Merlecons - koolitus ja teabekeskus

Koolituskeskuses toimuvad koolitused koolidele ja lasteaedadele

Koolituse teemadega seonduvad videoklipid Merlecons Youtube kanalil: Merlecons Youtube kanal

08.06 – Kooli majandusjuhataja ülesanded turvalisuse tagamisel koolis
10.06 – Töökorraldus ja dokumentatsioon lasteaia direktori ja õppealajuhataja töös

Koolituskeskuses toimuvate koolituste õppekavad

Õppekavadega saab tutvuda siin: Õppekavad PDF failina.

Koolitusele registreerimine

Koolitusele registreerimiseks palume saata e-kiri aadressil koolitus@merlecons.ee. Registreerimisel on vajalik järgmine informatsioon: osaleja ees- ja perekonnanimi, isikukood, õppeasutus.

Merlecons Toimetised üksiknumbri tellimine

Perioodilise väljaande üksiknumbri tellimiseks palume saata e-kiri aadressil toimetised@merlecons.ee.

Seeria A

Nr. 20: Õppimise kavandamine matemaatikas õppeaastaks 2021/2022 põhikooli lõpuklassis lähtudes 2021. a põhikooli matemaatika lõpueksami sisust
Nr. 19: Milliseid õpitulemusi pole veel kunagi põhikooli matemaatika lõpueksamite ülesannetes esinenud ja mille õppimisele tuleks enam keskenduda distants- ja kontaktõppe tingimustes
Nr. 18: Põhikooli matemaatika lõpueksamite võrrandite ja võrrandisüsteemidega seotud ülesannete lahendused koos selgitustega distants- ja kontaktõppe tingimustes õppimiseks
Nr. 17: Põhikooli matemaatika lõpueksamite tekstülesannete lahendused koos selgitustega distants- ja kontaktõppe tingimustes õppimiseks

Seeria B

Nr. 177: Õppeaasta kokkuvõtte näidis ja soovitused koostamiseks
Nr. 176: Muudatused riiklikes õppekavades alates 26.04.2021 ning nendest tulenevalt kiirmenetluse korras muudatuste sätestamine kooli õppekavas
Nr. 175: Skemaatilised tegevusjuhised haridusliku erivajadusega õpilase õppe koordineerijale

Seeria C

Nr. 42: Koolieelse lasteasutuse kodukorra näidis terviktekstina koos COVID-19 leviku tõkestamist kirjeldavate sätetega
Nr. 41: Õpetaja eneseanalüüs ja enesehindamine lasteaias
Nr. 40: Õpetaja töölepingu sõlmimine ja lõpetamine koolieelses lasteasutuses

 Merlecons - koolitus ja teabekeskus