8 Meist

Seeria A

Seeria B

Seeria C

Seeria D

Merlecons Toimetised (seeria A: Muutunud õpikäsitus ISSN 1736-5996) on Merlecons ja Ko OÜ koolidele suunatud perioodiline väljaanne, mis sisaldab õppemetoodilisi materjale ja on abiks õpikäsituse muutmisel.

Merlecons Toimetised. Seeria A, nr 34, 41 lk, ISBN 978-9916-607-95-4, 05.2024
Kooli õppekava ainevaldkonna „Tehnoloogia“ käsitöö, kodunduse ja tehnoloogiaõpetuse ainekavade näidised põhikoolile alates 01.09.2024. a tulenevalt muudatustest riiklikes õppekavades (sh ka koolile, kus toimub lihtsusatud õpe)
Sissejuhatus 5
Ainevaldkonna „Tehnoloogia“ näidiskava kooli õppekavas 7
Tehnoloogiaainete kaudu kujundatavate üldpädevuste arengu toetamine 7
Tehnoloogiaainete lõimingu rakendamise viisid 8
Läbivate teemade käsitlemine tehnoloogiaainetes 8
I kooliaste - tööõpetus 9
II kooliaste – käsitöö, kodundus, tehnoloogiaõpetus 12
III kooliaste – käsitöö, kodundus, tehnoloogiaõpetus 19

Ainevaldkonna „Tehnoloogia“ näidiskava kooli õppekavas lihtsustatud õppele 29
Tööõpetuse kaudu kujundatavate üldpädevuste arengu toetamine (lihtsusatud õpe) 29
Tööõpetuse lõimingu rakendamise viisid teiste ainevaldkondadega (lihtsusatud õpe) 30
Läbivate teemade käsitlemine tööõpetuses (lihtsusatud õpe) 30
Õppetegevuse kirjeldus arenguperioodide kaupa 31
Tööõpetus 1.-4. klassis 32
Käsitöö ja kodundus 5.-9. klassis 34
Tenoloogiaõpetus 5.-9. klassis 38


Merlecons Toimetised. Seeria A, nr 33, 42 lk, ISBN 978-9916-607-94-7, 04.2024
Kooli õppekava ainevaldkonna „Matemaatika“ ainekava näidis põhikoolile alates 01.09.2024. a tulenevalt muudatustest riiklikes õppekavades (sh ka koolile, kus toimub lihtsusatud õpe)
Sissejuhatus 5
Ainevaldkonna „Matemaatika“ näidiskava kooli õppekavas 7
Matemaatika kaudu kujundatavate üldpädevuste arengu toetamine 7
Matemaatika lõimingu rakendamise viisid 7
Läbivate teemade käsitlemine matemaatikas 8
Matemaatika 1.-3. klass 9
Matemaatika 4.-6. klass 16
Matemaatika 7.-9. klass 26

Ainevaldkonna „Matemaatika“ näidiskava kooli õppekavas lihtsustatud õppele 34
Matemaatika kaudu kujundatavate üldpädevuste arengu toetamine (lihtsusatud õpe) 34
Matemaatika lõimingu rakendamise viisid (lihtsusatud õpe) 34
Läbivate teemade käsitlemine matematikas (lihtsusatud õpe) 35
Matemaatika 37


Merlecons Toimetised. Seeria A, nr 32, 57 lk, ISBN 978-9916-607-93-0, 04.2024
Kooli õppekavas ainevaldkonna „Keel ja kirjandus“ eesti keel teise keelena ainekava näidis põhikoolile alates 01.09.2024. a tulenevalt muudatustest riiklikes õppekavades (sh ka koolile, kus toimub lihtsusatud õpe)
Sissejuhatus 5
Ainevaldkonna „Keel ja kirjandus“ eesti keel teise keelena näidiskava kooli õppekavas 7
Keele ja kirjanduse valdkonna õppeainete kaudu kujundatavate üldpädevuste arengu toetamine 7
Keele ja kirjanduse valdkonna õppeainete lõimingu rakendamise viisid 8
Läbivate teemade käsitlemine keele ja kirjanduse valdkonna õppeainetes 9
Eesti keel teise keelena 10

Ainevaldkonna „Keel ja kirjandus“ eesti keel teise keelena näidiskava kooli õppekavas lihtsustatud õppele 50
Keelte kaudu kujundatavate üldpädevuste arengu toetamine (lihtsustatud õpe) 50
Keelte lõimingu rakendamise viisid (lihtsustatud õpe) 51
Läbivate teemade käsitlemine (lihtsusatud õpe) 52
Eesti keel teise keelena (lihtsustatud õpe) 53


Merlecons Toimetised. Seeria A, nr 31, 43 lk, ISBN 978-9916-607-92-3, 04.2024
Kooli õppekavas ainevaldkonna „Keel ja kirjandus“ vene keele ja kirjanduse ainekavade näidised põhikoolile alates 01.09.2024. a tulenevalt muudatustest riiklikes õppekavades
Sissejuhatus 5
Ainevaldkonna „keel ja kirjandus“ vene keele ja kirjanduse näidiskava kooli õppekavas 6
Keele ja kirjanduse valdkonna õppeainete kaudu kujundatavate üldpädevuste arengu toetamine 6
Keele ja kirjanduse valdkonna õppeainete lõimingu rakendamise viisid 7
Läbivate teemade käsitlemine keele ja kirjanduse valdkonna õppeainetes 8
Vene keel 9
Kirjandus 38


