Meist

Seeria A

Seeria B

Seeria C

Seeria D

Merlecons Toimetised (seeria C ISSN 1736-6003) on Merlecons ja Ko OÜ koolieelsetele lasteasutustele suunatud perioodiline väljaanne, mis on ellu kutsutud selleks, et suurendada operatiivsust olulise informatsiooni edastamisel. Väljaanne sisaldab juhendmaterjale, näidiseid ja õigusaktide ülevaateid koolieelsetele lasteasutustele.

Merlecons Toimetised. Seeria C, nr 52, 50 lk, ISBN 978-9916-607-79-4, 08.2023
Abimaterjal lasteaia majandusjuhatajale 2023: turvaline ja ohutu töö- ja kasvukeskkond
Sissejuhatus 5
Vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamine lasteaias tulenevalt koolieelse lasteasutuse seadusest 6
Näide vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamise sätestamiseks lasteaia kodukorras 9
Hädaolukorra lahendamise plaani näide 12
Nõuded turvalise ja ohutu töö- ja õpikeskkonna tagamiseks lähtudes kehtivast seadusandlusest 16
Tervisekaitse nõuded rahvatervise seaduse alusel kehtestatud määrustes 29
Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse alusel kehtestatud nõuded töökeskkonnale 37

Merlecons Toimetised. Seeria C, nr 51, 46 lk, ISBN 978-9916-607-78-7, 08.2023
Abimaterjal koolieelse lasteasutuse direktorile: dokumendid lasteasutuse juhtimisel 2023
Koolieelse lasteasutuse põhidokumentide loend 5
Dokumendid, mille kehtestamiseks on vaja eelnevalt teise haldusorgani arvamust, kooskõlastust, ettepanekut või otsust 9
Direktori käskkirjade loend ja õiguslikud alused 10
Pedagoogilise nõukogu pädevuses olevate ülesannete loend koos õiguslike alustega 12
Hoolekogu pädevuses olevate ülesannete loend koos õiguslike alustega 13
LISA 1. Arengukava soovituslik struktuur 15
LISA 2. Lasteaia kodukorra näide 20
LISA 3. Lasteaia tegevuskava struktuuri näide 23
LISA 4. Pedagoogilise nõukogu koosoleku protokolli makett ja protokolli näide 25
LISA 5. Vanemaga arenguvestluse läbiviimise protokolli makett 27
LISA 6. Koolivalmiduskaardi vormi näidised 29
LISA 7. Sisehindamise läbiviimise korra näidis 32
LISA 8. Riskianalüüsi etapid 36
LISA 9. Mänguväljaku päeviku sisuelemendid 39
LISA 10. Õpetajate, õppealajuhataja ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute vaba ametikoha täitmiseks läbiviidava konkursi korra näidis 42
LISA 11. Pedagoogide kvalifikatsiooninõuded alates 01.09.2023 45

Merlecons Toimetised. Seeria C, nr 50, 20 lk, ISBN 978-9916-607-75-6, 08.2022
Töölepingu näidis koolieelse lasteasutuse töötajaga alates 01.08.2022
Töölepingu sisunõuded alates 01.08.2022 5
Töölepingu näidis koos viidetega õigusaktidele 7
Töölepingu koostamise põhimõtted 16
Varasemalt sõlmitud töölepingu muutmise põhimõtted 18

Merlecons Toimetised. Seeria C, nr 49, 24 lk, ISBN 978-9916-607-73-2, 06.2022
Muudatused töölepingu seaduses alates 01.08.2022 ning nendest tulenevalt kohustus ajakohastada töölepingud lasteasutuse töötajatega
Muudatused töölepingu seaduses alates 01.08.2022 ning sellega kaasnev vajadus ajakohastada lasteasutuse töötajate töölepingud 5
Töötaja kaitse tööandja ebasoodsa kohtlemise (sh ebasoodsate tagajärgede) eest 6
Muudatused töölepingu sisunõuetes alates 1. august 2022. a 8
Muudatused andmete teavitamisel ja esitamisel töötajale ning tööandja kohustus säilitada andmed ja teave andmete edastamise või vastuvõtmise kohta 17
Loodi eraldiseisev katseaega käsitlev paragrahv 20
Tööandja ei tohi keelata töötajal väljaspool tööaega asuda tööle teise tööandja juures 22
Muudatused puhkusetasu maksmises 23

Merlecons Toimetised. Seeria C, nr 48, 26 lk, ISBN 978-9916-607-70-1, 06.2022
Muutunud nõuded lasteaia mänguväljaku ohutuse tagamisele tulenevalt standardist EVS-EN 1176-7:2020
Õigusaktidest tulenevad nõuded mänguväljakute ohutuse tagamisele 5
Standardist tulenevad terminid ja üldised määratlused 7
Mänguväljaku ülevaatused 9
Nõuded mänguväljaku hooldusele 12
Nõuded mänguväljaku opereerimisele 14
Lisad: mänguväljaku dokumentatsiooniga seotud näidised 16
Lisa 1. Mänguväljaku ülevaatuste ja hoolduste graafiku näide 16
Lisa 2. Rutiinse visuaalse ülevaatuse protokollilehe näide 20
Lisa 3. Rutiinse visuaalse ülevaatuse protokollilehe näide 21
Lisa 4. Aastase põhiülevaatuse ülevaatuse protokollilehe näide 22
Lisa 5. Mänguväljaku hoolduse ja remondi protokolli näide 24
Lisa 6. Mänguväljaku ohutust mõjutavate puuduste teavitamise protokolli näide 25
Lisa 7. Õnnetusjuhtumi registreerimise vormi näide 26


Merlecons Toimetised. Seeria C, nr 47, 19 lk, ISBN 978-9916-607-69-5, 05.2022
Lasteaia õppeaasta kokkuvõtte näidis ja soovitused selle koostamiseks
Õigusaktidest tulenev raamistik õppeaasta kokkuvõtte koostamiseks ja tulemuslikkuse hindamiseks 5
Õppeaasta kokkuvõtte soovituslik ülesehitus 9
Soovitused tulemuslikkuse analüüside teostamiseks erinevates valdkondades 11
Õppeaasta kokkuvõtte näidis 17

Merlecons Toimetised. Seeria C, nr 46, 33 lk, ISBN 978-9916-607-67-1, 05.2022
Lasteaia tegevuseks vajalikud põhidokumendid 2022
Koolieelse lasteasutuse põhidokumentide loend 5
Nõuded põhidokumentidele 8
Dokumendid, mille kehtestamiseks on vaja eelnevalt teise haldusorgani arvamust, kooskõlastust, ettepanekut või otsust 28
Direktori käskkirjade loend ja õiguslikud alused 30
Pedagoogilise nõukogu pädevuses olevate ülesannete loend koos õiguslike alustega 31
Hoolekogu pädevuses olevate ülesannete loend koos õiguslike alustega 32

Merlecons Toimetised. Seeria C, nr 45, 32 lk, ISBN 978-9916-607-64-0, 05.2022
Abimaterjal lasteaia majandusjuhatajale 2022: turvaline ja ohutu töö- ja õpikeskkond
Õpi- ja töökeskkonna turvalisuse tagamisega seotud õigusaktid 5
Riskianalüüsid 14
Riskianalüüsi läbiviimine tulenevalt sotsiaalministri määrusest 14
Riskianalüüsi läbiviimine tulenevalt töötervishoiu ja tööohutuse seadusest 16
Hädaolukorra lahendamise plaan 18

