üldtööplaanis lähtuvalt arengukavast 7
Tegevuste kavandamine üldtööplaanis lähtuvalt õppekavast 8
Tegevuste kavandamine üldtööplaanis lähtuvalt õppeaasta üldeesmärkidest 9
Tegevuste kavandamine üldtööplaanis lähtuvalt eelmise aasta kokkuvõttest 11
Liikluskasvatusalaste tegevuste kavandamine üldtööplaanis 12
Õppenõukogu tegevuste kavandamine üldtööplaanis 15
Üldtööplaani struktuur 17
Juhised üldtööplaani koostamiseks 19
Üldtööplaani kinnitamine õppenõukogus, sh protokolli ja otsuse näide 21

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 91, 35 lk, ISBN 978-9949-562-18-3, 06.2016
Õppenõukogu tegevuse reglemendi koostamine ja selle näidis
Milleks on vaja koostada õppenõukogu tegevuse reglement? 5
Mida õppenõukogu tegevuse reglement peaks sisaldama? 10
Õppenõukogu reglemendi näidis 13
Õppenõukogu protokolli ja otsuse näidis õppenõukogu tegevuse reglemendi kehtestamiseks 32

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 90, 26 lk, ISBN ISBN 978-9949-562-17-6, 05.2016
Juhised lühikese, kuid samas sisuka, kooli arengukava koostamiseks
Kuidas koostada arengukava, mis on lühike, kuid samas sisukas? 5 Millised on nõuded kooli arengukava koostamisele tulenevalt õigusaktidest? 5
Millised on olulisemad muudatused nõuetes arengukava koostamisele? 6
Kui pikaks perioodiks tuleb kooli arengukava koostada? 7
Kuidas tuleb siduda sisehindamine arengukava koostamisega? 7
Millised on olulisemad muudatused nõuetes sisehindamise läbiviimisele? 8
Kas arengukavas tuleb esitada kooli hetkeolukorra kirjeldus ja kokkuvõte sisehindamise tulemustest? 8
Kas arengukavas tuleb esitada tegevuskava? 9
Mida tuleb arengukavas esitada? 9
Milleks on arengukava juurde vajalik seletuskiri? 9
Milline peaks olema arengukava seletuskirja sisu? 10
Milliste kooli pidaja ja riiklike dokumentidega tuleks arvestada arengukava koostamisel? 10
Kuidas tuleb arengukavas esitada kooli arengu põhisuunad ja eesmärgid? 11
Kuidas toimub arengukava tegevuskava koostamine? 12
Mis osas tuleb arengukava avalikuks teha? 13
Kuidas toimub arengukava kinnitamine ja arengukava kohta arvamuse saamine? 14
Kuidas toimub aruandlus arengukava elluviimise eest? 14
Milliseid nõudeid võib arengukava koostamisele esitada kooli pidaja? 15
Kuidas hinnata, et kooli arendustegevus on olnud tulemuslik? 15

Arengukava struktuur 17
Arengukava näidis 18

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 89, 44 lk, ISBN 978-9949-562-16-9, 05.2016
Näiteid üldpädevuste õpetamisel õppetunni tasandil
Üldpädevuse olemus 5
Võtmepädevused elukestvas õppes ja seosed üldpädevustega 6
Üldpädevuste õpetamine ja tegevuste kavandamine õppetunni tasandil 17
Näiteid üldpädevuste kujundamisest 18
Tekstides korrektse viitamise kasutamine 18
Posterettekande kaudu oma seisukohtade esitamine 20
Probleemülesannete lahendamine 28
Slaidiettekande koostamine 31
Juhiste järgimine ja keskendumine juhiste täitmisele 33
Esitluse läbiviimine 40

Üldpädevuste kujundamine erinevate õppe- ja õpimeetodite korral 42
Õppetunni tegevuste tulemuslikkuse analüüsimine ja hinnangu andmine üldpädevuste kujundamise aspektist 43

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 88, 28 lk, ISBN 978-9949-562-15-2, 05.2016
Võimalus ja võimatus piirata nutiseadmete kasutamist koolis
Sissejuhatus 5
Mobiiltelefoni kasutamise piiramine kooli kodukorra kaudu 7
Esemete kasutamise viisid, mis toovad kaasa esemete kooli hoiulevõtmise 8
Kooli hoiule antud esemete hoiustamine ja nende tagastamise kord 12
Mobiiltelefoni kasutamise piiramine kooli kodukorras õpilastele käitumisnõuete kirjeldamise kaudu 16
Esemete hoiule võtmise ja tagastamise menetlustoimingud 19
Õpilaselt eseme(te) kooli hoiule võtmise protokoll 20
Õpilaselt hoiule võetud eseme(te) tagastamise protokoll 21
Mobiiltelefoni kooli hoiule võtmise põhiseaduspärasus 22
Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 58 rakendamise valud 23
Mobiiltelefonide hoiule võtmise keerukus 26
Suhtlemisõigusega arvestamine 27
Omandipõhiõigusega arvestamine 28

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 87, 31 lk, ISBN 978-9949-562-14-5, 05.2016
Väljundipõhine õpe ja kujundav hindamine
Sissejuhatus 5
Mõisted väljundipõhises õppes 7
Õppeprotsessi ülesehitus väljundipõhise õppe korral 8
Milleks on väljundipõhist õpet vaja? 11
Inimesekäsitus väljundipõhises õppes 14
Väljundipõhise õppe põhitunnused 19
Kujundav ja kokkuvõttev hindamine väljundipõhises õppes 20
Levinumad kujundava hindamise arusaamad Eestis 26
Väljundipõhiseks õppeks sobiva õpikeskkonna loomine 29
Kujundav hindamine kui õppimist innustav tagasiside 30

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 86, 35 lk, ISBN 978-9949-562-12-1, 04.2016
Soovitused põhikooli õppekavades erinevate puuduste kõrvaldamiseks
Sissejuhatus 5
Soovitused, mis on seotud põhikooli õppekava sisunõuetega 6
Soovitused, mis on seotud põhikooli õppekava vorminõuetega 11
Soovitused, mis on seotud põhikooli õppekava menetlemisega 13
Soovitused, mis on seotud liikluskasvatuse teemade esitamisega õppekavas 15
Soovitused, mis on seotud õpetajate koostöö ja töö planeerimise põhimõtete esitamisega põhikooli õppekavas 17
Soovitused, mis on seotud HEV õpilase õppekorralduse kirjeldamisega õppekavas 20
Soovitused, mis on seotud õpilase arengu toetamise kirjeldamisega õppekavas 22
Soovitused, mis on seotud hindamise korraldusega 24
Käitumise hindamine 24
Hindamise skaala 25
Arvestusliku hindamise ja õppeprotsessi hindamise mõistete kasutamine 26
Kolme hinde nõue 26
Kujundava hindamise mõiste ebakorrektne kasutamine 27
Kontrolltööde ja tunnikontrollide läbiviimine 28
Järelevastamise ja järeltööde sooritamise kord 30

Soovitused, mis on seotud kodutööde sooritamise ja hindamise kajastamisega kooli õppekavas 32
Soovitused, mis on seotud õpilaste ja lastevanemate teavitamisega 35

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 85, 64 lk, ISBN 978-9949-562-09-1, 03.2016
Koolidirektori pädevus koos viidetega õiguslikule alusele anda käskkirju ja käskkirja näidised seisuga 01.03.2016. a
Direktori volitusnorm anda käskkirju oma pädevuse piires 5
Õiguslikud alused direktori käskkirja andmiseks kooli põhidokumentide kehtestamisel 6
Loetelu kooli põhidokumentidest, mida ei kehtesta direktor 10
Kooli põhidokumendid, mille kehtestamiseks on vaja eelnevalt teise haldusorgani arvamust või kooskõlastust 12
Õiguslikud alused direktori käskkirja andmiseks seoses dokumentide kinnitamisega ja kehtetuks tunnistamisega 13
Õiguslikud alused direktori käskkirja andmiseks seoses dokumentide õpilaste vastuvõtmise, väljaarvamise ja kooli lõpetamisega 15
Õiguslikud alused direktori käskkirja andmiseks seoses personalitööga (tööülesannete ja kohustuste määratlemisega) 17
Õiguslikud alused direktori käskkirja andmiseks seoses HEV õpilaste arengu toetamise ja mõjutusmeetmete rakendamisega 20
Õiguslikud alused direktori käskkirja andmiseks seoses tasemetööde, eksamite ja gümnaasiumi õpilasuurimustega 24
Tasemetööd 24
Põhikooli eksamid 25
Gümnaasiumi eksamid 27
Õpilasuurimus ja praktiline töö gümnaasiumis 29

Õiguslikud alused direktori käskkirja andmiseks muudes korralduslikes küsimustes 32
Dokumentide kinnitamine allkirjastamisega ilma direktori käskkirja andmata 34
Täiendav loetelu koolis vajalikest dokumentidest 36
Lisa 1: Kooli õppekava kehtestamise käskkirja näidis 38
Lisa 2: Kooli kodukorra kehtestamise käskkirja näidis 43
Lisa 3: Kooli sisehindamise korra kehtestamise käskkirja näidis 45
Lisa 4: Töökorralduse reeglite kehtestamise käskkirja näidis 47
Lisa 5: Palgakorralduse põhimõtete kehtestamise käskkirja näidis 49
Lisa 6: Asjaajamiskorra kehtestamise käskkirja näidis 51
Lisa 7: Dokumentide loetelu kehtestamise käskkirja näidis 54
Lisa 8: õpilasesinduse põhimääruse kinnitamise käskkirja näidis 56
Lisa 9: Isikute õpilaste nimekirja kandmise käskkirja näidis 57
Lisa 10: õpilase koolist väljaarvamise käskkirja näidis 59
Lisa 11: Avaliku konkursi välja kuulutamise käskkirja näidis 61
Lisa 12: Avaliku konkursi tulemuste käskkirja näidis 63

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 84, 23 lk, ISBN 978-9949-562-08-4, 02.2016
Põhikooli ja gümnaasiumi tegevusnäitajad
Sissejuhatus 5
Põhikooli näitajate sisukirjeldus 8
Gümnaasiumi näitajate sisukirjeldus 14
Tulemus- ja tõhususenäitajad kooli tasandil 18
Kooli panus õpilaste edasijõudmisse 20
Üldhariduskoolide direktorite hindamine seoses tegevusnäitajatega 23

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 83, 38 lk, ISBN 978-9949-562-06-0, 12.2015
Muutunud õpikäsituse raamistik üldhariduskoolis
Riiklikest strateegilistest eesmärkidest aastaks 2020 5
Strateegiline eesmärk: õpikäsituse muutumine üldhariduskoolis aastaks 2020 7
Miks on vaja õpikäsitust muuta? 9
Muutunud õpikäsituse põhitunnused 10
Mille muutumist oodatakse, kui räägitakse õpikäsituse muutumisest? 11
Õppimine toimub väljundipõhiselt 12
Õppemeetodid on vastavuses õppekavades seatud eesmärkide ja õpitulemustega 13
Muutunud on hindamispõhimõtted ja hindamiskäitumine 17
Koolijuht ja õpetajad on oma rolli ümber mõtestanud 24
Toimub tulemuslik koostöö õpetajate vahel ja kooli koostöö vanematega 27
Tunnivälised tegevused ja õpilase igapäeva- ja huvitegevus on lõimitud õppetööga 28
Tulemuslikult kasutatakse nüüdisaegset digitehnoloogiat ja uue põlvkonna digitaristut 28

Üleminek uuele õpikäsitusele 29
Millest alustada? 32
Kuidas õpikäsituse muutumist saavutada? 36

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 82, 34 lk, ISBN 978-9949-562-04-6, 11.2015
Sisehindamine koolis: juhised sisehindamiseks alates 1. jaanuarist 2016. a
Sissejuhatus 5
Sisehindamise õiguslik raamistik alates 1. jaanuarist 2016. a 6
Sisehindamine tulenevalt põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest 8
Sisehindamine tulenevalt lastekaitseseadusest 13
Sisehindamine kaebuse alusel 18
Kaebuste käsitlemise korra loomine 18
Juhised kaebuste käsitlemise protsessi loomiseks 19
Kaebuste käsitlemise protsessi objektiivsuse tagamine 20
Kaebuste esitamise blankett 22
Kaebuste vastuvõtmise ja lahendamise blankett 23
Kaebuste käsitlemise protsess vooskeemina 25
Kaebuste käsitlemise protsessi ülevaatus 26

Sisehindamise korra uuendamine 27
Käskkiri sisehindamise korra kehtestamiseks 28
Sisehindamise korra näidis arvestades muudatusi õigusaktides 30

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 81, 16 lk, ISBN 978-9949-562-03-9, 06.2015
Munitsipaalkooli direktori vastutuse piirid lähtudes kohtupraktikast
Sissejuhatus 5
Kuidas on analüüsinud kohtud kohustust informeerida ja konsulteerida kooli töötajaid või nende esindajat kavandatavatest muudatustest koolis 8
Kuidas on analüüsinud kohtud direktori kohustust juhinduda enda tegevuses kollektiivlepingust 11
Kuidas on analüüsinud kohtud kohustust avalikustada kooli õppekava kooli veebilehel 12
Kuidas on analüüsinud kohtud kohustust esitada andmed EHISesse või seda, et esitatud andmed ei vasta tegelikkusele 14
Kuidas on analüüsinud kohtud kohustust pidada kooli dokumendiregistrit ning avalikustada registri kaudu dokumente 16

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 80, 23 lk, ISBN 978-9949-562-02-2, 06.2015
Munitsipaalkooli ümberkorraldamine lähtudes kohtupraktikast
Sissejuhatus 5
Kooli ümberkorraldamine pädeva haldusorgani poolt 6
Kooli ümberkorraldamise õiguslikud alused 7
Kooli ümberkorraldamise otsuse motiveerimine 8
Kooli ümberkorraldamise otsuse tegemisel kaalutlusõiguse kasutamine 9
Enamlevinud kaebaja seisukohad 10
Enamlevinud omavalitsuse seisukohad 12
Kooli ümberkorraldamise otsuse põhjendamine 13
Otsuse vaidlustamine 14
Kohtu põhjendused 15
Volikogu pädevuse kohta 15
Kooli ümberkorraldamise perioodi kohta 15
õigusliku aluse kohta 15
Hea halduse põhimõtte kohta 16
Haldusaktile esitatud nõuete järgimise kohta 16
Otsuse põhjendamise kohta 16
Põhjenduste sisu kohta 17
Otsuse kontrollimise sisu ja ulatuse kohta 18
Halduskohtusse kaebusega pöörduva isiku õiguse kohta 18
Kooli ümberkorraldamise eesmärgi kohta 19
Kooli ümberkorraldamise otsuse haldusaktina käsitlemise kohta 19
Põhiõiguste riivamise kohta 19
Eritasandi arengukavadega arvestamise kohta 20
Majanduslikel põhjustel kooli ümberkorraldamise kohta 21
Õpilaste arvu vähenemisel kooli ümberkorraldamise kohta 22
Otsustusprotsessi vanemate ja õpilaste kaasamise kohta 22
Vaidlustamisviite esitamise kohta 23
Menetlusnõuete järgimise kohta 23


Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 79, 46 lk, ISBN 978-9949-562-01-5, 05.2015
Juhend gümnaasiumi õppekavas kursuste kavade koostamiseks ja vormistamiseks
Kursuste kava sisu ja vorminõuded tulenevalt kehtivast õigusest 5
Kooli õppekavas kursuse kava koostamise põhimõtted 7
Kursuse kava struktuur kooli õppekavas 8
Eesti keele näide 9
Kirjanduse näide 10
Vene keele näide 12
Kirjanduse näide õppeaine vene keel korral 14
Inglise keele näide 16
Eesti keel teise keelena näide 17
Matemaatika näide 18
Bioloogia näide 20
Geograafia näide 23
Keemia näide 26
Füüsika näide 29
Ajaloo näide 32
Inimeseõpetuse näide 35
ühiskonnaõpetuse näide 38
Muusika näide 41
Kunsti näide 43
Kehalise näide 45

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 78, 31 lk, ISBN 978-9949-562-00-8, 05.2015
Loovtöö korraldus 2015/2016. õppeaastal muutunud põhikooli riikliku õppekava kontekstis
Sissejuhatus 5
Loovtöö korralduse kirjeldamine kooli õppekavas 6
Näide: "Loovtöö korraldus" kirjeldatuna kooli õppekavas 7
Loovtöö korralduse seostamine üldpädevustega 9
Loovtöö hindamine (tagasisidestamine) 10
Loovtöö esitlemise viisid 12
Kirjalik kokkuvõte loovtööst 13
Tiitellehe näide 14
Sisukorra näide 15
Sissejuhatuse näide 16
Kokkuvõtte näide 17
Resümee näide 18

Loovtöö esitamine suulise ettekandena (slaidiesitlusena) 19
Kõne struktuur ja küsimustele vastamine 21
Suulise ettekande slaidid 22

Loovtöö esitamine posterettekandena 27
Postri koostamise juhend 29
Postri näide 31


Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 77, 23 lk, ISBN 978-9949-9595-9-4, 03.2015
Õpetaja koostöö ja töö planeerimise põhimõtted uue õppekava kontekstis
Sissejuhatus 5
Riiklike õppekavade aluseks oleva väljundipõhise õppe olemus ja õppeprotsessi planeerimise erinevused võrreldes sisendipõhise õppega 6
Nõuded õpetajate koostöö ja töö planeerimisele tulenevalt õigusaktidest 12
Õpetajate koostöö ja töö planeerimise korraldamine koolis 15
Mida saab õppealajuhataja õpetaja töö planeerimise juures kontrollida 19
Kaks korralduslikku soovitust, millede eiramine takistab oluliselt üleminekut väljundipõhisele õppele 22

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 76, 43 lk, ISBN 978-9949-9595-8-7, 02.2015
Juhend põhikooli õppekavas ainekavade koostamiseks ja vormistamiseks
Ainekava sisu ja vorminõuded tulenevalt kehtivast õigusest 5
Kooli õppekavas ainekavade koostamise põhimõtted 8
Ainekava struktuur kooli õppekavas 9
Eesti keele ja kirjanduse ainekava koostamine 11
Vene keele ja kirjanduse ainekava koostamine 12
Inglise keele ainekava koostamine 13
Eesti keel teise keelena ainekava koostamine 16
Matemaatika ainekava koostamine 20
Loodusõpetuse ainekava koostamine 22
Bioloogia ainekava koostamine 24
Geograafia ainekava koostamine 26
Füüsika ainekava koostamine 28
Keemia ainekava koostamine 30
Inimeseõpetuse ainekava koostamine 32
Ajaloo ainekava koostamine 34
ühiskonnaõpetuse ainekava koostamine 36
Muusika ainekava koostamine 38
Kunsti ainekava koostamine 39
Tööõpetuse, tehnoloogiaõpetuse ning käsitöö ja kodunduse ainekava koostamine 40
Kehalise kasvatuse ainekava koostamine 42

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 75, 41 lk, ISBN 978-9949-9595-7-0, 02.2015
Väitekirja- ja artiklipõhiste kirjalike tööde sisu- ja vorminõuded loovtööde kirjalikele kokkuvõtetele, õpilasuurimustele ning praktiliste tööde kirjalikele kokkuvõtetele
Sissejuhatus 5
Õigusaktides esitatud nõuded loovtöö sisule 7
Õigusaktides esitatud nõuded õpilasuurimuse sisule 7
õigusaktides esitatud nõuded praktilise töö kirjaliku kokkuvõtte sisule 7
Üldised vorminõuded loovtöö kirjalikule kokkuvõttele, õpilasuurimusele ja praktilise töö kirjalikule kokkuvõttele 8
Õpilasuurimuse ning loovtööna esitatud uurimuse põhistruktuur 9
Praktilise töö kirjaliku kokkuvõtte ning loovtööna esitatud projekti või kunstitöö kirjaliku kokkuvõtte põhistruktuur 10
Artiklipõhiste kirjalike õpilastööde põhistruktuur 11
Uuringu tulemuste esitamine uurimisraportina SMTA-malli järgi 15
Juhised artikli teksti stiilile, sisule ja ülesehitusele 17
Väitekirjapõhiste kirjalike õpilastööde põhistruktuur 21
Juhend teksti kirjutamiseks 33
Juhend teksti vormistamiseks 36
Loovtöö kirjaliku kokkuvõtte, õpilasuurimuse ja praktilise töö kirjaliku kokkuvõtte nõuetele vastavaks viimine 38

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 74, 23 lk, ISBN 978-9949-9595-5-6, 12.2014
Õpilasuurimuse ja praktilise töö hindamine
Mida hinnatakse ja kes hindab? 5
Oskuste hindamise kriteeriumid õpilasuurimuse korral kirjaliku töö põhjal 8
Töö kaitsmise oskuse hindamise kriteeriumid õpilasuurimuse korral 14
Oskuste hindamise kriteeriumid praktilise töö korral 16
Hindamise etapid 18
Hindamine retsenseerimisel 19
Hindamine kaitsmisel 22
Juhendaja hindajana 23

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 73, 50 lk, ISBN 978-9949-9595-4-9, 12.2014
Kooli kodukorra uuendamine
Sissejuhatus 5
Kooli kodukorrale esitatud nõuded kehtivates õigusaktides 6
Erinevate õigusaktidega arvestamine kooli kodukorras nõutavate kordade sisustamisel 9
Kooli kodukorra näidis - Rõõmu Kooli* kodukord 33
Käskkirja näidis kooli kodukorra kehtestamiseks 40
Koolikohustuse täitmise tagamise eest vanema vastutuse puudumine alates 1. jaanuarist 2015. a 43
Õpilaste õigused ja kohustused uues lastekaitseseaduses 44
Kooli hädaolukorra plaani tähendus 44
Kooli hädaolukorra plaani näidis 45

* Rõõmu Kool on Merlecons ja Ko Oü poolt kasutatav nimetus üldhariduskoolide jaoks koostatud näidisdokumentidel, eesmärgiga simuleerida virtuaalset üldhariduskooli.

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 72, 32 lk, ISBN 978-9949-9595-3-2, 12.2014
Õpilasuurimuse või praktilise töö teema valik ja piiritlemine
Kuidas on õpilasuurimus ja praktiline töö esitatud kehtivates õigusaktides? 5
Kuidas tagada õpilasuurimuse ja praktilise töö õnnestumine? 7
Millest alustada? 10
Kuidas valida ja piiritleda õpilasuurimuse teemat? 12
Kuidas kirjeldada õpilasuurimuse ja praktilise töö teemat? 22
Mida tähendab õnnestunud teema valik? 24
Millega tuleks arvestada õpilasuurimuse ja praktilise töö ettevalmistamisel 27

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 71, 69 lk, ISBN 978-9949-9595-2-5, 11.2014
Kooli õppekava üldosa näidis
Nõuded kooli õppekava üldosale 5
Nõuded kooli õppekava kehtestamisele ja selle avalikustamisele 9
Kooli õppekava üldosa näidis - Rõõmu Kooli* õppekava 10
Üldsätted 10
Kooli õppekava üldosa 11
1. Kooli väärtused ja eripära 11
2. Kooli õppe- ja kasvatuse eesmärgid 11
3. õppekorraldus põhikoolis 13
4. õppekorraldus gümnaasiumis 20
5. Kooli õppekava välise õppimise või tegevuse arvestamine koolis õpetatava osana 28
6. üldpädevuste kujundamiseks ja õppekeskkonna mitmekesistamiseks kavandatud tegevused 31
7. Liikluskasvatuse teemad kooliastmeti 31
8. Loovtöö temaatika valiku, juhendamise, töö koostamise ja hindamise kord 35
9. õppe- ja kasvatuse korraldus õpilasuurimuse ja praktilise töö ettevalmistamisel 36
10. Hindamise korraldus põhikoolis 38
11. Hindamise korraldus gümnaasiumis 40
12. õpilaste juhendamise ja hariduslike erivajadustega õpilaste õppekorralduse põhimõtted, tugiteenuste rakendamise kord 41
13. Gümnaasiumi lõpetamise korraldus 43
14. Karjääriõppe ja nõustamise korraldamine 43
15. õpilaste ja lastevanemate teavitamise ja nõustamise korraldus 44
16. õpetajate koostöö ja töö planeerimise põhimõtted 44
17. Kooli õppekava uuendamise ja täiendamise kord 46


* Rõõmu Kool on Merlecons ja Ko Oü poolt kasutatav nimetus üldhariduskoolide jaoks koostatud näidisdokumentidel, eesmärgiga simuleerida virtuaalset üldhariduskooli.

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 70, 69 lk, ISBN 978-9949-9595-1-8, 11.2014
Kooli õppekava ajakohastamise juhendmaterjal
Sissejuhatus 5
Kooli õppekava koostamise alusdokumendid 6
Kooli lõpetamisel saavutatavate õpitulemuste kooskõla Eesti kvalifikatsiooniraamistikuga 7
Põhimõtted kooli õppekava sisuliseks ajakohastamiseks 9
Põhimõtted kooli õppekava vormiliseks ajakohastamiseks 18
Olulisemad muudatused põhikooli õppekava struktuuris 20
Olulisemad muudatused põhikooli õppekava struktuuris 21
Põhikooli õppekava üldosa sisunõuded 22
Gümnaasiumi õppekava üldosa sisunõuded 24
Põhikooli riiklikus õppekavas esitatud asjaolud, mis tuleb sätestada kooli õppekavas lisaks §-s 24 sätestatule 26
Gümnaasiumi riiklikus õppekavas esitatud asjaolud, mis tuleb sätestada kooli õppekavas lisaks §-s 19 sätestatule 30
Millele tuleb tähelepanu pöörata kooli õppekava ajakohastamisel 33
Gümnaasiumi riiklikus õppekavas esitatud edasivolitus 34
Hoolekogu, õpilasesinduse ja õppenõukogu arvamused kooli õppekava kohta 35
Käskkirja näide põhikooli õppekava kehtestamiseks 36
Käskkirja näide gümnaasiumi õppekava kehtestamiseks 40
Käskkirja näide kooli õppekava kehtestamiseks, kus põhikool ja gümnaasium tegutsevad ühe koolina 44
Põhikooli tunnijaotusplaani näide 50
Tunnijaotusplaani koostamise põhimõtted gümnaasiumis 52
Gümnaasiumi tunnijaotusplaani näide 53
õppekoormuse jaotamise näide õppeaastati (klassiti) gümnaasiumis 59
Olulisemad muutused põhikooli riiklikus õppekavas 60
Olulisemad muutused gümnaasiumi riiklikus õppekavas 63
Võtmepädevused elukestvas õppes 66
Kõrgeimad õpiväljundid põhikoolis ja gümnaasiumis võrdlusena 66

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 69, 257 lk, ISBN 978-9949-9595-0-1, 10.2014
Ajakohastatud gümnaasiumi riiklik õppekava
Selgitused ajakohastatud gümnaasiumi riikliku õppekava kohta 5
Gümnaasiumi riikliku õppekava üldosa 7
Ainevaldkond "Keel ja kirjandus" 20
Eesti keel 26
Kirjandus 30
Vene keel 36
Kirjandus 41
Valikkursus "Kõne ja väitlus" 48
Valikkursus "Müüt ja kirjandus" 48
Valikkursus "Kirjandus ja ühiskond" 0
Valikkursus "Draama ja teater" 51
Valikkursus "Kirjandus ja film" 52
Valikkursus "Maailmakirjandus antiikajast 18. sajandini" 54
Valikkursus "Tänapäeva vene kirjandus" 56
Valikkursus "Maailmakirjandus 20. sajandi II poolel kuni 21. sajandi alguseni" 57
Ainevaldkond "Võõrkeeled" 59
Eesti keel teise keelena 64
Võõrkeeled 67
Keeleoskustasemed A1.1 - C1 72
Ainevaldkond "Matemaatika" 77
Kitsas matemaatika 81
Lai matemaatika 85
Valikkursus "Loogika" 92
Valikkursus "Majandusmatemaatika elemendid" 92
Valikkursus "Arvuteooria elemendid I" 93
Valikkursus "Arvuteooria elemendid II" 94
Valikkursus "Diskreetse matemaatika elemendid I" 94
Valikkursus "Diskreetse matemaatika elemendid II" 95
Valikkursus "Planimeetria I. Kolmnurkade ja ringide geomeetria" 96
Valikkursus "Planimeetria II. Hulknurkade ja ringide geomeetria" 97
Ainevaldkond "Loodusained" 99
Bioloogia 104
Geograafia 111
Keemia 118
Füüsika 123
Valikkursus "Rakendusbioloogia" 133
Valikkursus "Geoinformaatika" 135
Valikkursus "Globaliseeruv maailm" 136
Valikkursus "Keemiliste protsesside seaduspärasused" 138
Valikkursus "Elementide keemia" 140
Valikkursus "Elu keemia" 141
Valikkursus "Füüsika ja tehnika" 143
Valikkursus "Teistsugune füüsika" 145
Ainevaldkondade ülene valikkursus "Loodusteadused, tehnoloogia ja ühiskond" 147
Ainevaldkondade ülene valikkursus "Mehhatroonika ja robootika" 149
Ainevaldkondade ülene valikkursus "3D-modelleerimine" 150
Ainevaldkondade ülene valikkursus "Joonestamine" 152
Ainevaldkondade ülene valikkursus "Arvuti kasutamine uurimistöös" 154
Ainevaldkondade ülene valikkursus "Rakenduste loomine ja programmeerimise alused" 156

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 68, 259 lk, ISBN 978-9949-9548-9-6, 09.2014
Ajakohastatud põhikooli riiklik õppekava
Selgitused ajakohastatud põhikooli riikliku õppekava kohta 5
Põhikooli riikliku õppekava üldosa 7
Ainevaldkond "Keel ja kirjandus" 23
Eesti keel 28
Kirjandus 38
Vene keel 47
Kirjandus (vene õppekeelega koolile) 54
Ainevaldkond "Võõrkeeled" 62
A-võõrkeel 66
B-võõrkeel 71
Eesti keel teise keelena 75
Keeleoskustasemed A1.1 - C1 80
Ainevaldkond "Matemaatika" 85
Matemaatika 89
Ainevaldkond "Loodusained" 95
Loodusõpetus 100
Bioloogia 115
Geograafia 125
Füüsika 133
Keemia 141
Ainevaldkond "Sotsiaalained" 148
Inimeseõpetus 154
Ajalugu 165
ühiskonnaõpetus 172
Ainevaldkond "Kunstiained" 180
Muusika 185
Kunst 193
Ainevaldkond "Tehnoloogia" 198
Tööõpetus 204
Käsitöö ja kodundus 206
Tehnoloogiaõpetus 213
Ainevaldkond "Kehaline kasvatus" 219
Kehaline kasvatus 223
Valikõppeaine "Usundiõpetus" 234
Valikõppeaine "Informaatika" 241
Valikõppeaine "Karjääriõpetus" 246
Valikõppeaine "Ettevõtlusõpetus" 249
Läbivate teemade kirjeldused 253

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 67, 35 lk, ISBN 978-9949-9548-8-9, 06.2014
Soovitused hea halduse põhimõtete järgimiseks koolis
Sissejuhatus 5
Hea halduse põhimõtted 6
Menetluse algatamine isikute pöördumiste põhjal 11
Isikute pöördumise sisu tõlgendamine 12
õigusaktides ettenähtud tähtaegadest kinnipidamine 13
Haldusmenetluse algatamine 14
Haldusorgani otsustus 16
Haldusorgani arvamus 17
Haldusakti õiguspärasus 18
Otsustuse põhjendamiskohustus 19
Haldusakti teatavakstegemine 20
Andmekaitse haldusmenetluses 21
Viited otsustuse vaidlustamisele 22
Haldusmenetlus õppe korraldamisel 23
õigusnormi tõlgendamine haldusmenetluses 27
Vaidemenetlus 28
Kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle haldusjärelevalve teostamise tähendus 29
Teenistusliku järelevalve teostamise tähendus 34
Haldusakti tühisuse kindlakstegemise võimalused halduskohtus 35

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 66, 36 lk, ISBN 978-9949-9548-7-2, 06.2014
Õpilaste ja vanemate vaiete menetlemine koolis
Sissejuhatus 5
Vaidemenetluse sisuline tähendus 7
Isikud, kellel on vaide esitamise õigus 9
Vaidehuvi olemasolu väljaselgitamine 11
Vaide- ja kaebeõiguse erinevused 11
Haldusakti või toimingu vaidlustamise võimalused 12
Haldusakti kehtetuks tunnistamise vaie 12
Haldusakti andmiseks või toimingu sooritamiseks kohustamise vaie 13
Menetlustoimingute vaidlustamine 13
Vaidemenetluse etapid 14
1. Vaidemenetluse algatamine 14
2. Ettevalmistav menetlus 14
3. Vaide läbivaatamine 15
4. Vaideotsuse tegemine 15
5. Edasikaebamise õigus 15

Vaide elemendid ja näidisblankett 16
Vaidemenetluse läbiviimise põhimõtted 17
Uurimispõhimõtte kohustuslikkus vaidemenetluses 19
Vaidemenetlus haldusakti andnud või toimingu sooritanud haldusorganis 21
Vaidealluvus 22
Vaidemenetlus vaideorganis 23
Otsused vaide lahendamisel 25
Vaideotsuse vorminõuded 26
Vaideotsuse elemendid 27
Vaideotsuse näide 29
Munitsipaalkooli erisused vaidemenetluses 31
Erakooli erisused vaidemenetluses 32
Vaidemenetluse läbiviimine õpetamist ja kasvatamist puudutavate vaidlusküsimuste korral 33
Vaiete esitamise võimalused, mis ei ole seotud haldusorgani antud haldusakti või toimingu vaidlustamisega 34
Õppenõukogu otsusega mittenõustumine 34
Õpilaste ja vanemate õigus pöörduda kooli hoolekogu poole õpetamist ja kasvatamist puudutavate vaidlusküsimuste korral 34
Hinnete ja hinnangute vaidlustamine 34