Merlecons Toimetised. Seeria A, nr 30, 57 lk, ISBN 978-9916-607-91-6, 04.2024
Kooli õppekava ainevaldkonna „Eesti keel ja kirjandus“ näidis põhikoolile alates 01.09.2024. a tulenevalt muudatustest riiklikes õppekavades (sh ka koolile, kus toimub lihtsusatud õpe)
Sissejuhatus 5
Ainevaldkonna „Eesti keel ja kirjandus“ näidiskava kooli õppekavas 7
Keele ja kirjanduse valdkonna õppeainete kaudu kujundatavate üldpädevuste arengu toetamine 7
Keele ja kirjanduse valdkonna õppeainete lõimingu rakendamise viisid 8
Läbivate teemade käsitlemine keele ja kirjanduse valdkonna õppeainetes 9
Eesti keel 10
Kirjandus 42

Ainevaldkonna „Eesti keel ja kirjandus“ näidiskava kooli õppekavas lihtsustatud õppele 48
Eesti keele kaudu kujundatavate üldpädevuste arengu toetamine (lihtsustatud õpe) 48
Eesti keele lõimingu rakendamise viisid (lihtsustatud õpe) 49
Läbivate teemade käsitlemine (lihtsusatud õpe) 50
Eesti Keel 50


Merlecons Toimetised. Seeria A, nr 29, 59 lk, ISBN 978-9916-607-90-9, 04.2024
Kooli õppekava ainevaldkonna „Kunstiained“ näidis põhikoolile alates 01.09.2024. a tulenevalt muudatustest riiklikes õppekavades (sh ka koolile, kus toimub lihtsusatud õpe)
Sissejuhatus 5
Ainevaldkonna „Kunstiained“ näidiskava kooli õppekavas 7
Kunstiainete kaudu kujundatavate üldpädevuste arengu toetamine 7
Kunstianete lõimingu rakendamise viisid 8
Läbivate teemade käsitlemine kunstiainetes 8
Kunst 9
Muusika 34

Ainevaldkonna „Kunstiained“ näidiskava kooli õppekavas lihtsustatud õppele 47
Kunstiainete kaudu kujundatavate üldpädevuste arengu toetamine (lihtsusatud õpe) 47
Kunstiainete lõimingu rakendamise viisid teiste ainevaldkondadega (lihtsusatud õpe) 48
Läbivate teemade käsitlemine kunstiainetes (lihtsusatud õpe) 48
Kunst 49
Muusika 55


Merlecons Toimetised. Seeria A, nr 28, 34 lk, ISBN 978-9916-607-89-3, 03.2024
Kooli õppekava ainevaldkonna „Võõrkeeled“ B-võõrkeele ja lihtustatud õppe ainekava näidis põhikoolile alates 01.09.2024. a tulenevalt muudatustest riiklikes õppekavades
Sissejuhatus 5
Ainevaldkonna „Võõrkeeled“ näidiskava kooli õppekavas B-võõrkeelele 7
B-võõrkeel 7
II kooliaste 9
III kooliaste 12

Ainevaldkonna „Võõrkeeled“ näidiskava kooli õppekavas lihtsustatud õppele 27
Võõrkeele kaudu kujundatavate üldpädevuste arengu toetamine 27
Lõimingu rakendamise viisid võõrkeelees teiste ainevaldkondadega 28
Läbivate teemade käsitlemine võõrkeeles 28
A-võõrkeel (lihtsustatud õpe) 29
II kooliaste 29
III kooliaste 31


Merlecons Toimetised. Seeria A, nr 27, 42 lk, ISBN 978-9916-607-88-6, 03.2024
Kooli õppekava ainevaldkonna „Võõrkeeled“ A-võõrkeele ainekava näidis põhikoolile alates 01.09.2024. a tulenevalt muudatustest riiklikes õppekavades
Sissejuhatus 5
Ainevaldkonna „Võõrkeeled“ näidiskava kooli õppekavas A-võõrkeelele 7
Võõrkeelete kaudu kujundatavate üldpädevuste arengu toetamine 7
Lõimingu rakendamise viisid võõrkeeletes teiste ainevaldkondadega 8
Läbivate teemade käsitlemine võõrkeeltes 8
A-võõrkeel 9
I kooliaste 9
II kooliaste 14
III kooliaste 27


Merlecons Toimetised. Seeria A, nr 26, 36 lk, ISBN 978-9916-607-87-9, 02.2024
Kooli õppekava ainevaldkonna „Kehaline kasvatus“ näidis põhikoolile alates 01.09.2024. a tulenevalt muudatustest riiklikes õppekavades (sh ka koolile, kus toimub lihtsusatud õpe)
Sissejuhatus 5
Ainevaldkonna „Kehaline kasvatus“ näidiskava kooli õppekavas 6
Kehalise kasvatuse kaudu kujundatavate üldpädevuste arengu toetamine 6
Kehalise kasvatuses lõimingu rakendamise viisid teiste ainevaldkondadega 6
Läbivate teemade käsitlemine kehalises kasvatuses 7
Kehaline kasvatus 8

Lihtsustatud õpe 30
Kehalise kasvatuse kaudu kujundatavate üldpädevuste arengu toetamine (lihtsusatud õpe) 30
Kehalise kasvatuses lõimingu rakendamise viisid teiste ainevaldkondadega (lihtsusatud õpe) 31
Läbivate teemade käsitlemine kehalises kasvatuses (lihtsusatud õpe) 31
Kehaline kasvatus 32


Merlecons Toimetised. Seeria A, nr 25, 43 lk, ISBN 978-9916-607-86-2, 02.2024
Kooli õppekava ainevaldkonna „Sotsiaalained“ näidis põhikoolile alates 01.09.2024. a tulenevalt muudatustest riiklikes õppekavades (sh ka koolile, kus toimub lihtsusatud õpe)
Sissejuhatus 5
Ainevaldkonna „Sotsiaalained“ näidiskava kooli õppekavas 6
Sotsiaalainete kaudu kujundatavate üldpädevuste arengu toetamine 6
Sotsiaalainete lõimingu rakendamise viisid 7
Läbivate teemade käsitlemine sotasiaalainetes 7
Inimeseõpetus 8
Ajalaugu 18
Ühiskonnaõpetus 27