Turvalisusega seotud aspektid kodukorras 20
Mänguväljakute turvalisuse tagamine 21
Turvakaamerate kasutamine 24
Tervisetõendid nakkushaiguste tõrje seaduse alusel 28
Tervisekontrolli läbiviimine 30
Esmaabi tagamine 31
Töötajate juhendamine enne tööle asumist 32

Merlecons Toimetised. Seeria C, nr 44, 19 lk, ISBN 978-9916-607-63-3, 03.2022
Juhised ja selgitused lasteaia arengukava struktuurielementide koostamiseks
Arengukava koostamise lähtekohad 5
Arengukava koostamise soovituslik struktuur 8
Arengukava sissejuhatus 9
Arengukava koostamise protsess 10
Lasteaia hetkeolukord ja peamised väljakutsed 11
Peamised suundumused riigi ja pidaja haridusvaldkonna arengukavades 12
Riskid ja nende juhtimine 13
Arengustrateegia: missioon, visioon, põhiväärtused ja arengueesmärgid 14
Arengukava eesmärkide mõõdikud 16
Arengukava tegevuskava 18

Merlecons Toimetised. Seeria C, nr 43, 53 lk, ISBN 978-9916-607-45-9, 10.2021
Töökeskkonna riskianalüüs koolieelses lasteasutuses
Töökeskkonna riskianalüüsi läbiviimise õiguslikud alused 5
Töökeskkonna riskianalüüsi läbiviimise etapid 6
Töökeskkonna riskianalüüsi läbiviimise töövahend 8
Füüsikalised ohud 8
Töövahenditega seotud ohud 19
Füsioloogilised ohud 28
Töökorraldusega seotud ohud 36
Keemilised ohud 43
Bioloogilised ohud 45
Psühhosotsiaalsed ohud 48


Merlecons Toimetised. Seeria C, nr 42, 18 lk, ISBN 978-9916-607-25-1, 12.2020
Koolieelse lasteasutuse kodukorra näidis terviktekstina koos COVID-19 leviku tõkestamist kirjeldavate sätetega
Koolieelse lasteasutuse kodukorra sisu ja vorminõuded 5
Erinevate õigusaktidega arvestamine kodukorra sisustamisel seoses meetmetega COVID-19 leviku tõkestamiseks 7
Uuendatud ja täiendatud koolieelse lasteasutuse kodukorra näidis terviktekstina 10
Hoolekogu otsuse näidis koolieelse lasteasutuse kodukorra kinnitamiseks 17

Merlecons Toimetised. Seeria C, nr 41, 25 lk, ISBN 978-9916-607-12-1, 06.2020
Õpetaja eneseanalüüs ja enesehindamine lasteaias
Õpetaja eneseanalüüsi ja oma töö tulemuslikkuse hindamise õiguslikud aspektid 5
Õpetaja eneseanalüüsi ja töö tulemuslikkuse hindamine lähtuvalt kutsestandardist 6
Õpetaja kompetentsid ja nende hindamise vormi näide 7
Õpetaja tegevuse mõju õppe- ja kasvatustegevuse eesmärkide ning lapse arengu eeldatavate tulemuste saavutamisele 14
Õpetaja eneseanalüüsil põhinev töökokkuvõte – analüütiline versus kirjeldav 16
Õpetaja professionaalne areng ja refleksioon 20
Õpetaja enesehindamine 21
Õpetaja eneseanalüüsil põhinev tagasiside vestlus 25

Merlecons Toimetised. Seeria C, nr 40, 35 lk, ISBN 978-9949-562-95-4, 03.2020
Õpetaja töölepingu sõlmimine ja lõpetamine koolieelses lasteasutuses
Sissejuhatus 5
Pedagoogi vaba ametikoha täitmiseks läbiviidava konkursi korra koostamine 6
Pedagoogi vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra näidis 7
Konkursil osalevatele kandidaatidele esitatavad nõuded 10
Töökorralduse reeglite koostamine 13
Töökorralduse reeglite näidis 14
Töölepingu koostamise põhimõtted 16
Varasemalt sõlmitud töölepingu muutmine 20
Õpetajaga sõlmitava töölepingu näidis koos viidetega õigusaktidele 22
Tähtajaline tööleping 29
Töölepingu erakorraline ülesütlemine tööandja poolt töötajast tulenevatel põhjustel 30
Töölepingu ülesütlemine koondamise tõttu 32
Tööandjapoolne informeerimise ja konsulteerimise kohustus töölepingute kollektiivsel ülesütlemisel 33
Töölepingu ülesütlemise erisused katseajal 35

Merlecons Toimetised. Seeria C, nr 39, 30 lk, ISBN 978-9949-562-90-9, 06.2019
Koolieelse lasteasutuse sisehindamise aruande ja arengukava näidised
Sisehindamise aruande struktuur 5
Sisehindamise aruande vormistamise näide 7
Arengukava struktuur 19
Arengukava vormistamise näide 21

Merlecons Toimetised. Seeria C, nr 38, 32 lk, ISBN 978-9949-562-85-5, 05.2019
Lasteaia tegevuseks vajalikud põhidokumendid 2019
Koolieelse lasteasutuse tegevuse ja töökorraldusega seotud alusdokumendid, mis kehtestatakse ja luuakse lasteasutuses 5
Koolieelse lasteasutuse tegevuse ja töökorraldusega seotud alusdokumendid, mida ei kehtestata lasteasutuses 11
Lasteasutuse pidaja otsused lasteasutuse töökorralduse kohta 13
Õppe- ja kasvatustegevuse korraldamisega seotud dokumendid 15
Sisehindamise ja turvalisusega seotud dokumendid 21
Personalitööga seotud dokumendid 27
Dokumendid, mille kehtestamiseks on vaja eelnevalt teise haldusorgani arvamust, kooskõlastust, ettepanekut või otsust 32

Merlecons Toimetised. Seeria C, nr 37, 29 lk, ISBN 978-9949-562-84-8, 03.2019
Koolieelse lasteasutuse direktori käskkirjade näidised
Koolieelse lasteasutuse direktori pädevus anda välja käskkirju 5
Nõuded käskkirja vormistamisele 6
Koolieelse lasteasutuse direktori käskkirja struktuur 8
Koolieelse lasteasutuse direktori käskkirjade näidised 10
Lasteasutuse õppekava kinnitamine 12
Lasteasutuse päevakava kinnitamine 13
Lasteasutuse tegevuskava kinnitamine 14
Lasteasutuse sisehindamise läbiviimise korra kehtestamine 15
Sisehindamise aruande kinnitamine 16
Töökorralduse reeglite kehtestamine 17
Riskianalüüsi juhendi kehtestamine 18
Sõime- ja lasteaiarühma moodustamine 19
Liitrühma moodustamine 20
Lapse toidukulu päevamaksumuse kinnitamine 21
Lapse lasteasutuse vastuvõtmise otsustamine 22
Lapse sobitusrühma vastuvõtmise otsustamine 23
Lapse erirühma vastuvõtmise otsustamine 24
Lasteasutuse personali koosseisu määramine 25
EHISele andmete esitaja määramine 26
Atesteerimiskomisjoni moodustamine 27
Noorempedagoogi ametijärgu omistamine 28
Pedagoogi ametijärgu omistamine 29