Vaide tagastamine ja vaide tagastamisest teatamine 35

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 65, 34 lk, ISBN 978-9949-9548-5-8, 05.2014
Töösuhte lõpetamine koolitöötajatega
Sissejuhatus 5
Koolitöötajate õigused töölepingu mõjuva põhjuseta ülesütlemise korral 6
Tööandjapoolne informeerimise ja konsulteerimise kohustus 11
Direktori pädevus töölepingu ülesütlemisel 13
Töölepingu ülesütlemine koondamise tõttu 14
Puhkusetasu arvestamine töölepingu ülesütlemisel 17
Töölepingu ülesütlemise erisused katseajal 19
Töölepingu ülesütlemisavalduse näited 20
Näide 1. Töölepingu ülesütlemiseavaldus koondamise tõttu 20
Näide 2. Töölepingu ülesütlemisavaldus töötajast tuleneval põhjusel 23
Näide 3. Töölepingu ülesütlemisavaldus töötajast tuleneval põhjusel 26

Töölepingu ülesütlemise põhjendamine 30
Töötaja töövaidlusavaldusele tööandja vastuse koostamine 31
Direktori pädevus kooli esindamisel töövaidluskomisjonis 33
Selgitus viivise arvutamiseks rahaliste kohustuste täitmisega viivitamise korral 34

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 64, 38 lk, ISBN 978-9949-9548-4-1, 05.2014
Kvantitatiivse informatsiooni visualiseerimine ning selle esitamine tabelite ja joonistena kirjalikes töödes
Tabelite ja jooniste kasutamine kirjalikes töödes 5
Tabelitele ja joonistele viitamine tekstisiseselt 7
Kohustuslikud elemendid tabeli ja joonise vormistamisel 8
Põhimõtted tabeli ja joonise vormistamisel 10
Põhimõtted valemi vormistamisel 11
Soovitused tabeli koostamiseks 12
Jooniste liigitus ja soovitused joonise esitamiseks 15
Arvjooniste kujunemise lugu 16
Arvjoonise koostamise põhireeglid 17
Võrdlusdiagrammid 18
Dünaamikadiagrammid 23
Struktuurdiagrammid 26
Jaotusdiagrammid 28
Statistilised kaardid 29
Korrelatsioonidiagrammid 30
Liitdiagrammid 31
Tabeli- ja joonisekasutuse näide kirjalikus töös 32
Tabelite ja jooniste kontrollimine enne kirjaliku töö avaldamist 38

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 63, 44 lk, ISBN 978-9949-9548-3-4, 05.2014
Nõuded kirja koostamisele, vormistamisele ning registreerimisele
Sissejuhatus 5
Kirja vormistamine 8
E-kirja vormistamine 10
Kirjapeaväli ja sellel esitatavad kirja elemendid 12
Adressaadiväli ja sellel esitatavad kirja elemendid 18
Viidaväli ja sellel esitatavad kirja elemendid 25
Tekstiväli ja sellel esitatavad kirja elemendid 32

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 62, 30 lk, ISBN 978-9949-9548-2-7, 05.2014
Meetodid koolivalmiduse määramiseks
Kooli tuleva lapse arengukirjeldus 5
õppimisega seotud võimete uurimine 8
Eneseregulatsiooni uurimine 11
Õpilase sisemine hoiak kooli suhtes 14
Oskus enda tegevust allutada reeglitele, kuulata ja täpselt täita täiskasvanu juhiseid - graafiline etteütlus 17
Õpiraskused ja nende varajane avastamine 24
Lugemisraskused 25
Arvutamisega seotud raskused 27
Kirjutamisraskused 29

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 61, 32 lk, ISBN 978-9949-9548-1-0, 05.2014
Võtted distsipliiniprobleemide lahendamiseks
Distsipliiniprobleemide definitsioon 5
Distsipliiniprobleemide lahendamise põhimõtted 8
Distsipliiniprobleemide lahendamise hierarhia 10
Mittesõnalise sekkumise võtted õppetunnis distsipliiniprobleemide lahendamisel 11
Sõnalise sekkumise võtted õppetunnis distsipliiniprobleemide lahendamisel 13
Olukorra lahendamine erinevate pedagoogiliste juhtumite korral 19
10 erinevat pedagoogilist olukorda 20

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 60, 30 lk, ISBN ISBN 978-9949-9548-0-3, 04.2014
Munitsipaalkooli põhimääruse ja erakooli põhikirja ajakohastamine
Nõuded munitsipaalkooli põhimääruse ja erakooli põhikirja sisule 5
Täiendavad asjaolud põhimääruse kehtestamisel ja põhikirja kinnitamisel 7
Munitsipaalkooli näidispõhimäärus: Rõõmu Gümnaasiumi* põhimäärus 10
Erakooli näidispõhikiri: Rõõmu Eragümnaasiumi* põhikiri 18

* Rõõmu Gümnaasium ja Rõõmu Eragümnaasium on Merlecons ja Ko Oü poolt kasutatav nimetus üldhariduskoolide jaoks koostatud näidisdokumentidel, eesmärgiga simuleerida virtuaalset üldhariduskooli.
Toimetises esitatud näidised on näitlikud versioonid, mida koolid oskavad kindlasti edasi arendada ja paremaks kirjutada.

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 59, 43 lk, ISBN 978-9949-9511-9-2, 04.2014
Õpetaja pedagoogiliste kompetentside hindamine koolis
Õiguslikud alused õpetajate pedagoogiliste kompetentside hindamiseks 5
Kompetentside hindamine lähtuvalt õpetaja kutsestandarditest 7
Õpetaja kompetentsusmudeli kasutamise põhimõtted 10
Õpetaja kompetentsusmudel: õpetaja kompetentsid ja nende hindamise kriteeriumid 11
Õpetaja kompetentside hindamine õpetaja eneseanalüüsi kaudu 32
Õpetaja kompetentside hindamine tööandja poolt 33
Õpetaja kompetentside hindamise vormi näidis 34

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 58, 32 lk, ISBN 978-9949-9511-8-5, 04.2014
Kooli tegevuse alusdokumentide nimistu
Sissejuhatus 5
Kooli tegevuse alusdokumentide nimistu 6
Dokumendi nimetus
Dokumendi kehtestaja, kinnitaja, allkirjastaja või koostaja
Õiguslik alus
Nõuded dokumendi sisule ja vormile
Eelnev kooskõlastus või arvamus
Täiendav info


Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 57, 49 lk, ISBN 978-9949-9511-6-1, 03.2014
Viitamine kirjalikes õpilastöödes ja viiteallikate loetelu vormistamine
Sissejuhatus 9
Viitamise põhimõtted 9
Üldkasutatavad viitamissüsteemid 11
Allikaloetelu koostamise põhimõtted 12
Tekstisisene viitamine 14
Erinevad tekstisisesed viitamise viisid 15
1. Autori nimi esitatakse tekstis 15
2. Autori nime ei esitata tekstis 16
3. Tekstis on kasutatud enam kui ühe autori töid 16
4. Tekstis on viidatud mitme (kaks või kolm) autori ühistööle 16
5. Tekstis on viidatud mitme (neli või rohkem) autori ühistööle 16
6. Tekstis on viidatud korraga mitmele teosele 17
7. Tekstis on viidatud autorile, kelle teosed on avaldatud erinevatel aastatel 17
8. Tekstis on viidatud autorile, kelle teosed on avaldatud samal aastal 17
9. Tekstis on viidatud koguteose ühe peatüki autorile 18
10. Tekstis viidatakse asutusele või organisatsioonile 18
11. Tekstis viidatakse anonüümsele teosele 19
12. Tekstis viidatakse teosele, millel puudub ilmumisaasta 19
13. Viites lehekülje numbrite esitamine 19
14. Tekstis esitatud tsitaadile viite lisamine 20
15. Tekstis teisesele allikale viitamine 20
16. Viite märkimine laenatud tabelitele, diagrammidele ja illustratsioonidele 21
17. Tekstis veebilehele viitamine 21
18. Viide puudutab konkreetset osa lausest 22
19. Viide puudutab üht lauset 22
20. Viide puudutab mitut eelnevat lauset 22
Allikaviite vormistamine allikaloetelus 23
1. Raamatud, ajakirjad ja ajalehed 23
1.1. ühe autoriga raamat 23
1.2. Mitme autoriga raamat 24
1.3. Raamat, mille autorika on toimetaja(d) 25
1.4. Toimetatud raamat, kus igal peatükil on iseseisev autor 25
1.5. Sama autori mitu teost 25
1.6. Tõlgitud raamat, kordustrükk 26
1.7. E-raamat 27
1.8. PDF-dokument 27
1.9. Artikkel trükitud ajakirjas 28
1.10. Ajakirjaartikkel andmebaasist 28
1.11. Ajakirjaartikkel veebis 28
1.12. Artikli lühikokkuvõte andmebaasist 29
1.13. Ajaleheartikkel 29
1.14. Ajaleheartikkel veebis 30
2. Muud dokumendid 30
2.1. õigusakt 30
2.2. õigusakti menetlusdokument 31
2.3. Kohtulahend 31
2.4. Iga-aastane aruanne 32
2.5. Arhiivimaterjal 32
2.6. Eesti ja rahvusvaheline standard 33
2.7. Patent 33
2.8. Konverentsi aruanne ja konverentsi dokument 33
2.9. Organisatsiooni aruanne, aastaraamat 34
2.10. Dissertatsioon ja teesid 34
2.11. Euroopa Liidu dokument 35
2.12. Kursuse, õppetunni ja loengumaterjal 35
2.13. Kirjutatud näidend 36
2.14. Intervjuu 37
2.15. Pressiteade 38
2.16. Religioosne tekst 38
2.17. Definitsioonisõnastik 39
2.18. Andmete allikas 39
2.19. Arvutiprogramm 40
3. Elektroonilised andmevahetuse allikad 40
3.1. Veebileht 40
3.2. Väljaande veebileht 40
3.3. E-kiri või diskussioonilist 41
3.4. Blogi 41
3.5. Foorum 42
3.6. Sotsiaalne meedia 42
4. Visuaalid 43
4.1. VHS, DVD, Blue-ray, video või film 43
4.2. Saade 43
4.3. Pilt ja foto 43
4.4. Elektrooniline pilt 44
4.5. Kaardid - trükitud, digitaalne kaart ja GoogleEarth 44
4.6. Podcast ja arhiveeritud telesaade 45
4.7. YouTube video 45
5. Muusikateosed 46
5.1. Helisalvestus 46
5.2. Plaadiümbris 46
5.3. Noodid 46
5.4. Laulusõnad 46
5.5. CD 46
5.6. Vinüülplaat 46
5.7. Veebist allalaaditav muusika 47
5.8. Laul muusikaalbumilt 47
5.9. Terviklik muusikaalbum 47
5.10. Elav muusika 47
6. Avaldamata teosed 48
6.1. Avaldamata teos 48
6.2. Mitteametlik väljaanne, infovoldik 48
6.3. Isiklik kirjavahetus 48
Viitamine kui viitamiseks vajalikud andmed puuduvad 49

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 56, 42 lk, ISBN 978-9949-9511-4-7, 03.2014
Sisehindamine koolis: juhised enesehindamiseks põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses kirjeldatud sisehindamise tähenduses
Sissejuhatus 5
Sisehindamisel kasutatav enesehindamise mudel 8
Ühtse hindamismudeli (CAF) metoodika 10
CAF - Euroopa täiustamisvahend 10
Enesehindamise väärtused 10
Milline on CAF-i struktuur? 11
Kuidas CAF-i kasutada? 11

Enesehindamise küsimustik ja hindamismudel 12
CAF hindamismudel: Võimaldajad 12
1. kriteerium: Eestvedamine 12
Selgitused kriteeriumi Eestvedamine mõistmiseks
Kriteeriumi Eestvedamine hindamine
2. kriteerium: Poliitika ja strateegia 15
Selgitused kriteeriumi Poliitika ja strateegia mõistmiseks
Kriteeriumi Poliitika ja strateegia hindamine
3. kriteerium: Töötajad 17
Selgitused kriteeriumi Töötajad mõistmiseks
Kriteeriumi Töötajad hindamine
4. kriteerium: Partnerlussuhted ja ressursid 19
Selgitused kriteeriumi Partnerlussuhted ja ressursid mõistmiseks
Kriteeriumi Partnerlussuhted ja ressursid hindamine
5. kriteerium: Protsessid ja muutuste juhtimine 22
Selgitused kriteeriumi Protsessid ja muutuste juhtimine mõistmiseks
Kriteeriumi Protsessid ja muutuste juhtimine hindamine
CAF hindamismudel: Tulemused 27
6. kriteerium: Klientide/kodanikega seotud tulemused 27
Selgitused kriteeriumi Klientide/kodanikega seotud tulemused mõistmiseks
Kriteeriumi Klientide/kodanikega seotud tulemused hindamine
7. kriteerium: Töötajatega seotud tulemused 29
Selgitused kriteeriumi Töötajatega seotud tulemused mõistmiseks
Kriteeriumi Töötajatega seotud tulemused hindamine
8. kriteerium: ühiskonnaga seotud tulemused 32
Selgitused kriteeriumi ühiskonnaga seotud tulemused mõistmiseks
Kriteeriumi ühiskonnaga seotud tulemused hindamine
9. kriteerium: Toimivuse võtmetulemused 34
Selgitused kriteeriumi Toimuvuse võtmetulemused mõistmiseks
Kriteeriumi Toimuvuse võtmetulemused hindamine

Enesehindamine maatriksmeetodil 36
Tulemuste esitamine radardiagrammil 40
Enesehindamine täidetud vormi meetodil 41

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 55, 37 lk, ISBN 978-9949-9511-2-3, 02.2014
Juhised õpilaste rahulolu mõõtmiseks ja seireks
Sissejuhatus 5
Mõisted 7
õpilaste rahulolu sisuline tähendus 8
Juhtpõhimõtted õpilaste rahulolu mõõtmise ja seire süsteemi loomiseks 9
Õpilaste rahulolu ja seire raamistik 10
Õpilaste rahulolu mõõtmise ja seire kavandamine 11
Õpilaste rahulolu mõõtmine ja seire 13
Õpilaste rahulolu mõõtmise ja seire toimivana hoidmine ja parendamine 21
Õpilaste rahulolu kontseptuaalne mudel 22
Õpilaste ootuste tuvastamine 24
Õpilaste rahulolu otsene mõõtmine 26
Valimi suurus ja valimivõtu meetod 28
Õpilaste rahulolu mõõtvate küsimuste väljatöötamine 29
Õpilaste rahulolu küsimustiku vorm 30
Õpilaste rahulolu andmete analüüsi meetodid 32
Õpilaste rahulolu tulemuste analüüsi teostamine 34
Õpilaste rahulolu tulemuste analüüsi kasutuskohasuse tõendamine 35
Analüüsi tulemustest teavitamine 36
Õpilaste rahulolualase teabe kasutamine 37

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 54, 32 lk, ISBN 978-9949-9511-0-9, 12.2013
Õpetaja tunnikava koostamine ning õpi- ja õpetamistegevuste kavandamise põhimõtted koolis
Sissejuhatus 5
Nõuded õpi- ja õpetamistegevuste kavandamisele tulenevalt õigusaktidest 6
Õpi- ja õpetamistegevuste kavandamise erinevad tasandid koolis 9
Õpetaja tunnikava struktuur 13
Õpetaja tunnijärgne reflekteerimine tunnikavas 18
Õpetaja kompetentsid õpi- ja õpetamistegevuste kavandamisel 19
Juhitud õppe- ja kasvatusprotsessi olulisem põhitunnus: selge eesmärgi olemasolu 22
Õpi- ja õpetamistegevuste kavandamine väljundipõhise õpikäsituse korral 24

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 53, 40 lk, ISBN 978-9949-9449-8-9, 12.2013
õpetaja tööülesanded lähtuvalt õigusaktidest
Sissejuhatus 5
Kooli põhimääruse, töökorralduse reeglite, ametijuhendi ja töölepingu koht õpetaja tööülesannete määratlemisel 6
Õpetaja tööülesanded lähtuvalt kutsestandardist 8
Õpetaja, vanemõpetaja ja meisterõpetaja tööülesanded õpi- ja õpetamistegevuste kavandamisel 9
Õpetaja, vanemõpetaja ja meisterõpetaja tööülesanded õpikeskkonna kujundamisel 10
Õpetaja, vanemõpetaja ja meisterõpetaja tööülesanded õppimise ja arengu toetamisel 11
Õpetaja, vanemõpetaja ja meisterõpetaja tööülesanded reflektsioonil ja professionaalsel enesearendamisel 13
Õpetaja, vanemõpetaja ja meisterõpetaja tööülesanded nõustamisel ja mentorlusel 14
Õpetaja, vanemõpetaja ja meisterõpetaja tööülesanded arendus-, loome- ja teadustegevusel 15
Õpetaja, vanemõpetaja ja meisterõpetaja tööülesanded tulenevalt kutset läbivatest kompetentsidest 16
Vanemõpetaja tööülesanded valitavast kompetentsist: juhtimine 17
Vanemõpetaja tööülesanded valitavast kompetentsist: õpetajate juhendamine ja koolitamine 17
Meisterõpetaja tööülesanded juhtimisel 17
Meisterõpetaja tööülesanded valitavast kompetentsist: õpetajate juhendamine ja koolitamine 18
Meisterõpetaja tööülesanded valitavast kompetentsist: metoodika ja õpivara arendamine 18