Lihtsustatud õpe 33
Sotsiaalainete kaudu kujundatavate üldpädevuste arengu toetamine (lihtsusatud õpe) 33
Sotsiaalainete lõimingu rakendamise viisid (lihtsusatud õpe) 33
Läbivate teemade käsitlemine sotsiaalainetes (lihtsusatud õpe) 34
Inimeseõpetus 35
Ajalugu 42


Merlecons Toimetised. Seeria A, nr 24, 50 lk, ISBN 978-9916-607-85-5, 01.2024
Kooli õppekava ainevaldkonna „Loodusained“ näidis põhikoolile alates 01.09.2024. a tulenevalt muudatustest riiklikes õppekavades (sh ka koolile, kus toimub lihtsusatud õpe)
Sissejuhatus 5
Ainevaldkonna „Loodusained“ näidiskava kooli õppekavas 6
Loodusainete kaudu kujundatavate üldpädevuste arengu toetamine 6
Loodusainete lõimingu rakendamise viisid teiste ainevaldkondadega 7
Läbivate teemade käsitlemine loodusainetes 7
Loodusõpetus 8
Bioloogia 20
Füüsika 28
Geograafia 34
Keemia 39

Lihtsustatud õpe 44
Loodusõpetuse kaudu kujundatavate üldpädevuste arengu toetamine (lihtsusatud õpe) 44
Loodusõpetuse lõimingu rakendamise viisid teiste ainevaldkondadega (lihtsusatud õpe) 45
Läbivate teemade käsitlemine loodusõpetuses (lihtsusatud õpe) 45
Loodusõpetus 46


Merlecons Toimetised. Seeria A, nr 23, 30 lk, ISBN 978-9916-607-84-8, 01.2024
Kooli õppekava üldosa näidis põhikoolile alates 01.09.2024. a tulenevalt muudatustest riiklikes õppekavades
Sissejuhatus 5
Kooli õppekava üldosa struktuur (põhikool) 6
Kooli õppekava üldosa näidis (põhikool) 8
Kooli väärtused ja eripära 8
Kooli õppe- ja kasvatuseesmärgid 8
Valdkonnasisesed ja –ülesed lõiminguvõimalused, üldpädevuste kujundamise ja õppekava läbivate teemaade käsitlemise põhimõtted 9
Õppekorraldus koolis (sh õppe korraldamise viisid) 15
Kooli õppekava välise õppimise või tegevuse arvestamine koolis õpetatava osana 17
Õppekeskkonna mitmekesistamiseks kavandatud tegevused (sh õppekava rakendamist toetavad tegevused, õppekäigud ja muu taoline) 18
Liikluskasvatuse teemad 19
Loovtöö temaatika valiku, juhendamise, töö koostamise ja hindamise kord 20
Hindamise korraldus 21
Õpilaste arengu ja õppimise toetamise korraldus ning õpilaste juhendamise ja hariduslike erivajadustega õpilaste õppekorralduse põhimõtted, tugiteenuste rakendamise kord 24
Karjääriõppe, karjääriinfo ja nõustamise korraldamine 25
Õpilaste ja lastevanemate teavitamise ja nõustamise korraldus 26
Õpetajate koostöö ja töö planeerimise põhimõtted 27
Kooli õppekava uuendamise ja täiendamise kord 29


Merlecons Toimetised. Seeria A, nr 22, 22 lk, ISBN 978-9916-607-71-8, 06.2022
Õppimise kavandamine matemaatikas õppeaastaks 2022/2023 põhikooli lõpuklassis lähtudes 2022. a põhikooli matemaatika lõpueksami sisust
Sissejuhatus 5
Tasandiliste kujundite ülesande lahendus 8
Lineaar- ja ruutfunktsiooni graafikuga seotud ülesande lahendus 10
Avaldise lihtsustamise ülesande lahendus 13
Võrrandi ja võrrandisüsteemi lahendus integreerituna protsentülesandega 15
Statistika ja tõenäosuse ülesande lahendus 17
Ruumiliste kujundite ülesande lahendus 19
Tekstülesande lahendus 21

Merlecons Toimetised. Seeria A, nr 21, 27 lk, ISBN 978-9916-607-48-0, 11.2021
Tõenäosusülesannete lahendamine kolmanda kooliastme matemaatika tundides
Tõenäosuse mõiste 5
Tõenäosuse arvutamise valem 7
Tõenäosuse arvutamine – täringuga seotud ülesannete lahendamise näited 9
Tõenäosuse arvutamine – esemetega seotud ülesannete lahendamise näited 15
Tõenäosuse arvutamine – kaardipakiga seotud ülesannete lahendamine 21
Tõenäosuse arvutamine – kulli või kirjaga seotud ülesannete lahendamine 24
Veel näiteid tõenäosuse arvutamise ülesannete kohta 25

Merlecons Toimetised. Seeria A, nr 20, 24 lk, ISBN 978-9916-607-41-1, 06.2021
Õppimise kavandamine matemaatikas õppeaastaks 2021/2022 põhikooli lõpuklassis lähtudes 2021. a põhikooli matemaatika lõpueksami sisust
Sissejuhatus 6
Avaldise lihtsustamise ülesande lahendus 8
Võrrandi ja võrrandisüsteemi ülesande lahendus 10
Lineaar- ja ruutfunktsiooni graafikuga seotud ülesande lahendus 12
Statistika ja tõenäosuse ülesande lahendus 16
Tekstülesande lahendus 18
Tasandiliste kujundite ülesande lahendus 20
Ruumiliste kujundite ülesande lahendus 23