Merlecons Toimetised. Seeria C, nr 36, 20 lk, ISBN 978-9949-562-81-7, 03.2019
Koolieelse lasteasutuse pedagoogilise nõukogu koosolekute protokollide näidised pedagoogilise nõukogu pädevuses olevate ülesannete arutamisel
Koolieelse lasteasutuse pedagoogilise nõukogu tegevuse õiguslik alus 5
Koolieelse lasteasutuse pedagoogilise nõukogu pädevuses olevad ülesanded 6
Nõuded koolieelse lasteasutuse pedagoogilise nõukogu koosoleku protokollile 12
Koolieelse lasteasutuse pedagoogilise nõukogu koosoleku protokolli vorm 13
Koolieelse lasteasutuse pedagoogilise nõukogu koosoleku protokolli näidised 14

Merlecons Toimetised. Seeria C, nr 35, 24 lk, ISBN 978-9949-562-79-4, 12.2018
Vaidlusküsimuste lahendamine seoses vanemate kaebustega lasteaias
Kaebuste lahendamise erinevad tasandid 5
Kaebusele vastamise põhireeglid 5
Õiguskindluse tagamine ja ühtse arusaamise kujundamine lasteaias 8
Tõendite hindamine ja esmatasandi lahendite tühistamine 9 Lahendite põhjendamine 10
Teave lasteaias pakutava alushariduse, lastehoiu ja toe kohta 11
Mõjusa ja tõhusa kaebuste käsitlemise protsessi rakendamine lasteaias 12
Vanema õigused saada lasteaialt erinevat teavet oma lapse kohta 13
Vanema kirjadele vastamise tähtajad 14
Vanema kirjadele vastamise stiil ja pikkus 17
Suulise suhtlemise eelistamine kirjalikule suhtlemisele 21
Seaduslikud võimalused aidata abi vajavat last olukorras, kus vanem ei tunnista oma lapse probleeme 21
Lasteaia kohustused aitamaks lapsel võtta ühendust vanemaga, et esitada lasteaia tegevuse kohta arvamusi ja kaebusi 22
Lasteaia võimalused muuta õpetaja käitumist 23
Vanema pöördumise korral lasteaia poolt ignoreerimise tagajärjed 23
„Kiusliku“ lapsevanema eristamine vanemast, keda tajutakse lasteaia poolt tülika vanemana, kuid kes tegelikult hoolib oma lapse arengu toetamisest, kuid tema arusaam arengu toetamisest erineb lasteaia arusaamisest 24
„Kiuslike“ vanemate kogukonna suurenemise ennetamine lasteaias 24

Merlecons Toimetised. Seeria C, nr 34, 23 lk, ISBN 978-9949-562-78-7, 12.2018
Koolieelse lasteasutuse hoolekogu koosolekute protokollide näidised hoolekogu pädevuses olevate ülesannete arutamisel
Koolieelse lasteasutuse hoolekogu tegevuse õiguslik alus 5
Koolieelse lasteasutuse hoolekogu pädevuses olevad ülesanded 6
Nõuded koolieelse lasteasutuse hoolekogu koosoleku protokollile 9
Koolieelse lasteasutuse hoolekogu koosoleku protokolli vorm 10
Koolieelse lasteasutuse hoolekogu koosoleku protokolli näidised 11

Merlecons Toimetised. Seeria C, nr 33, 31 lk, ISBN 978-9949-562-76-3, 11.2018
Andmekaitse reeglid koolieelses lasteasutuses
Andmekaitse eesmärgid 5
Mõisted 5
Isikuandmete töötlemise põhimõtted 6
Lapse ja vanema õigused 7
Andmete töötlemise alused 8
Nõusolek ja selle küsimine 9
Nõuded nõusoleku sisule ja vormile 11
Lapse isikuandmete töötlemine 12
Andmete ülekandmine 12
Koolieelse lasteasutuse vastutus 13
Koolieelse lasteasutuse dokumentatsiooni ja juhiste koostamise vajadus 13
Probleemsete laste või vanemate kohta andmete edastamine teisele koolieelsele lasteasutusele 14
Lastele ja vanematele tundliku info edastamine telefoni või e-posti teel 15
Vanemate nõusoleku küsimine laste isikuandmete kogumiseks ja töötlemiseks 15
Laste ja vanemate õigus nõuda enda kohta käivate andmete kustutamist 15
Isikuandmetega seotud rikkumine ja rikkumisteate esitamine 16
Meetmed, mille abil ohte ennetavalt vähendada 17
Isikuandmete ülekandmine 18
Andmed, mida koolieelne lasteasutus peab koguma ja töötlema seaduse alusel (mõned näited) 19
Andmed, mida koolieelne lasteasutus peab edastama vanemale ja lapsele seaduse alusel (mõned näited) 20

Merlecons Toimetised. Seeria C, nr 32, 31 lk, ISBN 978-9949-562-61-9, 04.2018
Õppeaasta kokkuvõtte koostamine ja tulemuslikkuse hindamine koolieelses lasteasutuses lähtuvalt temaatilise järelevalve prioriteedist 2018
Õigusaktidest tulenev raamistik õppeaasta kokkuvõtte koostamiseks ja tulemuslikkuse hindamiseks 5
Lasteasutuse tegevuste analüüsimine lähtuvalt temaatilise järelevalve prioriteedist 2018. aastal 10
Temaatilise järelevalve prioriteet: sisehindamine 11
Temaatilise järelevalve prioriteet: arengukava 20
Temaatilise järelevalve prioriteet: laste toetamine 27

Merlecons Toimetised. Seeria C, nr 31, 29 lk, ISBN 978-9949-562-53-4, 10.2017
Muutunud nõuded teabe- ja dokumendihaldusele, mis tingivad muudatused lasteasutuse asjaajamises: mõisted ja põhimõtted
Sissejuhatus 5
Teabehaldus 6
Dokumendihaldus 11
Dokumendid 13
Dokumentide metaandmed 15
Dokumendisüsteemid 17
Vastutuste ja volituste määramine töötajatele, kes loovad ja kasutavad dokumente 18
Milliseid dokumente luua ja hõlmata ning kuidas kindlustada nende asjakohane kestev haldamine 20
Dokumentide ohjevahendid 21
Liigitusskeemi koostamise nõuded 22
Juurdepääsuõiguste reeglid 23
Dokumentide eraldamise ohje 24
Dokumentide loomise, hõlmamise ja haldamise protsessid 25

Merlecons Toimetised. Seeria C, nr 30, 47 lk, ISBN 978-9949-562-50-3, 06.2017
Arenguvestluste läbiviimine ja koostöö lapsevanematega koolieelses lasteasutuses
Arenguvestluste läbiviimisega seonduv õigusaktides 5
Arenguvestluste eesmärgid 10
Suhete loomine vanematega ärakuulamise ja mõistmise kaudu 10
Lapse arengu toetamine vanemate juhendamise kaudu 11
Tagasiside saamine vanematelt 13

Lasteasutuse maine kujundamine 14
Vanemate koosoleku läbiviimine 17
Juhendamine ja nõustamine 20
Vanema ja lapse mõistmine kui arenguvestluse õnnestumise eeldus 21
Erinevad suhtlemisstiilid 25
Arenguvestluse ettevalmistamine 30
Millal on otstarbekas arenguvestlusi vanemaga läbi viia? 30
Arenguvestluse ajas vanemaga kokkuleppimine 30
Arenguvestluste sisuline kavandamine 31
Arenguvestluste läbiviimiseks ruumi ettevalmistamine 31