Õpetaja tööülesanded lähtuvalt põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest 20
Õpetaja tööülesanded lähtuvalt põhikooli riikliku õppekava üldosast 26
Õpetaja tööülesanded lähtuvalt gümnaasiumi riikliku õppekava üldosast 29
Õpetaja tööülesanded lähtuvalt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse alusel antud määrustest 31
Vahetult õpetajale suunatud tööülesanded, mis tulenevad teistest seadustest 39

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 52, 32 lk, ISBN 978-9949-9449-7-2, 11.2013
Muutunud nõuded kooli arengukava koostamisele ja vormistamisele seisuga 01.01.2014
Õigusaktid, millega tuleb arvestada kooli arengukava koostamisel 5
Arengukava struktuur 7
Sisehindamise, kooli arengukava, üldtööplaani ja õppeaasta kokkuvõtte sidusus 9
Käskkiri sisehindamise korra kehtestamiseks ja sisehindamise korra näidis arvestades muudatusi õigusaktides 11
Näide Rõõmu Gümnaasiumi arengukavast 19
Sisukord 19
Sissejuhatus 20
Arengukava koostamise lähtekohad 20
Arengukava koostamise protsess 21
Kooliarenduse valdkonnad ja seire 21
Arengukava koostamise aluseks olev lähenemisviis ja metodoloogia 22
Õppeasutust mõjutavad peamised tegurid lähiajal 22
Kooli arengu eesmärgid ja põhisuunad 23
Kooli arengu eesmärgid ja põhisuunad tervisealastes küsimustes 23
Arengukava elluviimiseks vajalike rahaliste vahendite kavandamine 24
Arengukava uuendamine 24

Arengukava tegevuskava esitamine kooli üldtööplaanis 25
Nõuded arengukava kinnitamisele, avalikustamisele ja arengukava täitmisest aru andmisele 27
Protokollide näidised kooli õpilasesinduse, hoolekogu ja õppenõukogu arvamuse vormistamise kohta 28
Tunnused, mille põhjal võib järeldada, et arengukava tegevuskava kooli üldtööplaanis ei ole reaalselt toimiv ja ei aita kaasa kooliarendusele 31

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 51, 29 lk, ISBN 978-9949-9449-6-5, 11.2013
Koolidirektori käskkirja andmise juhtumid seisuga 01.11.2013 ja viited käskkirja andmise õigusliku aluse kohta
Direktori volitusnorm anda käskkirju pädevuse piires ning pädevuse kirjeldus 5
Direktori käskkirja andmise tingimused 10
Loetelu õiguslikest alustest direktori käskkirja andmiseks 11
Käskkirjad, mis on seotud dokumendi kehtestamisega 11
Käskkirjad, mis on seotud dokumendi kinnitamisega 12
Käskkirjad, mis on seotud volitamisega 12
Käskkirjad, mis on seotud otsustamisega 12
Käskkirjad, mis on seotud moodustamisega 14
Käskkirjad, mis on seotud määramisega 14
Käskkirjad, mis on seotud koosoleku kokku kutsumisega 14
Käskkirjad, mis on seotud konkurssi välja kuulutamisega ja tulemuse kinnitamisega 14
Käskkirjad, mis on seotud dokumendi kehtetuks tunnistamisega 14
Käskkirjad, mis on seotud eksamite korraldamise ja sooritamisega 15
Võimalused, kus dokumendi kinnitamine toimub ilma käskkirja andmata, dokumendi allkirjastamise kaudu 16

Alternatiivsed võimalused käskkirja andmisele 17
Nõuded käskkirja vormistamisele 17
Käskkirja andmise põhjendamine 18
Käskkirja vaidlustamine 18
Vorminõuete rikkumise tagajärjed ja ebatäpsuse parandamine käskkirjas 19
Käskkirja kehtivus ja käskkirja kehtima hakkamise tähtaeg 19
Tühine käskkiri 20
Käskkirja muutmine ja kehtetuks tunnistamine 20
Käskkirja andmise põhjenduse koostamise põhimõtted 21
Käskkirja plank koos väljakirjelduste ning sisuelementidega 22
Ebakorrektse käskkirja tunnused 25
Lihtkäskkirja vormistamise struktuur 25
Käskkirja teatavakstegemine 26
Normtehnilised nõuded käskkirja sisu koostamisele ja vormistamisele 27
Käskkirjale juurdepääsupiirangu kehtestamine 28

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 50, 52 lk, ISBN 978-9949-9449-5-8, 11.2013
Kooli õppekava koostamine lähtuvalt muutunud nõuetest põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses
Üldised nõuded kooli õppekava koostamisele 5
Nõuded kooli õppekava üldosa sisule 7
Kooli õppekava üldosa ülesehitus koos sisunäidetega 11
Üldsätted 11
Õppe- ja kasvatuseesmärgid ja põhimõtted 13
Üld- ja valdkonnapädevuste kujundamine 15
Tunnijaotusplaan põhikoolis õppeaineti ja aastati 18
Õppesuundade kirjeldused ja nende tunnijaotusplaan gümnaasiumis 20
Mittestatsionaarse õppe tunnijaotusplaan 21
Valikainete/-kursuste loendid ja valimise põhimõtted 21
Liikluskasvatuse teemad kooliastmeti 22
Läbivad teemad ja nende käsitlemise põhimõtted 25
Lõimingu põhimõtted 27
Ülekooliliste ja koolidevaheliste projektide kavandamise põhimõtted 29
Õppe ja kasvatuse korraldus põhikoolis 30
III kooliastmes loovtöö korraldamise põhimõtted ning temaatilised rõhuasetused 30
Õppe ja kasvatuse korraldus ja ajakasutus gümnaasiumis 32
Ülemineku tingimused kitsalt matemaatikalt laiale ja laia matemaatika järgi õppinud õpilastel kitsale matemaatikale 32
Õppe ja kasvatuse korraldus õpilasuurimuse ja praktilise töö ettevalmistamisel gümnaasiumis 33
Hindamise korraldus põhikoolis 34
Hindamise korraldus gümnaasiumis 36
Gümnaasiumi lõpetamise korraldus 37
Õpilaste ja vanemate teavitamise ja nõustamise korraldus põhikoolis ja õpilaste nõustamine gümnaasiumis 37
Õpilaste juhendamise ja hariduslike erivajadustega õpilaste õppekorralduse põhimõtted 38
Karjäärinõustamise korraldus 40
Õpetaja töökava koostamise põhimõtted 40
Kooli õppekava välise õppimise või tegevuse arvestamine koolis õpetatava osana 44
Teadmiste ja oskuste tõendamine varasemate õpi- ja töökogemuste arvestamise kaudu eksternidel 46
Kooli õppekava uuendamise ja täiendamise kord 49

Kooli õppekava põhikooli ainekavade ülesehitus 51
Kooli õppekava gümnaasiumi kursustekavade ülesehitus 52

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 49, 45 lk, ISBN 978-9949-9449-4-1, 10.2013
Palgakorralduse põhimõtted koolis ja õpetaja töö tasustamise regulatsiooni kirjeldamine töölepingus
Mida tuleks arvesse võtta palgakorralduse põhimõtete kehtestamisel 5
Palgakorralduse põhimõtete kehtestamine 9
Töölepingu koostamise põhimõtted 12
Varasemalt sõlmitud töölepingu muutmine 14
Õpetajaga sõlmitava töölepingu näidis koos viidetega õigusaktidele 19
Õpetaja ametijuhendi koostamine ja selle roll töösuhete reguleerimisel 27
Õpetaja ametijuhendi näidis 29
Töökorralduse reeglite koostamine 31
Töökorralduse reeglite kehtestamine ja näidisreeglid 35
Koolitöötajate koosseisu kehtestamine 41

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 48, 74 lk, ISBN 978-9949-9449-3-4, 09.2013
Kooli õppenõukogu protokollide ja otsuste näidised seisuga 06.09.2013. a
Õppenõukogu pädevuses olevad ülesanded 5
Õppenõukogu tegevuse kavandamine 7
Käesolevas toimetises esitatud Rõõmu Gümnaasiumi õppenõukogu päevakorrad 8
Rõõmu Gümnaasiumi õppenõukogu protokoll nr 1 (näidis) 10
Õppenõukogu tegevuse reglemendi kehtestamine (protokolli ja otsuse näidis)
Õppenõukogu esimehe valimine (protokolli ja otsuse näidis)
Õppenõukogu aseesimehe valimine (protokolli ja otsuse näidis)
Õppenõukogu sekretäri valimine (protokolli ja otsuse näidis)
Kooli arengukava läbiarutamine ja arvamuse andmine kooli arengukava ning selle muudatuste kohta (protokolli näidis)
Kooli põhimääruse läbiarutamine ja arvamuse andmine kooli põhimääruse ning selle muudatuste kohta (protokolli näidis)
Arvamuse andmine õpilasega läbiviidava arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra kohta (protokolli näidis)
Õpilaste kiituskirjaga tunnustamise tingimuste ja korra kehtestamine (protokolli ja otsuse näidis)
Klassitunnistuse vormi kinnitamine (protokolli ja otsuse näidis)
Õpinguraamatu vormi kinnitamine (protokolli ja otsuse näidis)
Õpilasega tema käitumise arutamine (protokolli näidis)
Õpilasele ajutise õppes osalemise keelu rakendamine (protokolli ja otsuse näidis)

Rõõmu Gümnaasiumi õppenõukogu protokoll nr 2 (näidis) 31
Õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine (protokolli ja otsuse näidis)
Õpilase ... täiendavale õppetööle jätmise otsustamine (protokolli ja otsuse näidis)
Õppe- ja kasvatustegevuses õpilaste turvalisusega seotud riskide läbiarutamine ning meetmete kavandamine riskide vältimiseks (protokolli näidis)
Sisehindamise tulemuste läbiarutamine ning ettepanekute tegemine tarvilike meetmete rakendamiseks (protokolli näidis)
Hädaolukorra lahendamise plaani eelnõu läbiarutamine ja arvamuse andmine selle kohta (protokolli näidis)

Rõõmu Gümnaasiumi õppenõukogu protokoll nr 3 (näidis) 38
Kooli õppekava läbiarutamine ja arvamuse andmine kooli õppekava ning selle muudatuste kohta (protokolli näidis)
Kooli kodukorra läbiarutamine ja arvamuse andmine kooli kodukorra ning selle muudatuste kohta (protokolli näidis)
Õpilaskodu kodukorra läbiarutamine ja arvamuse andmine õpilaskodu kodukorra ning selle muudatuste kohta (protokolli näidis)
Vanema taotluse alusel toimuva koduõppe katkestamine (protokolli ja otsuse näidis)
Põhikooli lõpetamise otsustamine (protokolli ja otsuse näidis)


Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 47, 59 lk, ISBN 978-9949-9449-2-7, 09.2013
Kooli õppenõukogu pädevuses olevad ülesanded seisuga 06.09.2013. a ning selgitused õigusliku ja faktilise aluse kohta
Õppenõukogu pädevuses olevate ülesannete määratlemine 5
Õppenõukogu pädevuses olevad ülesanded koos õigusliku aluse ja selgitustega protokolli ja otsuse vormistamise kohta 9
Ülesanded seoses õppe- ja kasvatustegevuse korralduse ning juhtimisega 9
Ülesanded seoses õpilaste tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamisega 29
Ülesanded seoses õpilaste õpingute jätkamise ja kooli lõpetamisega 35
Õppenõukogu pädevuses olevad muud ülesanded 53


Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 46, 37 lk, ISBN 978-9949-9410-9-4, 05.2013
Nõuded täiendava õppetõõ korraldamisele, läbiviimisele ja dokumenteerimisele
Õpilase täiendavale õppetõõle jätmise etapid 5
Täiendavale õppetõõle jätmise täpsustatud tingimuste ja korra sätestamine kooli õppekavas 8
Õpilasele individuaalse arengu jälgimise kaardi avamine 9
Õpilase senise arengu ja toimetuleku analüüsi koostamine õpetaja poolt 11
Vormi näidis: Haridusliku erivajadusega õpilast õpetava õpetaja analüüs õpilase arengu ja toimetuleku kohta, keda kokkuvõtvate hinnete põhjal tuleks jätta täiendavale õppetõõle 12
Haridusliku erivajadusega õpilase õppe koordineerija ettepanek direktorile 13
Õppenõukogu koosoleku protokolli ja otsuse vormistamine õpilase täiendavale õppetõõle jätmise kohta 15
Näidis: Rõõmu Gümnaasiumi õppenõukogu koosoleku protokoll õpilase täiendavale õppetõõle jätmise kohta 17
Näidis: Rõõmu Gümnaasiumi õppenõukogu otsus õpilase täiendavale õppetõõle jätmise kohta 20

Õpilasele päevakava (tunniplaani) kehtestamine 23
Näidis: Rõõmu Gümnaasiumi direktori käskkiri õpilasele täiendava õppetõõ ajaks päevakava kehtestamiseks 24
Õppenõukogu otsuse ning õpilasele kohalduva päevakava õpilasele ja vanemale teatavaks tegemine 26
Õpetaja tõõkava koostamine 29
Täiendava õppetõõ läbiviimine ja hindamine 30
Meetme rakendamise tulemuslikkuse hindamiseks õpetaja koostatud õpilase arengu ja toimetuleku analüüs täiendava õppetõõ lõpus 31
Vormi näidis: Haridusliku erivajadusega õpilasega tegeleva õpetaja analüüs õpilase arengu ja toimetuleku kohta täiendava õppetõõ lõpus 32
Täiendava õppetõõ tulemuste põhjal otsuse vastuvõtmine edasise suhtes 33
Täiendava õppetõõ dokumenteerimine 37

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 45, 31 lk, ISBN 978-9949-9410-8-7, 05.2013
õpilasesinduse ülesanded ning nõuded dokumentide koostamisele ja vormistamisele
Õpilasesinduse tegevuse alusdokumendid 5
Õpilasesinduse põhimääruse näidis ja direktori käskkirja näidis põhimääruse kinnitamiseks 7
Õpilaskonna ja õpilasesinduse ülesanded 12
Õpilasesinduse ülesanded, mis on seotud arvamuse andmisega 12
Õpilasesinduse ülesanded, mis on seotud esindajate valimisega erinevatesse haldusorganitesse 13
Õpilasesinduse ülesanded, mis on seotud erinevate tegevustega 13

Õpilasesinduse moodustamine 13
Õpilasesinduse koosoleku protokollimise kohustus 14
Nõuded õpilasesinduse koosoleku protokolli sisule 14
Nõuded õpilasesinduse koosoleku protokolli vormistamisele 15
Õpilasesinduse koosoleku protokolli koostamise protseduur 17
Õpilasesinduse koosoleku protokolli plank ja näidisprotokoll 18
Õpilasesinduse menetlustoimingute ja koosolekute läbiviimine side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu 21
Protokollide plangid, kui õpilasesindus teeb menetlustoiminguid side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu ja näidised 22
Õpilasesinduse arvamuse vormistamine ja näidisarvamus 25
Õpilasesinduse koosoleku protokolli vaidlustamise võimalus 29
Õpilasesinduse dokumentide avalikustamise kohustus 29
Õpilasesinduse dokumentidele juurdepääsupiirangu kehtestamine 29
Normtehnilised nõuded dokumentide koostamisele ja vormistamisele 30
Õpilasesinduse menetlustoimikud 31

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 44, 34 lk, ISBN 978-9949-9410-7-0, 05.2013
Nõuded koolidirektori käskkirja koostamisele, sisule ja vormile ning käskkirja andmise juhtumid
Direktori volitusnorm anda käskkirju pädevuse piires ning pädevuse kirjeldus 5
Direktori käskkirja andmise tingimused 9
Loetelu õiguslikest alustest direktori käskkirja andmiseks 10
Käskkirjad, mis on seotud dokumendi kehtestamisega 10
Käskkirjad, mis on seotud dokumendi kinnitamisega 11
Käskkirjad, mis on seotud volitamisega 11
Käskkirjad, mis on seotud otsustamisega 11
Käskkirjad, mis on seotud moodustamisega 13
Käskkirjad, mis on seotud määramisega 13
Käskkirjad, mis on seotud koosoleku kokku kutsumisega 13
Käskkirjad, mis on seotud konkurssi välja kuulutamisega ja tulemuse kinnitamisega 13
Käskkirjad, mis on seotud dokumendi kehtetuks tunnistamisega 13
Käskkirjad, mis on seotud eksamite korraldamise ja sooritamisega 13
Võimalused, kus dokumendi kinnitamine toimub ilma käskkirja andmata, dokumendi allkirjastamise kaudu 15