Merlecons Toimetised. Seeria A, nr 19, 20 lk, ISBN 978-9916-607-38-1, 04.2021
Milliseid õpitulemusi pole veel kunagi põhikooli matemaatika lõpueksamite ülesannetes esinenud ja mille õppimisele tuleks enam keskenduda distants- ja kontaktõppe tingimustes
Sissejuhatus 5
Põhikooli riikliku õppekava matemaatika ainekava kolmanda kooliastme õpitulemuste võrdlus põhikooli matemaatika lõpueksamite ülesannete sisuga aastatest 2012 kuni 2019 6
Milliseid õpitulemusi pole veel kunagi põhikooli matemaatika lõpueksamite ülesannetes esinenud 8
Mille õppimisele tuleks enam keskenduda distants- ja kontaktõppe tingimustes 12

Merlecons Toimetised. Seeria A, nr 18, 27 lk, ISBN 978-9916-607-37-4, 04.2021
Põhikooli matemaatika lõpueksamite võrrandite ja võrrandisüsteemidega seotud ülesannete lahendused koos selgitustega distants- ja kontaktõppe tingimustes õppimiseks
Võrrandi lahendamine 5
Võrrandisüsteemide lahendamine 6
Ülesannete lahendamiseks vajalikud eelteadmised 7
Võrrandi lahendamine koos selgitustega (2019. a põhikooli matemaatika lõpueksami ülesanne nr 2) 8
Võrrandi lahendamine koos selgitustega (2018. a põhikooli matemaatika lõpueksami ülesanne nr 2) 11
Võrrandi lahendamine koos selgitustega (2017. a põhikooli matemaatika lõpueksami ülesanne nr 3) 14
Kahe tundmatuga lineaarvõrrandite süsteemi lahendamine koos selgitustega (2016. a põhikooli matemaatika lõpueksami ülesanne nr 7) 17
Võrrandi lahendamine koos selgitustega (2015. a põhikooli matemaatika lõpueksami ülesanne nr 2) 20
Võrrandisüsteemi lahendamine koos selgitustega (2013. a põhikooli matemaatika lõpueksami ülesanne nr 2) 22

Merlecons Toimetised. Seeria A, nr 17, 27 lk, ISBN 978-9916-607-36-7, 04.2021
Põhikooli matemaatika lõpueksamite tekstülesannete lahendused koos selgitustega distants- ja kontaktõppe tingimustes õppimiseks
Sissejuhatus 5
Tekstülesande lahendus koos selgitustega (2019. a põhikooli matemaatika lõpueksami ülesanne nr 4) 6
Tekstülesande lahendus koos selgitustega (2019. a põhikooli matemaatika lõpueksami ülesanne nr 5) 8
Tekstülesande lahendus koos selgitustega (2018. a põhikooli matemaatika lõpueksami ülesanne nr 7) 10
Tekstülesande lahendus koos selgitustega (2017. a põhikooli matemaatika lõpueksami ülesanne nr 2) 13
Tekstülesande lahendus koos selgitustega (2016. a põhikooli matemaatika lõpueksami ülesanne nr 4) 15
Tekstülesande lahendus koos selgitustega (2015. a põhikooli matemaatika lõpueksami ülesanne nr 3) 16
Tekstülesande lahendus koos selgitustega (2014. a põhikooli matemaatika lõpueksami ülesanne nr 4) 17
Tekstülesande lahendus koos selgitustega (2014. a põhikooli matemaatika lõpueksami ülesanne nr 6) 19
Tekstülesande lahendus koos selgitustega (2013. a põhikooli matemaatika lõpueksami ülesanne nr 5) 22
Tekstülesande lahendus koos selgitustega (2012. a põhikooli matemaatika lõpueksami ülesanne nr 6) 24
Tekstülesande lahendus koos selgitustega (2012. a põhikooli matemaatika lõpueksami ülesanne nr 2) 26

Merlecons Toimetised. Seeria A, nr 16, 28 lk, ISBN 978-9916-607-35-0, 04.2021
Põhikooli matemaatika lõpueksamite statistika ja tõenäosuse ülesannete lahendused koos selgitustega distants- ja kontaktõppe tingimustes õppimiseks
Põhiteadmised statistika ülesannete lahendamiseks 5
Põhiteadmised tõenäosuse ülesannete lahendamiseks 6
Statistika ülesande lahendus koos selgitustega (2019. a põhikooli matemaatika lõpueksami ülesanne nr 3) 7
Statistika ja tõenäosuse liitülesande lahendus koos selgitustega (2018. a põhikooli matemaatika lõpueksami ülesanne nr 3) 10
Statistika ja tõenäosuse liitülesande lahendus koos selgitustega (2017. a põhikooli matemaatika lõpueksami ülesanne nr 5) 14
Statistika ülesande lahendus koos selgitustega (2016. a põhikooli matemaatika lõpueksami ülesanne nr 5) 17
Statistika ülesande lahendus koos selgitustega (2015. a põhikooli matemaatika lõpueksami ülesanne nr 5) 19
Statistika ülesande lahendus koos selgitustega (2014. a põhikooli matemaatika lõpueksami ülesanne nr 5) 22
Statistika ülesande lahendus koos selgitustega (2013. a põhikooli matemaatika lõpueksami ülesanne nr 4) 24
Statistika ülesande lahendus koos selgitustega (2012. a põhikooli matemaatika lõpueksami ülesanne nr 4) 27