Arenguvestluste läbiviimine 33
Arenguvestluste struktuur 33
Arenguvestluse alustamine 35
Vestluse juhtimise tehnikad 38
Arenguvestluse lõpetamine 39
Arenguvestluste käigus esinevad sagedasemad vead 40
Toimunud arenguvestluse reflekteerimine ja arenguvestlusele hinnangu andmine 41

Lapse arengu hindamise ja arenguvestluse tulemuse dokumenteerimine 41
Kaebuste registreerimine 45

Merlecons Toimetised. Seeria C, nr 29, 57 lk, ISBN 978-9949-562-40-4, 02.2017
Abimaterjal lasteaia majandusjuhatajale: turvaline ja ohutu töö- ja õpikeskkond koolieelses lasteasutuses
Sissejuhatus 5
Nõuded turvalise ja ohutu töö- ja õpikeskkonna tagamiseks lähtudes kehtivast seadusandlusest 6
Kes tohib lapsele lasteaeda järele minna? 7
Laste ja lasteasutuse töötajate vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamine lasteasutuses (näide) 9
Riskianalüüsi läbiviimise põhietapid 12
Hädaolukorra lahendamise plaan (näide) 13

Tervisekaitse nõuded rahvatervise seaduse alusel kehtestatud määrustes 23
Lasteaia mänguväljaku ülevaatuse kava (näide) 25
Lasteaia mänguväljaku korralise hoolduse kava (näide) 28
Kord kvartalis hoolekogu teavitamine ujulas lastega juhtunud vigastustest, basseinivee kontrolli tulemustest ja muude nõuete täitmisest (näide) 32

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse alusel kehtestatud nõuded töökeskkonnale 34
Tegevussuunad ja meetmed füüsikaliste, bioloogiliste, keemiliste ning füsioloogiliste ja psühholoogilitse ohtude vältimiseks (näide) 46
Standardid 53
Mänguväljaku ohutuse tagamiseks vajalik dokumentatsioon lähtuvalt standardist EVS-EN 1176-7:2008 54

Merlecons Toimetised. Seeria C, nr 28, 41 lk, ISBN 978-9949-562-36-7, 12.2016
Töösuhte ja personalitööga seotud põhidokumendid lasteaias
Sissejuhatus 5
Lasteasutuse personali koosseisu määramine 6
Töölepingud 8
Pedagoogide kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid 13
Töökorralduse reeglid 17
Puhkuse ajakava 20
Tervisetõendid 22
Esmaabiandaja määramine 23
Töökeskkonnaspetsialisti määramine 24
Terviskontrolli läbimist tõendavad dokumendid 26
Täienduskoolituse läbimist tõendavad dokumendid 30
Atesteerimise dokumendid 31
Õpetajate, õppealajuhataja ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute vaba ametikoha täitmiseks läbiviidava konkursi kord 33
EHISes õpetajate ja õppejõudude alamregistrisse kantavate andmete alusdokumendid 34
Õpetajate eneseanalüüsi dokumendid 36
Töölähetusega seotud dokumendid 40

Merlecons Toimetised. Seeria C, nr 27, 32 lk, ISBN 978-9949-562-30-5, 11.2016
Lasteaia tegevuseks vajalike põhidokumentide loend 2016
Sissejuhatus 5
Koolieelse lasteasutuse tegevuse alusdokumendid 6
Sisehindamise ja turvalisusega seotud dokumendid 15
Lasteasutuse töökorraldusega seotud dokumendid 21
õppe- ja kasvatustegevuse korraldamisega seotud dokumendid 24
Erivajadusega lapse toetamisega seotud dokumendid 28
Personalitööga seotud dokumendid 29

Merlecons Toimetised. Seeria C, nr 26, 27 lk, ISBN 978-9949-562-19-0, 06.2016
Lasteasutuse tegevuskava koostamine
Sissejuhatus 5
õigusaktidest tulenevad nõuded lasteasutuse tegevuskava sisule 6
Arendustegevuse ja strateegilise juhtimise kavandamine lasteasutuse tegevuskavas 8
õppekavast tulenevate tegevuste kavandamine lasteasutuse tegevuskavas 14
Liikluskasvatuse alaste tegevuste kavandamine lasteasutuse tegevuskavas 16
Lasteasutuse tegevuskava vormistamine 19
Põhivead lasteasutuse tegevuskava koostamisel 25

Merlecons Toimetised. Seeria C, nr 25, 31 lk, ISBN 978-9949-562-13-8, 05.2016
Koolivalmiduskaart: probleemid ja lahendused
Sissejuhatus 5
Millistest õigusaktidest tuleb lähtuda? 6
Millised on nõuded lapse arengu hindamisele ja koolivalmiduskaardi koostamisele tulenevalt õigusaktidest? 8
Kuidas lahendada õigusaktides esinevad vastuolud? 15
Millist infot koolivalmiduskaardile kantakse tulenevalt õigusaktidest? 17
Millist infot ei tohi koolivalmiduskaardile kanda? 18
Millised on nõuded koolivalmiduskaardi vormile ja täitmisele? 22
Koolivalmiduskaardi vormi näidised 24
Koolivalmiduskaardi näited 26
Soovitused koolidele, kuidas koolivalmiduskaardilt infot lugeda 30
Kellele tuleb koolivalmiduskaart esitada? 31

Merlecons Toimetised. Seeria C, nr 24, 24 lk, ISBN 978-9949-562-11-4, 03.2016
Koolieelse lasteasutuse uued tegevusnäitajad
Sissejuhatus 5
Andmete kogumine koolieelsetelt lasteasutustelt 7
Andmeid sisaldavad kohustuslikud alusdokumendid koolieelses lasteasutuses 10
Koolieelse lasteasutuse näitajate sisukirjeldus 12
Tulemus- ja tõhususenäitajad lasteasutuse tasandil 14
Direktorite hindamine seoses tegevusnäitajatega 15
Koolieelse lasteasutuse tegevusnäitajad seoses lasteasutuse ja lapsehoiu kontseptsiooni muutumisega 17
Kvaliteetse alushariduse ja lapsehoiu teenuse tunnused 20
Koolieelse lasteasutuse hindamiskriteeriumid 24

Merlecons Toimetised. Seeria C, nr 23, 39 lk, ISBN 978-9949-562-10-7, 03.2016
Lasteaia direktori pädevus koos viidetega õiguslikule alusele anda käskkirju seisuga 01.03.2016. a
Lasteasutuse direktori volitusnorm anda käskkirju oma pädevuse piires 5
Õiguslikud alused direktori käskkirja andmiseks lasteasutuse põhidokumentide kinnitamisel või kehtestamisel 6
Loetelu lasteasutuse põhidokumentidest, mida ei kehtesta direktor 10
Õiguslikud alused direktori käskkirja andmiseks seoses lasteasutuse tegevuse korraldamisega 12
Õiguslikud alused direktori käskkirja andmiseks seoses personalitööga (tööülesannete ja kohustuste määratlemisega) 15
Dokumentide kinnitamine allkirjastamisega ilma direktori käskkirja andmata 17
Täiendav loetelu lasteasutuses vajalikest dokumentidest 18
Lasteasutuse põhidokumendid, mille kehtestamiseks on vaja eelnevalt teise haldusorgani arvamust, kooskõlastust, ettepanekut või otsust 20
Käskkirja plank koos väljakirjelduste ning sisuelementidega 21
Lisa 1: Lasteasutuse õppekava kinnitamise käskkirja näidis 24
Lisa 2: Lasteasutuse sisehindamise läbiviimise korra kehtestamise käskkirja näidis 26
Lisa 3: Töökorralduse reeglite kehtestamise käskkirja näidis 28
Lisa 4: Asjaajamiskorra kehtestamise käskkirja näidis 30
Lisa 5: Dokumentide loetelu kehtestamise käskkirja näidis 33
Lisa 6: Lapse lasteaeda vastuvõtmise käskkirja näidis 34
Lisa 7: Avaliku konkursi välja kuulutamise käskkirja näidis 37
Lisa 8: Avaliku konkursi tulemuste käskkirja näidis 38

