Meist

Seeria A

Seeria B

Seeria C

Seeria D

Merlecons Toimetised (seeria D: Raamatusari ISSN 2733-3809).

Merlecons Toimetised. Seeria D, nr 2, 47 lk, ISBN 978-9916-607-43-5, 09.2021
Valmistu põhikooli matemaatika lõpueksamiks. Iseseisvaks kordamiseks. II osa.
Tasandiliste kujunditega seotud ülesannete lahendamine 5
Kolmnurk 5
Täisnurkne kolmnurk 6
Siseringjoon täisnurkses kolmnurgas 7
Täisnurkse kolmnurga ümberringjoon 8
Võrdhaarne kolmnurk 9
Võrdkülgne kolmnurk 10
Ruut 11
Ristkülik 11
Rööpkülik 11
Romb 12
Trapets 12
Korrapärane hulknurk 12
Ring 13
Teemaga seotud ülesanded koos lahenduste ja selgitustega 13
Ülesanne 18. Erinevatest kujundite elementidest koosneva kujundi pindala arvutamine 13
Ülesanne 19. Pindala arvutamine, kui on antud täisnurkne kolmnurk ja ümberringjoon 15
Ülesanne 20. Kolmnurga pindala arvutamine 16
Ruumiliste kujunditega seotud ülesannete lahendamine 17
Risttahukas 17
Kuup 17
Prisma 18
Rööptahukas 18
Püstprisma 19
Püströöptahukas 19
Korrapärane püstprisma 20
Püramiid 20
Korrapärane püramiid 21
Silinder 22
Koonus 23
Kera ja sfäär 23
Teemaga seotud ülesanded koos lahenduste ja selgitustega 24
Ülesanne 21. Erinevatest ruumilistest kujunditest koosneva kujundi ruumala ja pindala arvutamine 24
Ülesanne 22. Püramiidi, koonuse ja silindri ruumalade arvutamine ja võrdlemine 26
Tekstülesannetega seotud ülesannete lahendamine 29
Teemaga seotud ülesanded koos lahenduste ja selgitustega 29
Ülesanne 23. Tekstülesanne, kui on antud mõõtkavaga plaan 29
Ülesanne 24. Tekstülesanne eseme ostmisel järelmaksu arvutamiseks 30
Ülesanne 25. Tekstülesanne kauba hinna ja koguste kohta 32
Ülesanne 26. Võrde põhiomadust kasutada võimaldav ülesanne 33
Ülesanne 27. Töö ülesanne, mille lahendamiseks on vaja koostada võrrand 33
Ülesanne 28. Kiiruse ülesanne, mille lahendamiseks on vaja koostada võrrand 34
Ülesanne 29. Mahu ülesanne, mille lahendamiseks saab kasutada võrde põhiomadust 35
Ülesanne 30. Tekstülesanne, mille lahendamiseks tuleb koostada võrrand 36
Ülesanne 31. Tekstülesanne, mille lahendamiseks tuleb koostada võrrand 36
Ülesanne 32. Tekstülesanne, mille lahendamiseks tuleb koostada võrrandisüsteem 37
Statistika ja tõenäosusega seotud ülesannete lahendamine 38
Statistika 38
Tõenäosus 38
Kindel, võimatu ja juhuslik sündmus 38
Juhusliku sündmuse tõenäosus 38
Teemaga seotud ülesanded koos lahenduste ja selgitustega 39
Ülesanne 33. Statistika ülesanne toote info põhjal 39
Ülesanne 34. Statistika ülesanne sektordiagrammil esitatud uuringutulemuste põhjal 40
Ülesanne 35. Tõenäosuse arvutamise ülesanne 42
Ülesanne 36. Statistika ülesanne andmetabelite põhjal 44
Ülesanne 37. Statistika ülesanne andmetabelite põhjal 45

Merlecons Toimetised. Seeria D, nr 1, 52 lk, ISBN 978-9916-607-42-8, 09.2021
Valmistu põhikooli matemaatika lõpueksamiks. Iseseisvaks kordamiseks. I osa.
Avaldiste lihtsustamisega seotud ülesannete lahendamine 5
Abivalemid avaldiste lihtsustamiseks 5
Teemaga seotud ülesanded koos lahenduste ja selgitustega 7
Ülesanne 1. Ühe tundmatuga avaldise lihtsustamine 8
Ülesanne 2. Kahe tundmatuga avaldise lihtsustamine ja selle väärtuse arvutamine 11
Ülesanne 3. Astmeid ja juuri sisaldavate avaldiste lihtsustamine 14
Võrrandite ja võrrandisüsteemidega seotud ülesannete lahendamine 15
Lineaarvõrrand 15
Ruutvõrrand 15
Võrrandisüsteemide lahendamine 16
Teemaga seotud ülesanded koos lahenduste ja selgitustega 16
Ülesanne 4. Lineaarvõrrandi lahendamine 17
Ülesanne 5. Lineaarvõrrandi lahendamine 18
Ülesanne 6. Ruutvõrrandi lahendamine 19
Ülesanne 7. Ruutvõrrandi lahendamine 20
Ülesanne 8. Lineaarvõrrandisüsteemi lahendamine liitmis- ja asendusvõttega 22
Ülesanne 9. Ruutvõrrandisüsteemi lahendamine asendusvõttega 23
Ülesanne 10. Ruutvõrrandisüsteemi lahendamine asendusvõttega 24
Ülesanne 11. Võrrandisüsteemi võrrandite lihtsustamine ja võrrandisüsteemi lahendamine liitmis- ja asendusvõttega ning graafiliselt 24
Ülesanne 12. Ruutvõrrandisüsteemi lahendamine graafiliselt 28
Lineaar- ja ruutfunktsiooni graafikutega seotud ülesannete lahendamine 31
Lineaarfunktsiooni graafiku joonestamine 31
Ruutfunktsiooni graafiku joonestamine 33
Teemaga seotud ülesanded koos lahenduste ja selgitustega 38
Ülesanne 13. Funktsioonidega piiritletud kujundite pindala arvutamine 38
Ülesanne 14. Funktsioonidega piiritletud kujundite pindala arvutamine 41
Ülesanne 15. Graafiku põhjal funktsiooni koostamine 45
Ülesanne 16. Kujundi pindala arvutamine, mis on piiritletud ringjoone ja sirgetega 47
Ülesanne 17. Ruutfunktsiooni graafiku koostamine ja joonestamine ning lineaarfunktsiooniga lõikepunkti leidmine 50

 Merlecons - koolitus ja teabekeskus