Alternatiivsed võimalused käskkirja andmisele 15
Nõuded käskkirja vormistamisele 16
Käskkirja andmise põhjendamine 17
Käskkirja vaidlustamine 17
Vorminõuete rikkumise tagajärjed ja ebatäpsuse parandamine käskkirjas 17
Käskkirja kehtivus ja käskkirja kehtima hakkamise tähtaeg 18
Tühine käskkiri 18
Käskkirja muutmine ja kehtetuks tunnistamine 19
Käskkirja andmise põhjenduse koostamise põhimõtted 19
Käskkirja plank koos väljakirjelduste ning sisuelementidega 21
Ebakorrektse käskkirja tunnused 24
Näide käskkirja vormistamise kohta 24
Lihtkäskkirja vormistamise struktuur ja lihtkäskkirja näidis 29
Käskkirja teatavakstegemine 31
Normtehnilised nõuded käskkirja sisu koostamisele ja vormistamisele 32
Käskkirjale juurdepääsupiirangu kehtestamine 33

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 43, 42 lk, ISBN 978-9949-9410-6-3, 04.2013
Kooli hoolekogu ülesanded ning nõuded dokumentide koostamisele ja vormistamisele
Hoolekogu tegevuse õiguslik alus 5
Hoolekogu moodustamine 5
Hoolekogu koosseis 6
Hoolekogu ülesanded 7
Hoolekogu koosoleku protokollimise kohustus 11
Nõuded hoolekogu koosoleku protokolli sisule 12
Nõuded hoolekogu koosoleku protokolli vormistamisele 13
Hoolekogu koosoleku protokolli plank ja näidisprotokoll 15
Hoolekogu menetlustoimingute ja koosolekute läbiviimine side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu 18
Protokollide plangid, kui hoolekogu teeb menetlustoimingud side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu ja näidisprotokollid 19
Hoolekogu koosoleku protokolli vaidlustamise võimalus 27
Hoolekogu otsustuspädevus 27
Hoolekogu otsuse vormistamisele esitatavad nõuded 28
Hoolekogu otsuse struktuur 29
Hoolekogu otsuse plank ja näidisotsus 30
Normtehnilised nõuded otsuse sisu koostamisele ja vormistamisele 34
Hoolekogu otsuse teatavaks tegemine 35
Hoolekogu otsuse vaidlustamine ja vaidemenetluse läbiviimine 36
Hoolekogu koosoleku protokolli ja otsuse, arvamuse jms koostamise protseduur 37
Protokolli ja otsuse, arvamuse jms avalikustamise kohustus 37
Protokollile ja otsusele, arvamusele jms juurdepääsupiirangu kehtestamine 37
Hoolekogu arvamuse vormistamine ja näidisarvamus 38
Hoolekogu menetlustoimikud 42

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 42, 46 lk, ISBN 978-9949-9410-5-6, 04.2013
Nõuded individuaalse õppekava koostamisele ja rakendamisele
Nõuded individuaalse õppekava koostamisele ja rakendamisele tulenevalt õigusaktidest 5
Õpilase või piiratud teovõimega õpilase puhul vanema kaasamine individuaalse õppekava koostamisel 9
Individuaalse õppekava koostamine nõustamiskomisjoni soovituse alusel 11
Individuaalse õppekava koostamine õpilasele, kes õpib tavaklassis lihtsustatud õppekava alusel (Vorm 1) 11
Individuaalse õppekava koostamine tervislikel põhjustel koduõppel õppivale õpilasele (Vorm 2) 13
Individuaalse õppekava koostamine põhikooli õpilasele, kellel on vähendatud või asendatud õpitulemusi või vabastatud kohustusliku õppeaine õppimisest (Vorm 3) 16
Individuaalse õppekava koostamine gümnaasiumi õpilasele, kellel on vähendatud või asendatud õpitulemusi või vabastatud kohustusliku õppeaine õppimisest (Vorm 4) 18
Individuaalse õppekava koostamine toimetuleku- või hooldusõppel olevatele õpilastele 19
Individuaalse õppekava koostamine liitpuudega õpilaste klassis õppivale õpilasele 21
Individuaalse õppekava koostamine vajadusel kasvatusraskustega õpilaste klassis õppivale õpilasele (Vorm 5) 22

Individuaalse õppekava koostamine HEV õpilase õppe koordineerija ettepanekul 23
Individuaalse õppekava rakendamine HEV õpilase arengu toetamiseks (Vorm 6) 24
Individuaalse õppekava koostamine põhikooli õpilasele, kellel on poolaasta (veerandi, trimestri) hinne "puudulik" või "nõrk" 26
Individuaalse õppekava koostamine õpiabirühmas õppivale õpilasele (Vorm 7) 27
Individuaalse õppekava koostamine põhikooli õpilasele, keda ei jäeta klassikursust kordama 29
Individuaalse õppekava koostamine seoses gümnaasiumi õpilase nominaalse õppeaja pikendamisega 30
Individuaalse õppekava koostamine andekale õpilasele (Vorm 8) 31

Individuaalse õppekava koostamine vanema taotlusel koduõppel õppivale õpilasele (Vorm 9) 33
Individuaalse õppekava rakendamine ja koostamine õpilasele, kes ei käitu kodukorra kohaselt ja teisi lugupidavalt 35
Kooli kodukorra kohaselt mitte käituvale õpilasele individuaalse õppekava rakendamine (Vorm 10) 35
Tugimeetmena individuaalse õppekava koostamine õpilasele, kellele on kohaldatud ajutist õppes osalemise keeldu (Vorm 11) 36

Individuaalse õppekava koostamine eesti keele õppimiseks (Vorm 12) 38
Individuaalse õppekava koostamise vajadus õpilasele, kes on vahepeal õppinud välisriigis (Vorm 13) 40
Individuaalse õppekava koostamise erisused mittestatsionaarses õppes 41
Individuaalse õppekava koostamine HEV klassis õppivale õpilasele 42
õpilase individuaalsele õppekavale üleviimine 43
Õpilase individuaalsele õppekavale üleviimise käskkirja näidis 45

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 41, 32 lk, ISBN 978-9949-9410-4-9, 04.2013
Haldusaktide näidised seoses õpilaste kooli vastuvõtmisega
Asjaajamise etapid seoses õpilase kooli vastuvõtmisega 5
Kooli vastuvõtu tingimuste ja korra koostamine ja kehtestamine ning dokumendi näidis 8
Näidis: õpilaste kooli vastuvõtmise tingimused ja kord Rõõmu Gümnaasiumis 9
Kooli vastuvõtu tingimuste ja korra kohta arvamuse küsimine hoolekogult enne selle kehtestamist ja arvamuse näidis 17
Näidis: Hoolekogu protokoll kooli vastuvõtmise tingimuste ja korra kohta 18
Näidis: Hoolekogu arvamus kooli vastuvõtmise tingimuste ja korra kohta 20

Nõuded taotlusele ja nende lisadele ning esitatud dokumentide registreerimine kooli dokumendiregistris 23
Taotlusele lisatud dokumentide vormistamine ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõttena 24
Õpilase elukoha määramine 25
Taotluse esitamise tähtajad 25
Isiku õpilaste nimekirja kandmise otsustamine ja käskkirja vormistamine nimekirja kandmise kohta 27
Näidis: Käskkiri isikute õpilaste nimekirja kandmise otsustamise kohta 27
Andmete kandmine õpilasraamatusse 29
Andmete kandmine klassipäevikusse 31
Õpilaspileti vormistamine, väljastamine ja andmete registreerimine väljastatud õpilaspileti kohta 32

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 40, 48 lk, ISBN 978-9949-9410-2-5, 02.2013
Nõuded õpetaja tõõkavale tulenevalt riiklikest õppekavadest

Nõuded õpetaja tõõkavale tulenevalt õigusaktidest 5
Õppetegevuse protsessikeskse kavandamise põhimõtete arvestamine õpetaja tõõkava koostamisel 7
Nõuded õpetaja tõõkavale tulenevalt riiklike õppekavade väljundipõhisest õpikäsitusest 9
Õpiväljundina esitatud õpitulemustest lähtumine tõõkava koostamisel 9
Õpiväljundi, õppemeetodi ja hindamise vahelise sidususe loomine tõõkava koostamisel 11
Väljundipõhises õppes kasutatava tulemushindamise põhimõtetega arvestamine tõõkava koostamisel 13
Õppeteemaga seotud õpitulemustest ehk hindamiskriteeriumidest lähtumine tõõkava koostamisel 15
Kujundava ja kokkuvõtva hindamise selge eristamine ning hindamise kavandamine tõõkavas 18
Kujundava hindamise kriteeriumide (hindamismudelite) koostamine ning nendest lähtudes hindamise kavandamine tõõkavas 23
Üldpädevustega arvestamine tõõkava koostamisel 29
Tõõkava koostamise peamine väljund - õppijale enne õppimist informatsiooni andmine õppimise protsessist, sh hindamisest 30

Õpetaja tõõkava struktuur 32
Õpetaja tõõkava näide 35

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 39, 40 lk, ISBN 978-9949-9410-0-1, 02.2013
Valik meeskonnatõõ meetodeid kooliarendusprotsessis arengukava koostamiseks
Tervikliku kooliarendamise süsteemi mudel 5
Kooli personali kaasamine kooliarendusse meeskonnatõõ meetodite abil 8
SWOT-analüüsi kasutamine hetkeolukorra analüüsimisel 10
Kalaluu diagrammi kasutamine hetkeolukorra analüüsimisel 15
Põhjus-tagajärg maatriksi kasutamine prioriteetide määratlemisel 17
Pareto analüüsi kasutamine prioriteetide määratlemisel 23
Ajurünnaku kasutamine lahenduste genereerimisel 26
635-meetodi kasutamine lahenduste genereerimisel 29
Kriteeriummaatriksite kasutamine parima lahenduse väljavalimisel 30
Tulu-kulu analüüsi kasutamine parima lahenduse väljavalimisel 38
Projektipõhiste tegevuste kavandamine arengukava rakendusplaanide koostamisel 39

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 38, 72 lk, ISBN 978-9949-9290-8-5, 01.2013
Kooli õppenõukogu protokollide ja otsuste näidised
Õppenõukogu pädevuses olevad ülesanded 5
Õppenõukogu tegevuse kavandamine 7
Käesolevas toimetises esitatud Rõõmu Gümnaasiumi õppenõukogu päevakorrad 8
Rõõmu Gümnaasiumi õppenõukogu protokoll nr 1 - näidis 10
Õppenõukogu tegevuse reglemendi kehtestamine (protokolli ja otsuse näidis)
Õppenõukogu sekretäri valimine (protokolli ja otsuse näidis)
Õppenõukogu koosoleku protokollija nimetamine (protokolli ja otsuse näidis)
Kooli arengukava läbiarutamine ja arvamuse avaldamine kooli arengukava ning selle muudatuste kohta (protokolli näidis)
Kooli põhimääruse läbiarutamine ja arvamuse avaldamine kooli põhimääruse ning selle muudatuste kohta (protokolli näidis)
Arvamuse avaldamine õpilasega läbiviidava arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra kohta (protokolli näidis)
Õpilaste kiituskirjaga tunnustamise tingimuste ja korra kehtestamine (protokolli ja otsuse näidis)
Klassitunnistuse vormi kinnitamine (protokolli ja otsuse näidis)
Õpinguraamatu vormi kinnitamine (protokolli ja otsuse näidis)
Õpilasega tema käitumise arutamine (protokolli näidis)
Õpilasele ajutise õppes osalemise keelu rakendamine (protokolli ja otsuse näidis)

Rõõmu Gümnaasiumi õppenõukogu protokoll nr 2 - näidis 29
Õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine (protokolli ja otsuse näidis)
Õpilase ... täiendavale õppetõõle jätmise otsustamine (protokolli ja otsuse näidis)
Kooskõlastuse andmine raamatukogu kogude komplekteerimiseks teavikutega (protokolli näidis)
Õppe- ja kasvatustegevuses õpilaste turvalisusega seotud riskide läbiarutamine ning meetmete kavandamine riskide vältimiseks (protokolli näidis)
Sisehindamise tulemuste läbiarutamine ning ettepanekute tegemine tarvilike meetmete rakendamiseks (protokolli näidis)
Hädaolukorra lahendamise plaani eelnõu läbiarutamine ja arvamuse avaldamine selle kohta (protokolli näidis)

Rõõmu Gümnaasiumi õppenõukogu protokoll nr 3 - näidis 36
Kooli õppekava läbiarutamine ja arvamuse avaldamine kooli õppekava ning selle muudatuste kohta (protokolli näidis)
Kooli kodukorra läbiarutamine ja arvamuse avaldamine kooli kodukorra ning selle muudatuste kohta (protokolli näidis)
Õpilaskodu kodukorra läbiarutamine ja arvamuse avaldamine õpilaskodu kodukorra ning selle muudatuste kohta (protokolli näidis)
Vanema taotlusel toimuva koduõppe katkestamine (protokolli ja otsuse näidis)
Põhikooli lõpetamise otsustamine (protokolli ja otsuse näidis)
Õpilaste tunnustamise otsustamine kiituskirjaga ning kiitusega põhikooli lõputunnistusel (protokolli ja otsuse näidis)
Põhikooli lõputunnistuse väljaandmise otsustamine (protokolli ja otsuse näidis)
Gümnaasiumi lõpetamise otsustamine (protokolli ja otsuse näidis)
Õpilaste tunnustamise otsustamine kiituskirjaga ning kuld- ja hõbemedaliga (protokolli ja otsuse näidis)
Gümnaasiumi lõputunnistuse väljaandmise otsustamine (protokolli ja otsuse näidis)
Õppenõukogu liikmete nimetamine, kes allkirjastavad lõputunnistused (protokolli ja otsuse näidis)

Rõõmu Gümnaasiumi õppenõukogu protokoll nr 4 - näidis 52
Välishindamise tulemuste läbiarutamine ning ettepanekute tegemine tarvilike meetmete rakendamiseks (protokolli näidis)
Sisehindamise nõustamise tulemusena koostatud tagasisidearuandega tutvumine
Kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja kooli juhtkonnale ettepanekute tegemine kooli õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks (protokolli näidis)
Kooli üldtõõplaani kinnitamine (protokolli ja otsuse näidis)
Oma esindajate nimetamine kooli hoolekogu koosseisu (protokolli ja otsuse näidis)
Vanema taotlusel õpilasele koduõppe rakendamine (protokolli ja otsuse näidis)
Õpilase ... klassikursust kordama jätmise otsustamine (protokolli ja otsuse näidis)
Kutseõppeasutuse pooleli jätnud õpilasele õpingute jätkamiseks klassi määramine(protokolli ja otsuse näidis)
Välisriigist tulnud õpilasele õpingute jätkamiseks klassi määramine (protokolli ja otsuse näidis)
Õpilasele, kellel puudub haridust tõendav dokument, õpingute jätkamiseks klassi määramine (protokolli ja otsuse näidis)
Isikule, kellele eelmises koolis kohaldati teistsugust õppeaastate arvu, õppeainete loendit ja õppetundide arvu või mõnda teist riiklikku õppekava, õpingute jätkamiseks klassi määramine (protokolli ja otsuse näidis)
Kooli direktori informatsiooni ärakuulamine õppenõukogu otsuste täitmise korraldamisest ja kontrollimisest (protokolli näidis)


Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 37, 24 lk, ISBN 978-9949-9290-7-8, 01.2013
Kooli õppenõukogu tegevuse dokumenteerimine
Õppenõukogu koosoleku protokollimise kohustus 5
Õppenõukogu koosoleku protokolli sisunõuded 5
Mida õppenõukogu koosolekul protokollida 6
Nõuded õppenõukogu koosoleku protokolli vormistamisele 6
Õppenõukogu koosoleku protokolli plank 9
Õppenõukogu koosoleku protokolli vaidlustamise võimalus 11
Õppenõukogu otsustuspädevus 11
Õppenõukogu otsuste vastuvõtmine side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu 12
Protokolli plank, kui otsuse vastuvõtmine toimub side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu 13
Õppenõukogu otsuse vormistamisele esitatavad nõuded 15
Õppenõukogu otsuse struktuur 16
Õppenõukogu otsuse plank 17
Normtehnilised nõuded otsuse sisu koostamisele ja vormistamisele 19
Õppenõukogu otsuse teatavaks tegemine 20
Õppenõukogu otsuste täitmine 21
Õpenõukogu otsuse vaidlustamine ja vaidemenetluse läbiviimine 21
Õppenõukogu koosoleku protokolli ja otsuse koostamise protseduur 22
Protokolli ja otsuse avalikustamise kohustus 23
Protokollile ja otsusele juurdepääsupiirangu kehtestamine 23
Õppenõukogu arvamuse vormistamine 24
Õppenõukogu menetlustoimikud 24