Merlecons Toimetised. Seeria C, nr 22, 34 lk, ISBN 978-9949-562-05-3, 11.2015
Sisehindamine lasteaias: juhised sisehindamiseks alates 1. jaanuarist 2016. a
Sissejuhatus 5
Sisehindamise õiguslik raamistik alates 1. jaanuarist 2016. a 6
Sisehindamine tulenevalt koolieelse lasteasutuse seadusest 9
Sisehindamine tulenevalt lastekaitseseadusest 12
Sisehindamine kaebuse alusel 17
Kaebuste käsitlemise korra loomine 17
Juhised kaebuste käsitlemise protsessi loomiseks 19
Kaebuste käsitlemise protsessi objektiivsuse tagamine 19
Kaebuste esitamise blankett 21
Kaebuste vastuvõtmise ja lahendamise blankett 22
Kaebuste käsitlemise protsess vooskeemina 24
Kaebuste käsitlemise protsessi ülevaatus 25

Sisehindamise läbiviimise korra uuendamine 26
Käskkiri sisehindamise läbiviimise korra kehtestamiseks 27
Sisehindamise läbiviimise korra näidis arvestades muudatusi õigusaktides 29

Merlecons Toimetised. Seeria C, nr 21, 29 lk, ISBN 978-9949-9595-6-3, 01.2015
Koolieelse lasteasutuse kodukorra koostamine
Sissejuhatus 5
Koolieelse lasteasutuse kodukorrale esitatud nõuded kehtivates õigusaktides 6
Erinevate õigusaktidega arvestamine koolieelse lasteasutuse kodukorras nõutavate kordade sisustamisel 8
Koolieelse lasteasutuse kodukorra näidis - Rõõmu Lasteaia* kodukord 21
Hoolekogu otsuse näidis koolieelse lasteasutuse kodukorra kinnitamiseks 26
Lapse õigused ja kohustused uues lastekaitseseaduses 28

Merlecons Toimetised. Seeria C, nr 20, 34 lk, ISBN 978-9949-9548-6-5, 05.2014
Töösuhte lõpetamine lasteasutuse töötajatega
Sissejuhatus 5
Lasteasutuse töötajate õigused töölepingu mõjuva põhjuseta ülesütlemise korral 6
Tööandjapoolne informeerimise ja konsulteerimise kohustus 11
Direktori pädevus töölepingu ülesütlemisel 13
Töölepingu ülesütlemine koondamise tõttu 14
Puhkusetasu arvestamine töölepingu ülesütlemisel 17
Töölepingu ülesütlemise erisused katseajal 19
Töölepingu ülesütlemisavalduse näited 20
Näide 1. Töölepingu ülesütlemiseavaldus koondamise tõttu 20
Näide 2. Töölepingu ülesütlemisavaldus töötajast tuleneval põhjusel 23
Näide 3. Töölepingu ülesütlemisavaldus töötajast tuleneval põhjusel 26

Töölepingu ülesütlemise põhjendamine 30
Töötaja töövaidlusavaldusele tööandja vastuse koostamine 31
Direktori pädevus lasteasutuse esindamisel töövaidluskomisjonis 33
Selgitus viivise arvutamiseks rahaliste kohustuste täitmisega viivitamise korral 34

Merlecons Toimetised. Seeria C, nr 19, 39 lk, ISBN 978-9949-9511-7-8, 03.2014
Lasteaia õpetaja pedagoogiliste kompetentside hindamine
Õigusaktidest tulenev kohustus hinnata õpetaja pedagoogilisi kompetentse lasteaias 5
Kompetentside hindamine lähtuvalt õpetaja, tase 6 kutsestandardist 6
Lasteaia õpetaja kompetentsusmudeli kasutamise põhimõtted 8
Kasutatavad terminid 9
Lasteaia õpetaja kompetentsusmudel: õpetaja kompetentsid ja nende hindamise kriteeriumid 10
õpetaja kompetentside hindamine õpetaja eneseanalüüsi kaudu 29
Õpetaja kompetentside hindamine tööandja poolt 30
Lasteaia õpetaja kompetentside hindamise vormi näidis 31

Merlecons Toimetised. Seeria C, nr 18, 37 lk, ISBN 978-9949-9511-5-4, 03.2014
Juhised lapsevanemate rahulolu mõõtmiseks ja seireks lasteaias
Sissejuhatus 5
Mõisted 7
Lapsevanemate rahulolu sisuline tähendus 8
Juhtpõhimõtted lapsevanemate rahulolu mõõtmise ja seire süsteemi loomiseks 9
Lapsevanemate rahulolu ja seire raamistik 10
Lapsevanemate rahulolu mõõtmise ja seire kavandamine 11
Lapsevanemate rahulolu mõõtmine ja seire 13
Lapsevanemate rahulolu mõõtmise ja seire toimivana hoidmine ja parendamine 21
Lapsevanemate rahulolu kontseptuaalne mudel 22
Lapsevanemate ootuste tuvastamine 24
Lapsevanemate rahulolu otsene mõõtmine 26
Valimi suurus ja valimivõtu meetod 28
Lapsevanemate rahulolu mõõtvate küsimuste väljatöötamine 29
Lapsevanemate rahulolu küsimustiku vorm 30
Lapsevanemate rahulolu andmete analüüsi meetodid 32
Lapsevanemate rahulolu tulemuste analüüsi teostamine 34
Lapsevanemate rahulolu tulemuste analüüsi kasutuskohasuse tõendamine 35
Analüüsi tulemustest teavitamine 36
Lapsevanemate rahulolualase teabe kasutamine 37

Merlecons Toimetised. Seeria C, nr 17, 45 lk, ISBN 978-9949-9511-3-0, 02.2014
Nõuded koolieelse lasteasutuse hoolekogu tegevusele ja protokolli koostamisele
Hoolekogu tegevuse õiguslik alus 5
Hoolekogu pädevuses olevate ülesannete määratlemine 7
Hoolekogu pädevuses olevad ülesanded, mis tulenevad õigusaktidest 7
Selgitused hoolekogu pädevuses olevate ülesannete menetlemiseks 10

Hoolekogu koosoleku protokolli koostamine 30
Hoolekogu koosoleku protokolli koostamise kohustus 30
Nõuded hoolekogu koosoleku protokolli sisule 31
Nõuded hoolekogu koosoleku protokolli vormistamisele 32