Merlecons Toimetised. Seeria A, nr 15, 41 lk, ISBN 978-9916-607-34-3, 04.2021
Põhikooli matemaatika lõpueksamite ruumiliste kujunditega seotud ülesannete lahendused koos selgitustega distants- ja kontaktõppe tingimustes õppimiseks
Ruumiliste kujundite joonestamine 5
Arvu ümardamisel lähtumine tüvenumbrite arvust 6
Põhiteadmised risttahukast 9
Risttahuka ülesande lahendus koos selgitustega (2014. a põhikooli matemaatika lõpueksami ülesanne nr 7) 10
Risttahuka ülesande lahendus koos selgitustega (2017. a põhikooli matemaatika lõpueksami ülesanne nr 7) 13
Põhiteadmised rööptahukast 15
Põhiteadmised kuubist 16
Põhiteadmised prismast 17
Põhiteadmised püstprismast 18
Põhiteadmised korrapärasest püstprismast 19
Põhiteadmised püramiidist 20
Põhiteadmised korrapärasest püramiidist 21
Korrapärase nelinurkse püramiidi ülesande lahendus koos selgitustega (2018. a põhikooli matemaatika lõpueksami ülesanne nr 6) 22
Põhiteadmised pöördkehadest 24
Põhiteadmised silindrist 24
Silindri ülesande lahendus koos selgitustega (2016. a põhikooli matemaatika lõpueksami ülesanne nr 6) 26
Korrapärase nelinurkne püramiidi, risttahuka ja silindri kombineeritud ülesande lahendus koos selgitustega (2015. a põhikooli matemaatika lõpueksami ülesanne nr 7) 29
Põhiteadmised koonusest 32
Silindri ja koonuse kombineeritud ülesande lahendus koos selgitustega (2012. a põhikooli matemaatika lõpueksami ülesanne nr 7) 33
Silindri ja koonuse kombineeritud ülesande lahendus koos selgitustega (2019. a põhikooli matemaatika lõpueksami ülesanne nr 7) 36
Põhiteadmised kerast ja sfäärist kolmemõõtmelises eukleidilises ruumis 39
Silindri ja kera kombineeritud ülesande lahendus koos selgitustega (2013. a põhikooli matemaatika lõpueksami ülesanne 6) 40

Merlecons Toimetised. Seeria A, nr 14, 25 lk, ISBN 978-9916-607-32-9, 03.2021
Põhikooli matemaatika lõpueksamite avaldise lihtsustamisega seotud ülesannete lahendused koos selgitustega distants- ja kontaktõppe tingimustes õppimiseks
Sissejuhatus 5
Abistavad valemid avaldiste lihtsustamiseks 6
Põhiteadmised avaldiste lihtsustamiseks ja nendele teadmistele tuginevad tegevused avaldiste lihtsustamisel 11
Põhiteadmised avaldise lihtsustamise kohta ühes ülesandes – ülesande kommenteeritud lahendus 12
Avaldise lihtsustamise ülesande lahendus koos selgitustega (2012. a põhikooli matemaatika lõpueksami ülesanne nr 1) 16
Avaldise lihtsustamise ülesande lahendus koos selgitustega (2013. a põhikooli matemaatika lõpueksami ülesanne nr 1) 17
Avaldise lihtsustamise ülesande lahendus koos selgitustega (2014. a põhikooli matemaatika lõpueksami ülesanne nr 1) 18
Avaldise lihtsustamise ülesande lahendus koos selgitustega (2015. a põhikooli matemaatika lõpueksami ülesanne nr 1) 19
Avaldise lihtsustamise ülesande lahendus koos selgitustega (2016. a põhikooli matemaatika lõpueksami ülesanne nr 1) 20
Avaldise lihtsustamise ülesande lahendus koos selgitustega (2017. a põhikooli matemaatika lõpueksami ülesanne nr 1) 21
Avaldise lihtsustamise ülesande lahendus koos selgitustega (2018. a põhikooli matemaatika lõpueksami ülesanne nr 1) 22
Avaldise lihtsustamise ülesande lahendus koos selgitustega (2019. a põhikooli matemaatika lõpueksami ülesanne nr 1) 23
Kõige sagedasemad vead algebras 24

Merlecons Toimetised. Seeria A, nr 13, 40 lk, ISBN 978-9916-607-31-2, 03.2021
Põhikooli matemaatika lõpueksamite lineaar- ja ruutfunktsiooni graafikutega seotud ülesannete lahendused koos selgitustega distants- ja kontaktõppe tingimustes õppimiseks
Sissejuhatus 5
Põhiteadmised ruutfunktsiooni kohta 6
Põhiteadmised lineaarfunktsiooni kohta 10
Lineaarfunktsiooni ja ruutfunktsiooni lõikepunktide leidmine 11
Hüperbooli ja sirgega seotud ülesande lahendus koos selgitustega (2012. a põhikooli matemaatika lõpueksami ülesanne nr 2) 12
Parabooliga seotud ülesande lahendus koos selgitustega (2013. a põhikooli matemaatika lõpueksami ülesanne nr 7) 15
Parabooliga seotud ülesande lahendus koos selgitustega (2014. a põhikooli matemaatika lõpueksami ülesanne nr 2) 19
Parabooli ja sirgega seotud ülesande lahendus koos selgitustega (2015. a põhikooli matemaatika lõpueksami ülesanne nr 6) 22
Parabooliga seotud ülesande lahendus koos selgitustega (2016. a põhikooli matemaatika lõpueksami ülesanne nr 2) 26
Kahe parabooli ja nelinurgaga seotud ülesande lahendus koos selgitustega (2017. a põhikooli matemaatika lõpueksami ülesanne nr 6) 29
Parabooli ja sirgega seotud ülesande lahendus koos selgitustega (2018. a põhikooli matemaatika lõpueksami ülesanne nr 4) 33
Kahe sirge, ringjoone ja kolmnurgaga seotud ülesande lahendus koos selgitustega (2019. a põhikooli matemaatika lõpueksami ülesanne nr 6) 37