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 36, 40 lk, ISBN 978-9949-9290-6-1, 12.2012
Haridusliku erivajadusega õpilase õppe korraldusega seotud tegevuse dokumenteerimine
Õpilase arengu toetamiseks vajaliku teabe kogumine 5
Haridusliku erivajadusega õpilase toetamiseks vajaliku koostõõ korraldamise järjestatud tegevused 9
Haridusliku erivajadusega õpilase õppe koordineerija määramine 11
Õpilase haridusliku erivajaduse väljaselgitamise algatamine 12
Õpilasele individuaalse arengu jälgimise kaardi koostamise algatamine 15
Õpilase individuaalse arengu jälgimise kardi koostamise eest vastutava isiku määramine 16
Õpilase individuaalse arengu jälgimise kaardi koostamine ja vajaliku koostõõ dokumenteerimine 17
Õpilase individuaalse arengu jälgimise kaardi täitmise korraldamine 19
Õpilase individuaalse arengu jälgimise kaardi täitmise eest vastutava isiku määramine 21
Õpilase haridusliku erivajaduse väljaselgitamise korraldamisel vajaliku koostõõ dokumenteerimine 22
Õpilase haridusliku erivajaduse väljaselgitamiseks läbiviidud õpilase arengu ja toimetuleku jälgimise tulemuste dokumenteerimine 24
Haridusliku erivajadusega õpilase õppe koordineerija ettepanekud õpetajale, vanemale ja/või direktorile 26
Meetme määramine õpilase õppe ja arengu toetamiseks 32
Õpilasega tegelevate õpetajate ja tugispetsialistide õpilase arengu ja toimetuleku jälgimise tulemuste dokumenteerimine 34
Rakendatud meetmete tulemuslikkuse hindamine ja selle dokumenteerimine 36
Haridusliku erivajadusega õpilase õppe koordineerija ettepanekud meetme rakendamise perioodi lõpul 39
Direktori otsus meetme rakendamise perioodi lõpul 40

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 35, 62 lk, ISBN 978-9949-9290-5-4, 12.2012
Personalijuhtimise alusdokumentide näidised
Personalijuhtimise alusdokumendid 5
Personalijuhtimisega seotud koolispetsiifilised erisused 7
Pedagoogide vaba ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi läbiviimise korra koostamine 9
Konkursil osalevatele kandidaatidele esitatavad nõuded 11
Võimalus tõõle võtta tähtajalise tõõlepinguga õpetaja 12
Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatud piirangud pedagoogina tõõtamisel 13
Pedagoogide ametikohtade täitmiseks korraldatava avaliku konkursi läbiviimise kord 17
Rõõmu Gümnaasiumi pedagoogide ametikohtade täitmiseks korraldatava avaliku konkursi läbiviimise kord 17
Avaliku konkursi välja kuulutamine 20
Käskkiri: Avaliku konkursi välja kuulutamine põhikooli ühe või mitme aine õpetaja ametikohale 20
Konkursi tulemusena tehtav otsus, mis on aluseks tõõlepingu sõlmimisel 22
Käskkiri: Põhikooli ühe või mitme aine õpetaja ametikohale korraldatud konkursi tulemus 22
Tõõlepingu koostamise põhimõtted 25
Õpetajaga sõlmitava tõõlepingu näidis koos viidetega õigusaktidele 27
Tõõlepingu näidis 27
Varasemalt sõlmitud tõõlepingu muutmine 35
Ametijuhendi koostamine 40
Õpetaja ametijuhendi näidis 40
Direktori kohustused tõõandjana ja pädevus tõõvaidluses 42
Tõõkorralduse reeglite koostamine 44
Tõõkorralduse reeglite kehtestamine ja näidisreeglid 48
Käskkiri: Tõõkorralduse reeglite kehtestamine 48
Tõõkorralduse reeglid Rõõmu Gümnaasiumis 50

Direktori ettepanek kooli pidajale koolitõõtajate koosseisu kehtestamiseks ja vastav näidiseelnõu 53
Kooli pidaja (volikogu) näidismäärus: Koolitõõtajate koosseisu kinnitamise ning muutmise kord 55
Rõõmu Põhikooli direktori ettepanek kooli pidajale koolitõõtajate koosseisu kinnitamiseks alates 1. jaanuarist 2012. a 57
Ettepaneku lisa 1 - eelnõu: Rõõmu Põhikooli tõõtajate koosseisu kinnitamine 58
Ettepaneku lisa 2: Selgitused otsuse eelnõu "Rõõmu Põhikooli tõõtajate koosseisu kinnitamine" juurde 60


Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 34, 61 lk, ISBN 978-9949-9290-4-7, 11.2012
Kooli õppenõukogu pädevuses olevad ülesanded seisuga 01.11.2012. a ning selgitused õigusliku ja faktilise aluse kohta
Õppenõukogu pädevuses olevate ülesannete määratlemine 5
Õppenõukogu pädevuses olevad ülesanded koos õigusliku aluse ja selgitustega protokolli ja otsuse vormistamise kohta 9
Ülesanded seoses õppe- ja kasvatustegevuse korralduse ning juhtimisega 9
Ülesanded seoses õpilaste tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamisega 34
Ülesanded seoses õpilaste õpingute jätkamise ja kooli lõpetamisega 39
Õppenõukogu pädevuses olevad muud ülesanded 57


Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 33, 31 lk, ISBN 978-9949-9290-3-0, 09.2012
Kooli üldtõõplaani koostamine
Sissejuhatus 5
Õigusaktidest tulenevad nõuded üldtõõplaani sisule 6
Arendustegevuse ja strateegilise planeerimise kavandamine üldtõõplaanis 7
Õppekavast tulenevate tegevuste kavandamine üldtõõplaanis 12
Liikluskasvatuse kavandamine üldtõõplaanis 13
Õppenõukogu tegevuse kavandamine üldtõõplaanis 15
Üldtõõplaani vormistamine 19
Põhivead üldtõõplaani koostamisel 23
Kooli üldtõõplaani kinnitamine õppenõukogus 26
Rõõmu Gümnaasiumi õppenõukogu koosoleku protokoll 27
Rõõmu Gümnaasiumi õppenõukogu otsus 2012/2013. õppeaasta üldtõõplaani kinnitamise kohta 29


Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 32, 31 lk, ISBN 978-9949-9290-2-3, 06.2012
Haldusaktide näidised seoses kooli lõpetamisega
Asjaajamise etapid seoses kooli lõpetamisega 5
Haldusaktid, mis on vajalikud koostada ja vormistada seoses kooli lõpetamisega 9
Õppenõukogu koosoleku protokolli näidis seoses põhikooli lõpetamisega 10
Õppenõukogu otsuse näidis põhikooli lõpetamise kohta 12
Õppenõukogu otsuse näidis põhikooli õpilaste tunnustamise kohta kiitusega põhikooli lõputunnistusel või kiituskirjaga 14
Õppenõukogu otsuse näidis põhikooli lõputunnistuse väljaandmise kohta 17
Direktori käskkirja näidis põhikooli õpilaste nimekirjast väljaarvamise kohta, seoses neile väljastatud põhikooli lõputunnistusega 19
Õppenõukogu koosoleku protokolli näidis seoses gümnaasiumi lõpetamisega 21
Õppenõukogu otsuse näidis gümnaasiumi lõpetamise kohta 23
Õppenõukogu otsuse näidis gümnaasiumi õpilaste tunnustamise kohta kuld- või hõbemedaliga või kiituskirjaga 25
Õppenõukogu otsuse näidis gümnaasiumi lõputunnistuse väljaandmise kohta 28
Direktori käskkirja näidis gümnaasiumi õpilaste nimekirjast väljaarvamise kohta, seoses neile väljastatud gümnaasiumi lõputunnistusega 30


Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 31, 58 lk, ISBN 978-9949-9290-1-6, 05.2012
Kooli arengukava näidis koos selgitustega arengukava koostamiseks
Toimetises kasutatavate olulisemate mõistete selgitused 5
Õigusaktid, millega tuleb arvestada kooli arengukava koostamisel 8
Arengukava koht kooliarenduses ning arengukava sidusus teiste koolidokumentidega 10
Arengukava struktuur 13
Arengukava erinevate struktuuriosade sisu selgitused koos näidetega Rõõmu Gümnaasiumi* arengukavast 15
I. Sissejuhatus 15
II. Arengukava koostamise põhimõtted ja kooliarenduse põhivaldkonnad 15
III. Kooli hetkeolukorra analüüsi tulemused ja kooliarenduse põhisuunad 20
IV. Arengukava tegevuskava 24
V. Meetmed, mida rakendatakse, et tagada õpilastele võimalus keskhariduse tasemel õpingute jätkamiseks eesti keeles 31
VI. õpetajate täienduskoolituskava 32
VII. õpikeskkonna ja õpilase tervise edendamisele suunatud tegevuskava 34
VIII. Turvalisuse tagamine koolis 35
IX. Arengukava tegevuskava elluviimiseks vajalike rahaliste vahendite kavandamine 36
X. Arengukava uuendamise kord 38

Nõuded arengukava kinnitamisele ning avalikustamisele 39
Protokollide näidised kooli õpilasesinduse, hoolekogu ja õppenõukogu arvamuse vormistamise kohta 40
Tunnused, mille põhjal võib järeldada, et arengukava tegevuskava ei ole reaalselt toimiv kooliarenduse alusdokument 43
Eneseanalüüsi tabel arengukava hindamiseks 46
Rõõmu Gümnaasiumi* arengukava näidis 47
* Rõõmu Gümnaasium on Merlecons ja Ko Oü poolt kasutatav nimetus üldhariduskoolide jaoks koostatud näidisdokumentidel, eesmärgiga simuleerida virtuaalset üldhariduskooli.

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 30, 47 lk, ISBN 978-9949-9290-0-9, 04.2012
Kooli asjaajamise alusdokumentide näidised 2012
Kooli asjaajamise alusdokumendid 5
Direktori käskkirja näidis kooli asjaajamiskorra uue "#FF8400"aktsiooni kehtestamiseks 9
Kooli asjaajamiskorra näidis - Rõõmu Gümnaasiumi* asjaajamiskord 12
Direktori käskkirja näidis kooli dokumentide loetelu uue "#FF8400"aktsiooni kehtestamiseks 32
Kooli dokumentide loetelu näidis - Rõõmu Gümnaasiumi* dokumentide loetelu 34

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 29, 31 lk, ISBN 978-9949-9042-9-7, 02.2012
Haridusliku erivajadusega õpilase õppe koordineerija ülesanded koolis
Millist teavet kogutakse õpilase arengu toetamiseks tavapärases õppeprotsessis kõigi õpilaste kohta? 5
Kes on haridusliku erivajadusega õpilased? 9
Millised on juhtumid, kui õpilase hariduslikku erivajadust ei tuvasta kool? 11
Millised on reeglid haridusliku erivajadusega õpilase tuvastamisel kooli algatusel? 13
Kes saab olla koolis haridusliku erivajadusega õpilase õppe koordineerija? 14
Millised on haridusliku erivajadusega õpilase õppe koordineerija ülesanded? 15
1. etapp: õpetajate toetamine ja juhendamine haridusliku erivajaduse väljaselgitamisel 16 õpilase haridusliku erivajaduse väljaselgitamise algatamine 16
Otsus selle kohta, milliseid täiendavaid andmeid kogutakse ja mida vaadeldakse ning individuaalse arengu jälgimise kaardi avamine 17
Individuaalse arengu jälgimise kaardile esitatavad nõuded tulenevalt isikuandmete kaitse seadusest 18

2. etapp: Peale õpilase haridusliku erivajaduse väljaselgitamist ettepanekute tegemine õpetajale, vanemale ja direktorile 21
3. etapp: Meetme rakendamine direktori otsuse alusel 25
4. etapp: Rakendatud meetme tulemuslikkuse hindamine meetmete rakendamise perioodi lõpul 29
5. etapp: Meetmete rakendamise perioodi lõpul, peale meetme tulemuslikkuse hindamist, ettepanekute tegemine vanemale ja vajaduse korral kooli direktorile edasisteks tegevusteks 30

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 28, 43 lk, ISBN 978-9949-9042-8-0, 10.2011
Kooli kodukorra koostamine
Nõuded kooli kodukorra kehtestamisele ja selle avalikustamisele 5
Vorminõuded kooli kodukorrale 5
Kooli kodukorra sisu 6
Õpikute, tõõraamatute, tõõvihikute ja tõõlehtede kasutamise ning õpikute koolile tagastamise tingimused ja kord 8
Täiendavad alused gümnaasiumist väljaarvamiseks 10
Hindamisest teavitamise täpsustatud tingimused ja kord, õpilaste ja vanemate hinnetest ja hinnangutest teavitamise kord 11
Õppest puudumisest teavitamise kord 13
Kooli rajatiste, ruumide, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehniliste ja muude vahendite tasuta kasutamise kord õpilastele õppekavavälises tegevuses 15
Õpilaste ja koolitõõtajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavate olukordade ennetamise, neile reageerimise, juhtumitest teavitamise, nende juhtumite lahendamise kord ning abinõud õpilaste ja kooli tõõtajate vaimse ja füüsilise vägivalla ennetamiseks 16
Kooli hoonest või territooriumilt sisse- ja väljaliikumise kontrollimise ning õpilase kooli hoonest või territooriumilt väljaliikumise piiramise rakendamise kord 18
Jälgimisseadmestiku kasutamise kord 18
Kooli päevakavast õpilasele kohalduva osa õpilasele ja tema vanemale teatavaks tegemise kord 21
Kooli tunnustusmeetmed õpilaste tunnustamiseks õpingute jooksul 23
Esemete kasutamise viisid, mis toovad kaasa esemete hoiule võtmise kooli poolt 23
Kooli hoiule antud esemete hoiustamine ja nende tagastamise kord 26
Tugi- ja mõjutusmeetme rakendamisest teavitamise kord 28
Õpilaspileti kasutamise kord koolis 31
Nõuded õpilase käitumisele 32
Hindamise korraldus 32

Kooli kodukorra näidis ja käskkirja näidis kooli kodukorra uue "#FF8400"aktsiooni kehtestamise kohta 33
Rõõmu Gümnaasiumi* kodukord 34
Käskkiri "Kooli kodukorra uue "#FF8400"aktsiooni kehtestamine" 42


Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 27, 42 lk, ISBN 978-9949-9042-7-3, 04.2011
Kooli põhimääruse koostamine
Nõuded kooli põhimääruse sisule 5
Kooli nimetus 7
Kooli asukoht ja tegutsemiskohad 7
Kooli tegutsemise vorm 8
Kooli hoolekogu ülesanded 8
Kooli direktori ülesanded 13
õppe ja kasvatuse korraldus koolis 16
Koolis toimuva õppekavavälise tegevuse korraldamise alused 21
Õpilaste ja vanemate õigused ja kohustused 22
Koolitõõtajate õigused ja kohustused 26
Majandamise ja asjaajamise alused 27

Näidispõhimäärus: Rõõmu Gümnaasiumi põhimääruse* eelnõu 29
Hoolekogu arvamus põhimääruse eelnõu kohta 37
Munitsipaalkooli põhimääruse kehtestamise kord 41