Hoolekogu koosoleku protokolli plank ja näidisprotokoll 34
Hoolekogu koosolekute läbiviimine side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu 38
Hoolekogu koosoleku protokolli plank koosoleku läbiviimisel side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu ja näidisprotokoll 39
Hoolekogu koosoleku protokolli vaidlustamise võimalus 43
Hoolekogu koosoleku protokollide avalikustamise kohustus 43
Hoolekogu koosoleku protokollidele juurdepääsupiirangu kehtestamine 43
Normtehnilised nõuded dokumentide koostamisele ja vormistamisele 45

Merlecons Toimetised. Seeria C, nr 16, 33 lk, ISBN 978-9949-9511-1-6, 01.2014
Nõuded koolieelse lasteasutuse pedagoogilise nõukogu protokolli koostamisele
Pedagoogilise nõukogu tegevuse õiguslik alus 5
Pedagoogilise nõukogu pädevuses olevate ülesannete määratlemine 6
Pedagoogilise nõukogu pädevuses olevad ülesanded 6
Selgitused pedagoogilise nõukogu pädevuses olevate ülesannete menetlemiseks 7

Pedagoogilise nõukogu koosoleku protokolli koostamine 19
Pedagoogilise nõukogu koosoleku protokolli koostamise kohustus 19
Nõuded pedagoogilise nõukogu koosoleku protokolli sisule 20
Nõuded pedagoogilise nõukogu koosoleku protokolli vormistamisele 21

Pedagoogilise nõukogu koosoleku protokolli plank ja näidisprotokoll 23
Pedagoogilise nõukogu menetlustoimingute läbiviimine side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu 27
Pedagoogilise nõukogu protokolli plank menetlustoimingu läbiviimisel side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu ja näidisprotokoll 28
Pedagoogilise nõukogu koosoleku protokolli vaidlustamise võimalus 32
Pedagoogilise nõukogu protokollide avalikustamise kohustus 32
Pedagoogilise nõukogu protokollidele juurdepääsupiirangu kehtestamine 32

Merlecons Toimetised. Seeria C, nr 15, 24 lk, ISBN 978-9949-9449-9-6, 12.2013
Koolieelse lasteasutuse õpetaja tööülesanded lähtuvalt kutsestandardist ja õigusaktidest
Sissejuhatus 5
Koolieelse lasteasutuse põhimääruse, töökorralduse reeglite, ametijuhendi ja töölepingu tähendus õpetaja tööülesannete määratlemisel 6
Lasteasutuse õpetaja tööülesanded lähtuvalt kutsestandardist 8
Lasteasutuse õpetaja tööülesanded õpi- ja õpetamistegevuste kavandamisel 9
Lasteasutuse õpetaja tööülesanded õpikeskkonna kujundamisel 9
Lasteasutuse õpetaja tööülesanded õppimise ja arengu toetamisel 10
Lasteasutuse õpetaja tööülesanded reflektsioonil ja professionaalsel enesearendamisel 11
Lasteasutuse õpetaja tööülesanded nõustamisel 11
Lasteasutuse õpetaja tööülesanded tulenevalt kutset läbivatest kompetentsidest 11

Lasteasutuse õpetaja tööülesanded lähtuvalt koolieelse lasteasutuse seadusest 13
Lasteasutuse õpetaja tööülesanded lähtuvalt koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast 16
Lasteasutuse õpetaja tööülesanded lähtuvalt teistest õigusaktidest 21

Merlecons Toimetised. Seeria C, nr 14, 44 lk, ISBN 978-9949-9449-1-0, 05.2013
Lasteasutuse asjaajamise alusdokumentide näidised 2013
Lasteasutuse asjaajamise alusdokumendid 5
Direktori käskkirja näidis lasteasutuse asjaajamiskorra uue "#FF8400"aktsiooni kehtestamiseks 9
Lasteasutuse asjaajamiskorra näidis - Rõõmu Lasteasutuse asjaajamiskord 12
Direktori käskkirja näidis lasteasutuse dokumentide loetelu uue "#FF8400"aktsiooni kehtestamiseks 31
Lasteasutuse dokumentide loetelu näidis - Rõõmu Lasteasutuse dokumentide loetelu 33

Merlecons Toimetised. Seeria C, nr 13, 30 lk, ISBN 978-9949-9449-0-3, 05.2013
Nõuded lasteasutuse direktori käskkirja koostamisele, sisule ja vormile ning käskkirja andmise juhtumid
Direktori volitusnorm anda käskkirju pädevuse piires ning pädevuse kirjeldus 5
Direktori käskkirja andmise tingimused 9
Loetelu õiguslikest alustest direktori käskkirja andmiseks 10
Käskkirjad, mis on seotud dokumendi kehtestamisega 10
Käskkirjad, mis on seotud dokumendi kinnitamisega 10
Käskkirjad, mis on seotud määramisega 11
Käskkirjad, mis on seotud laste lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise ning laste registreerimise või vastu võtmisega rühma 11
Käskkirjad, mis on seotud moodustamisega 11
Käskkirjad, mis on seotud koosoleku kokku kutsumisega 11
Käskkirjad, mis on seotud konkurssi välja kuulutamisega ja tulemuse kinnitamisega 11
Võimalused, kus dokumendi kinnitamine toimub ilma käskkirja andmata, dokumendi allkirjastamise kaudu 11

Alternatiivsed võimalused käskkirja andmisele 12
Nõuded käskkirja vormistamisele 13
Käskkirja andmise põhjendamine 14
Käskkirja vaidlustamine 14
Vorminõuete rikkumise tagajärjed ja ebatäpsuse parandamine käskkirjas 14
Käskkirja kehtivus ja käskkirja kehtima hakkamise tähtaeg 15
Tühine käskkiri 16
Käskkirja muutmine ja kehtetuks tunnistamine 17
Käskkirja andmise põhjenduse koostamise põhimõtted 18
Käskkirja plank koos väljakirjelduste ning sisuelementidega 19
Ebakorrektse käskkirja tunnused 22
Näide käskkirja vormistamise kohta 23
Lihtkäskkirja vormistamise struktuur ja lihtkäskkirja näidis 25
Käskkirja teatavakstegemine 27
Normtehnilised nõuded käskkirja sisu koostamisele ja vormistamisele 28
Käskkirjale juurdepääsupiirangu kehtestamine 30

Merlecons Toimetised. Seeria C, nr 12, 36 lk, ISBN 978-9949-9410-3-2, 03.2013
Nõuded laste mänguväljakute ohutuse tagamisele
Õigusaktidest tulenevad nõuded mänguväljakute ohutuse tagamisele 5
Mänguväljaku ohutuse tagamise süsteemi põhielemendid 8
Mänguväljaku ülevaatuse kava 10
Näide: Rõõmu lasteaia* mänguväljaku ülevaatuse kava 11
Vorm 1: Korralise visuaalse tavaülevaatuse protokollileht 15
Vorm 2: Korralise töökindlusülevaatuse protokollileht 16
Vorm 3: Iga-aastase korralise põhiülevaatuse protokollileht 17
Vorm 4: Mänguväljaku ohutust mõjutavate puuduste teavitamise protokoll 19

Mänguväljaku korralise hoolduse kava 20
Näide: Rõõmu lasteaia mänguväljaku korralise hoolduse kava 21
Vorm 5: Mänguväljaku hoolduse ja remondi protokoll 23