Merlecons Toimetised. Seeria A, nr 12, 32 lk, ISBN 978-9916-607-30-5, 03.2021
Põhikooli lõpetaja põhiteadmised nelinurgast ja kolmnurgast ning nende seos siseringjoone ja ümberringjoonega
Sissejuhatus 5
Kõõlnelinurga ja kõõlkolmnurga pindala arvutamine külgede pikkuste järgi 6
Nelinurga omadused, kui selle sisse on joonestatud siseringjoon või selle ümber on joonestatud ümberringjoon 7
Kõõlkolmnurk ringi sees 8
Kolmnurga siseringjoon ja ümberringjoon 8
Soovitused tüüpvalemite kasutamiseks konkreetseid ülesandeid lahendades 9
Kolmnurga pindala valem kõrguse ja ümberringjoone raadiuse kaudu 10
Tasandilise kujundi pindala valem igasuguse n-nurkade arvuga kujundi korral 10
Ükskõik millise kolmnurga pindala valem kahe külje ja nendevahelise nurga kaudu 11
Võrdhaarse kolmnurga kõrguse valem 12
Valemid võrdkülgse kolmnurga kohta 13
Valemid täisnurkse kolmnurga joonelementide ja nurkade arvutamiseks 15
Valemid täisnurkse kolmnurga pindala arvutamiseks, kui kolmnurga sisse on joonestatud siseringjoon 17
Täisnurkse kolmnurga nurkade ja joonelementide omavaheline suhe, kui üks nurk on 30° või 60° 18
Siseringjoon täisnurkses kolmnurgas 19
Ringjoon, kõõl ja puutuja - kahe punkti vahelise joonepikkuse arvutamise valemid 21
Täisnurkne kolmnurk ümbritsetuna ümberringjoonega – mediaan on ümberringjoone raadius ja hüpotenuus ümberringjoone diameeter 22
Kolmnurga ümberringjoone raadius külje ja vastasnurga kaudu 23
Ringjoone ja ringi üldvalemid 23
Kolmnurga kesklõigu arvutamine 24
Trapetsi kesklõigu arvutamine 24
Valemite ristkasutamine asendusvõtet kasutades 25
Soovitused ülesannete lahendamiseks 27
Näidiskiirtest ülesannetest, mis võimaldava kontrollida õpilaste põhiteadmisi nelinurgast ja kolmnurgast ning siseringjoonest ja ümberringjoonest 28

Merlecons Toimetised. Seeria A, nr 11, 37 lk, ISBN 978-9916-607-29-9, 03.2021
Põhikooli matemaatika lõpueksamite tasandiliste kujunditega seotud ülesannete lahendused koos selgitustega distants- ja kontaktõppe tingimustes õppimiseks
Sissejuhatus 5
Soovitused matemaatika õppimiseks distantsilt 6
Põhiteadmiste memokaardi koostamise näidis – põhiteadmised täisnurkse kolmnurga kohta 7
Põhikooli 9. klassi geomeetria kahes ülesandes 10
Ülesanne nr 1 ja selle kommenteeritud lahendus - trapetsi ja ümberringjoone kombineeritud ülesanne 10
Ülesanne nr 2 ja selle kommenteeritud lahendus – võrdkülgse kolmnurga, ümberringjoone ja siseringjoone kombineeritud ülesanne 13
Olulised reeglid geomeetria ülesannete lahendamiseks 17
Rombi ülesande lahendus koos selgitustega (2012. a põhikooli matemaatika lõpueksami ülesanne nr 5) 19
Ristküliku ülesande lahendus koos selgitustega (2013. a põhikooli matemaatika lõpueksami ülesanne nr 3) 21
Ruudu ja ringi kombineeritud ülesande lahendus koos selgitustega (2014. a põhikooli matemaatika lõpueksami ülesanne nr 3) 22
Trapetsi ülesande lahendus koos selgitustega (2015. a põhikooli matemaatika lõpueksami ülesanne nr 4) 24
Ruudu ja trapetsi kombineeritud ülesande lahendus koos selgitustega (2016. a põhikooli matemaatika lõpueksami ülesanne nr 3) 26
Ristküliku ja ruudu kombineeritud ülesande lahendus koos selgitustega (2017. a põhikooli matemaatika lõpueksami ülesanne nr 4) 28
Täisnurkse ja võrdhaarse trapetsi kombineeritud ülesande lahendus koos selgitustega (2018. a põhikooli matemaatika lõpueksami ülesanne nr 5) 30
Täisnurkse kolmnurga ülesande lahendus koos selgitustega (2019. a põhikooli matemaatika lõpueksami ülesanne nr 5) 32
Enamlevinud vead, mida õpilased teevad geomeetria ülesandeid lahendades ning kuidas neid vigu vältida 34

Merlecons Toimetised. Seeria A, nr 10, 35 lk, ISBN 978-9949-562-43-5, 03.2017
Juhised eesmärgistatud õppekäigu läbiviimiseks
Õppekäigu korraldamise õiguslikud alused 5
Õppekäigu korraldamise etapid 9
Juhendite koostamise põhimõtted 12
Hea juhendi kriteeriumid 15
Ohutuse ja turvalisuse tagamine õppekäigul 19
Õppekäikude kavandamisel põhikooli riikliku õppekava ainevaldkondade kavadest lähtumine 26