Merlecons Toimetised. Seeria B eriväljaanne, nr 26, 310 lk, ISBN 978-9949-9042-6-6, 02.2011
Vabariigi Valitsuse 06.01.2011. a määrus nr 2 "Gümnaasiumi riiklik õppekava" ja määruse lisad
Õppekava üldosa 5
Ainevaldkond "Keel ja kirjandus" 17
Eesti keel 20
Kirjandus 28
Vene keel 40
Kirjandus (koolile või klassile, kus eesti keelt õpitakse teise keelena ning kirjanduse õpe toimub osaliselt vene keeles) 49
Valikkursus "Kõne ja väitlus" (koolis või klassis, kus eesti keelt õpitakse teise keelena ning õpe toimub osaliselt vene keeles) 59
Valikkursus "Müüt ja kirjandus" (koolis või klassis, kus õpetatakse eesti keelt) 60
Valikkursus "Kirjandus ja ühiskond" (koolis või klassis, kus õpetatakse eesti keelt) 62
Valikkursus "Draama ja teater" (koolis või klassis, kus õpetatakse õppeainet "eesti keel") 64
Valikkursus "Kirjandus ja film" (koolis või klassis, kus õpetatakse õppeainet "eesti keel") 65
Valikkursus "Vene keel Eestis" (koolis või klassis, kus eesti keelt õpitakse teise keelena ning õpe toimub osaliselt vene keeles) 67
Valikkursus "Maailmakirjandus antiikajast 18. sajandini" (koolis või klassis, kus eesti keelt õpitakse teise keelena ning kirjanduse õpe toimub osaliselt vene keele) 68
Valikkursus "Tänapäeva vene kirjandus" (koolis või klassis, kus eesti keelt õpitakse teise keelena ning kirjanduse õpe toimub osaliselt vene keeles) 70
Valikkursus "Tänapäeva väliskirjandus" (koolis või klassis, kus eesti keelt õpitakse teise keelena ning kirjanduse õpe toimub osaliselt vene keeles) 73
Ainevaldkond "Võõrkeeled" 76
Eesti keel teise keelena 79
Võõrkeeled 83
Keeleoskustasemed A1.1 - C1 88
Ainevaldkond "Matemaatika" 93
Kitsas matemaatika 98
Lai matemaatika 102
Valikkursus "Loogika" 109
Valikkursus "Majandusmatemaatika elemendid" 110
Valikkursus "Arvuteooria elemendid I" 111
Valikkursus "Arvuteooria elemendid II" 112
Valikkursus "Diskreetse matemaatika elemendid I" 113
Valikkursus "Diskreetse matemaatika elemendid II" 113
Valikkursus "Planimeetria I. Kolmnurkade ja ringide geomeetria" 114
Valikkursus "Planimeetria II. Hulknurkade ja ringide geomeetria" 115
Ainevaldkond "Loodusained" 117
Bioloogia 121
Geograafia 130
Keemia 140
Füüsika 147
Valikkursus "Rakendusbioloogia" 164
Valikkursus "Geoinformaatika" 166
Valikkursus "Keemiliste protsesside seaduspärasused" 167
Valikkursus "Elementide keemia" 170
Valikkursus "Elu keemia" 173
Valikkursus "Füüsika ja tehnika" 175
Valikkursus "Teistsugune füüsika" 178
Valikkursus "Loodusteadused, tehnoloogia ja ühiskond" 180
Valikkursus "Mehhatroonika ja robootika" 183
Valikkursus "3D-modelleerimine" 184
Valikkursus "Joonestamine" 187
Valikkursus "Arvuti kasutamine uurimistõõs" 188
Valikkursus "Rakenduste loomise ja programmeerimise alused" 191
Ainevaldkond "Sotsiaalained" 194
Ajalugu 198
ühiskonnaõpetus 211
Inimeseõpetus: kursus "Perekonnaõpetus" 218
Valikkursus "üldajalugu - maailma ajalugu: tsivilisatsioonid väljaspool Euroopat" 223
Valikkursus "üldajalugu - Euroopa maade ja Ameerika ühendriikide ajalugu" 226
Valikkursus "Inimene ja õigus" 229
Valikkursus "Psühholoogia" 234
Valikkursus "Globaliseeruv maailm" 238
Valikkursus "Sissejuhatus filosoofilisse mõtlemisse" 241
Valikkursus "Tänapäeva filosoofilised küsimused" 246
Ainevaldkond "Kunstiained" 252
Muusika 255
Kunst 259
Ainevaldkond "Kehaline kasvatus" 264
Kehaline kasvatus 267
Valikkursus "Kehalised võimed ja liikumisoskused" 272
Valikkursus "Liikumine välistingimustes" 273
Valikaine "Usundiõpetus" 275
Valikaine "Riigikaitse" 281
Valikaine "Majandus- ja ettevõtlusõpe" 292
Valikaine "Karjääriõpetus" 299
Valikaine "Uurimistõõ alused" 303
Läbivate teemade kavad 306

Merlecons Toimetised. Seeria B eriväljaanne, nr 25, 281 lk, ISBN 978-9949-9042-5-9, 02.2011
Vabariigi Valitsuse 06.01.2011. a määrus nr 1 "Põhikooli riiklik õppekava" ja määruse lisad
Õppekava üldosa 5
Ainevaldkond "Keel ja kirjandus" 20
Eesti keel 23
Kirjandus 37
Vene keel 47
Kirjandus (vene õppekeelega koolile) 60
Ainevaldkond "Võõrkeeled" 70
A-võõrkeel 73
B-võõrkeel 78
Eesti keel teise keelena 82
Keeleoskustasemed A1.1 - C1 87
Ainevaldkond "Matemaatika" 92
Matemaatika 95
Ainevaldkond "Loodusained" 103
Loodusõpetus 107
Bioloogia 126
Geograafia 137
Füüsika 146
Keemia 155
Ainevaldkond "Sotsiaalained" 165
Inimeseõpetus 169
Ajalugu 182
ühiskonnaõpetus 192
Ainevaldkond "Kunstiained" 202
Muusika 205
Kunst 215
Ainevaldkond "Tehnoloogia" 221
Tõõõpetus 225
Käsitõõ ja kodundus 228
Tehnoloogiaõpetus 237
Ainevaldkond "Kehaline kasvatus" 245
Kehaline kasvatus 247
Valikaine "Usundiõpetus" 260
Valikaine "Informaatika" 267
Valikaine "Karjääriõpetus" 272
Läbivate teemade kavad 275

Merlecons Toimetised. Seeria B eriväljaanne, nr 24, 268 lk, ISBN 978-9949-9042-4-2, 09.2010
Gümnaasiumi riiklik õppekava

Õppekava üldosa 5
Ainevaldkond "Keel ja kirjandus" 15
Eesti keel 17
Kirjandus 24
Vene keel 35
Kirjandus (vene õppekeelega koolile) 43
Valikkursus "Kõne ja väitlus" (eesti õppekeelega koolile) 51
Valikkursus "Müüt ja kirjandus" (eesti õppekeelega koolile) 52
Valikkursus "Kirjandus ja ühiskond" (eesti õppekeelega koolile) 54
Valikkursus "Draama ja teater" (eesti õppekeelega koolile) 55
Valikkursus "Kirjandus ja film" (eesti õppekeelega koolile) 56
Valikkursus "Vene keel Eestis" (vene õppekeelega koolile) 58
Valikkursus "Maailmakirjandus antiikajast 18. sajandini" (vene õppekeelega koolile) 59
Valikkursus "Tänapäeva vene kirjandus" (vene õppekeelega koolile) 61
Valikkursus "Tänapäeva väliskirjandus" (vene õppekeelega koolile) 63
Ainevaldkond "Võõrkeeled" 65
Eesti keel teise keelena 68
Võõrkeeled 71
Keeleoskustasemed A1.1 - C1 75
Ainevaldkond "Matemaatika" 80
Kitsas matemaatika 84
Lai matemaatika 88
Valikkursus "Loogika" 94
Valikkursus "Majandusmatemaatika elemendid" 95
Valikkursus "Arvuteooria elemendid I" 95
Valikkursus "Arvuteooria elemendid II" 96
Valikkursus "Diskreetse matemaatika elemendid I" 97
Valikkursus "Diskreetse matemaatika elemendid II" 98
Valikkursus "Planimeetria I. Kolmnurkade ja ringide geomeetria" 99
Valikkursus "Planimeetria II. Hulknurkade ja ringide geomeetria" 100
Ainevaldkond "Loodusained" 101
Bioloogia 104
Geograafia 112
Keemia 120
Füüsika 126
Valikkursus "Rakendusbioloogia" 139
Valikkursus "Geoinformaatika" 141
Valikkursus "Keemiliste protsesside seaduspärasused" 143
Valikkursus "Elementide keemia" 145
Valikkursus "Elu keemia" 147
Valikkursus "Füüsika ja tehnika" 149
Valikkursus "Teistsugune füüsika" 152
Valikkursus "Loodusteadused, tehnoloogia ja ühiskond" 154
Valikkursus "Mehhatroonika ja robootika" 156
Valikkursus "3D-modelleerimine" 157
Valikkursus "Joonestamine" 159
Valikkursus "Arvuti kasutamine uurimistõõs" 161
Valikkursus "Rakenduste loomise ja programmeerimise alused" 163
Ainevaldkond "Sotsiaalained" 165
Ajalugu 169
ühiskonnaõpetus 179
Inimeseõpetus: kursus „Perekonnaõpetus" 186
Valikkursus "üldajalugu - maailma ajalugu: tsivilisatsioonid väljaspool Euroopat" 190
Valikkursus "üldajalugu - Euroopa maade ja Ameerika ühendriikide ajalugu" 193
Valikkursus "Inimene ja õigus" 196
Valikkursus "Psühholoogia" 200
Valikkursus "Globaliseeruv maailm" 205
Valikkursus "Sissejuhatus filosoofilisse mõtlemisse" 207
Valikkursus "Tänapäeva filosoofilised küsimused" 211
Ainevaldkond "Kunstiained" 216
Muusika 218
Kunst 222
Ainevaldkond "Kehaline kasvatus" 227
Kehaline kasvatus 229
Valikkursus "Kehalised võimed ja liikumisoskused" 234
Valikkursus "Liikumine välistingimustes" 235
Valikaine "Usundiõpetus" 237
Valikaine "Riigikaitse" 243
Valikaine "Majandus- ja ettevõtlusõpe" 253
Valikaine "Karjääriõpetus" 259
Valikaine "Uurimistõõ alused" 262
Läbivate teemade kavad 265

Merlecons Toimetised. Seeria B eriväljaanne, nr 23, 253 lk, ISBN 978-9949-9042-3-5, 07.2010
Põhikooli riiklik õppekava

Õppekava üldosa 5
Ainevaldkond "Keel ja kirjandus" 17
Eesti keel 19
Kirjandus 32
Vene keel 42
Kirjandus (vene õppekeelega koolile) 54
Ainevaldkond "Võõrkeeled" 63
A-võõrkeel 66
B-võõrkeel 71
Eesti keel teise keelena 74
Keeleoskustasemed A1.1 - C1 79
Ainevaldkond "Matemaatika" 84
Matemaatika 86
Ainevaldkond "Loodusained" 95
Loodusõpetus 98
Bioloogia 115
Geograafia 125
Füüsika 134
Keemia 142
Ainevaldkond "Sotsiaalained" 150
Inimeseõpetus 153
Ajalugu 166
ühiskonnaõpetus 174
Ainevaldkond "Kunstiained" 183
Muusika 186
Kunst 195
Ainevaldkond "Tehnoloogia" 200
Tõõõpetus 203
Käsitõõ ja kodundus 206
Tehnoloogiaõpetus 215
Ainevaldkond "Kehaline kasvatus" 222
Kehaline kasvatus 224
Valikaine "Usundiõpetus" 236
Valikaine "Informaatika" 242
Valikaine "Karjääriõpetus" 246
Läbivate teemade kavad 249

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 22, 34 lk, ISBN 978-9949-9042-1-1, 03.2010
Kooli asjaajamiskord ja dokumentide loetelu

Nõuded kooli asjaajamisele 5
Kooli asjaajamist korraldavad koolivälised normdokumendid 7
Kooli asjaajamist korraldavad koolisisesed normdokumendid 8
Asjaajamiskorra näide - Rõõmu Gümnaasiumi* asjaajamiskord 10
Dokumentide loetelu näide - Rõõmu Gümnaasiumi* dokumentide loetelu 27

*Rõõmu Gümnaasium on Merlecons ja Ko Oü virtuaalne üldhariduskool.

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 21, 27 lk, ISBN 978-9985-9883-9-7, 02.2010
Kooli sisehindamise aruande vormistamise näide

Sissejuhatus 5
Sisehindamise aruande koostamisele eelnevad põhitegevused 6
Sisehindamise aruande soovituslik struktuur 7
Sisehindamise aruande vormistamise näide - Rõõmu Gümnaasiumi* sisehindamise aruanne 8

*Rõõmu Gümnaasium on Merlecons ja Ko Oü virtuaalne üldhariduskool.

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 20, 48 lk, ISBN 978-9985-9883-7-3, 10.2009
Kooli õppenõukogu pädevused 2009/2010. õppeaastal seisuga 01.10.2009. a

Õppenõukogu pädevuste määratlemine 5
Õppenõukogu pädevused koos selgitustega õigusliku ja faktilise aluse esitamiseks õppenõukogu otsuses 8
Pädevus seoses õppe- ja kasvatustegevuse korralduse ning juhtimisega koos viidetega õigusaktidele 8
Pädevus seoses hariduslike erivajadustega õpilaste õppe korraldusega koos viidetega õigusaktidele 26
Pädevus seoses õpilaste õpingute jätkamise ja kooli lõpetamisega koos viidetega õigusaktidele 34
Muud pädevused koos viidetega õigusaktidele 48

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 19, 40 lk, ISBN 978-9985-9983-6-6, 10.2009
Tõõlepingu vormistamine õpetajaga lähtudes muudatustest tõõsuhteid reguleerivates õigusaktides

Sissejuhatus 5
Õppe- ja kasvatusalal tõõtavate isikute vaba ametikoha täitmiseks läbiviidava konkurssi läbiviimise kord 7
Konkurssi tulemusena tehtav otsus, mis on aluseks tõõlepingu sõlmimiseks, konkurssi korras valitud õpetaja kohta 15
Õpetaja tõõülesannete kirjeldus 19
Tõõlepingu koostamise põhimõtted 22
Õpetajaga sõlmitava tõõlepingu näidis koos viidetega õigusaktidele 26
Enne 01.07.2009. a sõlmitud tõõlepingu muutmine 34
Personaliga seotud dokumendid alates 01.07.2009. a. 39

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 18, 47 lk, ISBN 978-9985-9983-4-2, 09.2009
Muutunud nõuded kooli sisehindamise aruande koostamisele ja esitamisele alates 1. septembrist 2009. a

Sissejuhatus 5
Õigusaktidest tulenev raamistik sisehindamise aruande struktuurile alates 1. septembrist 2009. a 8
Millisest analüüsi metoodikast tuleks aruande koostamisel lähtuda? 11
Pideva parendamise e Deming'i tsükli põhimõtete rakendamine sisehindamise aruande koostamisel 13
Üldhariduskooli tegevusnäitajate seotus hindamiskriteeriumidega 17
Sisehindamise aruande soovituslik struktuur koos selgitustega 20
Kooli üldandmed 20
Õppeasutuse lühikirjeldus ja eripära 21
Kooli missioon, visioon ja arengukava eesmärgid 21
Sisehindamissüsteemi lühikirjeldus 22
Analüütiline osa (lähtuvalt pideva parendamise e Deming'i tsükli põhimõtetest) 24
Kokkuvõte õppeasutuse enesearendamisest viimase kolme aasta jooksul 26

Sisehindamise aruande vormistamine 27
Sisehindamise aruande ülesehituse näited 28
Näide 1 28
Näide 2 35

Lisa 1: Haridus- ja teadusministri 4. augusti 2006. a määrus nr 23 "Kooli ja koolieelse lasteasutuse nõustamise tingimused ja kord sisehindamise küsimustes" 42
Lisa 2: Haridus- ja teadusministri 13. augusti 2009. a määrus nr 62 "Kooli ja koolieelse lasteasutuse nõustamise tingimused ja kord sisehindamise küsimustes" 45


Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 17, 37 lk, ISBN 978-9985-9983-2-8, 06.2009
Õppeaasta kokkuvõtte koostamine 2008/2009. õppeaasta kohta koolis tuginedes Deming'i tsükli põhimõtetele

Sissejuhatus 5
Õigusaktidest tulenev raamistik 2008/2009. õppeaasta kokkuvõtte koostamiseks 6
Pideva parendamise ehk Deming'i tsükli põhimõtete rakendamine õppeaasta kokkuvõtte koostamisel 15
Õppeaasta kokkuvõtte seos sisehindamissüsteemiga 16
2008/2009. õppeaasta kokkuvõtte soovituslik struktuur 18
Õppeaasta kokkuvõtte läbiarutamine õppenõukogus ja vastava otsuse vastuvõtmine ja vormistamine 19
2008/2009. õppeaasta kokkuvõtte soovituslik makett 20

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 16, 47 lk, ISBN 978-9985-9983-0-4, 05.2009
Soovitused kooli sisehindamise aruande koostamiseks

Sissejuhatus 5
Õigusaktidest tulenev raamistik sisehindamise aruande struktuurile 7
Mida tähendab "analüütiline aruanne"? 11
Pideva parendamise e Deming'i tsükli põhimõtete rakendamine sisehindamise aruande koostamisel 12
Üldhariduskooli tegevusnäitajate seotus hindamiskriteeriumidega 15
Sisehindamise aruande soovituslik struktuur koos selgitustega 19
Kooli üldandmed 19
Õppeasutuse lühikirjeldus ja eripära 20
Kooli missioon, visioon ja arengukava eesmärgid 20
Sisehindamissüsteemi lühikirjeldus 21
Analüütiline osa (lähtuvalt pideva parendamise e Deming’i tsükli põhimõtetest) 23
Kokkuvõte õppeasutuse enesearendamisest viimase kolme aasta jooksul 26

Sisehindamise aruande vormistamine 27
Sisehindamise aruande ülesehituse näited 28
Näide 1 28
Näide 2 35
Näide 3 43


Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 15, 28 lk, ISBN 978-9985-9864-7-9, 01.2009
Kooli dokumendiregistrile ja dokumentide registreerimisele esitatavad nõuded

Kooli dokumendiregister kui digitaalselt peetav andmekogu 5
Kooli dokumendiregistris registreerimisele kuuluvad dokumendid 5
Kooli dokumendiregistris registreeritud dokumentidele juurdepääsu tagamine dokumendiregistri kaudu alates 01.01.2009 7
Turvanõuded dokumendiregistrile 7
Dokumendiregistrisse kantavad andmed 8
Dokumendiregistrisse kantavad andmed koolis välja antud õigusaktide kohta 9
Dokumendiregistrisse kantavad andmed koolis koostatud protokollide ja aktide kohta 10
Dokumendiregistrisse kantavad andmed kooli poolt sõlmitud lepingute kohta 11
Dokumendiregistrisse kantavad andmed saabunud ja väljasaadetavate dokumentide kohta 12
Teabenõude kohta dokumendiregistrisse kantavad andmed 15