Mänguväljaku üldised ohutusmeetmed ja protseduurid 24 Vorm 6: õnnetusjuhtumi registreerimise vorm 25
Mänguväljaku ohutuse tagamiseks vajalik dokumentatsioon 26
Lisa. Standardi EVS-EN: 2008 "Mänguväljaku seadmed ja aluspind" eesti keeles avaldatud osade sisukorrad 31

Merlecons Toimetised. Seeria C, nr 11, 40 lk, ISBN 978-9949-9410-1-8, 02.2013
Valik meeskonnatöö meetodeid lasteasutuse arendusprotsessis arengukava koostamiseks
Tervikliku lasteasutuse arendamise süsteemi mudel 5
Lasteasutuse personali kaasamine lasteasutuse arendusprotsessi meeskonnatöö meetodite abil 8
SWOT-analüüsi kasutamine hetkeolukorra analüüsimisel 10
Kalaluu diagrammi kasutamine hetkeolukorra analüüsimisel 15
Põhjus-tagajärg maatriksi kasutamine prioriteetide määratlemisel 17
Pareto analüüsi kasutamine prioriteetide määratlemisel 23
Ajurünnaku kasutamine lahenduste genereerimisel 26
635-meetodi kasutamine lahenduste genereerimisel 29
Kriteeriummaatriksite kasutamine parima lahenduse väljavalimisel 30
Tulu-kulu analüüsi kasutamine parima lahenduse väljavalimisel 38
Projektipõhiste tegevuste kavandamine arengukava rakendusplaanide koostamisel 39

Merlecons Toimetised. Seeria C, nr 10, 52 lk, ISBN 978-9949-9290-9-2, 01.2013
Koolieelse lasteasutuse arengukava näidis koos selgitustega arengukava koostamiseks
Toimetises kasutatavate olulisemate mõistete selgitused 5
Õigusaktid, millega tuleb arvestada lasteasutuse arengukava koostamisel 7
Arengukava koht lasteasutuse arenduses ning arengukava sidusus teiste lasteasutuse dokumentidega 16
Arengukava struktuur 19
Arengukava erinevate struktuuriosade sisu selgitused koos näidetega Rõõmu Lasteaia* arengukavast 21
I. Sissejuhatus 21
II. Arengukava koostamise põhimõtted ja lasteasutuse arenduse põhivaldkonnad 21
III. Lasteasutuse hetkeolukorra analüüsi tulemused ja lasteasutuse arenduse põhisuunad 26
IV. Arengukava tegevuskava 29
V. Arengukava tegevuskava elluviimiseks vajalike rahaliste vahendite kavandamine 36
VI. Arengukava uuendamise kord 38

Nõuded arengukava kinnitamisele ning avalikustamisele 39
Protokolli näidis hoolekogu arvamuse vormistamise kohta 40
Tunnused, mille põhjal võib järeldada, et arengukava tegevuskava ei ole reaalselt toimiv lasteasutuse arenduse alusdokument 41
Eneseanalüüsi tabel arengukava hindamiseks 44
Rõõmu Lasteaia* arengukava näidis 45

*Rõõmu Lasteaed on Merlecons ja Ko Oü virtuaalne koolieelne lasteasutus.

Merlecons Toimetised. Seeria C, nr 9, 28 lk, ISBN 978-9949-9042-2-8, 04.2010
Koolieelse lasteasutuse sisehindamise aruande vormistamise näide
Sissejuhatus 5
Sisehindamise aruande koostamisele eelnevad põhitegevused 6
Sisehindamise aruande soovituslik struktuur 7
Sisehindamise aruande vormistamise näide - Rõõmu Lasteaia* sisehindamise aruanne 9

*Rõõmu Lasteaed on Merlecons ja Ko Oü virtuaalne koolieelne lasteasutus.

Merlecons Toimetised. Seeria C, nr 8, 47 lk, ISBN 978-9985-9983-5-9, 09.2009
Muutunud nõuded koolieelse lasteasutuse sisehindamise aruande koostamisele ja esitamisele alates 1. septembrist 2009. a
Sissejuhatus 5
Õigusaktidest tulenev raamistik sisehindamise aruande struktuurile alates 1. septembrist 2009. a 8
Millisest analüüsi metoodikast tuleks aruande koostamisel lähtuda? 11
Pideva parendamise e Deming'i tsükli põhimõtete rakendamine sisehindamise aruande koostamisel 13
Koolieelse lasteasutuse tegevusnäitajate seotus hindamiskriteeriumidega 17
Sisehindamise aruande soovituslik struktuur koos selgitustega 20
Lasteasutuse üldandmed 20
Lasteasutuse lühikirjeldus ja eripära 21
Lasteasutuse missioon, visioon ja arengukava eesmärgid 21
Sisehindamissüsteemi lühikirjeldus 22
Analüütiline osa (lähtuvalt pideva parendamise e Deming'i tsükli põhimõtetest) 24
Kokkuvõte lasteasutuse enesearendamisest viimase kolme aasta jooksul 26

Sisehindamise aruande vormistamine 27
Sisehindamise aruande ülesehituse näited 28
Näide 1 28
Näide 2 35
Lisa 1: Haridus- ja teadusministri 4. augusti 2006. a määrus nr 23 "Kooli ja koolieelse lasteasutuse nõustamise tingimused ja kord sisehindamise küsimustes" 42
Lisa 2: Haridus- ja teadusministri 13. augusti 2009. a määrus nr 62 "Kooli ja koolieelse lasteasutuse nõustamise tingimused ja kord sisehindamise küsimustes" 45


Merlecons Toimetised. Seeria C, nr 7, 28 lk, ISBN 978-9985-9983-3-5, 06.2009
Õppeaasta kokkuvõtte koostamine 2008/2009. õppeaasta kohta koolieelses lasteasutuses tuginedes Deming’i tsükli põhimõtetele
Sissejuhatus 5
Õigusaktidest tulenev raamistik 2008/2009. õppeaasta kokkuvõtte koostamiseks 6
Pideva parendamise ehk Deming'i tsükli põhimõtete rakendamine õppeaasta kokkuvõtte koostamisel 15
Õppeaasta kokkuvõtte seos sisehindamissüsteemiga 16
2008/2009. õppeaasta kokkuvõtte soovituslik struktuur 18
Õppeaasta kokkuvõtte läbiarutamine pedagoogilises nõukogus ja vastava otsuse vastuvõtmine ja vormistamine 19
2008/2009. õppeaasta kokkuvõtte soovituslik makett 20

Merlecons Toimetised. Seeria C, nr 6, 47 lk, ISBN 978-9985-9983-1-1, 05.2009
Soovitused koolieelse lasteasutuse sisehindamise aruande koostamiseks
Sissejuhatus 5
Õigusaktidest tulenev raamistik sisehindamise aruande struktuurile 7
Mida tähendab "analüütiline aruanne"? 11
Pideva parendamise e Deming'i tsükli põhimõtete rakendamine sisehindamise aruande koostamisel 12
Koolieelse lasteasutuse tegevusnäitajate seotus hindamiskriteeriumidega 15
Sisehindamise aruande soovituslik struktuur koos selgitustega 19
Koolieelse lasteasutuse üldandmed 19
Koolieelse lasteasutuse lühikirjeldus ja eripära 20
Koolieelse lasteasutuse missioon, visioon ja arengukava eesmärgid 20
Sisehindamissüsteemi lühikirjeldus 21
Analüütiline osa (lähtuvalt pideva parendamise e Deming'i tsükli põhimõtetest) 23
Kokkuvõte koolieelse lasteasutuse enesearendamisest viimase kolme aasta jooksul 26