Merlecons Toimetised. Seeria A, nr 9, 39 lk, ISBN 978-9949-562-37-4, 01.2017
Iseseisva õppimise oskuste süsteemne arendamine kujundava ehk õppimist toetava hindamise kaudu
Sissejuhatus 5
Õppimist toetava hindamise lähtekohad ja põhimõtted 6
Korras suhted õpetaja ja õpilaste vahel 7
Selged reeglid ja protseduurid 7
Keskendumine iseseisva õppimise oskuste kujundamisele 8
Õppeprotsessi läbipaistvus ja vajaliku teabe olemasolu 8
Õppimise tähenduslikkus 9
Võimalus võtta õppimise eest vastutus 9
Õpetaja eeskuju õppimist toetavate väärtuste kujundamisel 10
Õppimiskesksete väärtuste nähtavaks tegemine 12
Motiveeriva mikrokliima kujundamine 16

Iseseisva õppimise oskuste kujundamise neli võtmeelementi 18
Keskendumine eesmärkidele ja õppimisele 20
Tõhus küsimuste esitamine ja arutlemine 24
Kujundav tagasiside 29
õppimise reflekteerimine 35
Küsimustikud õppimist toetava hindamise rakendamise analüüsimiseks 38

Merlecons Toimetised. Seeria A, nr 8, 62 lk, ISBN 978-9949-562-34-3, 12.2016
Kujundava hindamise kaudu iga õpilase arengu toetamine
Muutused õpikäsituses 5 Hindamissüsteemi erisused õpilaskesksel õpetamisel 7 Eesmärgistamine ja selle roll hindamisel 8 õpilaste saavutuste hindamise põhimõtted 10 õpilaste saavutuste hindamise liigid 11 Kujundav hindamine ja hindamise kriteeriumid 14 Kujundava hindamise tehnikad 18 Valik kujundava hindamise tehnikaid 20 õpilaste hindamine rühmatöö korral 24 Õpilaste individuaalse tegevuse hindamine rühmatöös 25
Enesehindamine rühmatöö korral 26

Portfoolio hindamine 27
Miks kasutatakse portfooliot? 27
Millised on efektiise portfoolio tunnused? 28
Kuidas portfooliot hinnata? 28
Portfoolio koostamise etapid 29
Portfoolio liigid 30

Õpilaste õpitulemuste analüüsimine 31
Kuidas analüüsida kontrollitavat tööd? 31
Õpilaste tahe ja tahtmatus õppida 35
Enesehindamine ja vastastikhindamine 38
Enesehindamine 38
Vastastikhindamine 41

Kokkuvõttev hindamine 43
Õpilaste arengu jälgimise ülestähendamine 46
Tunnivaatlus kujundava hindamise kasutamise tähenduses 48
Tunni läbiviimise näide, kus kasutatakse kujundavat hindamist 51
Tagasiside andmine 54
Kokkuvõttev sõnaline tagasiside hindeta 59
Kokkuvõtva sõnalise tagasiside näited 59
Kokkuvõte 62

Merlecons Toimetised. Seeria A, nr 7, 35 lk, ISBN 978-9949-562-26-8, 09.2016
Aktiivõppe meetodid infost ausaamise ja kuulamisoskuse arendamiseks, et kujundada õpilaste võimekust iseseisvalt tööd teha ja tulla toime kodutöödega
Muutunud õpikäsitus esitab õpetajale mitmeid uusi ja huvitavaid väljakutseid. Oluline on siin keskendumine üldpädevuste kujundamisele. Kesksel kohal on siin koostööoskused, mille üheks nurgakiviks on kuulamisoskus ning informatsioonist arusaamine, mis omakorda on eelduseks, et õppija on suuteline iseseisvalt tööd tegema ning tulla toime kodutöödega. Käesolevas Toimetises on toodud 15 aktiivõppe meetodit, mis võimaldavad arendada õpilaste koostööoskusi, eelkõige kuulamisoskust ning info vastuvõtmise võimekust. Iga meetodi juures on toodud:
- aktiivõppe meetodi kasutamiseks vajalike vahendite kirjeldus;
- orienteeruv ajakulu meetodi kasutamisel;
- juhised aktiivõppe meetodi läbiviimiseks;
- kommentaarid meetodi kohta ja
- aktiivõppe meetodi läbiviimiseks vajalike töölehtede näidised.

Sisukord

Sissejuhatus 5
Aparaadi ehitamine 6
Intervjuu 10
Jälgi juhendit ja tee 12
Kuulamise segajad 14
Tundmatu objekt 17
Tähtis sõnum 18
Ahelpantomiim 20
Kaotatud sõnad 21
Telefonivestlus 22
Usk või teadmine 26
Osaline nõustumine 30
Padjavestlus 31
Valed 32
Vestlus 34

Merlecons Toimetised. Seeria A, nr 6, 58 lk, ISBN 978-9949-562-25-1, 09.2016
Aktiivõppe meetodid viisaka, teistest lugupidava ja teisi austava käitumise kujundamiseks
Muutunud õpikäsitus esitab õpetajale mitmeid uusi ja huvitavaid väljakutseid. Oluline on siin keskendumine üldpädevuste kujundamisele. Kesksel kohal on õpilaste suhtlemisoskuste, sh viisaka, teistest lugupidava ja teisi austava käitumise kujundamine. õpilased peaksid mõistma agressiivse, alistuva ja kehtestava käitumise põhiolemust ja erinevusi. Keskne on siinkohal õppijates kehtestava käitumise kujundamine selliselt, et see muutuks harjumuspäraseks suhtlemisstiiliks. Käesolevas Toimetises on toodud 12 aktiivõppe meetodit, mis seda võimaldavad. Iga meetodi juures on toodud:
- aktiivõppe meetodi kasutamiseks vajalike vahendite kirjeldus;
- orienteeruv ajakulu meetodi kasutamisel;
- juhised aktiivõppe meetodi läbiviimiseks;
- kommentaarid meetodi kohta ja
- aktiivõppe meetodi läbiviimiseks vajalike töölehtede näidised.