Andmete kandmine dokumendiregistrisse 16
Dokumendid mida dokumendiregistris ei registreerita 17
Dokumendi määratlemine 18
Autor 18
Kuupäev 18
Tekst 19
Allkiri 20
Allkirjastaja 20

Allkirja vajalikkus dokumentidel 21
Teabele juurdepääsu tagamine kooli veebilehe kaudu 23
Dokumentidele juurdepääsupiirangute kehtestamine 24
Teabe asutusesiseseks tunnistamise kord 27
Juurdepääsupiirangu kehtetuks tunnistamine 27
Asutusesisese teabe kaitse 28

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 14, 36 lk, ISBN 978-9985-9864-6-2, 11.2008
Kooli õppenõukogu koosoleku protokolli ja õppenõukogu otsuse vormistamisele esitatavad nõuded

Õppenõukogu koosoleku protokolli vormistamisele esitatavad nõuded 5
Õppenõukogu otsuse vormistamisele esitatavad nõuded 7
Õppenõukogu koosoleku protokolli vormistamine ja struktuur 11
Õppenõukogu otsuse vormistamine ja struktuur 14
Õppenõukogu koosoleku protokolli ja otsuste näidised 17
Õppeaasta esimese koosoleku protokolli näidis 18
Protokolli lisa 1 - õppenõukogu otsus õppenõukogu koosoleku protokollija nimetamise kohta 20
Protokolli lisa 2 - õppenõukogu otsus õppenõukogu sekretäri valimise kohta 22
Protokolli lisa 3 - õppenõukogu otsus kooli kodukorra uue "#FF8400"aktsiooni läbi arutamise ja kehtestamise kohta 24
Kooli kodukorra uus "#FF8400"aktsioon terviktekstina - õppenõukogu otsuse nr 3 lisa 1 27


Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 13, 49 lk, ISBN 978-9985-9864-4-8, 05.2008
Kooli õppenõukogu pädevused alates 01.09.2008 ning selgitused otsuste faktilise ja õigusliku aluse esitamiseks õppenõukogu otsuses

Õppenõukogu pädevuste määratlemine 5
Õppenõukogu pädevused koos õigusliku aluse ja kommentaaridega 8
Pädevus seoses õppe- ja kasvatustegevuse korralduse ning juhtimisega 8
Pädevus seoses hariduslike erivajadustega õpilaste õppe korraldusega 24
Pädevus seoses õpilaste õpingute jätkamise ja kooli lõpetamisega 32
Muud pädevused 49

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 12, 33 lk, ISBN 978-9985-9864-3-1, 05.2008
Muudatused õppenõukogu tegevuses alates 01.09.2008

Muudatused seoses õppenõukogu tegevuse korraldamisega 5
Muudatused õppenõukogu pädevuses 11
Õppenõukogu tegevused, mis alates 1. septembrist 2008. a ei ole enam õppenõukogu pädevuses 11
Õppenõukogu tegevused, mis on õppenõukogu pädevuses muutumatul kujul 14
Õppenõukogu tegevused, mis alates 1. septembrist 2008. a on toodud õppenõukogu pädevuse loetellu (enne olid sätestatud vaid mõnes teises õigusaktis) 15
Täiesti uued tegevused, mis on õppenõukogu pädevuses alates 01. septembrist 2008. a. 18
Õppenõukogu tegevused, mis on õppenõukogu pädevuses lähtuvalt teistest õigusaktidest 19
Õppenõukogu tegevused, kus on alates 1. septembrist 2008. a muudetud õppenõukogu pädevust 22
Kooli õppenõukogu pädevus ja tegutsemise kord (kehtib kuni 01. septembrini 2008. a) 26
Kooli õppenõukogu pädevus ja tegutsemise kord (jõustub alates 01. septembrist 2008. a) 30

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 11, 33 lk, ISBN 978-9985-9864-2-4, 05.2008
Nõuded koolidirektori käskkirja vormistamisele

Sissejuhatus 5
Erinevat liiki haldusaktid 6
Käskkiri 7
Korraldus 7
Ettekirjutus 7
Koolidirektori otsus 8
Väljavõtted õppe- ja kasvatustegevust reguleerivatest õigusaktidest, kus on sätestatud nõuded vormistada koolidirektori käskkiri või muu haldusakt 8
Käskkirja kui haldusakti koostamise lähtealused 22
Haldusaktid ja nende vorm 22
Haldusakti põhjendamine 22
Vaidlustamisviide 23
Vorminõuete rikkumise tagajärjed ja ilmse ebatäpsuse parandamine haldusaktis 23
Haldusakti kehtivus 23
Tühine haldusakt 24
Haldusakti kehtetuks tunnistamine 24
Käskkirja üldine ülesehitus 25
Peaväli 25
Viidaväli 26
Liigi ja kohaväli 26
Tekstiväli 26
Kontaktandmeväli 27
Koolidirektori käskkirja struktuur 28
Käskkirja faktiline alus 29
Käskkirja õiguslik alus 30
Käskkirja resolutiivosa 30
Käskkirja teatavakstegemine 30
Käskkirja jõustumine 30
Vaidlustamisviide 30
Ebakorrektse käskkirja tunnused 30
Näide koolidirektori käskkirja vormistamise kohta 31
Lihtkäskkirja vormistamise struktuur 33

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 10, 28 lk, ISBN 978-9985-9864-1-7, 11.2007
Kooli hoolekogu ja pidaja pädevus koolielu korraldamisel

Kooli hoolekogu ja pidaja kui haldusorgani pädevus ning nende antud haldusaktide õiguspärasus 5
Kooli hoolekogu pädevus koolielu korraldamisel 6
Hoolekogu tegevust käsitlevad seadused ja määrused 8
Kooli pidaja pädevus koolielu korraldamisel 15
Kooli pidaja tegevust käsitlevad seadused ja määrused 17

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 9, 46 lk, ISBN 978-9985-9864-0-0, 11.2007
õppe- ja kasvatustegevuse kavandamine õpetaja tõõkavas ning selle praktiline koostamine

Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamine lähtuvalt riiklikust õppekavast 5
Õppeprotsessi planeerimise põhimõtted õppetunni tasandil 6
Erinevatest õigusaktidest tulenevad nõuded õpetaja tõõkavale 9
Teadmiste ja oskuste omandamise ning nende kontrollimise kavandamine tõõkavas 11
Õpetaja tõõkava koostamise etapid 12
1. etapp: tutvumine riikliku õppekava ainekavaga 14
2. etapp: õpitulemuste seostamine õppesisuga 17
3. etapp: õppesisu seostamine läbivate teemade ja teiste õppeainetega 20
4. - 6. etapp: õppesisu seostamine läbiva teemaga 23
7. etapp: õppeprotsessi kavandamine kursuste või veeranditena 32
8. etapp: õpetaja tõõkava koostamine 34
9. etapp: infolehe koostamine õpilastele teadmiste ja oskuste hindamise korralduse teatavaks tegemiseks antud õppeaines kursuse, veerandi või poolaasta kohta 43
10. etapp: õppemeetodite seostamine üldpädevustega 44
11. etapp: tegevuste kavandamine õpiabi vajava õpilase toetamiseks 46

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 8, 24 lk, ISBN 978-9985-9772-9-3, 11.2007
Koolis tõõtava logopeedi põhilised tõõülesanded ning õigusaktidest tulenevad piirangud logopeedi tegevusele

Logopeedi roll koolis 5
Logopeed kooliorganisatsiooni struktuuris ning koolidirektoriga sõlmitud tõõlepingu alusel tõõtava logopeedi tegevused koolis 8
Logopeedilise abi osutamine kahelistele õpilastele 10
Õpilaste arengu toetamine 12
Õppimisega seotud võimete uurimine 15
Eneseregulatsiooni uurimine 17
Oskus enda tegevust allutada reeglitele, kuulata ja täpselt täita täiskasvanu juhiseid. "Graafiline etteütlus". 18
Eetika ja konfidentsiaalsuse küsimused koolis 23
Logopeedi eetika 24

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 7, 30 lk, ISBN 978-9985-9772-8-6, 11.2007
Põhikooli õpilasele tasuta kasutada antud õppevahendi sh tõõvihiku tagastamine koolile ja tõõvihiku võõrandamise võimalused õpilasele

Õppekava läbimiseks vajalike õppevahendite tasuta kasutada andmise võimaldamine õpilastele ning nende tagastamise tingimuste ja korra koostamise põhimõtted 5
Kooli kodukorra koostamiseks vajalikud õigusaktid 8
Õppenõukogu protokolli ja otsuse näidis seoses kooli kodukorra kinnitamisega 11
Kooli kodukorra näidise terviktekst, milles on sätestatud ka põhikooli õpilasele tasuta kasutada antud õppevahendite (õpikud, tõõraamatud, tõõvihikud ja tõõlehed) ning gümnaasiumi õpilasele tasuta kasutada antud õpikute kasutamise ning koolile tagastamise tingimused ja kord 14
Kooli võimalused tagastamisele kuuluvate tõõvihikute jätmiseks õpilasele ehk tõõvihikute võõrandamine 21
Õppevahendi tasuta kasutamine 23
Õppekirjanduse kogu komplekteerimine 25
Õppenõukogu protokolli ja otsuse näidis seoses kooskõlastuse andmisega raamatukoguhoidjale õppekirjanduse kogu komplekteerimiseks 2008/2009 õppeaastaks 27
Koolidirektori käskkiri õppekirjanduse kogu teavikute tellimuse kinnitamiseks 2008/2009 õppeaastaks 30

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 6, 28 lk, ISBN 978-9985-9772-6-2, 09.2007
Üldhariduskooli tegevusnäitajad

Selgitus üldhariduskooli tegevusnäitajatele 5
Koolidelt andmete kogumine 7
Registrisse algandmete kandmiseks vajalikud alusdokumendid 12
Õpilastega seotud näitajad 14
Personaliga seotud näitajad 21
Õppeasutusega seotud tulemused 23
Üldhariduskooli tegevusnäitajate seotus hindamiskriteeriumidega 26

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 5, 36 lk, ISBN 978-9985-9772-5-5, 08.2007
Eestikeelse õppe alustamine eesti keelest erineva õppekeelega kooli gümnaasiumiastmel

Üleminek osalisele õppele eesti keeles 1. septembrist 2007. aastal 5
Üleminekuks vajalikud ettevalmistused koolides aastast 2002 6
Õppekeele muutmine 8
Mida tähendab tänaste kehtivate õigusaktide kohaselt 60 protsenti õppekava mahust? 9
Muudatused kooliõppekavas 12
Eestikeelse õppe alustamiseks eesti keelest erineva õppekeelega kooli gümnaasiumiastmel vajalikud otsused ja käskkirjad 13
Õppenõukogu protokoll 20
Õppenõukogu otsus kooli põhimääruses tehtavate vajalike muudatuste heakskiitmise kohta 22
Õppenõukogu otsus kooli arengukavas tehtavate vajalike muudatuste heakskiitmise kohta 25
Õppenõukogu otsus kooli õppekavas tehtavate vajalike muudatuste heakskiitmise kohta 27
Gümnaasiumi õpilastele õpinguraamatu uue vormi kinnitamine 29
Õppenõukogu otsus - kooskõlastuse andmine raamatukoguhoidjale kogude komplekteerimiseks, seoses üleminekuga eestikeelsele õppele 31
Koolidirektori käskkiri kooliõppekava muudatuste kinnitamise kohta 33
Koolidirektori käskkiri raamatukogu teavikute tellimuse kinnitamise kohta 34
Kirja näidis - Kiri kooli pidajale põhimääruse muudatuste kinnitamiseks 35
Kirja näidis - Kiri kooli pidajale arengukava muudatuste kinnitamiseks 36

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 4, 36 lk, 06.2007
Terviklik õpiabisüsteem koolis

Õpilaste nõustamise ja õpiabi osutamise kirjeldamine kooliõppekavas 5
Hariduslike erivajadustega õpilaste määratlemine 6
Tugisüsteemi ja õpiabi rakendamisel kantavad andmed Eesti Hariduse Infosüsteemi 9
Terviklik õpiabisüsteem koolis 10
Õpiabi tulemuslikkuse analüüs 11
Õpiabi osutamine erilise andekusega õpilastele 11
Õpiabi osutamine käitumisraskustega õpilastele 12
Tegevuste hierarhia käitumisraskustega õpilase korral 12
Otsused, mis on vajalikud õpilase ajutiseks kõrvaldamiseks õppetunnist 13
Õppenõukogu protokolli näidis 14
Õppenõukogu otsuse näidis 15
Koolidirektori käskkirja näidis 17
Kasvatusraskustega õpilaste klassi moodustamise eesmärk 18
Käitumise korrigeerimist vajavate õpilaste määratlemine 19
Käitumise korrigeerimine 20
Käitumise korrektsiooni programm 23
Näide esimese etapi harjutusest 24
Õpiabi õpilastele, kes on pikemaajaliselt õpikeskkonnast eemal viibinud 30
Puudumised ja nende põhjuste analüüs 31
Õppetegevuse korraldus kaua eemal olnud õpilasele 33
Kaua eemal olnud õpilaste õpitulemuste tagamise meetodid 34
Erivajadusega õpilase nõustamiskomisjoni suunamine 36

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 3, 36 lk, 06.2007
Õpilase kohta juriidiliselt korrektse iseloomustuse koostamine ja vormistamine ning kriminaalasjas nõudekirjale vastamine

Õpilase kohta teabe küsimise võimalused 5
Õpilase kohta koolis kogutavad andmed 6
Õpilase kooli vastuvõtmisel kogutavad andmed 6
Õpilase kohta klassipäevikusse kantavad andmed 7
Õpilase kohta õpilasraamatusse kantavad andmed 7
Andmed ringides osalemise kohta 9
Andmed õpilastele antud autasude kohta 10
Andmed pikapäevarühma või õpilaskoduga kooli kasvatusrühma tegevuse kohta 10
Õpilase kohta Eesti Hariduse Infosüsteemi kantavad andmed 11
Õpilase kohta "õpilase vaatluse kaardile" kantavad andmed 13
Õpilase kohta kogutud teabe muutmine asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teabeks 21
Asutusesiseseks teabeks mitte tunnistatud informatsiooni väljastamine teabenõude korras 24
Uurimisasutuse nõudekiri 27
Mida tähendab tähtaeg - viivitamata? 28
Iseloomustuse koostamise näidis 30
Iseloomustuse juurde väljastatava väljavõtte vormistamine 33
Iseloomustuse väljastamisest keeldumise kirja näidis 34
Iseloomustuse kättetoimetamine 36

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 2, 34 lk, 06.2007
Koolipsühholoogi tegevust reguleerivad õigusaktid

Koolipsühholoog kooliorganisatsiooni struktuuris 5
Koolipsühholoog personali miinimumkoosseisus 8
Tugistruktuurid koolis, keda saab õpetaja lisaks koolipsühholoogile ja psühholoogile vajadusel kaasata õppe- ja kasvatusprotsessi 9
Koolipsühholoogi ja koolis tõõtava psühholoogi erinevus õigusaktides 12
Koolipsühholoogi eetika 27
Eetika ja konfidentsiaalsuse küsimused koolis 28
Koolipsühholoogi roll turvalisuse tagamisel koolis 29
Koolipsühholoogi osalemine õpilase arengu toetamise protsessis 31
Koolipsühholoogi osalemine õpetaja arengu toetamise protsessis 33
Koolipsühholoogi roll sisehindamise läbiviimisel 34

Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 1, 36 lk, 06.2007
Kaebuste ja vaiete menetlemine koolis, juriidiliselt pädevate otsuste vastuvõtmine ning vastuskirjade koostamine

Kaebuste käsitlemise protsessi loomine ja arendus 5
Kaebuste mõjusa käsitlemise juhtpõhimõtted 6
Kaebuste käsitlemise raamistik 8
Tõõtajate kohustused ja volitused 8
Mõjusa ja tõhusa kaebuste käsitlemise protsessi planeerimine 9
Kaebuste käsitlemise protsessi toimimine 10
Kaebuse kohta kogutud informatsiooni säilitamine ja kaebuste käsitlemise protsessi parendamine 12
Juhised väikekoolidele kaebuste käsitlemise protsessi loomiseks 14
Kaebuste käsitlemise protsessi objektiivsus 14
Võimalikud reageeringud kaebustele 16
Kaebuste esitamise blankett 17
Kaebuse vastuvõtmise ja lahendamise blankett 18
Kaebuste käsitlemise protsess vooskeemina 20
Juhis kaebuste käsitlemise protsessi seireks 21
Kaebuste käsitlemise audit 22
Vaidemenetlus 23
Vaide esitamise blankett 28
Näidisvaie ja sellele järgnev otsus ning vastuskiri 29

 Merlecons - koolitus ja teabekeskus