Sisehindamise aruande vormistamine 27
Sisehindamise aruande ülesehituse näited 28
Näide 1 28
Näide 2 35
Näide 3 43


Merlecons Toimetised. Seeria C, nr 5, 40 lk, ISBN 978-9985-9864-9-3, 03.2009
Soovitused koolieelse lasteasutuse õppekava koostamiseks lähtuvalt uuest riiklikust õppekavast
Koolieelse lasteasutuse õppekava koostamise õiguslikud alused 5
Koolieelse lasteasutuse õppekava struktuur 7
Koolieelse lasteasutuse õppekava koostamise põhimõtted 8
Selgitused koolieelse lasteasutuse õppekava erinevate peatükkide koostamiseks 9
I peatükk. üldsätted 9
II peatükk. Lasteasutuse liik ja eripära 10
III peatükk. õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid, põhimõtted, sisu ja lapse arengu eeldatavad tulemused õppekava läbimisel vanuseti 12
IV peatükk. õppe- ja kasvatustegevuse korraldus (päevakava koostamise põhimõtted, õppe- ja kasvatustegevuse kavandamise perioodi pikkus), sealhulgas suveperioodil 13
V peatükk. Lapse arengu analüüsimise ja hindamise põhimõtted, sealhulgas korraldus 14
VI peatükk. Erivajadustega lapse arengu toetamise põhimõtted, sealhulgas korraldus 15
VII peatükk. Lapsevanematega koostöö põhimõtted, sealhulgas korraldus 16
VIII peatükk. õppekava uuendamise ja täiendamise kord 18

Koolieelse lasteasutuse õppekava makett (õppekava näidis) 19-40

Merlecons Toimetised. Seeria C, nr 4, 28 lk, ISBN 978-9985-9864-8-6, 01.2009
Koolieelse lasteasutuse dokumendiregistrile ja dokumentide registreerimisele esitatavad nõuded
Koolieelse lasteasutuse dokumendiregister kui digitaalselt peetav andmekogu 5
Koolieelse lasteasutuse dokumendiregistris registreerimisele kuuluvad dokumendid 5
Koolieelse lasteasutuse dokumendiregistris registreeritud dokumentidele juurdepääsu tagamine dokumendiregistri kaudu alates 01.01.2009 7
Turvanõuded dokumendiregistrile 7
Dokumendiregistrisse kantavad andmed 8
Dokumendiregistrisse kantavad andmed koolieelses lasteasutuses välja antud õigusaktide kohta 9
Dokumendiregistrisse kantavad andmed koolieelses lasteasutuses koostatud protokollide ja aktide kohta 10
Dokumendiregistrisse kantavad andmed koolieelse lasteasutuse poolt sõlmitud lepingute kohta 11
Dokumendiregistrisse kantavad andmed saabunud ja väljasaadetavate dokumentide kohta 12
Teabenõude kohta dokumendiregistrisse kantavad andmed 15

Andmete kandmine dokumendiregistrisse 16
Dokumendid mida dokumendiregistris ei registreerita 17
Dokumendi määratlemine 18
Autor 18
Kuupäev 18
Tekst 19
Allkiri 20
Allkirjastaja 20

Allkirja vajalikkus dokumentidel 21
Teabele juurdepääsu tagamine koolieelse lasteasutuse veebilehe kaudu 23
Dokumentidele juurdepääsupiirangute kehtestamine 24
Teabe asutusesiseseks tunnistamise kord 27
Juurdepääsupiirangu kehtetuks tunnistamine 27
Asutusesisese teabe kaitse 28

Merlecons Toimetised. Seeria C, nr 3, 24 lk, ISBN 978-9985-9864-5-5, 05.2008
Nõuded koolieelse lasteasutuse juhataja käskkirja vormistamisele
Sissejuhatus 5
Erinevat liiki haldusaktid 6
Käskkiri 7
Korraldus 7
Ettekirjutus 7
Juhataja otsus 8
Väljavõtted õppe- ja kasvatustegevust reguleerivatest õigusaktidest, kus on sätestatud nõuded vormistada juhataja käskkiri või muu haldusakt 8
Käskkirja kui haldusakti koostamise lähtealused 14
Haldusaktid ja nende vorm 14
Haldusakti põhjendamine 14
Vaidlustamisviide 15
Vorminõuete rikkumise tagajärjed ja ilmse ebatäpsuse parandamine haldusaktis 15
Haldusakti kehtivus 15
Tühine haldusakt 16
Haldusakti kehtetuks tunnistamine 16
Käskkirja üldine ülesehitus 17
Peaväli 17
Viidaväli 18
Liigi ja kohaväli 18
Tekstiväli 18
Kontaktandmeväli 19
Juhataja käskkirja struktuur 20
Käskkirja faktiline alus 21
Käskkirja õiguslik alus 22
Käskkirja resolutiivosa 22
Käskkirja teatavakstegemine 22
Käskkirja jõustumine 22
Vaidlustamisviide 22
Ebakorrektse käskkirja tunnused 22
Käskkirja vormistamise näidis 23
Lihtkäskkirja vormistamise näidis 24

Merlecons Toimetised. Seeria C, nr 2, 23 lk, ISBN 978-9985-9772-7-9, 09.2007
Koolieelse lasteasutuse tegevusnäitajad
Selgitus koolieelse lasteasutuse tegevusnäitajatele 5
Koolieelsetelt lasteasutustelt andmete kogumine 7
Registrisse algandmete kandmiseks vajalikud alusdokumendid 10
Lapsega seotud näitajad 12
Personaliga seotud näitajad 14
Koolieelse lasteasutuse näitajad 17
Koolieelse lasteasutuse tegevusnäitajate seotus hindamiskriteeriumidega 21

Merlecons Toimetised. Seeria C, nr 1, 33 lk,ISBN 978-9985-9772-4-8, 08.2007
Kaebuste ja vaiete menetlemine koolieelses lasteasutuses, juriidiliselt pädevate otsuste vastuvõtmine ning vastuskirjade koostamine
Kaebuste käsitlemise protsessi loomine ja arendus 5
Kaebuste mõjusa käsitlemise juhtpõhimõtted 6
Kaebuste käsitlemise raamistik 8
Töötajate kohustused ja volitused 8
Mõjusa ja tõhusa kaebuste käsitlemise protsessi planeerimine 9
Kaebuste käsitlemise protsessi toimimine 10
Kaebuse kohta kogutud informatsiooni säilitamine ja kaebuste käsitlemise protsessi parendamine 12
Juhised väikestele lasteasutustele kaebuste käsitlemise protsessi loomiseks 14
Kaebuste käsitlemise protsessi objektiivsus 14
Võimalikud reageeringud kaebustele 16
Kaebuste esitamise blankett 17
Kaebuse vastuvõtmise ja lahendamise blankett 18
Kaebuste käsitlemise protsess vooskeemina 20
Juhis kaebuste käsitlemise protsessi seireks 21
Kaebuste käsitlemise audit 22
Vaidemenetlus 23
Vaide esitamise blankett 27
Näidisvaie ja sellele järgnev otsus ning vastuskiri 28

 Merlecons - koolitus ja teabekeskus