Sisukord

Sissejuhatus 5
Agressiivne, alistuv ja kehtestav käitumine 6
Situatsioonide analüüs 15
Kolm käitumisviisi 18
Kehtestava käitumise tunnused 20
Enesekehtestaja õigused 26
Tunniväline kehtestamine 33
Konfliktidega toimimine 35
Jalgrattur 42
Kehakeel 45
Mitteverbaalne käitumine 47
Rollimäng paarides 49
Suhtlemisstiilid 52

Merlecons Toimetised. Seeria A, nr 5, 45 lk, ISBN 978-9949-562-24-4, 09.2016
Aktiivõppe meetodid õpilastes eneseväljendamisega seotud võimekuste kujundamisel, et nad saaksid tulemuslikumalt esindada iseennast ja kooli
Muutunud õpikäsitus esitab õpetajale mitmeid uusi ja huvitavaid väljakutseid. Oluline on siin keskendumine üldpädevuste kujundamisele. Kesksel kohal on õpilaste suhtlemisoskuste, sh eneseväljendamisega seotud võimekuste kujundamine, et nad saaksid tulemuslikult esindada iseennast ja kooli. Käesolevas Toimetises on toodud 16 aktiivõppe meetodit, mis seda võimaldavad. Iga meetodi juures on toodud:
- aktiivõppe meetodi kasutamiseks vajalike vahendite kirjeldus;
- orienteeruv ajakulu meetodi kasutamisel;
- juhised aktiivõppe meetodi läbiviimiseks;
- kommentaarid meetodi kohta ja
- aktiivõppe meetodi läbiviimiseks vajalike töölehtede näidised.

Sisukord

Sissejuhatus 5
Arvamuste telg 6
Kujundite kirjeldamine 7
Hääletoodid 16
Keelatud sõnad 17
Kirjalik juhend 18
Kuuekümne sekundiline esitlus 21
Külaline klassis 22
Presentatsioon 24
Soovitud käitumine 28
Vaikus 29
Ehitaja 30
E-kiri 32
Essee 34
Hägusad ajaühikud 35
Reklaamplakat 37
Slaidid 39

Merlecons Toimetised. Seeria A, nr 4, 42 lk, ISBN 978-9949-562-23-7, 09.2016
Meetodid probleemi lahendamise ja otsustamise võimekuse kujundamiseks õpilastes
Sissejuhatus 5
Ajurünnak 6
635-meetod 7
SWOT-analüüs 9
Põhjus-tagajärg seoste leidmine maatriksmeetodil 13
Kalaluu diagramm 16
Parimalahenduse leidmine kriteeriumhindamise teel 18
Tulu-kulu analüüs 30
Ideekart 35
Mõistekaart 38

Merlecons Toimetised. Seeria A, nr 3, 45 lk, ISBN 978-9949-562-22-0, 09.2016
Aktiivõppe meetodid õpilastes eneseanalüüsi oskuste ning õppimise eest vastutuse võtmise kujundamiseks
Sissejuhatus 5
Hea ja edukas inimene 6
Lõpetamata laused 8
Suhtumine kaasinimestesse 10
Vapp 13
Assotsiatsioonid 15
Kujundatud nimed 17
Kujutlus iseendast 18
Elujoon 22
Kiri iseendale 23
Mida teadsin, mida tean? 25
Mina-pilt 26
Minu lemmikud 30
Rahulolu 32
Sõbrad 33
Õpistiil 36
Õppimispäevik 44

Merlecons Toimetised. Seeria A, nr 2, 55 lk, ISBN 978-9949-562-21-3, 09.2016
Valik kogemusõppel põhinevaid aktiivõppe meetodeid matemaatika tunnis kasutamiseks
Sissejuhatus 5
Torn 6
Lihtsad aritmeetilised tehted 15
Kõige külastavam söökla 17
Restorani personal 21
Segadus pagasiga 27
Töögraafiku taastamine 35
Võrkpallur 40
Krüptogramm 45
Numbrite süsteem 51

Merlecons Toimetised. Seeria A, nr 1, 46 lk, ISBN 978-9949-562-20-6, 09.2016
Valik kogemusõppel põhinevaid aktiivõppe meetodeid loodusainete õpetamisel
Toimetis on suunatud nii põhikooli kui gümnaasiumi füüsika, keemia, geograafia ja bioloogia õpetajatele ning põhikooli II ja III kooliastme loodsõpetuse õpetajatele. Toimetis sisaldab seitset meetodit koos juhiste ja töölehtede näidistega nende läbiviimiseks. Toimetises toodud kogemusõppel põhinevad aktiivõppe meetodid võimaldavad:
luua ja säilitada õppijate jaoks innustavat ja arengut toetavat õpikeskkonda;
muuta õppeprotsessi õppijate jaoks huvitavaks ja omandada õpitulemused tõhusamal moel;
kinnistada ja seostada loodusainetes saadud teadmisi praktilise eluga;
luua tingimused õppijates motivatsiooni tekkeks, et omandada loodusteaduslikke teoreetilisi teadmisi;
luua ainetevahelist lõimingut;
lisaks loodusteaduslike teadmiste rakendamisele ja omandamisele, kujundada ka üldpädevustega seotud oskusi.

Sisukord

Aktiivõppe meetodite võimalused õppeprotsessis 5
Juhised aktiivõppe meetodite kasutamiseks 6
Vaatluslehtede näidised 9
Meeskonnatöö hindamine grupiliikmete poolt 11
Kõrb 12
Polaaröö 16
Kuu 20
Laev 24
Lennuõnnetus 28
Mehhiko ekspeditsioon 34
Tuumavarjend 38
Lisamaterjal õpetajale 43

 Merlecons - koolitus ja teabekeskus