Merlecons - koolitus ja teabekeskus

Uudised

11. märtsil 2023. a jõustusid uued riiklike õppekavade redaktsioonid:
Põhikooli riiklik õppekava
Gümnaasiumi riiklik õppekava
Põhikooli lihtsustatud riiklik õppekava

Koolituskeskuses toimuvad koolitused koolidele ja lasteaedadele

Koolitusteemadega seonduvaid videoklippe näeb Merlecons Youtube kanalil: Merlecons Youtube kanal

Koolitused koolidele ja lasteaedadele:
22.05 – Õppeaasta kokkuvõte ja tulemuslikkuse hindamine õpetaja ja kooli kui terviku tasandil
23.05 – Kooli õppekava uuendamine põhikoolis
24.05 – Praktilised juhised lasteaia arengukava koostamiseks ja arengukava näidis

Koolituste õppekavad

Õppekavadega saab tutvuda siin: Õppekavad PDF failina.

Koolitusele registreerimine

Koolitusele registreerimiseks palume saata e-kiri aadressil koolitus@merlecons.ee. Registreerimisel on vajalik järgmine informatsioon: osaleja ees- ja perekonnanimi, isikukood, õppeasutus.

Merlecons Toimetised üksiknumbri tellimine

Perioodilise väljaande üksiknumbri tellimiseks palume saata e-kiri aadressil toimetised@merlecons.ee.

Seeria A

Nr. 34: Kooli õppekava ainevaldkonna „Tehnoloogia“ käsitöö, kodunduse ja tehnoloogiaõpetuse ainekavade näidised põhikoolile alates 01.09.2024. a tulenevalt muudatustest riiklikes õppekavades (sh ka koolile, kus toimub lihtsusatud õpe)
Nr. 33: Kooli õppekava ainevaldkonna „Matemaatika“ ainekava näidis põhikoolile alates 01.09.2024. a tulenevalt muudatustest riiklikes õppekavades (sh ka koolile, kus toimub lihtsusatud õpe)
Nr. 32: Kooli õppekavas ainevaldkonna „Keel ja kirjandus“ eesti keel teise keelena ainekava näidis põhikoolile alates 01.09.2024. a tulenevalt muudatustest riiklikes õppekavades (sh ka koolile, kus toimub lihtsusatud õpe)
Nr. 31: Kooli õppekavas ainevaldkonna „Keel ja kirjandus“ vene keele ja kirjanduse ainekavade näidised põhikoolile alates 01.09.2024. a tulenevalt muudatustest riiklikes õppekavades
Nr. 30: Kooli õppekava ainevaldkonna „Eesti keel ja kirjandus“ näidis põhikoolile alates 01.09.2024. a tulenevalt muudatustest riiklikes õppekavades (sh ka koolile, kus toimub lihtsusatud õpe)
Nr. 29: Kooli õppekava ainevaldkonna „Kunstiained“ näidis põhikoolile alates 01.09.2024. a tulenevalt muudatustest riiklikes õppekavades (sh ka koolile, kus toimub lihtsusatud õpe)
Nr. 28: Kooli õppekava ainevaldkonna „Võõrkeeled“ B-võõrkeele ja lihtustatud õppe ainekava näidis põhikoolile alates 01.09.2024. a tulenevalt muudatustest riiklikes õppekavades
Nr. 27: Kooli õppekava ainevaldkonna „Võõrkeeled“ A-võõrkeele ainekava näidis põhikoolile alates 01.09.2024. a tulenevalt muudatustest riiklikes õppekavades
Nr. 26: Kooli õppekava ainevaldkonna „Kehaline kasvatus“ näidis põhikoolile alates 01.09.2024. a tulenevalt muudatustest riiklikes õppekavades (sh ka koolile, kus toimub lihtsusatud õpe)
Nr. 25: Kooli õppekava ainevaldkonna „Sotsiaalained“ näidis põhikoolile alates 01.09.2024. a tulenevalt muudatustest riiklikes õppekavades (sh ka koolile, kus toimub lihtsusatud õpe)
Nr. 24: Kooli õppekava ainevaldkonna „Loodusained“ näidis põhikoolile alates 01.09.2024. a tulenevalt muudatustest riiklikes õppekavades (sh ka koolile, kus toimub lihtsusatud õpe)
Nr. 23: Kooli õppekava üldosa näidis põhikoolile alates 01.09.2024. a tulenevalt muudatustest riiklikes õppekavades

Seeria B

Nr. 205: Õppenõukogu koosoleku protokollide ja otsuste näidised 2023
Nr. 204: Nõuded põhikooli ja gümnaasiumi füüsilisele ja vaimsele õppekeskkonnale tulenevalt riiklike õppevade ainekavadest
Nr. 203: Abimaterjal haridusliku erivajadusega õpilase õppe koordineerijale 2023

Seeria C

Nr. 52: Abimaterjal lasteaia majandusjuhatajale 2023: turvaline ja ohutu töö- ja kasvukeskkond
Nr. 51: Abimaterjal koolieelse lasteasutuse direktorile: dokumendid lasteasutuse juhtimisel 2023
Nr. 50: Töölepingu näidis koolieelse lasteasutuse töötajaga alates 01.08.2022

Seeria D

Nr. 2: Valmistu põhikooli matemaatika lõpueksamiks. Iseseisvaks kordamiseks. II osa.
Nr. 1: Valmistu põhikooli matemaatika lõpueksamiks. Iseseisvaks kordamiseks. I osa.

 Merlecons - koolitus ja teabekeskus